Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1565

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 79 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Konsument
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 79 next fast forward last
EN
This article presents theoretical deliberations on the concept of working consumer, and attempts to describe and translate the theoretical assumptions of the presented concept into practical aspects within the functioning of an organization. The first part of the article describes the new consumer role as a supernumerary, whereas the latter focuses on the practical ways and possibilities of using the consumer, acting as an employee, in a company.(author's abstract)
3
Content available remote Kolor jako element ukrytej teorii wyboru
100%
XX
Kolor jest zjawiskiem wszechobecnym na naszej planecie. Jego powszechność jest powodem, że każdy widzący człowiek z jednej strony nie dostrzega często wartości, jakie za sobą niesie, a z drugiej strony praktycznie nie wyobraża sobie życia bez kolorów. Obecnie kolor jest również bardzo istotnym elementem wizerunku produktu. Spełnia także kluczową rolę w ukrytej teorii wyrobu, wpływając tym samym na pierwsze wrażenie o produkcie i podejmowanie decyzji zakupowych przez konsumenta. W pracy starano się w szczególności przedstawić na przykładzie czterech kolorów (złotego, czerwonego, zielonego, niebieskiego) wpływ badanego zjawiska na wybór etykiety piwnej. Dodatkowo ukazano podstawowe emocje, jakie wywierał badany kolor na potencjalnym nabywcy, oraz jakie ewentualne działania podjąłby on, gdyby produkt był powszechnie dostępny na rynku.(abstrakt autora)
EN
Color is an omnipresent phenomenon on our planet. Its commonness is a reason, why every seeing man, on the one hand, doesn't often notice the value, which is connected with it, and on the other hand he doesn't imagine a life without colors. Nowadays, color is a very important element of the product image as well. It also plays an essential role in so called 'hidden choice theory', having at the same time an influence on the first impression about the product and taking shopping decisions by a consumers. In the paper four colors has been put to the test (gold, red, green, blue) and on these four examples the influence of the analyzed phenomenon on the choice of beer label has been presented. Additionally, the basic feelings exerted by the tested color on the potential buyer were portrayed, and what contingent actions would he take, if the product was commonly available on the market(author's abstract)
4
100%
FR
La question du jeu de hasard pose des problèmes sérieux de compatibilité entre la liberté des consommateurs-passionnés, la tutelle de la santé individuelle et collective, les intérêts économiques des parties en cause, y compris la fiscalité de l’Etat. Le marché du jeu de hasard a vu la diffusion des technologies on-line, accroître la dimension des affaires et l’extension des territoires, au point que la Commission Européenne a décidé de s’occuper de la question. L’attraction pour le jeu et les gageures est ancienne et ne peut pas être étouffée ni éradiquée de l’âme humaine; d’autant plus que le marché du jeu de hasard est devenu aussi fructueux pour les potentats gérants et pour les Etats ce qui rendrait illusoire l’hypothèse d’une suppression. La seule voie possible est la réglementation, avec comme premier objectif la tutelle des consommateurs et surtout des jeunes gens.
XX
W artykule podjęto kwestię funkcjonowania poszczególnych formatów handlu detalicznego z perspektywy ocen konsumentów. Badaniu poddano tak tradycyjne, jak i nowoczesne formaty handlu, poddając ocenie ich liczbę, lokalizację, poziom cen, jakość oferowanych produktów, poziom obsługi klientów, godziny otwarcia oraz dostępne formy płatności. Przedstawiono także najbardziej oczekiwane przez konsumentów zmiany w polskim handlu detalicznym. Podstawy źródłowe opracowania stanowi literatura przedmiotu, raporty i dane instytucji badawczych oraz wyniki własnych badań pierwotnych. Zamieszczone w artykule wyniki badań wskazują, że najwyżej ocenianym przez konsumentów formatem handlu są sklepy specjalistyczne oraz hipermarkety. Najniżej zaś supermarkety oraz targowiska i bazary. W opinii konsumentów w ich miejscach zamieszkania brakuje najbardziej sklepów specjalistycznych. Zbyt dużo jest natomiast sklepów dyskontowych. Najbardziej oczekiwaną przez konsumentów zmianą w handlu detalicznym jest zwiększenie liczby usług dodatkowych oferowanych przez placówki handlowe.(abstrakt oryginalny)
EN
The article focuses on functioning of particular retailing formats from consumers' view. The objects of the research were traditional, as well as modern forms of trade. The evaluated specifications are: their number, location, price level, quality of products, customer service, opening hours and available forms of payment. The article presents also the most awaited changes in polish retail trade. The source foundations for this article constituted by the source literature, reports and data from research institutions and the results of field research ran within the research project titled: 'Retail trade and services in Poland - consumer's perspective' conducted in 2016. The presented results point, that the most highly evaluated forms of trade are specialised stores and hypermarkets. Markets and bazaars are the worst evaluated forms of trade. In consumers' opinion, there is a lack of specialised stores in their place of residence, whereas there are too many discount stores. The most awaited change in polish retail trade is increase the number of additional services offered by shops.(original abstract)
XX
Celem niniejszego opracowania jest przeprowadzenie analizy prawnej ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym z punktu widzenia efektywności ochrony konsumenta. W pierwszej części autor bada zakres przedmiotowy i podmiotowy ochrony konsumenta w ujęciu porównawczym, zestawiając regulacje ustawy o Rzeczniku Finansowym z poprzednimi aktami normatywnymi regulującymi przedmiotowe kwestie, wprowadzonymi do porządku prawnego na podstawie uchwał KNF. Następnie autor przedstawia główne założenia normatywne oraz poddaje ocenie konkretne regulacje ustawy o Rzeczniku Finansowym. W szczególności autor bada zakres kompetencji Rzecznika Finansowego w stosunku do poprzednio istniejącego Rzecznika Ubezpieczonych, poddaje analizie "pozasądowe postępowanie w sprawie rozwiązania sporu" przed Rzecznikiem Finansowym oraz przedstawia cechy postępowania tzw. reklamacyjnego prowadzonego przez podmioty rynku finansowego.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study is to analyze Financial Market Participants Complaints Procedures and the Financial Ombudsman Act concerning the effectiveness of consumer protection in this Act. In the first part the author explores the range of objective and subjective consumer protection in comparative terms, comparing the regulations of the Financial Ombudsman Act and previous normative acts regulating subjected matters. The author then presents the main assumptions and evaluates the specific regulations of the Financial Ombudsman Act. In particular, the author examines the remit of the Financial Ombudsman in relation to the previously existing Insurance Ombudsman, analyzes "alternative proceedings to resolve the dispute" dealt by the Financial Ombudsman and presents the features of that proceedings and the features of so-called financial market participants complaint procedures.(original abstract)
XX
W praktyce kontraktowej do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi często przy użyciu środków porozumiewania się na odległość. Pojawić się wówczas może (w określonym układzie podmiotowym) problem współstosowania przepisów zawartych w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W artykule podjęto próbę ustalenia wzajemnych relacji pomiędzy tymi aktami prawnymi, co (w analizowanym zakresie) wymaga porównawczej analizy definicji "usługi świadczonej drogą elektroniczną" oraz "umowy zawartej na odległość". Z analizy tej wynika, że zakresy tych pojęć mogą pozostawać w stosunku krzyżowania, co spowoduje konieczność współstosowania przepisów zawartych w obu wskazanych aktach prawnych. W odniesieniu do obowiązków informacyjnych relację pomiędzy tymi regulacjami określa art. 26 u.p.k. nakazując, w przypadku ewentualnej sprzeczności, stosowanie przepisów zawartych w ustawie o prawach konsumenta. Warto jednak wskazać, że w odniesieniu do licznych obowiązków informacyjnych obie regulacje są komplementarne. Z powołanej reguły kolizyjnej wynika jednocześnie, że ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną uzupełnia obowiązki informacyjne (określające treść informacji oraz sposobu jej przekazania) wynikające z art. 12-23 u.p.k. W sytuacji, gdy umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest jednocześnie umową zawartą na odległość konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od tak zawartej umowy bez podania przyczyny na zasadach określonych w rozdziale 3 u.p.k. W pewnych sytuacjach uprawnienie to może zostać jednak ex lege wyłączone.(abstrakt oryginalny)
EN
In contract practice, the contracts for the provision of electronic services are often concluded by means of remote communication. Then, there may appear (in a given configuration of subjects) the problem of co-application of regulations contained in the Act of the 18th July 2002 on Providing Services by Electronic Means and the Act of the 30th May 2014 on Consumer Rights. This article attempts to determine the relationship between these legal acts, which (within the analysed range) requires a comparative analysis of the definitions of 'services provided by electronic means' and 'contract concluded at a distance'. It follows from the analysis that the scopes of these notions may remain in the crossover relationship, which will result in the need for co-application of regulations contained in both above mentioned acts. With respect to information obligations, the relationship between these regulations is determined by Article 26 of the Act on Consumer Rights which provides that, in the event of contradiction, the regulations contained in the Act on Consumer Rights must be applied. It should be mentioned, however, that in relation to numerous information obligations, both regulations are complementary. From the evoked collision rule it also follows that the Act on Providing Services by Electronic Means complements the information obligations (specifying the content of the information and the manner of its communication) which follow from Art. 12-23 of the Act on Consumer Rights. In the situation when a contract for the provision of electronic services is also a contract concluded at a distance, the consumer has the right to withdraw from such a contract without giving any reason, according to the principles determined in Chapter 3 of the Act on Consumer Rights. In some cases, however, this right may be excluded ex lege. (original abstract)
XX
Polityka konsumencka stanowi integralną część polityki społeczno-gospodarczej realizowanej przez rząd. Jej istota sprowadza się do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i interesów ekonomicznych konsumentów, a także wspierania ich prawa do informacji, edukacji i reprezentacji. Konsument znajduje się na rynku wiedziony potrzebami i chęcią lub koniecznością ich zaspokojenia. Podejmując decyzje nabywcze (rozważne, racjonalnie uproszczone, nawykowe czy impulsywne ), kieruje się nie tylko potrzebami, ale także pragnieniami, motywami, przyjętymi hierarchiami i systemami wartości oraz emocjami. (fragment tekstu)
9
Content available remote Eksplanacyjne badania konsumenckiego ryzyka metodą IDI
80%
XX
Celem artykułu jest ukazanie możliwości zastosowania techniki indywidualnego wywiadu pogłębionego w badaniach eksplanacyjnych, a więc w badaniach objaśniających, o ściśle określonym celu badawczym i zakresie niezbędnych informacji. Za przykład posłużą badania własne autora nad znaczeniem ryzyka w decyzjach nabywczych konsumentów. (fragment tekstu)
EN
Even the best designed quantity research is not able to answer all of the questions which bother the researcher. Therefore it is often necessary to use quality research as a completion or help in the obtained quantity research results. An example of such supplementary research has been shown in the presented article. The research took place in September 2009 and its aim was to extend information obtained in PAPI in terms of consumer perceived risk. Research was conducted within the grant of the Minister of Science and Higher Education no NN 112 23 75 35, the author of which is a manager. (original abstract)
XX
Celem badań jest określenie różnic w postrzeganiu opakowań produktów spożywczych z zabezpieczeniami tamper evident przez konsumentów należących do dwóch grup wiekowych (młodzi konsumenci - do 25, lat oraz starsi konsumenci - powyżej 60 lat). Badania empiryczne związane z postrzeganiem przez konsumentów zabezpieczeń gwarantujących nienaruszalność zapakowanego produktu zostały przeprowadzone techniką bezpośrednich wywiadów kwestionariuszowych na próbie n = 348 mieszkańców Polski południowo- wschodniej. Wyniki prowadzonych badań na temat doświadczeń i odczuć dotyczących zabezpieczeń gwarantujących nienaruszalność opakowań produktów żywnościowych mogą stanowić informację zwrotną dla producentów w kontekście dyferencjacji opakowań skierowanych do różnych grup wiekowych konsumentów.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the research is to determine potential differences in perceiving food products packaging with the tamper evident protection by consumers belonging to two age groups (young - up to 25 years old and older ones aged over 60). The empirical research connected to perceiving protection guaranteeing sanctity of the packed product by consumers, has been conducted by the direct questionnaire interviews on the sample n = 348 of the south-east Poland inhabitants. The results of the research about the experiences and feelings concerning the securities, which guarantee the sanctity of the food products packaging can be a feedback for manufactures in the context of differentiation of the packaging aimed at different consumer age groups.(original abstract)
EN
Theoretical background: The use of social media is increasing rapidly. The total number of users has surpassed more than 500 million worldwide. Social media communication is growing faster than any other form of communication. Websites such as Facebook, Instagram, YouTube and Snapchat are examples of the social media sites that are popular among all level of consumers, but especially among young consumers. Social media are definitely influencing customer behaviour. Social media has changed the way consumers think, and companies have changed their vision to reflect how it will affect their buying decision process. This article presents the characteristics of young consumers in a virtual environment. Purpose of the article: The main goal of the article is to identify the role of social media used by fashion brands at every stage of the consumer buying decision process. The authors investigated the impact of social media on changing customer behaviour. The existing literature currently lacks a comprehensive conceptual framework to explain how social media could change consumer behaviour. Only a few studies have been conducted so far, but they have focused on the older generation, not on the youngest consumer. Nowadays, the young consumer constitutes an important but, at the same time, separate part of the market. The authors highlight the most important distinctive features of teenagers representing the so-called Generation Z. Research methods: The authors used qualitative analysis; more specifically, the technique of focus group interview. Three interviews were conducted, each consisting of eight students from Poznań universities. The main goal of this research was to identify the role of social media used by fashion brands at every stage of the consumer buying decision process. Main findings: The influence of social media on buying behaviour can be observed for fashion products. Social media play an important role in the decision-making process of young consumers. Social media have changed customer behaviour. They are an invaluable source of information and recommendations for products for young consumers. Furthermore, social media generate new needs and cause unscheduled purchases, mainly impulse purchases - for example, inflenced by a discount or an interesting presentation of the product. In addition, social media are a place for expressing opinions and sharing shopping experiences for young consumers. This knowledge about young consumers' behaviour and attitudes to the use of social media in the decision buying process of fashion brands can be very valuable advice for companies to help them adjust tools of social media communications to their target group.(original abstract)
12
80%
XX
W artykule poruszono problem triangulacji metodologicznej w badaniach zachowań nabywczych konsumentów. Zaprezentowano w nim aspekty teoretyczne triangulacji jako podejścia badawczego w marketingu. Pokazano także przykład zastosowania triangulacji metod w badaniach zachowań nabywczych konsumentów oraz wybrane wyniki tych badań dotyczące zakupów produktów spożywczych polskich konsumentów mieszkających we Francji, Wielkiej Brytanii i Niemczech.(abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with a problem of methodological triangulation in the research into consumers' purchasing behaviours. Theoretical aspects of methodological triangulation in marketing research are presented. Additionally, an example of application of the triangulation method in the research into consumers' purchasing behaviours is provided along with selected results of the research into purchases of groceries made by Polish consumers who reside in France, Great Britain and Germany.(original abstract)
XX
Przykładów działań z zakresu społecznej odpowiedzialności zakładających paternalistyczne podejście przedsiębiorcy do interesariuszy dostarcza nam historia, niemniej istotnym paradygmatem działania przedsiębiorstwa staje się ona dopiero współcześnie. Katalizatorem takich decyzji i działań są oczekiwania konsumentów. Mając wybór, kierują się oni nie tylko jakością i ceną danego produktu, ale także zwracają uwagę na fakt zaangażowania jego wytwórcy w tzw. dobrobyt społeczny. Zainteresowanie praktycznymi rozwiązaniami z zakresu społecznej odpowiedzialności jest jednak zróżnicowane, w kontekście kraju, działających na jego terenie przedsiębiorstw, ale także - oczekiwań samych konsumentów. W artykule zaprezentowano studium przypadku przedsiębiorstwa LPP SA, które podejmuje decyzje o optymalizacji podatkowej, przez co naraża się na protesty konsumentów. Protesty mają miejsce głównie w sieci, rozgrywają się na portalu jednego z dzienników, a także na portalu społecznościowym. Analiza wypowiedzi na forach internetowych prowadzi do wniosku, iż krytyka przedsiębiorstwa skupia się na zupełnie innych aspektach niż te, które tyczyły jego decyzji. Dodatkowo protesty w sieci nie przekładają się na faktyczny bojkot marek firmy.(abstrakt oryginalny)
EN
The roots of corporate social responsibility go down very deeply, but only in these days this concept has become an important paradigm of an enterprise's activity, with consumers' expectations acting as the catalyst for that. Given a choice, consumers look not only at the quality and price of a given product, but they also pay attention to the fact of whether its manufacturer is committed to the so called social welfare. However, the interest in practical solutions in the area of corporate social responsibility varies in the context of a country, enterprises operating on its territory but also - consumers' expectations. The paper presents a case study of activities undertaken by a company that exposes itself to consumers' protests while taking decisions to optimise its tax solutions.(original abstract)
14
Content available remote E-consumers Attitudes Towards Collective Buying - Research Results
80%
EN
Presented results of research concerning e-consumers' opinions on the subject of group buying let us achieve the cognitive purpose of the paper and verify research research assumption. However, direct studies performed with the method of on-line questionnaire qualify the author to state that selected research technique is appropriate to analyse e-consumers' opinions on the subject of group buying services. This is proved by effectiveness of the technique (reflexivity of 74%) and plentiful research material of both quantitative and qualitative character. Results of studies are valuable in terms of application because they can serve improvement of the quality of provided services, and identified weaknesses of group buying services can be used to improve effectiveness of operation of group buying services. (original abstract)
15
Content available remote Skuteczność reklamacji w ocenie konsumenckiej
80%
XX
Obecnie organizacje zwracają coraz większą uwagę na swoich klientów, identyfikują ich i analizują poziom zadowolenia z otrzymywanych wyrobów i usług. Prowadzą politykę lojalnościową w celu pozyskania i utrzymania klientów, a także badają ich satysfakcję i analizują pojawiające się reklamacje. Reklamacje są sposobem komunikacji klienta z przedsiębiorstwem w celu powiadomienia go o niewłaściwym poziomie jakościowym wyrobów lub usług. Konsument w trakcie użytkowania produktu dokonuje konsumenckiej oceny jakości, a w przypadku niezadowolenia z produktu może go reklamować, co ma także zagwarantowane prawnie. W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących reklamacji produktów, w tym usług, przez klientów. Z badań wynika, że usługi są reklamowane rzadziej niż wyroby, co prawdopodobnie związane jest z tym, że usługa jest produktem złożonym, nie zawsze prawidłowo opisanym. (abstrakt oryginalny)
EN
Currently, organizations pay more attention to their customers, identify and analyze their level of satisfaction with products and services they receive. A policy of loyalty in order to attract and retain customers, as well as examine and analyze customer satisfaction complaints is being conducted. Complaints are a customer way to communicate with the enterprise to inform him of the wrong quality level of products or services. Consumer during the usage of the product makes a product quality assessment, and in case of dissatisfaction with the product it may be returned with complain, which is also guaranteed by law. The article presents the results of surveys on complaints of products, including services. Research shows that services are less complained than products, which probably is related to the fact that the service is a complex product, but not always properly described. (original abstract)
EN
In article author describes issues pertaining to utility and perception of consumers' psychographics inside companies such as: costs of psychographic marketing research, their relative effectiveness or lack of it when placed head to head with other variables such as demographics, and the perceived utility of psychographics to the research peo-ple who generate or buy them within advertising agencies. Admittedly market plays a critical role in the development and maintenance of a market orientation in companies. And for them, data containing consumers' psychographics is one of the most important factor in market intelligence among others (e.g., demographics, attitude measures, be-havioral use measures). The knowledge-based use of psychographics may be framed in such terms as what is used (content), who uses it, and the type of use. And the type of knowledge-based use of psychographics may be framed in terms of three possibilities: action-oriented use, knowledge-enhancing use, and affective use. Here in article, tree aspects of use (con-tent, users, and type of use), are examined: 1). the perceived credibility of psycho-graphics information, 2). the perceived usefulness of psychographics and 3). the per-ceived cost relative to benefit.(original abstract)
17
80%
XX
Cykl życia produktu to koncepcja związana z "odświeżeniem" marki. Marka, aby trwać na rynku, musi się zmieniać. Musi podążać za potrzebami nabywców, a nawet je wyprzedzać. Mówi się wówczas, że jest ponadczasowa. W literaturze marketingowej "marka" opisywana jest w trzech głównych znaczeniach. Po pierwsze, to produkt, czyli indywidualna pozycja marketingowa, linia produktu, rodzina produktów, a nawet cały oferowany przez firmę asortyment. Po drugie, kojarzyć ją można z konkretnym znakiem towarowym, czyli logo. Wreszcie po trzecie, można ją utożsamiać ze skrótem myślowym, oznaczającym szeroko pojęty wizerunek produktu czy zestawu produktów i wówczas nabiera charakteru wartościującego. Marketing łączy ze sobą trzy wymienione znaczenia i generuje w ten sposób następującą definicję marki: "produkt, który zapewnia korzyści funkcjonalne plus wartości dodane, które pewni konsumenci cenią w wystarczającym stopniu, aby dokonać zakupu". To pojęcie, znak, symbol, rysunek lub kombinacja tych elementów stworzona lub opraco-wana w celu oznaczenia produktu (lub usługi) oraz jego odróżnienia od oferty konkurentów(fragment tekstu)
EN
The subject of this project concerns research based on a brand's image "refreshing" process influence on the life cycle of a product. "Estée Lauder" brand served as an example of a company producing body care and makeup cosmetics for women. Through all years, the company had introduced many processes refreshing the image what resulted in over sixty years of brand's market existence. The main objective has been fulfilled basing on more detailed targets. A research hypothesis of the project indicates that the majority of customers knows "Estée Lauder" products. Customers' opinion survey has been performed as a direct interview supported by a questionnaire paper(original abstract)
EN
This article explores whether, how and which forms of corporate social responsibility(CSR) initiatives influence consumer perceptions of the value of and intention to buy responsibly manufactured yogurt, and identifies the impact of the price rise effect on consumer responses. An experimental study was conducted using scenarios with a sample of 421 university students. The results indicate that information about positive corporate behavior evokes higher perceived value and buying intention than information about negative corporate behavior; that responses differ significantly depending on whether or not the CSR initiative relates to the firm's core business; and that there is a level of consumer sensitivity to the price premium for a responsibly made yogurt. This study expands existing knowledge beyond previous areas of focus by demonstrating that a CSR initiative related to a firm's core business generates higher perceived value and buying intention than a non-related initiative, and by showing that there exists a trade-off between functional and social attributes. The findings of this study may be of interest to companies by showing the level of premium price acceptance and by demonstrating that CSR initiatives detached from basic business activity may bring negative consequences in terms of sales volume. (original abstract)
19
Content available remote Wykorzystanie badań etnograficznych w kreowaniu marki
80%
XX
W artykule została poruszona tematyka badań etnograficznych w odniesieniu do pozostałych rodzajów badań. Wykazano istotę wykorzystania etnografii do kreowania marek produktowych. Pokazane zostały narzędzia badawcze w zakresie etnografii oraz ich wykorzystanie do pozyskania dogłębnej, autentycznej wiedzy na temat percepcji i zachowań konsumentów na rynku. Pokazano także przykład kostek rosołowych do zobrazowania przeniesienia wniosków z badań na decyzje związane ze strategią marek produktowych.(oryginalny abstrakt)
EN
The paper consist the subject of ethnographic research in relation to other types of research. The essence of the use of ethnography to create product brands has been shown. There are presented the research tools used in the scope of ethnographic and their use to acquire in-depth, authentic knowledge of perception and behavior of consumers in the market. The example of bouillon has been used to show the transfer of the conclusions of the research to decisions which have been related to strategy of products' brand.(abstract original )
20
Content available remote Refleksyjne, nawykowe i nieplanowane zachowania konsumentów na rynku usług
80%
XX
Ekonomika handlu nie może opierać się wyłącznie na danych finansowych. Musi brać także pod uwagę aspekt psychologiczny zachowań konsumenckich. W artykule zostały opisane typy zachowań zakupowych konsumenta na rynku usług według podziału na zachowania refleksyjne, nawykowe i nieplanowane. Omówiono także strategie wyborów konsumenckich. Przedstawiono zabiegi marketingowe stosowane przez sprzedawców, wykorzystujące znajomość psychologicznych determinant zachowań klientów. (abstrakt oryginalny)
EN
The economics of trade cannot be based solely on financial data. It must also take into account the psychological aspect of consumer behavior. The article presents the consumer behavior in the market for services according to the division at reflective, habitual and unplanned behavior. It shows the strategies of consumer decisions. It also presents the marketing tricks used by sellers who apply the psychological knowledge about determinants of consumer behavior. (original abstract)
first rewind previous Strona / 79 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.