Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 100

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Legislation drafts
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
XX
Przedstawiono analizę taksonomiczną głosowań nad ustawami przyjętymi przez Sejm.
EN
For this reasearch 241 statutes passed by Sejm in 2004 have been considered. The quantitative data consists of the information on the number of votes provided by each parliamentary club in terms of four classes: yes, no, obstained, not voting. Deputies' clubs gather members of the Chamber representing similar political views, usually members of the same party or political group who for some reason decided to act jointly. According to the rules of procedure of the Sejm, a club can be founded by at least 15 Deputies. The following clubs active throughout the whole year of 2004 have been taken into account: Democratic Left Alliance, Civic Platform, Law and Justice, Polish People's Party, Self-defence of the Republic of Poland, League of Polish Families, Union of Labour and also a group of Non affiliated deputies.The data has been transformed into percentage structures, separately for each club, thus the classification space has been created. The number of homogeneous groups of statutes have been obtained by the analysis of dendrogram produced by the agglomerative Ward's clustering method. The final classification was done by к-means method. Six groups of statutes have been analysed from the point of view of their subject, and the behaviour of parliamentary clubs. The authors have found the real alliances being observed in Sejm in 2004 while passing statutes of different kinds. (original abstract)
XX
Tak doniosłe staje się określenie zasad współdziałania Sejmu i Senatu w postępowaniu ustawodawczym, w szczególności zaś określenie, w jakich granicach po uchwaleniu ustawy przez Sejm, Senat władny jest kształtować treść przyszłego prawa. Należałoby przede wszystkim podjąć próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, jak daleko w ostateczną treść ustawy uchwalonej przez Sejm może ingerować Senat w drodze poprawki. (fragment tekstu)
EN
The subject of the elaboration are problems connected with competency boundaries of the Senate of the Republic of Poland as an organ authorised to co-decide on a form of statute. The basis problem was made a question of boundaries of an amendment being passed by this organ. An effort was undertaken to prove whether a resolution of the Senate in matter of the amendment to act passed by Sejm of the Republic of Poland can in an arbitrary way penetrate into a matter regulated in act completing the stage of legislative proceedings at Sejm. In order to find an answer to such a posed question proposals of meanings of terms "amendment" and "normative novelty" were presented.(original abstract)
XX
Z przedstawionego tekstu ustawy wynika, że norweska cywilnoprawna regulacja umowy ubezpieczenia jest bardzo drobiazgowa i kazuistyczna. Charakter regulacji, a więc przeważająca liczba przepisów bezwzględnie obowiązujących lub semiinperatywnych wpływa na podniesienie poziomu ochrony konsumentów i poprawienie przejrzystości umów ubezpieczenia. Z lektury ustawy widać, że ustawodawca norweski dążył do bardzo precyzyjnego uregulowania stosunków ubezpieczeniowych, ograniczając tym samym swobodę ubezpieczyciela w kształtowaniu ogólnych warunków ubezpieczenia. Na szczególną uwagę na tle prawa polskiego zasługują regulacje dotyczące ubezpieczeń grupowych; jak wiadomo specyfika umów ubezpieczenia grupowego nie stała się elementem uregulowań polskich. Ustawodawca norweski dostrzegł podstawowe różnice pomiędzy ubezpieczeniami indywidualnymi a grupowymi, stanowiące o istocie tych ubezpieczeń, a które dotyczą między innymi sposobu zawarcia umowy ubezpieczenia, podmiotów i zakresu umowy, administrowania ubezpieczeniem, początku i końca odpowiedzialności ubezpieczyciela, underwritingu (oceny i selekcji ryzyka). Ustawodawca norweski wśród ubezpieczeń grupowych wyróżnił dwa podstawowe warianty, tj. ubezpieczenie grupowe z indywidualną oceną ryzyka poszczególnych ubezpieczonych oraz ubezpieczenia grupowe z łączną oceną ryzyka całej grupy. W regulacjach norweskich wskazano na sposoby formowania grupy, co ma istotne znaczenie dla charakteru grupowego ubezpieczenia i procedury zarządzania ryzykiem. Warte recypowania na grunt prawa polskiego są uregulowane w prawie norweskim takie konstrukcje jurydyczne, jak zastaw na wierzytelności z umowy ubezpieczenia, ubezpieczenia kapitałowe, przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia. Ustawa norweska może niewątpliwie stać się źródłem inspiracji dla polskiego ustawodawcy w procesie przebudowy (reformy) prawa ubezpieczeń gospodarczych. (fragment tekstu)
EN
In the context of work pertaining to Polish Insurance Code special attention should be devoted to problem concerning the regulation and place of an insurance agreement in this document. Generally, three main legislative concepts of insurance contract are differentiated. First one, the oldest functioning in Europe, is an insurance contract concluded in accordance with Civil or Commercial Code. The second one, the most frequently implemented in Europe, is characterized by separate statues regulating insurance agreement and other issues connected with insurance law. This legislative conception is based on enforcing separate acts assuring that all civil and legal aspects of insurance agreement are covered. The third tendency is based on introduction of the Insurance Code. This article presents regulation of an insurance contract enforced by Norwegian legislator. This particular regulation is very detailed and casuistic, norms included there are rather strict and aim at increasing consumers' protection as well as improving the clarity of insurance agreement. Apparently, Norwegian legislator found it essential to distinguish between individual and group insurance and introduced security on claims from the insurance agreement, capital insurance and transfer of claims from insurance agreement. Taking into account the character and circumstantiality of regulation here described, the Norwegian statue may be an inspiration for Polish legislator in the process of reconstruction of the economic insurance law.(original abstract)
XX
RAFAŁ BAKALARCZYK rozmawia z senatorem RP MIECZYSŁAWEM AUGUSTYNEM, przedstawicielem Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP, członkiem Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, wiceprzewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. z Organizacjami Pozarządowymi, członkiem Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej, kierownikiem Grupy Roboczej przygotowującej projekt ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym, inicjatorem koalicji na rzecz opieki długoterminowej. Rozmowę przeprowadzono w czerwcu 2013 r. (abstrakt oryginalny)
EN
The topic of interview is the project of act of the suppert to the infirm people that has been preparedrecently.. Preparing of the project is led by Mieczysław Augustyn, who is answering the questions. They refers to such issues as: the reasons for undertaking those works, financial restrictions and potencial economic and social adventages of proposed regulations. In the interview there are mentioned also some main controversies indicated by social partners. One of them reffers to the fact that due to the project it will not include support for disabled people who are not adult. (original abstract)
XX
Zwrócono uwagę na projekt ustawy o upadłości konsumenckiej z 2005 r., który, zdaniem autora, budzi wiele kontrowersji.
XX
Wniosek o wprowadzenie 50-proc. podatku dla milionerów spotkał się ze sprzeciwem praktycznie wszystkich nie wykluczając medii. Artykuł zawiera wypowiedzi m.in. Kamila Zubelewicza ("Rzeczpospolita"), Piotra Stasiaka ("Polityka").
XX
Rząd przedstawił wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju(NPR) na lata 2007-2013, który staje się punktem wyjścia do szerokiej, ogólnonarodowej debaty nad kształtem Polski i wizją jej rozwoju.
8
Content available remote Rola władzy ustawodawczej i wykonawczej w procesie planowania budżetowego
75%
XX
Celem artykułu jest ukazanie wpływu władzy wykonawczej i ustawodawczej na ostateczny kształt planu budżetowego. Relacje między rządem a parlamentem w procesie budżetowym traktować bowiem należy jako czynnik wpływający na dyscyplinę fiskalną. Stąd też zbadano, na ile konieczność zacieśniania polityki budżetowej wskutek przeciwstawiania się negatywnym skutkom narastającego długu publicznego i nadmiernego deficytu towarzyszyło zwiększenie presji na utrzymanie wielkości i struktury pozycji budżetowych zgodnie z przygotowanym przez rząd projektem budżetu. (fragment tekstu)
EN
The principles of preparing a draft budget by executive bodies and passing it by legislative bodies along with possible amendments have an impact on the final budget plan. Therefore, relations between the government and parliament in the budgetary planning process should be treated as a factor which affects fiscal discipline. The paper examines the scope to which the necessity of stricter budget policies aimed to counteract the adverse effects of increasing public debt and excessive deficit was supported by the efforts to maintain the volumes and structure of budgetary items as proposed in the government's budget plan. The presented results of research indicate parliament's slight impact on the final Budget Act. In the investigated period of 2006-2011, parliament's amendments did not change the total budget expenditure by more than 1% as compared with the government's original proposal. Approval of the budget by the Sejm (Parliament) and Senate was merely a formal procedure, and parliament's amendments had no impact apart from being a political demonstration. Also, in the era of the global crisis, hardly any changes were recorded in the procedures of preparing a draft budget plan. It implies that the budgetary planning process is based on repeated activities and is mainly affected by parliamentary majority and the empowerment of the minister of finance in the government. (original abstract)
XX
Przedstawiono rozważania nad przyszłością Unii Europejskiej w kontekście projektu Traktatu Konstytucyjnego. Traktat ten ustanawia podstawy funkcjonowania przyszłej Unii.
XX
Wybitny francuski badacz pamięci historycznej Pierre Nora określił ustawy memorialne [w języku polskim określane czasem jako tzw. ustawy pamięciowe, dop. red.] jako "specyficznie francuski sport ustawodawczy"1. Być może po przeczytaniu niniejszego artykułu czytelnik zgodzi się z opinią, iż Rosjanie i Ukraińcy opanowali tę dziedzinę działalności nie gorzej od samych Francuzów. Według danych autora niniejszego opracowania niekwestionowanym mistrzem świata w "sporcie francuskim" jest Ukraina; Rosji natomiast przypadło zaszczytne drugie miejsce. Przodownictwo tych krajów rzuca się w oczy w sposób szczególny, jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę złożonych projektów ustaw, która jest nie mniej znamienna niż liczba ustaw przyjętych. Ustawa może nie zostać przyjęta z licznych powodów, w tym czysto technicznych. Wytrwałość w składaniu projektów ustaw świadczy natomiast o przywiązaniu klasy politycznej do idei ustawodawczego regulowania "prawdy o przeszłości". Autorowi artykułu jest znanych ponad 90 ukraińskich projektów ustaw, które można określić jako "memorialne" w szerokim znaczeniu słowa, oraz ok. 30 analogicznych projektów rosyjskich. (fragment tekstu)
EN
Pierre Nora once called memory laws a 'purely French legislative sport'. In Russia and Ukraine, the 'French sport' has found many fans. Ukraine, that became the centre of Eastern European memory wars in the aftermath of the Orange revolution of 2004, is probably the world leader in the 'French sport'. Over the last twenty five years, more than ninety drafts of laws concerning historical memory have been presented to the Ukrainian parliament and about 10 have been adopted. The number of projects shows the degree to which a political class is eager to establish the 'truth of the past' by means of law. In Russia, about thirty bills regarding historical memory were tabled in the Parliament since 1990 and about eight have become laws. The article examines these projects in the context of the politics of memory in Russia and Ukraine as well as the memory wars between the two countries. This analysis shows that the expansion of memory laws in Eastern Europe is gradually changing their nature. Initially conceived as a means of maintaining peace, memory laws have tended to become one of the preferred instruments of the 'memory wars' within and between European countries.(original abstract)
Bank
|
2009
|
nr nr 6
40-41
XX
W artykule omówiono projekty ustaw dotyczących rozwiązania tzw. kwestii opcji. Podkreślono wady tych projektów, m.in. postawiono zarzut niezgodności z Konstytucją i ograniczenia swobodnego przepływu kapitału.
XX
W sierpniu Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło do konsultacji społecznych projekt nowelizacji ustawy, który zakłada znaczne uproszczenie i skrócenie procedury rejestracji spółki z ograniczona odpowiedzialnością w Krajowym Rejestrze Sądowym. W artykule omówiono proponowane zmiany i związane z nimi wątpliwości.
XX
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie ogólnych założeń i elementów (przede wszystkim materialnoprawnych) konstrukcji cofnięcia aktu jako pozainstancyjnej możliwości weryfikacji wadliwych aktów administracyjnych skutecznych prawnie i dokonanie na tym tle określonej analizy teoretycznej.
Bank
|
2011
|
nr nr 4
64-67
XX
W artykule przedstawiono planowane zmiany w przepisach istotne dla uczestników rynku finansowego. Omówiono prace prowadzone nad ustawą o usługach płatniczych, ustawą o instytucjach płatniczych. Uwagę poświęcono również projektowi SEPA, odwróconemu kredytowi hipotecznemu oraz projektowi Programu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce.
XX
Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, opublikowany w dodatku specjalnym do "Gazety Ubezpieczeniowej" nr 12 (311) w dniu 22 marca 2005 r. możemy potraktować jako przedni żart primaaprilisowy, ale trudno go przyjąć jako dzieło doktryny ubezpieczeniowej i cywilistycznej XXI wieku. Na całe szczęście nikt się pod tym projektem nie podpisał, co jest widomą oznaką nie tylko braku odwagi cywilnej, ale i wątpliwości samych projektodawców co do jakości swoich pomysłów.(abstrakt oryginalny)
XX
Rząd przyjął projekt nowelizacji Ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (DzU 05.150.1249 z późn. zmianami). Ubezpieczenia upraw rolnych staną się od 1 lipca 2008 roku w połowie obowiązkowe (obowiązek ubezpieczenia co najmniej 50 proc. areału). Rolnicy mają 12 miesięcy na spełnienie tego obowiązku. Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie zasady rozdzielności rodzajów ryzyka, tak więc rolnik będzie miał obowiązek ubezpieczyć uprawy od jednego z wymienionych rodzajów ryzyka (nie pakietu pięciu jak jest w obecnie obowiązującej ustawie). Projekt zmniejsza także udział własny i franczyzę integralną. (abstrakt oryginalny)
17
Content available remote Społeczny projekt ustawy o przedsiębiorczości społecznej
75%
XX
Przepisy odnoszące się do przedsiębiorczości społecznej są niespójne, pozostawiające wiele niejasności, co w rezultacie prowadzi do rozbieżnych interpretacji prawnych, utrudniających w stopniu znacznym bądź wręcz paraliżującym działanie tych instytucji. [...] Z tych właśnie powodów w połowie 2007 roku J. Hausner i H. Izdebski, podjęli inicjatywę prac na całościową prawną regulacją dotyczącą przedsiębiorczości społecznej. Argumentem przemawiającym za stworzeniem odrębnego uregulowania, dotyczącego przedsiębiorczości społecznej jest doświadczenie państw, gdzie przedsiębiorczość społeczna doskonale rozwija się, zajmując znaczną pozycję na rynku: w Anglii, Włoszech, czy też Finlandii. W tychże państwach uchwalone zostały odrębne regulacje, poświęcone właśnie przedsiębiorczości społecznej. (fragment tekstu)
XX
Projekt prawa rodzinnego powstał on w bardzo wąskim gronie prawników polskich oraz czechosłowackich, w atmosferze tajemnicy, w ramach prac kodyfikacyjnych prowadzonych w Ministerstwach Sprawiedliwości obu krajów. Debata nad projektem miała miejsce 7 grudnia 1949 r. W artykule szczegółowo opisano przebieg debaty nad projektem prawa rodzinnego.
EN
In 1949 Polish and Czechoslovak lawyers prepared a draft of joint family law for both states. It was prepared for political reasons, to implement communist law in two "people's democracy" countries. It was based on Soviet law. The Czechoslovak part was quicker in passing the new law. The final debate took place in National Assembly on December 7th, 1949. Only three persons took part in it. It had completely ideological character. Especially the Minister of Justice had very communist speech. He criticized strongly "capitalist" family law and attacked the Catholic Church, because Czechoslovak bishops were protesting against civil marriages. In fact the draft on family law was used by the communist authorities to create anti-church atmosphere. The bill was passed without votes against. Similar debate took place in Polish Sejm in 1950, although it had a little bit less ideological character.(original abstract)
XX
Koncepcja utworzenia sieci szpitali w Polsce to inicjatywa, która właściwie zaplanowana i zrealizowana ma przynieść Polsce a przede wszystkim polskiemu pacjentowi, szereg korzyści. Jej celem jest realizacja zadań państwa w zakresie zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej oraz optymalizacja wykorzystania zasobów opieki zdrowotnej. Ma ona obecnie swoich zwolenników, jak i przeciwników. Jednak faktyczna ocena efektywności tego projektu będzie możliwa dopiero po uprzednim jego wdrożeniu i kilkuletniej realizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The concept of establishing hospitals network in Poland is an initiative which, if properly planned and carried out, is supposed to bring significant benefits to Poland, and mainly the Polish patient. Its objective is to implement state tasks in the domain of securing health care needs of persons entitled to health care services, as well as taking optimal advantage of health care resources. At present the project has both its supporters and opponents, however, the true evaluation of its efficiency will only be possible after its implementation and actual realization within a few years lasting period. (original abstract)
20
Content available remote Prace nad projektem ustawy o przedsiębiorczości społecznej
75%
XX
Przygotowany przez grupę prawną roboczy projekt ustawy o przedsiębiorczości społecznej reguluje status prawny przedsiębiorstwa społecznego jako jednej z form przedsiębiorczości społecznej, zasady i tryb tworzenia przedsiębiorstwa społecznego, szczególne obowiązki przedsiębiorstwa społecznego, wykonywanie kontroli działalności przedsiębiorstwa społecznego, szczególne uprawnienia przedsiębiorstw społecznych oraz zasady likwidacji przedsiębiorstwa społecznego.(fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.