Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 431

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Subsidies
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
EN
The aim of this paper is to report selected results from an analysis of Internet-based e-services that were created with the support of the EU sponsored Operational Programme for Innovative Economy run by the Polish Agency for Enterprise Development (PARP). From 2008 to 2014, PARP allocated funds for the creation of 2,730 enterprises that develop new e-services. Efficiency of this public support is the focus of this paper; however, there exist no simple means to measure and assess it. Analysis takes advantage of different metrics that can be applied to a numerous set of web pages. The main finding of the paper is that the scheme produced a negative value in terms of its effectiveness, thus raising an issue of rationality of public intervention in Internet-based e-services sector. In comparison with other papers dealing with various subsidy schemes, we did not assume a priori that the subsidy outlays would bring positive effect, allowing for unrestricted assessment of the results obtained in the scheme.(author's abstract)
XX
Zarówno Airbus, jak i Boeing otrzymują pomoc państwową przy produkcji nowych samolotów. Jednak obydwie firmy próbują nawzajem ograniczyć swojemu konkurentowi ich wysokość, być może przez to sprawa znajdzie swój finał w WTO.
3
Content available remote Dynamika zakładania przedsiębiorstw przez osoby korzystające z dotacji
80%
XX
Wprowadzenie Powstawanie nowych przedsiębiorstw to kluczowy warunek rozwoju gospodarki i jej przemian strukturalnych. Procesy te mogą się dokonać wtedy, gdy istnieją czynniki sprzyjające podejmowaniu działalności gospodarczej. Jedną z barier przy zakładaniu firm jest niedostateczny kapitał, przy czym nie wszyscy potencjalni przedsiębiorcy zgłaszają zapotrzebowanie na niego na takim samym poziomie. Pomimo to wsparcie, choćby niewielkie, potrzebne jest najczęściej po to, aby przedsiębiorca przetrwał trudne warunki rozruchu firmy. Potencjalni nowi przedsiębiorcy mogą mieć za sobą różne doświadczenia zawodowe. Wśród nich mogą być osoby, które utraciły pracę i szansą na utrzymanie się jest dla nich samozatrudnienie. Aktywizowanie tej grupy osób i wspieranie jej w początkowym okresie rozwijania działalności jest szczególnie istotne w krajach, które cechuje wysoka stopa bezrobocia. Mogą być to kraje, które przeszły transformację gospodarczą z gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki rynkowej, ale także wszystkie inne, choćby dotknięte skutkami niedawnego kryzysu finansowego i gospodarczego. Duże przedsiębiorstwa, redukując zatrudnienie, przyczyniły się niewątpliwie do zachwiania na rynku pracy i wzrostu bezrobocia. Pewnym antidotum w tej sytuacji może być wdrożenie przez państwo działań aktywizujących, skierowanych właśnie do osób bezrobotnych, zachęcających do gospodarczego usamodzielnienia się. Mogą one pomóc w przezwyciężeniu negatywnych skutków kryzysu lub złagodzeniu ich w sensie mikro i makrogospodarczym (fragment tekstu)
EN
The article presents the forms of supporting the unemployed persons, which making efforts in order to become self-employed in Poland. They are a large potential for the growth of the micro and small enterprises sector. These forms belong to the active labour market policy. (original abstract)
4
Content available remote Charakter dotacji oświatowej dla szkół niepublicznych
80%
XX
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie charakteru dotacji oświatowej przyznawanej szkołom niepublicznym, która wynika ze zmian w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty' (dalej: uso), wprowadzonych ustawą z dnia 19 marca 2009 roku'. Innymi słowy, artykuł ma na celu zajęcie stanowiska w sprawie istoty tej dotacji. (fragment tekstu)
EN
The essence of article is interpretation of subsidy of private education that public authorities in Poland grant to private education sector. The article focuses on the problems related to that subsidy before the amendment act in 2009, purposes of the amendment act and consequences of it. The subsidy of private education is supposed to be "podmiotowa" subsidy in Polish public finance's meaning. (original abstract)
XX
Zakres ustawowych zadań należących do jednostek samorządu terytorialnego jest znaczny, a dochody własne są często niewystarczające, stąd też do realizacji tych zadań konieczne jest wsparcie finansowe z budżetu państwa. Ma ono postać subwencji ogólnej oraz dotacji celowych. W gminach województwa podkarpackiego udział transferów w dochodach ogółem tych jednostek w ostatnich latach wynosił ponad 50%. Dotyczyło to głównie subwencji. Wysoki udział dotacji w dochodach gmin jest wynikiem nadmiernego zlecania gminom zadań z zakresu administracji rządowej.(abstrakt oryginalny)
EN
The scope of statutory tasks of territorial self-governments is significant, and own revenues often insufficient Therefore in order to implement such tasks, the support in the form of state budget financing is necessary. The support takes the form of a general subsidy or restricted grants. In Subcarpathian commune the share of transfers in total revenues for these units in the recent years has amounted to over 50%. This mainly accounts for subsidies. High share of subsidies in communes' revenues is the result of excessive assignment of public administration tasks to the communes.(original abstract)
XX
Wydatki związane z oświatą stanowią najważniejszą pozycję w budżecie jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego. Subwencja oświatowa przekazywana z budżetu centralnego gminom i powiatom wraz z upływem czasu jest coraz skromniejsza, dlatego gminy i powiaty zmuszone są pokrywać rosnące koszty oświaty z własnych środków. Większą subwencję oświatową w przeliczeniu na 1 mieszkańca otrzymują województwa słabiej rozwinięte gospodarczo, ale te województwa również w większym stopniu pokrywają wydatki na oświatę z własnych środków.(abstrakt oryginalny)
EN
Spending on education is a key item in budgets of local authorities. Educational subsidies from the central state budget to communities and counties have been increasingly modest, therefore, the communities and counties are forced to cover rising educational costs out of their own resources. Less economically developed regions receive more educational subsidies per capita yet the same regions assign relatively more of their own funds to education.(original abstract)
XX
W artykule dokonano charakterystyki poszczególnych rodzajów dotacji jednostek samorządu terytorialnego wraz ze wskazaniem, na jakiego rodzaju wydatki mogą być one przeznaczane i jakie są konsekwencje ich nierozliczenia w terminie bądź pobrania w nadmiernej wysokości. Celem artykułu było wskazanie, na co wydatkowane są środki przekazywane w formie dotacji celowych z budżetu samorządu województwa zachodniopomorskiego i jaka jest tendencja dokonywania tego typu wydatków. Do badań empirycznych wykorzystano dane z budżetu województwa zachodniopomorskiego za lata 2014-2017 oraz z projektu budżetu na 2018 rok(abstrakt oryginalny)
EN
The article provided the characteristics of particular types of designated subsidies, with regard to their specific character of the public expense category. The amount of the subsidies donated to various purposes in the years 2014-2018 was also analysed on the basis of the budget of the West Pomeranian Voivodeship. The aim of the article was to indicate the specific character of designated subsidies, as well as their amount allotted from the budget of the West Pomeranian Voivodeship.(original abstract)
XX
Zanieczyszczenie powietrza jest aktualnie kluczowym problemem środowiskowym, społecznym i ekonomicznym. Polska należy pod tym względem do niechlubnej czołówki krajów Unii Europejskiej (UE). Od dwóch lat w okresie jesienno-zimowym problem walki ze smogiem jest istotnym tematem debaty publicznej. Informacje o podwyższonych lub przekroczonych stanach zanieczyszczenia powodują, że poszukuje się rozwiązań umożliwiających poprawę sytuacji. Celem opracowania jest wskazanie regulacji prawnych w zakresie ochrony powietrza, działań podejmowanych w ramach walki ze smogiem oraz wybranych źródeł finansowania programów ochrony powietrza. W artykule wykorzystano raporty Europejskiej Agencji Środowiska, Światowej Organizacji Zdrowia, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, obowiązujące akty prawne oraz inne opracowania dotyczące zanieczyszczenia powietrza(abstrakt oryginalny)
EN
Air pollution is a key environmental, social and economic issue. Poland is one of the most polluted countries of the European Union, in terms to the air pollution. For two years, during the autumn and winter period, the problem of fight against smog is dominant in a public space. Informations about increased or exceeded states of pollution caused that people are looking for solutions that will improve the situation. The main aim of the article is to indicate the legal regulations in regard to protection of ambient air, actions taken under the fight against smog and selected sources of financing the protection programmes of ambient air. In the article were used available informations about air pollution, reports of the European Environment Agency, the World Health Organisation and the Chief Inspectorate of Environmental Protection, existing legal acts (original abstract)
9
Content available remote Analiza dochodów gmin województwa lubelskiego w latach 2004-2009
80%
XX
Celem poniższego opracowania jest analiza dochodów, jakimi dysponowały gminy województwa lubelskiego w latach 2004-2009. Są one gminami najbiedniejszymi w kraju. Obowiązujące od 2004 r. zmiany sposobu kształtowania dochodów jednostek samorządu terytorialnego nie wpłynęły pozytywnie na sytuację finansową gmin województwa lubelskiego i poziom ich samodzielności. Nowe przepisy uzależniały poziom osiąganych przez gminy dochodów od koniunktury gospodarczej i stopnia rozwoju gospodarczego regionu. Zmiany w sytuacji finansowej jednostek samorządowych zdeterminowane były również od tego roku możliwością pozyskiwania bezzwrotnych środków z budżetu Unii Europejskiej.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper analyses the incomes of Lublin Voivodeship communes in 2004- -2009. The communes of Lublin Voivodeship are the poorest ones among all the communes in Poland. The amendments to incomes shaping methods concerning territorial self-governments units which have changed since 2004 did not have positive impact on the financial situation of Lublin Voivodeship communes as well as on the level of their self-dependence. New regulations made the commune incomes level dependent on economic conjuncture and the degree of region's economic development. Moreover the changes in the financial situation of self-governments units have been determined since 2004 by an opportunity to gain nonreturnable appropriations from the European Union budget.(original abstract)
10
Content available remote Dotacje unijne - analiza możliwości pozyskiwania kapitału dla firm
80%
XX
Wybór sposobu finansowania jest jednym z dylematów zarządzających i zależy od wielu czynników takich jak etap rozwoju, potrzeby kapitałowe oraz specyfika działalności przedsiębiorstwa. Mimo dynamicznego rozwoju rynku usług finansowych, tradycyjne formy finansowania są wciąż najpopularniejsze, choć nie zawsze i dla wszystkich dostępne. Ostatnie miesiące dowiodły jednak, że popularny kredyt bankowy był trudno dostępny nawet dla przedsiębiorstw posiadających zdolność kredytową. Wiele przedsiębiorstw zmuszonych jest sięgać po alternatywne źródła finansowania. Szczególnie dotyczy to firm nowopowstających lub z krótką historią działalności, charakteryzujących się wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Są to jednak przedsiębiorstwa o wysokim potencjale wzrostu i dostęp do nowych sposobów finansowania stanowi dla nich często jedyną szansę na rozwój. Rozwój gospodarczy, zmiany rynku kapitałowego oraz wiedza inwestycyjna polskich przedsiębiorców stwarzają warunki zaistnienia alternatywnych form pozyskiwania kapitału. (abstrakt oryginalny)
EN
Change of financing way is a main management problem and depends on many factors as development stage, capital needs and specification of the company. In spite of dynamic development of financial services market, traditional sources of financing are the most popular, although often inaccessible for everyone. Last months shows, that popular credit was hardly available for business, which has credit worthiness. Many companies have to use alternative sources of financing. It concerns in particular new business with high investment risk. There are companies with high potential of growth and access to modern capital sources is a chance of development. Economic development, changes of capital markets and investment know-how of polish business create the conditions for alternative sources of capital. (original abstract)
XX
Zadania publiczne, podobnie jak inne zjawiska społeczne, podlegają historycznemu procesowi rozwoju (zmianom może podlegać zakres i treść zadań publicznych). Są zróżnicowane, a ich zakres we współczesnych państwach jest względnie szeroki. Realizacja zadań przez administrację publiczną następuje w różnych formach i za pomocą różnych metod. Formy działania kształtują się w ścisłym związku z treścią działalności i z zadaniami, jakie w realizowaniu funkcji państwa ma spełniać administracja. Mają charakter służebny wobec zadań. jakie mają być realizowane, a także celów, jakie należy osiągnąć. Jednak ich wybór może być uzależniony od wielu czynników, a próby ich klasyfikowania są determinowane różnymi kryteriami. Zauważyć można relacje zachodzące między zmianą funkcji i zadań administracji a przeobrażeniami w metodach i formach prawnych jej działania. Zmieniający się dynamicznie zakres zadań administracji publicznej wymusza poszukiwanie coraz to nowych form jej działania (także takich, które nie zawsze objęte będą przyjętymi w doktrynie kryteriami klasyfikacyjnymi).(fragment tekstu)
EN
General rules concerning the agreement on granting subsidies are regulated by the Act of 30 June 2005 on public flnance. Use of subsidy agreement refers both to granting project-oriented subsidies from the state budget and from budgets of local governments units (communes, counties and provinces). Subsidy agreements are broadly applied for project-oriented subsidies granted from budgets local government units. for instance in order to finance tasks transferred between local government unit, related to granting financial assistance to water companies, granted to health care plants, subsh dizing responsibilities performed by state culture institutions, subsidizing tasks involving care over monuments, covering'expenses directly related to the provision of services of network conncction to ensure broadband Internet access services. Considering necessary elements in the content of a subsidy contract as well as its subject matter. it can be concluded that this is a special type of public contract. Cleary, the structure of a subsidy agreements is determined by the provisions of the Public Law. At least one party to this contract is a public law entity. The entity granting the subsidy, as a party to the subsidy agreement, has a stronger position against the other party to the agreement i.e. entity using cash received under the subsidy. Under a project-related subsidy, public funds from the state budget, namely a public financial plan. are released.(author's abstract)
12
Content available remote Comparative Analysis of Support to Agriculture in the QUAD Countries in 1986-2014
80%
EN
The purpose of this paper is a comparative analysis of support provided to agriculture sector by the QUAD countries in 1986-2014. The authors examined the changes in levels and structures of this support and tried to assess it from the point of view of its impact on the QUAD economies and markets. In the analysis conducted there were used especially the OECD data and indexes measuring state support to agriculture including: Total Support Estimate, Producer Support Estimate, General Services Support Estimate and Consumer Support Estimate. In the last three decades in all the examined economies, there has been a reduction in agricultural support in relation to GDP, although no distinct change has occurred in terms of the amount of aid in absolute terms (in the US its value even increased almost twice). As regards the changes in structure of support, the most favorable tendencies took place in the European Union where the market price support (MPS), i.e. the most distorting aid to the functioning of the market mechanism, was significantly reduced. One can also positively assess the support structure in the United States where about half of the agricultural budget is earmarked to consumers. Canada has very good economic outcomes as regard the agriculture sector even though it allocates the least amount of financial resources to support agriculture in relation to GDP among all the QUAD economies. However, despite a large part of this support is in the form of general services (GSSE), the country is characterized by an unfavorable trend of increasing expenditure on price support. Throughout the period considered the most harmful support policy from the point of view of market competition was led by Japan though it has affected to a lesser extent the functioning of international agri-food markets due to the lower importance of Japanese agricultural production and exports in the world economy in comparison to the EU and the US. (original abstract)
EN
The objective of this study is to identify differences between the afforestation subsidies from European Union (EU) obtained by beneficiaries from Podlaskie and Wielkopolskie Voivodships (918 and 618 beneficiaries respectively) as part of RDP 2007-2013. The survey results showed faster increase of forest rate growth in Podlaskie Voivodship, which is classified as a less economically developed region. When compared to Wielkopolskie Voivodship, Podlaskie Voivodship received higher subsidies; nevertheless, the average sum obtained (in thousand EURO) per beneficiary was lower in Podlaskie than in Wielkopolskie. (original abstract)
XX
Najważniejszym źródłem finansowania publicznych uczelni zawodowych są dotacje otrzymywane z budżetu państwa, których wysokość jest ustalana na podstawie odpowiedniego algorytmu, a które stanowią prawie 80% ogółu przychodów tych szkół wyższych. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja i analiza zmian w sposobie podziału dotacji dla publicznych uczelni zawodowych, które miały miejsce w ostatniej dekadzie, a w szczególności zmian obowiązujących od 2017 roku. W opracowaniu podjęta została dyskusja nad konsekwencjami nowego algorytmu, ze szczególnym uwzględnieniem implikacji, jakie mogą towarzyszyć optymalizowaniu wartości wskaźnika SSR (student-staff ratio) przez uczelnie. Analiza i dyskusja wyżej wymienionych zmian została poprzedzona przedstawieniem ogólnej sytuacji finansowej szkolnictwa wyższego.(abstrakt oryginalny)
EN
Subsidies received from the state budget are the most important source of financing of state schools of higher vocational education. Their amount is calculated based on appropriate algorithm. These subsidies represent almost 80% of total revenues of these higher education institutions. The aim of this paper is to present and analyze changes in the way of distribution of subsidies to state schools of higher vocational education which were introduced in the last decade and in particular the changes in force since 2017. The discussion on the consequences of the new algorithm with particular emphasis on the implications which may accompany optimizing the value of student-staff ratio by higher education institutions was taken in the paper. Analysis and discussion of these changes were preceded by a presentation of the overall financial situation of higher education.(original abstract)
XX
Artykuł opisuje stan polskiego górnictwa. Wynika z niego, że jesteśmy w Europie liderem pod względem ilości wydobycia, natomiast pod względem wydajności pracy odbiegamy nawet Rosjanom.
XX
Autor przedstawił wyniki badań nad zróżnicowaniem dochodów własnych gmin położonych na obszarach pozametropolitalnych województwa mazowieckiego. Wskazał na konieczność wyrównywania możliwości finansowych gmin w celu zaspokojenia potrzeb obywateli w zakresie przypisanych ustawowo jednostkom samorządu terytorialnego. Poddał analizie mechanizmy wyrównawcze funkcjonujące w systemie finansów publicznych.
EN
It has been presented the test 's results over diversity the own profits of communies, situated beyond metropolitaries areas of Mazowsze Province. It has been shown at the necessity leveling communies finance options in, order satisfying all people needs by law, for local government units. It has been analyses all of leveling mechanisms functioning public finance system. (original abstract)
XX
W ostatnich latach system dopłat do składek w dodatkowych programach emerytalnych stał się przed-miotem zainteresowania wielu państw. Wprowadziły go przede wszystkim kraje wysoko rozwinięte, w tym Niemcy i Nowa Zelandia, choć zainteresowanie tą problematyką zauważalne jest również w innych regionach świata. Celem artykułu jest przedstawienie rodzajów i zasad funkcjonowania dopłat do składek w dodatkowych systemach emerytalnych na przykładzie Niemiec i Nowej Zelandii wraz z określeniem ich znaczenia w upowszechnieniu dodatkowego oszczędzania na okres po zaprzestaniu aktywności zawodowej.(abstrakt oryginalny)
EN
In recent years, numerous countries have been interested in the system of subsidies for premiums in additional pension schemes. It has been introduced mainly by well-developed countries, such as Germany and New Zealand, but it can be seen that other regions of the world are also interested in these issues. The aim of the article is to present the types and operation of subsidies in additional pension schemes as exemplified by Germany and New Zealand, and determine their importance in promoting additional savings for the period after retirement.(original abstract)
18
70%
EN
The paper analyses Czechoslovakia’s foreign trade relations in the 1970s. Based on archival and research and scholarly literature, it builds a three tiered system that consists of satisfying consumption, covering the CMEA, and Western markets exports, and it offers qualitative economic analysis. The author is interested in the problem of subsidization of Eastern Europe by the Soviet Union. He comes to the conclusion that the movement in Czechoslovak foreign trade policy toward closer cooperation with CMEA partners, most prominently the Soviet Union, was a logical outcome of external developments taking place in the world economy (the 1973 oil shock, emergence of the Asian tigers, etc.) as well as of the internal parameters of the Czechoslovak economy.
XX
Przedsiębiorcy i samorządowcy realizujący projekty współfinansowane ze środków UE otrzymają większą pomoc. Wszystko dzięki zmianom w Funduszu Poręczeń Unijnych. Jednym z powodów powołania FPU było oczekiwanie zwiększenia możliwości zastępowania środków publicznych w procesie prefinansowania inwestycji – kapitałem prywatnym. Z artykułu można dowiedzieć się jak powstawały zmiany w Funduszu oraz jakie nowe rozwiązania zostały w nim wprowadzone.
20
Content available remote Evaluation of the Crop Insurance System in Poland
60%
XX
Ubezpieczenia upraw są jednym ze sposobów ograniczenia ryzyka występującego w produkcji rolnej. System dopłat stosowany od 2006 roku ma na celu zwiększenie obszaru upraw ubezpieczonych od ryzyka związanego z anomaliami pogodowymi. Celem niniejszego opracowania jest ocena funkcjonowania systemu ubezpieczenia upraw dotowanych przez Skarb Państwa. Wyniki badania wskazują, że system ten nie jest efektywny. Do 2018 roku ubezpieczeniem obejmowano około 3 mln ha upraw, w porównaniu do około 7 mln ha ustawowo wymaganych. Suma dopłat w latach 2008-2018 wyniosła 1,7 mld zł. Do najczęściej ubezpieczanych przez rolników rodzajów ryzyka należą przymrozki i ujemne skutki przezimowania oraz okresowo grad. Zwiększeniu atrakcyjności dotowanych ubezpieczeń upraw ma służyć zwiększenie dotacji na lata 2019 i 2020 do odpowiednio 1,2 i 1,4 mld zł. Niewystarczająca powierzchnia aktualnie ubezpieczonych upraw sprawia, że pozyskiwane przez zakłady ubezpieczeń składki są mniejsze od wypłacanych odszkodowań, co powoduje, że ubezpieczenia te stają się deficytowe i mogą zostać wycofywane z oferty ubezpieczycieli. (abstrakt oryginalny)
EN
Crop insurance is one way to reduce the risk in agricultural production. The subsidy system used since 2006 aims to increase the area of crops insured against the risk of weather anomalies. The purpose of this study is to evaluate the functioning of the crop insurance system subsidized by the State Treasury. The results indicate that this system is not effective. Up to 2018, insurance covered about 3 million ha of crops, compared to about 7 million ha required by law. The sum of payments in the years 2008-2018 amounted to PLN 1.7 billion. The risks most often insured by farmers include: frosts and negative effects of wintering and periodically hail. The attractiveness of subsidized crop insurance is to be in-creased by increasing the subsidies for 2019 and 2020 to PLN 1.2 and 1.4 billion, respectively. The insufficient area of currently insured crops means that the premiums obtained by insurance companies are smaller than the claims paid, which means that the insurance contracts become deficit and can be withdrawn from the insurers' offer. (original abstract)
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.