Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ROV
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
100%
EN
The article presents selected issues related to the management of underwater systems utilising remotely controlled unmanned vehicles, constructed and used at the Faculty of Maritime Technology and Transport of the West Pomeranian University of Technology in Szczecin. System managements covers a number of activation levels connected with the current utilisation of systems, as well as developmental works. The article accentuates the conditions of use for the said systems with the main consideration of didactic purposes.
PL
Artykuł prezentuje propozycję protokołu komunikacyjnego dla pojazdu podwodnego typu ROV, zbudowanego i eksploatowanego na Wydziale Techniki Morskiej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Pojazd o nazwie MAGIS (od nazwisk projektantów) został zaprojektowany w celu eksploracji dna Morza Bałtyckiego i poszukiwań pozostałości z II wojny światowej, wraków, naturalnych przeszkód oraz monitoringu podwodnych części budowli hydrotechnicznych. Pojazd może być wykorzystany również do inspekcji części podwodnych statków morskich, rzecznych i innych jednostek nawodnych. Specyfika akwenu, w którym eksploatowany jest pojazd, wymusiła odpowiednią konstrukcję pojazdu. Miało to oczywiście wpływ na opisywany w tym dokumencie protokół komunikacyjny.
EN
The article presents a proposal for the communication protocol to be used by an ROV built and operated by the Faculty of Maritime Technology, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland. The vehicle, named MAGIS (short of the names of its designers), has been designed for the exploration of the Baltic Sea bottom and finding WWII materials, wrecks and natural obstacles, as well as for the monitoring of underwater parts of hydrotechnic structures. The vehicle can be used for inspection of underwater parts of seagoing or inland ships and other vessels. The nature of a sea region where the vehicle is to operate has resulted in an appropriate design of the vehicle, which influenced the communication protocol described in the paper.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z zarządzaniem systemami głębokowodnymi, wykorzystującymi zdalnie sterowane pojazdy bezzałogowe, zbudowanymi i eksploatowanymi na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Zarządzanie systemami obejmuje szereg płaszczyzn aktywizacyjnych związanych z bieżącą eksploatacją systemów jak również pracami rozwojowymi. W artykule główny nacisk położono na uwarunkowania eksploatacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów dydaktycznych.
EN
The article presents selected issues related to the management of underwater systems utilising remotely controlled unmanned vehicles, constructed and used at the Faculty of Maritime Technology and Transport of the West Pomeranian University of Technology in Szczecin. System managements covers a number of activation levels connected with the current utilisation of systems, as well as developmental works. The article accentuates the conditions of use for the said systems with the main consideration of didactic purposes.
4
Content available remote Umbilical cord winch for a remotely operated vehicle (ROV) system
80%
EN
The umbilical cord winch for a remotely operated vehicle system is presented. The winch is non-typical as the umbilical cord used to the ROV system is the cable-line comprising, apart from electric cables, a co-axial optical fibre bundle. The optical fibres were assumed not to have any movable connector, which made it necesary to design a special winding mechanism fitted inside the winch drum. The design was elaborated by a team of the Faculty ot Ocean Engineering and Ship Technology, Technical University of Gdańsk.
5
Content available CFD and FEM model of an underwater vehicle propeller
80%
EN
Within the framework of the project for design and optimization of the Remotely Operated Vehicle (ROV), research on its propulsion has been carried out. The entire project was supported by CFD and FEM calculations taking into account the characteristics of the underwater vehicle. One of the tasks was to optimize the semi-open duct for horizontal propellers, which provided propulsion and controllability in horizontal plane. In order to create a measurable model of this task it was necessary to analyze numerical methodology of propeller design, along with the structure of a propellers with nozzles and contra-rotating propellers. It was confronted with theoretical solutions which included running of the analyzed propeller near an underwater vehicle. Also preliminary qualitative analyses of a simplified system with contra-rotating propellers and a semi-open duct were carried out. The obtained results enabled to make a decision about the ROVs duct form. The rapid prototyping SLS (Selective Laser Sintering) method was used to fabricate a physical model of the propeller. As a consequence of this, it was necessary to verify the FEM model of the propeller, which based on the load obtained from the CFD model. The article contains characteristics of the examined ROV, a theoretical basis of propeller design for the analyzed cases, and the results of CFD and FEM simulations.
EN
The knowledge of the location, shape and other characteristics of spatial objects in the coastal areas has a significant impact on the functioning of ports, shipyards, and other waterinfrastructure facilities, both offshore and inland. Therefore, measurements are taken of the underwater part of the waterside zone, which means the bottom of water and other underwater objects (e.g. breakwaters, docks, etc.), and objects above the water, such as the above-water part of the waterside, breakwaters, hydraulic constructions, and other objects of the waterside infrastructure. In this paper, a project of a mobile inventory system for hydrotechnical objects using data from multiple sensors operating simultaneously will be presented. The aim of the project is to elaborate a mobile underwater scanning system which could be applied in various works requiring precise, detailed and coherent, underwater and above-water measurement, especially in areas associated with surveying, inspection and monitoring of objects in coastal areas. To elaborate the concept of the system, analysis concerning existing methods of precise underwater and above-water measurement, as well as the measuring equipment available, was carried out. The results of the research were used to develop the concept of a mobile system equipped with underwater laser scanning and acoustic positioning. The technology demonstration was developed using a specially-built laboratory environment that simulates hydrotechnical infrastructure with access to GPS data. The final stage of the project will consist of testing the system in open waters.
EN
The knowledge of the location, shape and other characteristics of spatial objects in the coastal areas has a significant impact on the functioning of ports, shipyards, and other waterinfrastructure facilities, both offshore and inland. Therefore, measurements of the underwater part of the waterside zone are taken, which means the bottom of the water and other underwater objects (e.g. breakwaters, docks, etc.), and objects above the water, such as the above-water part of the waterside, breakwaters, hydraulic constructions, and other objects of the waterside infrastructure. In this paper, project results of an integrated acoustical-optical system for inventory of hydrotechnical objects are presented. The aim of the project was to elaborate a mobile underwater scanning system which could be applied in various works that require precise, detailed and coherent, underwater and above-water measurement, especially in areas associated with surveying, inspection and monitoring of objects in coastal areas.
PL
Stacjonarne wysokoczęstotliwościowe sonary skanujące (ang. MSIS) wykorzystywane są głównie do obrazowania znanych struktur podwodnych oraz wspomagania nawigacji pojazdów bądź nurków w trakcie inspekcji lub poszukiwań. Ich wysoka częstotliwość oraz możliwość wizualizacji wiązek podczas rejestracji w trybie bliskim rzeczywistemu pozwala na śledzenie ruchu obiektów znajdujących się w zakresie skanowania sonaru. Oprogramowanie producenta pozwala na manualne wskazywanie celów do śledzenia przez operatora sonaru. Zdalnie sterowany pojazd podwodny (ang. ROV) służy głównie do wizualnej inspekcji budowli hydrotechnicznych lub szukanych obiektów. Wyposażony w kilka pędników ROV, jest w stanie poruszać się w zadanym przez operatora kierunku. Sterowanie wspomagają również, proste sensory nawigacji podwodnej: kompas oraz czujnik głębokości. Dodatkowo, dzięki zamontowanej kamerze i oświetleniu, aktualny obraz przesyłany jest do konsoli sterowania ustawionej na powierzchni. Proponowane podejście pozwoli na automatyzację procesu odnajdowania pojazdu pod warunkiem odpowiedniego doboru parametrów rejestracji obrazów MSIS. W badaniach przetestowano w warunkach rzeczywistych wpływ współczynnika wzmocnienia, korekcji zasięgowej oraz szybkości skanowania na wykrywanie obiektu. Dla wybranych ustawień przeprowadzono różne scenariusze przebiegu śledzenia. Algorytm testów lokalizacji obiektu zaimplementowano w środowisku Matlab. Odpowiedni dobór parametrów rejestracji pozwoli na ułatwienie wyodrębnienia obiektu ruchomego na obrazie sonarowym. Pozwoli to na usprawnienie procesu jego lokalizacji i śledzenia. Do badań wykorzystano sonar skanujący MS1000 oraz robota podwodnego VideoRay Explorer.
EN
Stationary high-frequency scanning MSISs (Mechanically Scanned Imaging Sonar) are mainly used to visualize previously known underwater structures and to aid ROVs (Remotely Operated Vehicles) and divers to navigate during underwater inspections and surveys. Their high frequency and ability to draw sonar beam in close to real-time mode allows to track objects situated in their scanning range. ROVs usually play an additional role in visual inspections of underwater structures and sought objects. Equipped with several propellers, ROVs are able to move in any direction specified by its operator. Steering is also supported by basic navigational sensors as compass and depth sensors. Additionally, thanks to an embedded video camera with LED lightning, real-time image can be instantly sent to controller’s console on the shore. The proposed approach allows automation of the process of first localization of the moving object (ROV) in the sonar image, provided that a proper selection of parameters for recording MSIS images is made. In the studies, several tests were conducted of the actual influence under real conditions of sonar signal gain factor, TVG correction and scan speed on the detection process. Different tracking scenarios were run for selected settings. Testing algorithm for object localization was implemented in Matlab environment. Proper selection of recording parameters facilitates separation of the moving object on sonar image. This improves the process of tracking and tracing the moving objects. The study used MS1000 scanning sonar and VideoRay underwater robot explorer to conduct all tests.
PL
Sterowanie zdalnie sterowanym pojazdem głębinowym wymaga od operatora dużych umiejętności i koncentracji. Niezbędne jest zastosowanie automatycznego układu sterowania ruchem pojazdu wspomagającego pracę operatora. W artykule przedstawiono zakres prac badawczych obejmujących opracowanie i przebadanie szeregu samouczących się algorytmów sterowania, umożliwiających automatyzację ruchu pojazdu głębinowego w zależności od postawionego zadania.
EN
Controlling the remotely operated vehicle requires high skill and concentration on the part of its operator, therefore it is necessary to implement an automatic control system for ROV operation to support the operator in his/her work. The underlying article presents the scope of research works including the development and analysis of a number of self-teaching control algorithms, which would enable the automation of ROV motions depending on a task given to the vehicle.
PL
W artykule przedstawiono system wykrywania obiektów technicznych, przeznaczony do badań głębokowodnych, z pojazdem głębinowym o nazwie KRAB – nośnikiem aparatury. Omówiono charakterystykę systemu i uwarunkowania techniczne dotyczące jego bilansu energetycznego. Rozważania te stanowią podstawę do optymalizacji układu zasilającego pod kątem wprowadzenia nowych alternatywnych źródeł zasilania. Pozwoli to na minimalizację przekroju kabli zasilających wchodzących w skład kabloliny łączącej pojazd głębinowy ze stacją kontroli.
EN
Underwater system of detecting technical objects is presented in the article. The system contains a deepwater carrier of apparatus named KRAB. Characteristics and technical conditions referring to his energy balance is discussed. Presented analysis is a base for optimization of energy supply system aiming at application a new alternative energy source. It makes possible to minimize a cross-section of energy supply cables in umbilical connecting the vehicle and control station.
EN
This article presents the design and implementation of the next stage of research conducted as part of the design and construction of an underwater inspection robot. Its purpose was to create a universal test stand for testing the parameters of underwater robots’ thrusters. Factors taken into account when constructing the station were, among others, the possibility of cavitation and its impact on the strength of the device's thruster system, as well as noise pollution of the underwater environment. The sensor system in which the dynamometer is equipped will automatically acquire a number of readings that will allow the design of propulsors to be tested taking into account many parameters. The collected data is sent and analysed using microcontrollers and dedicated, custom-written software. The proposed solution will accelerate and automate research work and allow quick modifications of the mathematical model for describing the underwater vehicle propulsion module.
12
57%
PL
Funkcjonalna charakterystyka platformy, pozycjonowanie, zastosowania, sposoby Instalacji MBES, przykładowe wyniki.
EN
Platform characteristics, applications, positioning issues, mounting ways, exemplary results.
13
Content available remote Unmanned mine-cleaning underwater vehicle numerical drag prediction
57%
EN
At the beginning of the XXI century unmanned underwater vehicles such as ROV or AUV became common in use around the world. They are useful, practical and helpful in many underwater works. Moreover, in many cases they can be a good replacement for men. But to secure good man-machine cooperation or substitution high reliability is required as well as safety in everyday use – especially in the Navy. Therefore, beyond functionality, these two main factors are the most important in designing and then operating such vehicles. It can be achieved in many different ways, but one of the most sensitive and prone to damage elements is vehicle propulsion system. Commonly in use bare propellers are in danger of being damaged by many different things floating under the surface. To try to avoid such situation and find an alternative solution, there was an idea to design and build the ROV powered by a waterjet drive. This paper focuses on numerical drag prediction for underwater vehicle with two different propulsion systems. The pros and cons for each solution are also presented.
PL
Na początku XXI bezzałogowe pojazdy podwodne stały się powszechne w użyciu, a ich wykorzystywanie w różnych typach prac nikogo już nie dziwi. Bez względu na to, czy mamy do czynienia ze zdalnie sterowanymi ROV, czy pływającymi swobodnie AUV są one bardzo praktyczne i pomocne w pracach na dowolnych głębokościach, czy wielkich obszarach, jak morze, czy ocean. Z powodzeniem współpracują z człowiekiem lub, niejednokrotnie, są w stanie zastąpić go całkowicie, czy wykonać pracę dla niego niedostępną. Jednak warunkiem dobrej kooperacji jest niezawodność oraz bezpieczeństwo użytkowanego urządzenia. Poza funkcjonalnością, wspomniane dwa czynniki wydają się być kluczowe dla procesu projektowania, a następnie użytkowania pojazdu. Można to zrealizować na wiele sposobów, jednak jednym z kluczowych elementów, bez wątpienia, jest napęd. Powszechnie stosowane śruby są niestety bardzo podatne na różnego rodzaju uszkodzenia mechaniczne, dlatego podjęto próbę znalezienia rozwiązania alternatywnego, jakim okazać się może napęd strugowodny. W poniższym artykule przedstawiono prognozę oporową dla pojadu podwodnego wyposażonego w dwa różne typy napędu, a następnie porównano je przedstawiając wady i zalety obu rozwiązań.
14
51%
PL
Niniejszy artykuł zawiera ogólny podział i krótką charakterystykę podstawowych typów dronów1 podwodnych używanych przez Marynarki Wojenne. W części głównej przedstawiono koncepcję wykorzystania dronów morskich w MW RP. Stworzona koncepcja zakłada wykorzystanie dronów podwodnych w oparciu o sekwencję działań przeciwminowych. Ostatnia część referatu zawiera wnioski oraz obszary działania, na które należy zwrócić szczególną uwagę po wprowadzeniu nowego typu uzbrojenia.
EN
The article includes basic division and short depiction of unmanned undersea vehicles which are commonly used by Navies. The idea of using unmanned undersea vehicles (UUV) is described in main part of this article. Proposed using of UUV is based on logical sequence of mine countermeasure operation. Last part of article consists of conclusions and pays attention on important areas after implementation of state of the art equipment.
PL
W artykule przedstawiono projekt i realizację bezzałogowego pojazdu podwodnego o napędzie hybrydowym. Pojazd może być sterowany zdalnie w pozycji nawodnej, jak również posiada możliwość przemieszczenia podwodnego do wskazanego rejonu w celu przeprowadzenia rozpoznania oraz ataku poprzez detonację przenoszonego ładunku lub autodestrukcję. W artykule przedstawiono projekt i wykonanie konstrukcji mechanicznej, warstwy sprzętowej, programowej oraz wnioski wynikające ze wstępnych badań w basenie laboratoryjnym i w środowisku morskim.
EN
The article presents the design and implementation of an unmanned underwater vehicle with hybrid propulsion system. The vehicle can be controlled remotely as well as it has the ability to reach the indicated area in order to carry out reconnaissance and attack by detonating the carried load or self-destructing. The article presents both the hardware and software layers as well as the results of preliminary tests.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.