Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 190

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
Zaprezentowano niektóre wyniki analiz i studiów prognostycznych IBMER w zakresie kształtowania się zrównoważonej produkcji rolniczej integrowanej z wielofunkcyjnym rozwojem wsi i ochroną środowiska obszarów wiejskich. Na zmniejszającej się powierzchni użytków rolnych (UR) musimy intensyfikować dobrą jakościowo produkcję roślinną i zwierzęcą, przy zmieniającej się strukturze nakładów materiałowo-energetycznych i usług produkcyjnych tak, aby przyszłemu pokoleniu przekazywać środowisko rolnicze i wiejskie w ekologicznej kondycji lepszej od dotychczasowego. Zmiany ilościowe i substytucyjne w nakładach pracy żywej, nakładach materiałowych i inwestycyjnych oraz w nakładach bezpośrednich nośników energii w rolnictwie i jego infrastrukturze wpływają nie tylko na poziom jednostkowych kosztów produkcji rolniczych surowców żywnościowych, ale wpływają także na postępy w zakresie wielofunkcyjności wsi i tempa realizacji regionalnych programów rolnośrodowiskowych. Stosując zaktualizowaną w IBMER metodologię badań dotychczasowego stanu i szacunków prognostycznych w zakresie ponoszonych skumulowanych nakładów materiałowo – energetycznych liczonych metodą rachunku ciągnionego, stwierdzamy, że: – jednostkowa energochłonność produkcji rolniczej liczona liczbą jednostek energetycznych (MJ) na umowną rolniczą jednostkę zbożową (JZ) systematycznie obniża się i będzie ulegać dalszemu zmniejszaniu dzięki racjonalizacji zatrudnienia i stosowania agrochemikaliów, wykorzystywania środków trwałych i ograniczaniu dotychczasowego zużycia paliw stałych (głównie węgla), – efektywność energetyczna (JZ / MJ) zarówno produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej jest nadal ujemna, co jest przyczyną słabego rozwoju energetycznego wykorzystywania biomasy, biopaliw i innych odnawialnych zasobów energii (OZE) na obszarach wiejskich, – pozytywne wyniki badań w zakresie równoważenia produkcji rolniczej i integrowania jej z infrastrukturą obszarów wiejskich, stosowania organicznych metod wytwarzania produktów rolniczych oraz wykorzystywania OZE i innej energii niekonwencjonalnej, skłaniają do prognozowania kształtowania się przyjaznego ludziom przyszłościowego modelu wsi i rolnictwa, działającego na chronionych ekologicznie obszarach wiejskich. Konieczne jest podejmowanie dalszych interdyscyplinarnych badań podstawowych i rozwojowych nad poszanowaniem energii i kształtowanego środowiska, między innymi w zakresie ustalania realnych standardów produkcyjnych i bytowych oraz w zakresie ujednolicania stanowisk specjalistów z różnych opcji ekologicznych i energetycznych.
EN
Some results of analyses and forecast studies conducted by IBMER on development of sustainable agricultural production integrated with multifunctional development and protection of rural areas were presented in the paper. Good quality plant and animal production must be intensified on decreasing arable lands (AL) with changing structure of material, energy and production service outlays to make possible leaving the agricultural and rural development to the next generation in a better condition than now. Quantitative and substitute changes in man power expenditure, material and investment outlays and in direct energy carrier expenditure in agriculture and its infrastructure influence not only the level of unit production costs of agricultural raw materials for foodstuff manufacturing, but also affect the progress of rural multifunctionality and the rate of implementation of agro-environmental programmes. Using the methodology of research, updated by the IBMER, on the current state and forecasts concerning cumulated material and energy expenditure computed by the rolling costs method we find that: – unit energy consumption in agricultural production calculated by the number of energy units (EU) per assumed corn unit (CU) decreases systematically and will further decline owing to rationalization of employment and the use of agrochemicals, utilization of durable means and reducing the former consumption of solid fuels (mainly coal), – energy effectiveness (CU/EU) of both plant and animal production is still negative, which is the reason of still insufficient utilization of biomass, biofuels and other renewable energy resources (RER) in rural areas, – positive results of investigations on balancing agricultural production and its integration with rural infrastructure, application of organic methods of agricultural product manufacturing and the use of RER and other unconventional energy sources, allow to forecat human friendly model of future rural areas and agriculture, operating in protected ecological rural areas. It is necessary to undertake further interdisciplinary basic and developmental research on energy saving and environment development including establishing real production and living standards and in order to unify the opinions of specialists from different ecological and energy options.
3
Content available Perspektywy mechanizacji polskiego rolnictwa
100%
PL
Studia prowadzone w IBMER wskazują na wielokierunkowe przemiany jakie zachodzą w organizacji i mechanizacji produkcji rolniczej. Przedstawiono niektóre wyniki, stwierdzenia i wnioski z badania i kształtowania polskiego modelu techniki rolniczej w okresie dostosowywania gospodarki do wymogów Unii Europejskiej.
EN
Necessary progress in Polish agriculture mechanization depends on the improvement of the economy of developing agricultural farms. Economy should develop a new moel of agricultural engineering, concerning modernized of new enterprises including: - producers of technical measures foragriculture, - sellers of agricultural machines, - ariculture technical services, - users of agricultural technics, Scientists, advisors, and engineers educated in agricultural engineering will play an important role in supplying the agriculture in new generation machines and in ther rational exploitation.
PL
Przedstawiono metodyczny i techniczny przykład sporządzania projektu zmian organizacyjnych i technicznych w gospodarstwach rodzinnych wraz z określeniem skutków wprowadzania tych zmian w ciągu 3-5 lat. Najlepiej jest wykonać projekt urządzenia i zmechanizowania gospodarstwa metodą technologiczną, adaptując istniejące lub sporządzając nowe karty technologiczne dla każdego rodzaju produkcji, jaką chcemy prowadzić w urządzanym gospodarstwie. Analiza takiego projektu pozwala na wnioskowanie o efektach i efektywności wprowadzonych zmian oraz może być podstawą do starań o preferencyjny kredyt inwestycyjny na modernizację lub tworzenie nowego gospodarstwa rolniczego.
EN
Methodical and technological example of planning the changes in organization and technical equipment of family farms is presented as well as the effects of providing the changes over 3-5 years. The best way for projecting management and mechanization of the farm is a technological method based on adaption of existing technologies or developing the new ones for every branch of production to be provided on the farm. Analysis of such project enables to evaluate the intended results and efficiency of implemented changes. On such basis the preferential investment credit may be obtained for modernization of the farm or for arranging the new one.
PL
Analizie poddano czynniki wpływające na kształtowanie się przyszłościowego modelu rolnictwa, techniki rolniczej i infrastruktury obszarów wiejskich. Opisano współzależności pomiędzy przemianami agrarnymi i wielofunkcyjnym rozwojem wsi, a postępem technologicznym i modernizacją rolnictwa. Model techniki rolniczej zależy od realnych wariantów przyszłościowego modelu rolnictwa, a głównie od jego struktury agrarnej i poziomu intensyfikacji produkcji w gospodarstwach rozwojowych.
EN
Factors effecting the formulation of the prospective model of agriculture, agricultural engineering and rural infrastructure have been analyzed. The paper contains the descriptions between agrarian transformations, multifunctional development of rural areas, technological advance and modernization of agriculture. The form of the prospective model of agricultural engineering depends on real variants of the future model of agriculture and mainly on its agrarian structure and the level of intensification ofproduction on developing farms.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.