Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 423

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tuber
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
EN
The objective of this study has been to determine vitamin C content in tubers of edible potato following an application of systemic insecticides to control the Colorado potato beetle. A field experiment was conducted on soil of a good rye complex in 2004-06. The experiment was designed as randomized sub-blocks with three replications. Experimental factors included three cultivars of potato Wiking, Mors, Żagiel - and six Colorado potato beetle control treatments using the following insecticides: Actara 25 WG (thiametoksam) at the rate of 0.08 kg/ha, Regent 200 SC (fipronil) at the rate of 0.1 dmVha, Calypso 480 SC (thiacloprid) at three rates (0.05, 0.075, 0.1 dm³/ha), and a control treatment without chcmical protection. The content of vitamin C was dependant on cultivar, insecticide treatment, and environmental conditions with each year. The insecticides applied significantly increased vitamin C content (amounted to 1.7 mg/kg) compared with the tubers harvested from the control treatment where no chemical protection was applied. Tubers of Mors cultivar had the highest vitamin C content, and Wiking cultivar lowest.
EN
The aim of this 3-year study was to determine the influence of harvest time on dry matter, total dietary fibre, fractional composition of dietary fibre (acid detergent fibre (ADF) and neutral detergent fibre (NDF)), water-soluble carbohydrates (WSCs) and inulin content in tubers of different cultivars of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.): ‘Rubik’, ‘Albik’ and ‘Sauliai’. The tubers were harvested in spring (March and April) and autumn (October and November). Our study shows that the largest amount of WSC to exist in ‘Rubik’ tubers harvested especially during October. In contrast, the largest amount of total dietary fibres and their fractions (NDF and ADF) accumulated in ‘Albik’ tubers during the spring harvest month (April). The largest amount of inulin was obtained from ‘Sauliai’ tubers harvested in October. Based on our results, it is advisable to use the ‘Sauliai’ tubers from the harvest time during October to obtain the largest amount of inulin.
EN
Potato tubers accumulate non-starch polysaccharides. A higher level of carbophydrates is correlated with a higher amount of potato pulp and high starch losses during technological processing. During the extraction of starch from potato tubers, glycoalkaloids, free amino acids and proteins are transferred to starch milk, which increases its foaminess and hinders further processing. Another important goal is to prevent the darkening of raw potato pulp. The scarcity of research reports on the effect of fertilization on the content of soluble and insoluble non-starch polysaccharides has encouraged the authors to undertake this study. The aim of this study was to determine the effect of soil (280 and 420 kg NPK·ha⁻¹) and foliar (Basfoliar 12-4-6, ADOB Mn, Solubor DF) application of mineral fertilizers on nutrient concentrations in potato varieties. The varieties had a significant effect on the dry matter content of tubers and flesh darkening four hours after cutting. The levels of crude protein and nonstarch polysaccharides were affected by the varieties and soil fertilizer doses. The late variety had the highest dry matter content. The medium-early variety the highest content of crude protein, the lowest content of non-starch polysaccharides and a low degree of flesh darkening. Foliar fertilizers had no significant influence on the analyzed parameters. The high level of soil fertilization (420 kg NPK·ha⁻¹) contributed to an increased content of protein and carbohydrates, which makes starch extraction from potato tubers more difficult.
PL
Bulwy ziemniaka gromadzą polisacharydy nieskrobiowe. Wyższy poziom węglowodanów jest skorelowany z większą ilością miazgi ziemniaczanej i ze stratami skrobi w procesie produkcyjnym. Podczas ekstrakcji skrobi z bulw ziemniaczanych glikoalkaloidy, wolne aminokwasy i białka przenoszą się do mleka skrobiowego, co zwiększa straty i utrudnia dalszą obróbkę. Ważnym czynnikiem jest też zapobieganie ciemnieniu miąższu surowego ziemniaka. Niedobór opublikowanych badań na temat wpływu nawożenia na zawartość rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych polisacharydów nieskrobiowych w bulwach ziemniaka, które mogą przyczynić się do strat skrobi w produkcji, skłonił do przeprowadzenia niniejszych badań. Celem badań była ocena wpływu nawożenia mineralnego doglebowego (280 i 420 kg NPK ha⁻¹) oraz nawozów dolistnych (Basfoliar 12-4-6, ADOB Mn, Solubor DF) na zawartość składników w bulwach średnio wczesnej, średnio późnej i późnej odmiany ziemniaka. Odmiany miały istotny wpływ na zawartość suchej masy bulw i ciemnienie miąższu bulw surowych cztery godziny po przecięciu. Poziom białka surowego i polisacharydów nieskrobiowych zależał od odmiany i poziomu nawożenia. Odmiana późna wyróżniała się największą zawartością suchej masy. Odmiana średnio wczesna miała największą zawartość białka oraz najmniejszą zawartość polisacharydów nieskrobiowych i charakteryzowała się niskim stopniem ciemnienia. Nawozy dolistne nie miały istotnego wpływu na analizowane parametry. Wysoki poziom nawożenia doglebowego (420 kg NPK ha⁻¹) przyczynił się do wzrostu poziomu białka i węglowodanów, które utrudniają ekstrakcję skrobi z bulw ziemniaka.
EN
A field experiment was carried out in 2008−2010 at the Agricultural Experimental Farm of the University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce, located in Zawady. The experiment was established on light loamy soil which belonged to a very good rye complex. The experiment was designed in a two-factor split-plot pattern with three replicates. The factors examined in the experiment included three cultivars of edible potatoes: Cekin, Satina, Tajfun, and five weed control methods: application of the following herbicides (mixed or alone) Command 480 EC, Command 480 EC and Dispersive Afalon 450 SC, Stomp 400 SC, Stomp 400 SC and Dispersive Afalon 450 SC, while the control consisted of mechanical weeding without chemical protection. The aim was to determine the influence of selected herbicides and their combinations (Command 480 EC, Command 480 EC and Dispersive Afalon 450 SC, Stomp 400 SC, Stomp 400 SC and Dispersive Afalon 450 SC) on the content of copper, zinc and manganese in three potato cultivars. Potato tubers were harvested at full maturity. Samples of potato tubers for chemical analyses were taken from plots during harvest. Microelements in the dry matter of potato tubers were determined by the AAS method. The content of copper was significantly dependent on the cultivars, weed control methods and weather conditions during the growing season. In contrast, concentrations of depended on the cultivars and meteorological conditions, whereas the content of manganese in potato tubers was strongly conditioned by genetic traits of the cultivars.
PL
W pracy przedstawiono wartości ubytków naturalnych bulw ziemniaka. Badania przeprowadzono według metody, która polegała na ocenie ubytków naturalnych w odniesieniu do pojedynczych bulw. Badaniami objęto dwie frakcje bulw, trzech odmian ziemniaka, nawożonych nawozami mineralnymi i proekologicznymi. Pomiary prowadzono w odstępach jednomiesięcznych, przez okres ośmiu miesięcy. Badania wykonano w latach 2001-2004. Przebieg zmian ubytków naturalnych wyrażono równaniami wielomianów drugiego stopnia.
EN
This research paper presents values of natural losses in potato tubers. The research was conducted using the method of assessing such values in relation to single tubers and involved two tuber fractions of three potato varieties fertilized with mineral and ecological fertilizers. Measurements were made at one-month intervals over the period of eight months. The research was carried out in 2001-2004. Variations of natural losses were approximated with the use of second order polynomials.
8
Content available remote Wpływ kąta zaostrzenia i prędkości noża na opory cięcia bulw ziemniaka
86%
PL
Praca przedstawia wyniki laboratoryjnych badań jednostkowych oporów cięcia bulw ziemniaka odmian Baszta i Irga. Zmiennymi niezależnymi przyjętymi w doświadczeniu były: kąt zaostrzenia i prędkość noża. Stwierdzono istotne statystycznie oddziaływanie badanych czynników na kształtowanie się jednostkowych oporów cięcia bulw.
EN
The work presents the results of laboratory research in unit cutting resistance of potato tuber. varielies Baszta and Irga. The independent variables assumed in the experiment were: sharpening angle and knife speed. Statistically significant influence of the researched factors upon the shaping of unit resistance in tuber cutting was discovered.
EN
The tuber reaction to Phytophthora infestans was evaluated in individual genotypes of four diploid and four tetraploid potato families, their parents and standard cultivars. The genotypes were tested several times. Two testing methods were used, based on evaluation of tuber slices or whole tubers, respectively. All inoculations were done with MP 245, a fungus isolate with a broad virulence spectrum. If the reaction of tuber slices was evaluated, the distribution of genotypes in several families deviated considerably from a normal one. In some distributions more than one peak was detectable, indicating segregation of major genes. Genotypes transgressive in resistance were found in four families. If the reaction of whole tubers was evaluated, the distribution of genotypes did not deviate significantly from a normal one. Genotypes transgressive in resistance were found in one family. The tuber reaction to P. infestans depended to a large extent on testing conditions.
EN
Average chemical composition of mature tubers of 97 Polish potato table cultivars is presented. Each variety was cultivated for at least 3 years at the Experimental Station in Jadwisin, near Warsaw. About 25 cultivars were grown each year between 1974 and 1997 on light loamy sand with the same agricultural practices, without irrigation or chemical control of diseases. Contents of dry matter and starch were the most stable with mean variability coefficients (V) 8.4 and 8.8%, respectively. The least stable components were concentrations of total sugar (V=34.2%) and reducing sugar with V reaching about fifty percent. Wet vegetation conditions worsened tuber chemical composition (less dry matter, starch, protein and ascorbic acid) as compared with dry or intermediate ones.
PL
Wyniki przedstawione w pracy dotyczą składu chemicznego dojrzałych bulw 97 odmian ziemniaka jadalnego uprawianych w Jadwisinie w latach 1974-1997 każda w cyklu co najmniej trzyletnim. Okresy wegetacji mokre zdecydowanie pogarszały skład chemiczny (mniej suchej masy, skrobi, białka ogółem i właściwego oraz kwasu askorbinowego) w porównaniu do lat suchych oraz pośrednich (tab. 2) czyli takich, w których czynnik wodny działał najmniej ograniczająco na akumulację plonu suchej masy bulw. Spośród 12 przebadanych cech składu chemicznego zawartości suchej masy i skrobi okazały się najbardziej stabilne (tab. 1). Ich średnie współczynniki zmienności V nie przekroczyły 10%. Kilkakrotnie mniej stabilna była zawartość cukrów (V od 34 do 50%). Wartości współczynników V dla pozostałych cech mieściły się w zakresie od 10 do 20%.
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.