Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 268

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  handel miedzynarodowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
PL
Celem artykułu była identyfikacja wybranych relacji pomiędzy handlem międzynarodowym i bezpieczeństwem żywnościowym, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnych porozumień handlowych. Badania przeprowadzono na podstawie krajowych i zagranicznych źródeł literatury przedmiotu. W warunkach ciągle nierozwiązanego problemu braku bezpieczeństwa żywnościowego identyfikuje się nie tylko źródła takiego stanu rzeczy, ale również sposoby poprawy sytuacji żywnościowej na świecie. Jednym z czynników poprawiających w sposób bezpośredni i pośredni poziom bezpieczeństwa żywnościowego jest handel międzynarodowy. Ograniczone możliwości liberalizacji handlu na poziomie globalnym powodują, że poprawianiu dostępu do żywności służyć może regionalizm handlowy. Jednak pełnemu wykorzystaniu regionalnych porozumień handlowych w rozwiązaniu problemu braku bezpieczeństwa żywnościowego towarzyszyć musi eliminowanie czy choćby ograniczanie barier pozataryfowych.
EN
The aim of the article was to identify certain relationships between international trade and food security with special emphasis on regional trade agreements. The study was conducted on the basis of domestic and foreign sources of literature. Unresolved problem of food insecurity indicates not only identification of the source of this state, but also ways to improve the food situation in the world. One of the factors that improve directly and indirectly food security level is international trade. Limited capability for performing trade liberalization at the global level means that the way of improving access to food is regionalism. However, taking full advantage of regional trade agreements to solve the problem of food insecurity must be accompanied by elimination or reduction of the non-tariff barriers, that still exist.
PL
Sektor rolno-spożywczy ma bardzo duże znaczenie w internacjonalizacji polskiej gospodarki. Przystąpienie Polski do UE przyczyniło się do szybkiego wzrostu eksportu polskich produktów rolno-spożywczych na rynki Wspólnoty. W latach 2004-2007 żywność stanowiła średnio 9,6% eksportu oraz 6,5% importu Polski. Na rynki zagraniczne najwięcej sprzedają producenci głównych branż polskiego sektora rolno-spożywczego, tj. mięsnej, mleczarskiej oraz przetworów owocowych i owoców. Do głównych przyczyn branżowego zróżnicowania internacjonalizacji sektora rolnospożywczego w Polsce zalicza się wielkość konsumpcji na rynku wewnętrznym, pozycję na rynku światowym, wielkość popytu zagranicznego oraz warunki ekonomiczne transakcji z partnerami zagranicznymi.
EN
The agricultural and food processing sector play a key role in the internationalization of Polish economy. Polish agri-food exports to the EU member countries quickly increased after the Polish accession to the EU. During the years 2004-2007, food and food products accounted on average for 9,6% of total exports and 6,5% of total imports in Poland. The biggest volume of sales in foreign markets has been reported for the major branches of the Polish agricultural and food sector, i.e. meat production, dairy industry as well as fruit and vegetable processing. The main reasons for branch diversification of the undergoing internationalization of Polish agricultural and food processing sector are the level of consumption in the domestic market, the strengthened position in the global market, the foreign demand level and the economic terms of transactions with foreign partners.
PL
Artykuł analizuje wpływ zmian kursów walutowych na międzynarodowy handel produktami pochodzenia rolniczego w warunkach globalnej recesji. Analizowane są zmiany w saldzie bilansu rolnego handlu zagranicznego poszczególnych krajów. Zwraca się także uwagę na specyfikę wymiany produktami pochodzenia rolniczego.
EN
This paper analyzes influence of exchange rates on the international agricultural trade in the global recession terms. Changes in balance of agricultural foreign trade of many countries are analyzed. Also a special situation of commerce in agricultural products is focused on.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.