Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2693

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 135 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  temperatura
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 135 next fast forward last
PL
Warstwy Zn-Bi-O otrzymano w procesie rozpylania magnetronowego. Otrzymane warstwy wygrzewano do temperatur 900 stopni C, dla czasów od 1 min do 4 godzin. Na podstawie wykonanych badań rentgenograficznych i mikroskopowych przedstawiono skład chemiczny, fazowy oraz mikrostrukturę tak wygrzewanych warstw.
EN
Zn-Bi-0 thin films were obtained by magnetron sputtering . Then the layers were calcined up to 900 °C for heating period from 1 min to 4 h. Phase analysis and crystallite size were performed by XRD. Chemical composition and microstructure of thin films were investigated by SEM.
EN
The dependence of work function on temperature is calculated for 45 elements by using the thermal expansion data. Calculations are performed in the framework of a new model of work function (1). It is shown that the derivative dFi/dT may not be treated as constant in a broad temperature range. It was found that Au and Pt, being commonly used as reference electrodes in the Kelvin method, are characterized by high and strongly nonlinear dFi/dT values.
EN
This paper presents the results of the research on the imroved cryopump constructed on the basic of a two stage Gifford-McMahon refrigerator. The cryopump system without the screen of the second step element reached the pumping speed 4 m3/s for nitrogen and 0.8 m3/s for hydrogen. The effective pumping speed there are 1.5 m3/s and 0.75 m3/s respectively. The system make possible to reach the range of pressure 10-11 mbar during some hours of pumping.
PL
Do modelowania temperatury plasterków porów suszonych w warunkach konwekcji naturalnej zastosowano równanie bilansu cieplnego. Empiryczna weryfikacja potwierdziła zasadność opisu za pomocą równania bilansu cieplnego zmian temperatury cząstek suszonych w temperaturze 40, 50 i 60 °C. W temperaturze 70 i 80° C wzrost temperatury plasterków porów uzyskany z tego równania jest wolniejszy niż otrzymany z eksperymentu, co jest prawdopodobnie spowodowane tym, że równanie bilansu cieplnego nie uwzględnia zmian w strukturze geometrycznej plasterka podczas suszenia.
EN
Heat balance equation was used for temperature modelling of leek slices dried under the conditions of natural convection. Empirical verification confirmed that the heat balance equation can be used for the temperature modelling of leek slices dried at 40, 50 and 60 °C. At 70 and 80 °C increase of leek slices temperature obtained by using heat balance equation turned out to be slower than obtained from the experiment. The probably cause of the discrepancy is due to the changes in geometric structure during drying. Heat balance equation does not consider these changes.
5
Content available remote The effects of temperature on strength of the new piston aluminum materials
80%
EN
Among all components of the engine, the pistons are probably the one subjected to the widest range of stress and temperatur. Therefore selection of the proper material on the piston in varied temperature is very important. A satisfactory piston material must fulfill many, often conflicting, requirements. It is exposed to a range of static and dynamic stress with a wide range of temperatures from sub-zero to about 350°. This paper describes the research results of strength properties of eutectic and hypereutectic aluminum - silicon alloys comprise some nontraditional alloyed elements, as Co, Cr, Mo and higher contents of Ni, Cu. The strength properties of these silumins are shown in representative strength -temperature, hardness - temperature, strength - alloying element contents, hardness - alloying element contents curves. The researches were conducted with eutectic and hypereutectic alloys in which Si and Mg contents were set at constant level but Cu, Ni contents were changed from 1% to 4.5%, but Co, Cr, Mo contents were varied from 0% to l %. The tensile strength of siluminium increases if the Co, Cr, Mo contents growths to about 0.4% - 0.6%. The best results of strength properties were obtained when the silumins contain about 4% Cu, 4% Ni and 0.5% Mo. The tested elements forms multimetalic compounds which set on boundary of grains, which are rounded in shape and increase the strength properties of silumins.
PL
Istotne wymaganie materiału na tłoki dotyczy jego parametrów wytrzymałościowych w temperaturze otoczenia oraz przy różnych wartościach temperatury pracy tłoka. Wraz ze wzrostem temperatury następuje obniżenie parametrów wytrzymałościowych materiałów na tłoki. Zmniejszenie parametrów wytrzymałościowych silnie zależy od zawartości pierwiastków stopowych w materiale tłoków. W publikacji podano wyniki badań parametrów wytrzymałościowych nowych materiałów na tłoki w funkcji składu chemicznego i temperatury. Materiały wykonano na bazie siluminów okołoeutektycznych i nadeutektycznych, do których wprowadzono niekonwencjonalne dodatki stopowe, takie jak kobalt, molibden, chrom oraz zwiększoną zawartość miedzi i niklu. Wyniki badań pozwalają ocenić wpływ poszczególnych pierwiastków stopowych dodawanych pojedynczo, jak i łącznie. Stwierdzono, że wprowadzenie takich pierwiastków stopowych, jak: kobalt, molibden, chrom powoduje polepszenie parametrów wytrzymałościowych, zarówno w temperaturze otoczenia, jak i co szczególnie istotne, parametrów w maksymalnych temperaturach pracy tłoków. Stwierdzono także mniejszy spadek wytrzymałości przy zwiększaniu temperatury, aż do temperatury pracy tłoków.
PL
Praca zawiera wyniki symulacji komputerowej nagrzewnicy indukcyjnej do wsadów płaskich. Symulację przeprowadzono z wykorzystaniem pakietu Flux2D. Obliczenia parametrów pola elektromagnetycznego oraz temperatury dokonano metodą elementów skończonych. Obliczenia parametrów pola magnetycznego wykonano dla trzech różnych wartości częstotliwości zasilania. Rozkład temperatury wyznaczony został dla prądu o wartości skutecznej I = 100 A i częstotliwości f = 1 kHz.
EN
In the paper authors present the results of the numerical analysis of electromagnetic field and temperature in the induction heating device for flat charges. Numerical simulation was carried out for three different values of current frequency. For each value of current frequency the magnetic field and power density in the charge were calculated. Temperature in the charge was calculated for current I = 100 A and frequency f = 1 kHz. The heating process was simulated and analyzed in Flux2D program, finite element software for electromagnetic and thermal solution. The presented research shows advantages of using computer programs like Flux2D. This program enables fast and accurate calculation of electromagnetic quantities.
PL
W miarę rozwoju pewnych trendów technologicznych oraz przemysłu pojawił się globalny problem związany ze zmianami środowiska oraz zwiększeniem stężenia gazów cieplarnianych. Zjawisko to nazywać można globalnym ociepleniem, jego rozwój natomiast według niektórych źródeł przypisuje się pochodzeniu antropologicznemu.
PL
Jak wiadomo, maksymalna zawartość pary wodnej w powietrzu maleje wraz ze spadkiem temperatury. Przy temperaturze np. 25°C zawartość wilgoci wynosi aż 20,34 g/kg suchego powietrza, zaś przy –20°C – tylko 0,64 g/kg. Sytuacja ta powoduje, że klimatyzowane powietrze wymaga często nawilżania.
PL
Przedstawiono wyniki analizy czynników, które wpłynęły na kształtowanie wartości termicznych elementów mikroklimatu wnętrz w budynkach przedszkoli. Czynnikami uwzględnionymi wanalizie są elementy klimatu miejscowego, a także charakterystyka cieplno-ener- getyczna budynków oraz systemów wentylacji i ogrzewania pomieszczeń.
EN
The paper presents the results of the research the factors which created the thennal elements of microclimate inside the rooms. The analysed factor was the elements of outdoors climate, the thermal-energetics characteristic ofbuilding, ventilation and heating systems.
PL
W silnikach zasilanych z przemienników częstotliwości zmienia się mechanizm starzenia izolacji -oprócz starzenia cieplnego występuje również degradacja powodowana krótkotrwałymi impulsami napięciowymi. W artykule przedstawiono wpływ na trwałość izolacji międzyzwojowej równoczesnego oddziaływania temperatury i napięcia impulsowego, jako czynników starzeniowych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian trwałości w funkcji amplitudy napięcia impulsowego. Określono wartości krytycznego napięcia impulsowego, poniżej którego, w danych warunkach starzeniowych, wyładowania niezupełne przestają działać jako dominujący czynnik oraz porównano odporności na tego rodzaju starzenie różnych typów przewodów emaliowanych. Stwierdzono również, że przy zasilaniu przekształtnikowym silnika, dotychczasowa klasyfikacja przewodów emaliowanych pod względem klasy ciepłoodporności, nie obejmująca odporności na starzenie elektryczne, jest niewystarczająca.
EN
In inverter-fed motors ageing mechanism of insulation is changed; apart from a thermal ageing appears a degradation caused by sharp voltage surges. In the paper influence of simultaneously effect of both ageing factors -temperature and pulse voltage is presented and the changes of the durability of insulation with amplitude of pulse voltage are presented. The critical pulse voltage below which partial discharges activity has stopped as a main deterioration agent has been determined. The resistances of various types of enamelled wires have been compared. It was found that enamelled wires for inverter-fed motors should be classified also in the respect of electrical ageing. s. 163-168, Bibliogr. 7 poz. Vol. 38, nr 13 6 Niepewność pomiaru grubości powłok lakierowanych. The uncertainty of thickness measurement of insulation layers.
PL
Artykuł prezentuje podstawowe problemy związane z wytwarzaniem oraz użytkowaniem polimerowych ogniw paliwowych. Ze względu na ich zalety: dużą sprawność, niską temperaturę pracy, szybką odpowiedź na zmienne obciążenie oraz możliwość uzyskiwania "czystej" energii, prowadzone są badania nad opracowaniem nowych materiałów i poznaniem mechanizmów zachodzących w czasie pracy ogniwa. Głównymi czynnikami uniemożliwiającymi komercyjne stosowanie ogniw jest ich wysoka cena oraz krótki czas życia. W Instytucie Elektrotechniki (IEL/OW) prowadzone są prace nad nowymi membranami polimerowymi na bazie PVDF. Badania mają na celu obniżenie kosztów wytwarzania elektrolitu do zastosowań w polimerowych ogniwach paliwowych. Do określenia wpływu warunków pracy ogniwa na parametry elektryczne stosowana jest zmiennoprądowa metoda spektroskopii impedancyjnej oraz pomiary stałoprądowe. Przedstawione zostały wyniki pomiarów parametrów ogniw zbudowanych na bazie nowoopracowanych materiałów.
EN
PEMFC's (Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells) are very interesting on the point of view of theirs advantages and possibility of use as alternative energy sources and the most developing fuel cell type in recent years. In spite of uncountable advantages and many possibilities of application there are still limitations for commercialisation caused of high costs of production and relatively short life time. Better understanding of electrochemical reactions and mechanisms of charge transfer as well as investigation of influence of working conditions on the fuel cell parameters is essential for further development of reliable energy source. Existing production process barriers should be well known and overcame as soon as possible. In order to decrease price of PEMFC's new cost effective materials for fuel cell applications are needed. Presented preliminary research of new, elaborated in IEL/OW, materials for fuel cell applications are promising and tests results present influence of working conditions on the fuel cell parameters.
EN
An evaluation of the temperature distribution in tools during forging of axially symmetrical parts was performed.
PL
W artykule przedstawiono analizę pól temperatury matryc, stempli i wypychaczy w procesach kucia odkuwek osiowosymetrycznych.
16
Content available remote Prognozowanie temperatury wirtualnej powietrza kopalnianego
80%
PL
W artykule przedstawiono metodę prognozowania temperatury wirtualnej powietrza kopalnianego. Temperatura ta znajduje zastosowanie m.in. do wyznaczania gęstości powietrza kopalnianego przy prognozowaniu rozpływów powietrza w aktywnych sieciach wentylacyjnych. W prezentowanej metodzie wychodzi się z prognozy suchej i wilgotnej temperatury powietrza kopalnianego opartej o średnie gęstości strumieni ciepła wnikającego do powietrza oraz zaprognozowanych wilgotności względnych, ciśnień statycznych i stopni zawilżenia powietrza.
EN
The method of prediction the virtual temperature of mine air is presented in the paper. This value is used for determination of the mine air density while forecasting the air flows within active ventilation networks. In the presented method the input data include the prognosis of dry and wet temperature of the mine air determined using the average density of heat streams entering the air and predicted relative humidity, static pressure and degrees of air dampness.
PL
Temperatura, w jakiej znajduje się MW (materiał wybuchowy) podczas składowania, transportu i użytkowania, jest bodźcem, na który producent i użytkownik MW mają tylko ograniczony wpływ. Dopóki wszystkie elementy pozwalające utrzymywać ją w żądanym zakresie działają poprawnie, MW powinien zachowywać swoje własności przez cały okres przydatności do użycia. Sytuacje awaryjne, choć zdarzają się niezwykle rzadko, nie mogą być całkowicie wykluczone, a temperatura MW przekraczając wartości przewidziane przez producenta, może negatywnie wpłynąć na proces detonacji podczas prac strzałowych. Granice zakresu temperatur, w których prowadzi się prace strzałowe ulegają ciągłemu rozszerzaniu. Eksploatacja złóż głębokich – wobec wyczerpywania zasobów kopalin na mniejszych głębokościach – oznacza konieczność użytkowania górniczych MW w górotworze, którego temperatura nierzadko osiąga wartość ponad 60°C. Jednocześnie proces podnoszenia się średniej temperatury na Ziemi sprawił również, że osiągalne stały się kopaliny w Arktyce. Mogą być one eksploatowane tylko metodami odkrywkowymi – warto jednak zaznaczyć, że na terenach występowania wiecznej zmarzliny średnia roczna temperatura powietrza wynosi nie więcej niż –11°C. W artykule przedstawiono wyniki oznaczania zmiany temperatury wewnątrz naboju MW podczas jego składowania w temperaturach ekstremalnych. Badanie miało na celu określenie czasu, po jakim temperatura wnętrza naboju MW zrówna się z temperaturą otoczenia. Badaniami objęto sześć materiałów wybuchowych zróżnicowanych pod względem bezpieczeństwa wobec pyłu węglowego i metanu (skalne, metanowe specjalne), oraz składu chemicznego (nitroestrowe, amonowo- saletrzane, emulsyjne). Uzyskane wyniki wskazują, że intensywność oddziaływania temperatury otoczenia na materiały wybuchowe zależy zarówno od średnicy naboju, jak i jego składu chemicznego.
EN
The temperature at which the explosive stays during storage, transport and usage is the incentive for which the producer and user have only a limited influence. As long as all elements allowing to keep it in the desired range work correctly, explosive should keep its properties throughout the shelf life. Emergency situations, although they are extremely rare, cannot be completely ruled out, and the explosive’s temperature exceeding the values provided by the producer may adversely affect to the detonation process during blasting operations. The range of temperatures at which blasting works are carried out are continuously expend. Exploitation of deep deposits - in the face of depletion of mineral resources at lower depths - means the necessity of using explosives in the rock mass, where temperature often reaches the value of over 60°C. At the same time, the process of raising the average temperature on the Earth also made minerals in the Arctic become achievable. They can be exploited only by opencast methods - it is worth noting, that in areas where permafrost occurs, the average annual air temperature is no more than -11°C. The article presents the results of determining the temperature change inside the cartridge of the explosive during its storage at extreme temperatures. The research aimed to determine the time after which the internal temperature of the cartridge of the explosive equals the ambient temperature. The research covered six explosive materials different in terms of safety against coal dust and methane (rock, special methane), chemical composition (nitroester, ammonium-nitrate, emulsion). The obtained results indicate that the intensity of ambient temperature influence on explosives depends both on the diameter of the cartridge and its chemical composition.
18
Content available remote Pomiar temperatury w styku złącza zgrzewanego tarciowo
80%
PL
Omówiono opracowane parametry zgrzewania tarciowego, pozwalające na wyznaczenie dokładnej charakterystyki St3S-M1. W pomiarze temperatury podczas procesu zgrzewania jako termoelement wykorzystano złącze miedzi i stali niskowęglowej. Podano analizę wyników badań otrzymanych połączeń.
EN
Discussion of the friction welding parameters permitting to determine an exact characteristic St3S-M1. For the temperature measurement during the welding process use was made of a thermocouple junction of copper and low carbon steel. Analysis of the results of examinations of the joints.
PL
Analiza przyczyn pękania płyt betonowych pod wpływem temperatury z uwzględnieniem sztywności podłoża.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów temperatury ścianek zewnętrznych silnika o zapłonie samoczynnym w ustalonych i nieustalonych stanach jego pracy wykonane za pomocą termowizji. W stanach ustalonych mierzono temperaturę na powierzchni ścianki prawej i tylnej silnika, oraz wskazano obszary o szczególnie dużym zróżnicowaniu tempetatury. Ich położenie potwierdzają wyniki wcześniejszych pomiarów wykonanych za pomocą termoelementów. W stanach nieustalonych mierzono temperaturę ścianki bocznej silnika podczas jego nagrzewania przy wykonywaniu zastępczych cykli obciążenia silnika. Stwierdzono powolne zmiany temperatury tej ścianki w funkcji czasu pracy silnika. Wyniki badań świadczą o konieczności poprawienia przepływu cieczy chłodzącej wewnątrz silnika i zastosowaniu niezależnego napędu wentylatora.
EN
The results are presented of thermovision aided temperature measurements of internal walls of a diesel engine in the steady and transient states of its operation. In the steady states the temperature was monitored on the right-hand and the rear walls of the engine, and the areas of the particular differences in temperature were indicated. The positions of them are in agreement with the earlier measurements carried out with the aid of thermoelement. In the transient states the rear wall temperature of the engine was measured when it was heated during carrying out the replacing loading cycles which load the engine. The slow variation of the wall temperature as a function of the engine operation time was found. The results of this study indicate the need of improvement in the coolant fluid flow inside the engine and the application of an independent radiator drive.
first rewind previous Strona / 135 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.