Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 167

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Obszary problemowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
XX
Nakłady na działalność badawczo-rozwojową są kluczowe dla budowania innowacyjnej gospodarki, a w przypadku gospodarki polskiej powodują nieustanne trudności w sprostaniu wymaganiom współczesnego rozwoju opartego na wiedzy. Opracowanie koncentruje się na identyfikacji obszarów problemowych w R&D Polski, począwszy od określenia deficytów w ogólnej wielkości nakładów badawczo-rozwojowych. Najistotniejsze rozważania dotyczą jednak kwestii ułomnej struktury R&D, zwłaszcza niespotykanie niskiego zaangażowania sfery przedsiębiorstw w tworzenie wiedzy i technologii oraz, co poniekąd się z tym wiąże, niezwykle skromnych efektów nakładów R&D w postaci zgłoszeń patentowych, obrotów technologią czy poziomu innowacyjności. Aby uchwycić kierunki zmian w badanych obszarach, analizy w większości przypadków dotyczą okresu 2000-2012. Trzeba przyznać, że widoczna jest nieznaczna poprawa sytuacji w strukturze R&D Polski, jednak dzieje się tak głównie dzięki zaangażowaniu korporacji transnarodowych przy relatywnie biernej postawie rodzimych przedsiębiorstw.
EN
R&D investments are crucial for building the innovative economy. In Poland, R&D activity causes continous problems in coping with challenges of the contemporary development based on knowledge. In this article the author aims to indentify the problematic questions of the R&D investments in Poland, starting from quatifying the deficit in global expenditures on R&D. The most important analyses refer to the problem of the structure of R&D, particularly very low engagement of business in creating knowledge and technology as well as the modest effects of the R&D investments. The analyses show a little progress in R&D structure, but this situation bases generally on the foreign multinationals R&D activity while the domestic enterprises are still relatively passive.(original abstract)
EN
The regional policy is becoming one of the most important elements in the development policy, in particular regarding the problem areas. The article aims to analyse the rationality of revitalisation of areas threatened with permanent marginalisation, defined as problem areas. The conducted analysis enabled drawing general conclusions and providing recommendations for decision makers. The research method adopted by the authors is secondary research, based on the analysis of data from government sources and literature review.(author's abstract)
3
Content available remote Trendy i ryzyka w kolejnej dekadzie XXI wieku
100%
XX
Dynamiczne zmiany zachodzące w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego, jakie obserwujemy na przestrzeni ostatnich dwóch dekad, skłaniają do wielu refleksji nad determinantami przyszłego kształtu architektury bezpieczeństwa na świecie. Wychodząc z założenia, że geopolityka, będąca nauką badającą wpływ czynników geograficznych na zjawiska i procesy społeczno-polityczne, jest współcześnie w pewnym uproszczeniu tak naprawdę rezultatem przeplatających się kombinacji sił, oddziaływań decyzji politycznych, które są wdrażane i realizowane w oparciu o rozwój społeczno-gospodarczy w rożnych regionach świata. Pogłębiona analiza zarówno poszczególnych regionów świata, jak i głównych ośrodków władzy, gdzie podejmowane są kluczowe dla świata decyzje, pozwala na zdefiniowanie pięciu strategicznych obszarów problemowych, które będą determinowały przyszły kształt światowej architektury bezpieczeństwa. Zostały one wyrażone w następujących pytaniach: Czy "stary świat", Europa i Unia Europejska sprosta obecnym i przyszłym zagrożeniom? Jaka jest obecnie i będzie w przyszłości pozycja USA jako supermocarstwa na świecie? Czy świat na Bliskim Wschodzie stoi przed upadkiem? Jakie są kulisy agresywnych działań podejmowanych przez Federację Rosyjską? Czy światowy środek ciężkości (ang. Center of Gravity) zostaje przesunięty do Chin i w region Pacyfiku? (fragment tekstu)
EN
This article presents the forecasted trends and risks in the next decade of the twenty-first century, having regard to the current scale of threats occurring on a global scale. Based on the analyzes and the assessments of the research on forecating the evolution of the international security environment, we can identify five strategic problem areas: 1) the old world, Europe, European Union, 2) USA-their current and future position in the world, 3) Middle East and North Africa 4) The aggressive actions of the Russian Federation, 5) China and Pacific new center of gravity. (original abstract)
XX
Zaangażowanie lokalnych wspólnot może stanowić podstawę uruchomienia procesów rozwojowych na obszarach problemowych, który bazuje na czynnikach endogennych. Organizowanie i wspieranie w rozwoju społeczności lokalnych jest ważnym nurtem w rozwoju lokalnym i regionalnym. Społeczność lokalna posiada zdolność do reagowania na określone plany rozwoju lokalnego, potrafi zmobilizować posiadane zasoby, dostosować swoje organizacje do wymaganych potrzeb i opracować własne, odpowiednie do sytuacji strategie zarządzania. W zakresie zapewnienia dobrego zarządzania społeczności lokalne mają do odegrania kluczową rolę w działaniu jako łącznik w administracji samorządowej. Biorąc pod uwagę powyższe, artykuł ma na celu wskazanie sposobów i narzędzi wzmacniania lokalnych społeczności, które będą wspierać lub inicjować rozwój obszarów problemowych(abstrakt oryginalny)
EN
The involvement of local communities can be the basis for launching development processes in problem areas, which is based on endogenous factors. Organizing and supporting the development of local communities is an important trend in local and regional development. Local community has the ability to respond to specific local development plans, is able to mobilize its resources, adapt its organizations to the required needs and develop its own, appropriate to the situation, management strategies. In terms of ensuring good management, local communities have a key role to play in acting as a link in self-government administration. Considering the above article, it aims to indicate ways and means of strengthening local communities that will support or initiate the development of problem areas(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono wyniki studiów w zakresie identyfikacji oraz analizy obszarów problemowych dotyczących aspektów ergonomii w zabiegach laparoskopowych w oparciu o przeprowadzone badania naukowe w warunkach rzeczywistych jak i warunkach symulowanych. Opisana metodyka i materiał badawczy odnoszą się do wykonanej przez Autorów dokumentacji fotograficznej sali operacyjnej oraz narzędzi laparoskopowych, przeprowadzenia inscenizacji zabiegu jak również zaplanowania rozmieszczenia członków zespołu chirurgicznego oraz ułożenia pacjenta. Kolejnym opisanym etapem badań jest akwizycja danych dotyczących sposobu wykonywania zabiegów bariatrycznych w warunkach rzeczywistych z zastosowaniem bezprzewodowych goniometrów dokonana za pomocą rejestracji wideo. Sposób przeprowadzania badań jak również rozpoznanie barier w procesie oceny ergonomicznej zabiegów laparoskopowych pozwoliły Autorom na uzyskanie materiału badawczego stanowiącego punkt wyjścia do opracowania modelu badawczego w zakresie ergonomii zabiegów laparoskopowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of studies on the identification and analysis of problem areas concerning aspects of ergonomics in laparoscopic surgeries. The studies were based on the research carried out in both real conditions and simulation conditions. The described metho-dology and research material refers to the photographic documentation of the operating room and laparoscopic instruments, in addition to performed staged procedure as well as the way of planning the deployment of members of the surgical team and patient positioning. The next step in the research was acquisition of the data concerning the way of performance of bariatric procedures in real conditions with the use of wireless goniometer and torsiometer, made with video recording. The method of carrying out the research as well as the identification of barriers in the process of ergonomic assessment of laparoscopic procedures have allowed the authors to obtain the research material which was the starting point for the development of a research model for ergonomics in laparoscopic procedures. (original abstract)
XX
Artykuł jest próbą systematyzacji i hierarchizacji założeń do przygotowywanej nowej Strategii rozwoju Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. Odbywa się to w kontekście 20 lat doświadczeń tego podmiotu w latach 1991-2011. Ukazano możliwe rozwiązania w najważniejszych kwestiach według 17 funkcjonujących w ERN grup roboczych. Przedstawiono także 6 elementów o charakterze modelowym, które można wykorzystać do budowy nowej strategii rozwoju ERN, poprzedzone 4 propozycjami autorskimi w kwestii warunków powodzenia nowej strategii. W końcowej części przedstawiono tzw. mapę zadań rozwojowych, wytypowano zadania według 9 obszarów problemowych i określono sposoby ich realizacji. Dokonano także ich hierarchizacji. Artykuł zawiera też ocenę dotychczasowego zakresu współpracy w ERN oraz pewne rekomendacje do nowej strategii rozwoju ERN. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is an attempt of systematization and hierarchization of assumptions to the prepared new development strategy of the Euroregion Neisse-Nisa-Nysa. It is held in a context of 20 years of experience of this problem in years 1991-2011. Possible solutions are presented in the meat and potatoes groups according to 17 brigades functioning in ERN. Also 6 elements are described about model character which can be used for the construction of the new strategy of ERN development, successes preceded by 4 author's proposals in the issue of conditions of the new strategy. In the final part a so-called map of developmental tasks is described, tasks are marked out according to 9 disadvantaged areas and manners of their realization are determined. They also affected their hierarchization. The article contains an evaluation of the current scope of co-operation into ERN too as well as certain recommendations to the new ERN development strategy. (original abstract)
7
Content available remote Popyt mieszkaniowy a przestrzeń miejska - przegląd literatury
75%
XX
Podstawowym celem artykułu jest wskazanie związków między dwoma zasadniczymi wymiarami indywidualnego popytu mieszkaniowego: zmianą dotychczasowego miejsca zamieszkania (ang. mobility choice) oraz wyborem lokalizacji przyszłego mieszkania (ang. location choice) a przekształceniami przestrzennymi zachodzącymi w obrębie obszaru metropolitarnego. W artykule poddano krytycznej analizie literaturę przedmiotu i podjęto próbę identyfikacji podstawowych czynników wpływających na popyt mieszkaniowy w obrębie określonego obszaru metropolitarnego. Dotychczasowe badania wskazują na szereg czynników wpływających na ruchliwość mieszkaniową gospodarstw domowych. Do najważniejszych należą: cykl życia, względna deprywacja, kapitał społeczny, płeć, sytuacja ekonomiczna. Badania pokazują, że czynniki te są ze sobą skorelowane i podlegają wzajemnym interakcjom. Rozważania dotyczące zróżnicowania i segmentacji metropolitarnych rynków mieszkaniowych prowadzą do wniosku, że lokalny rynek mieszkaniowy można postrzegać jako zagnieżdżoną strukturę, w której rynek dzieli się na poszczególne subrynki na podstawie kryterium lokalizacyjnego, a następnie, w obrębie poszczególnych subrynków, wyróżnia się segmenty na podstawie cech jakościowych mieszkań. Proces poszukiwania ma więc charakter sekwencyjny i hierarchiczny. Wśród najważniejszych czynników decydujących o wyborze lokalizacji w obrębie lokalnego rynku mieszkaniowego znajdują się: kapitał ekonomiczny, status społeczny, relacje przestrzenne, styl życia, segregacja rasowa oraz jakość szkół. Synteza wyników prowadzi do konkluzji, że popyt mieszkaniowy ma duże znaczenie dla niektórych zjawisk przestrzennych zachodzących w obszarach metropolitarnych. Można tutaj wymienić zwłaszcza cztery aspekty: -- system komunikacyjny (komunikacja masowa, układ drogowy, miejsca parkingowe w centrum miasta), -- ład przestrzenny, a właściwie jego brak, dotyczący tzw. nowej zabudowy realizowanej przez firmy deweloperskie, -- dostęp do szkół i usług publicznych (nadmierne zagęszczenie zabudowy i niewystarczająca infrastruktura społeczna), -- zjawisko rozrostu przestrzennego miasta (ang. urban sprawl). Ze względu na charakterystyczne dla rynku mieszkaniowego asymetrię informacji oraz sztywność podaży w obrębie wybranych segmentów może to powodować trwałe stany nierównowagi oraz stymulować powstawanie obszarów problemowych w obrębie struktury urbanizacyjnej.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses housing demand. We focus on disequilibrium of a urban housing market and location derived segmentation. Based on literature review, we identify reasons behind housing mobility and housing location choice at household level. In the second part of the article we focus on the interaction between housing demand of urban development patterns (especially spatial aspects of it). The main objective of this paper is to show the relationship between two major dimensions of individual housing demand: (i) mobility choice and (ii) location choice and spatial transformations within the metropolitan area. The article is a critical analysis of the literature. We attempt to identify the main factors affecting the demand for housing in a specific metropolitan area. Previous studies point to a number of factors affecting the residential mobility of households. The most important are: the life cycle, relative deprivation, social capital, gender and economic situation. Studies show that these factors are correlated and are subject to mutual interactions. Reflections on diversity and segmentation of metropolitan housing markets lead to the conclusion that the local housing market can be seen as a nested structure. Each metropolitan housing market is divided into submarkets - based on location and housing services quality. The housing search is therefore sequential and hierarchical in nature. Among the most important factors determining the household choice of location within the local housing market are: economic capital, social status, spatial relationships, lifestyle, racial segregation and the quality of schools. The synthesis of the results leads to the conclusion that the demand for housing is related to certain spatial phenomena occurring in metropolitan areas. We highlight four aspects in particular: - communication system (mass transit, road system, parking in the city center), - spatial order, - access to schools and public services (excessive density of housing and inadequate social infrastructure), - urban sprawl. Due to the information asymmetry and inelastic supply in housing market subsegments it can cause persistent imbalances and emergence of deprived areas within the urban structure.(original abstract)
XX
Rewitalizacja to przywracanie do życia obszarów wyrzuconych z jakiegoś powodu na margines funkcjonującej w sąsiedztwie jednostki osadniczej. Dotychczasowe działania rewitalizacyjne, zgodne z kierunkami polityki spójności, nie przyniosły spodziewanych efektów - nie osiągnięto istotnej poprawy sytuacji obszarów problemowych. Z tego względu w artykule podjęta została próba odpowiedzi na kluczowe pytanie: czy opracowane nowe lokalne plany rewitalizacji gmin, które zaliczane są do obszarów problemowych, przyczynią się do ich rozwoju. Analiza badawcza przeprowadzona została na przykładzie zrealizowanych i planowanych do realizacji projektów rewitalizacyjnych gmin województwa zachodniopomorskiego. (abstrakt oryginalny)
EN
Revitalization is the reintroduction of areas that have been thrown out for some reason to the margins of a settlement unit in the neighborhood. Previous revitalization actions, in line with cohesion policy, have not produced the expected results - no significant improvement in the problem areas has been achieved. For this reason, an attempt was made to answer the key question: have developed new local revitalization plans for municipalities that fall into the problem areas will contribute to their development. The research was carried out on the example of the implemented and planned revitalization projects of the West Pomerania voivodeship communes. (original abstract)
XX
W artykule podejmowany jest problem zmieniających się warunków pracy na morzu. Autorzy dokonują rekapitulacji głównych aspektów środowiska pracy na statku dalekomorskim wykorzystując analizy przeprowadzone na gruncie socjologii morskiej dotyczących polskich przedsiębiorstw gospodarki morskiej w czasach PRL. Następnie, na bazie badań jakościowych przeprowadzonych przez autorów wyłoniono siedem głównych zagadnień jako podstawowych obszarów problemowych związanych z zarządzaniem załogami marynarzy na statku dalekomorskim. Analizie poddano cztery z nich: różnice kulturowe i zarządzanie różnorodnością, sfera publiczna, ekonomizacja funkcji personalnej, etos marynarza. Na zakończenie zaprezentowano praktyczne wskazówki dla zarządzających zasobami ludzkimi. (abstrakt oryginalny)
EN
This article looks at questions of changing conditions of work at sea. The authors recapitulate the main aspects of the working environment on a deep-sea vessel using maritime sociology based analyses conducted on Polish maritime enterprises during the period of the People's Republic of Poland. Subsequently, based on qualitative research conducted by the authors, seven main questions were isolated as basic problem areas connected with the management of seamen on a deep-sea vessel. Four of them were subject to analyses: cultural differences and diversity management, the public sphere, the economizing of the personnel function, and the seaman ethos. Practical recommendations for human resource management are presented as a conclusion. (original abstract)
XX
Autor opracowania na podstawie danych spisu powszechnego GUS z 1988 r. i z 1996 r. oraz innych danych podejmuje próbę typologii gmin z punktu widzenia problemów związanych z rozwojem gospodarczym. Typologia została opracowana w oparciu o siedem wskaźników opisujących problemy rozwoju gospodarczego, dotyczące m.in. rynku pracy, aktywności w poszukiwaniu strategii dostosowawczych do warunków rynkowych, stopnia rozwoju działów pozarolniczych oraz wcześniej ukształtowanej zasobności gospodarczej. Stosując tę metodę autor podzielił gminy na pięć typów, o krzyżujących się cechach problemowych.
XX
Celem ogólnym artykułu jest zidentyfikowanie procesów transformacji przestrzeni w wyniku rozwoju turystyki, a także wskazanie związanych z tymi procesami obszarów problemowych dla polityki turystycznej. Celem szczegółowym jest przedstawienie wybranych teorii rozwoju regionalnego w kontekście możliwości ich zastosowania do badań nad rozwojem turystyki. Badanie rozwoju turystyki oparto na analizie progresu parków rozrywki i tematycznych. Wykorzystano teorię dyfuzji innowacji i teorię peryferii. Analiza polityki turystycznej pokazała kierunki zmian jej celów i umożliwiła zdiagnozowanie najważniejszych problemów utrudniających ich realizację. Badania, w tym analiza progresu parków rozrywki i tematycznych, pozwoliły także wskazać główne warunki skuteczności polityki turystycznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The general objective of the article is the identification of space transformation processes as the result of tourism development, as well as the presentation of problem areas for tourism policy resulting from these processes. The specific objective is the discussion of selected regional development theories in the context of opportunities for their application in research on tourism development. The study of tourism development was based on amusement and theme parks progress analysis. Innovation diffusion theory and peripheral theory were applied. Tourism policy analysis showed the directions of its goals changes and facilitated the diagnosis of the most important problems making their realization difficult. The research including the analysis of amusement and theme parks progress also allowed for indicating the effectiveness conditions of tourism policy. (original abstract)
XX
W obliczu ograniczoności środków publicznych przeznaczanych na finansowanie wydatków budżetowych, przy jednoczesnym wzroście wymagań odbiorców usług publicznych wobec ich jakości, koniecznością stało się poszukiwanie rozwiązań usprawniających zarządzanie pieniędzmi publicznymi. Potrzeba zmian dotyczyła w szczególności obowiązujących dotychczas metod budżetowania, które nie pozwalały na efektywne gospodarowanie środkami publicznymi. Wieloletnie prace i analizy doprowadziły do wypracowania systematycznie ewoluującej koncepcji budżetowania zadaniowego. Budżet zadaniowy traktowany jest obecnie jako współczesne narzędzie zarządzania finansami, jakkolwiek nie jest to narzędzie doskonałe. Celem artykułu jest przybliżenie założeń budżetu zadaniowego oraz wskazanie na obszary problemowe i ograniczenia w procesie jego implementacji(fragment tekstu)
EN
The article concerns performance budgeting as the economic tool supporting budgeting reforms in OECD countries. The case study of OECD countries has confirmed the economic effectiveness of this budgeting method. However, performance budgeting varies in evcry state and could not be implemented without adjustment. The drawbacks and constrains in the process of implementing performance budgeting have also been considered.(author's abstract)
13
75%
XX
W artykule omówiono wybrane problemy metodyczne występujące w badaniach ekonomiczno-przestrzennych. Wskazano na trudności analityczne oraz ograniczenia interpretacyjne, jakie ujawniają się w badaniach prowadzonych na różnych poziomach (krajowym, regionalnym i lokalnym), a wynikają m.in. z braku porównywalnych baz danych, a także zmian w podziale administracyjnym kraju. Zwrócono uwagę na potrzebę ciągłości i aktualizacji tego typu diagnostycznych badań z uwagi na ich istotne znaczenie przy formułowaniu strategii i polityki gospodarczej realizowanej na różnych poziomach terytorialnej organizacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses selected methodological problems found in spatialeconomics researches. The author presents the existence of analytical difficulties and limitations of interpretation which are revealed in research carried out at different levels (national, regional and local), and result from, amongst others, the lack of comparable databases, as well as changes in the administrative division of the country. The need for continuity and updating of such diagnostic tests are also noted because of their importance in formulating strategies and economic policies pursued at different levels of territorial organization.(original abstract)
XX
W okresie powojennym na terenie Ziemi Kłodzkiej zachodziły znaczące procesy depopulacji, które przyczyniły się do częściowego bądź całkowitego wyludnienia wsi o położeniu peryferyjnym, stąd też region ten - pomimo podejmowanych różnych prób jego aktywizacji - zaliczany był przez wielu badaczy do obszarów problemowych. W ostatnich latach doszło jednak do zróżnicowania się tendencji zmian ludnościowych i obok wciąż obecnych procesów depopulacji pojawiły się procesy świadczące o "odradzaniu się" niektórych wsi, uznawanych dotychczas za zanikające. Wpływ na to mają przede wszystkim nowi mieszkańcy napływający tu głównie z obszarów miejskich, którzy w wielu przypadkach podejmują działalność gospodarczą, przyczyniając się do przeobrażenia charakteru funkcjonalnego poszczególnych wsi.(abstrakt oryginalny)
EN
In the post-war period significant depopulation processes occurred in the Kłodzko Region, which contributed to partial or complete depopulation of peripherally located villages. Due to these adverse conditions, this part of the Sudetes Mountains - despite attempts for its stimulation - was classified by many researchers as a problem area. However, in the recent years the tendencies of population change in the region have diversified. Apart from the still ongoing depopulation processes, phenomenon of "villages revival" has also been identified in the case of several villages previously recognized as becoming depopulated. This recent trend is caused by the inflow of the new residents mainly from urban areas. In many cases the new residents are undertaking economic activity, contributing to transformation of functional character of villages.(original abstract)
XX
W artykule poddano dyskusji problem budowania regionalnych systemów innowacyjnych oraz wskazano obszary problemowe racjonalizacji tego procesu - szczególnie w dążeniu do racjonalizacji zarządzania wiedzą w regionie. Opracowane wnioski i propozycje są wynikiem prac w ramach wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji RIS-Silesia w województwie śląskim. (abstrakt oryginalny)
EN
In the paper there are discussed the problems of creating of regional systems of innovation and there are indicated problems of rationalization of the process, especially with the aspiration to rationalize the knowledge management in the region. The conclusions and proposals are the effect of the work on the implementation of Regional Innovation Strategy RIS-Silesia in the Slaskie Voivodeship (Silesian Province). (original abstract)
16
Content available remote Międzynarodowa konkurencyjność litewskiej gospodarki a jej kapitał ludzki
63%
XX
Głównym celem każdej gospodarki jest osiągnięcie mocnej pozycji konkurencyjnej, a to w coraz większym stopniu zależy od kapitału ludzkiego. Celem artykułu jest przedstawienie kapitału ludzkiego jako czynnika o istotnym wpływie na kształtowanie się międzynarodowej pozycji konkurencyjnej litewskiej gospodarki w latach 2006-2016. W artykule posłużono się danymi pochodzącymi z raportów WEF. Artykuł składa się z trzech części. Pierwsza z nich została poświęcona teoretycznym aspektom konkurencyjności międzynarodowej oraz kapitału ludzkiego. W drugiej części zbadano zmiany pozycji konkurencyjnej gospodarki litewskiej w latach 2006-2016 na podstawie Indeksu Globalnej Konkurencyjności. W części końcowej przeanalizowano kapitał ludzki Litwy w latach 2006-2016 oraz wskazano, na podstawie raportów WEF, obszary problemowe dotyczące jego jakości. Z przeprowadzonej analizy można wywnioskować, że kapitał ludzki jest istotnym elementem konkurencyjności litewskiej gospodarki, o czym świadczy pozycja Litwy w rankingach WEF zarówno pod względem konkurencyjności, jak i jakości kapitału ludzkiego. (abstrakt oryginalny)
EN
The main goal of any economy is to have a strong competitive position, which is increasingly dependent on human capital. The purpose of this article is to present human capital as a factor that influences the international competitiveness of the Lithuanian economy in the years 2006-2016. To achieve this goal reports WEF were used. This article consists of three parts. The first one is devoted to theoretical aspects of international competitiveness and human capital. The second part examines changes in the competitive position of the Lithuanian economy in the period 2006-2016 based on the Global Competitiveness Index prepared by the WEF. Finally, the last part presents an analysis of Lithuania's human capital in the years 2006-2016 and the problems that occur. From the analysis of international competitiveness and human capital, it can be concluded that human capital is an important determinant of the competitiveness of the Lithuanian economy. It is also worth noting that Lithuania has been ranked among the 50 most competitive economies in the world. (original abstract)
17
Content available remote Zróżnicowanie funkcjonalne obszarów wiejskich w województwie podlaskim
63%
XX
Celem pracy jest klasyfikacja obszarów wiejskich na poziomie gmin w województwie podlaskim pod względem dominujących funkcji na tle uwarunkowań przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych. W badaniach wykorzystano wybrane cechy diagnostyczne, które oparto na ogólnie dostępnych danych statystycznych, głównie z roku 2010, uzupełnionych informacjami z roku 2002 i 2005. Zastosowanie metody Warda pozwoliło na wyodrębnienie wśród badanych gmin sześciu w miarę jednorodnych klas funkcjonalnych. W wyniku analizy stwierdzono, że obszary wiejskie województwa podlaskiego charakteryzują się znacznym udziałem funkcji rolniczej, która zdecydowanie dominuje na ponad 50% jego powierzchni. Są to w większości obszary problemowe rolnictwa, o niskiej jakości przestrzeni rolniczej i negatywnych tendencjach demograficznych. Mimo wspierania wielofunkcyjnego rozwoju na obszarach wiejskich udział funkcji pozarolniczych jest tu wciąż znacznie niższy niż w innych rejonach kraju. Funkcje te wyraźnie zaznaczają się zaledwie na 29% powierzchni województwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the work is to classify of rural areas at the level of communes in the Podlaskie Voivodeship in terms of the dominant functions on the background of natural and socio-economic conditions. The study used selected diagnostic features, which are based on publicly available statistical data mainly from 2010, supplemented with information from 2002 and 2005. Applying the Ward's method allowed to distinguish among the communes 6 relatively homogeneous functional classes. It was found that rural areas in the Podlaskie Voivodeship characterized by a high proportion of agricultural function, which decidedly dominates on over 50% of its area. These are mostly the problem areas in agriculture, with low quality agricultural space and negative demographic trends. Despite the support of multifunctional development of rural areas the proportion of non-agricultural functions is still much lower than in other parts of the country. These functions are clearly noticeable only on 29% of the Voivodeship area. (original abstract)
XX
W świetle postępującej degradacji środowiska naturalnego, coraz większy nacisk kładzie się na działania mające na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu człowieka na środowisko. Próbą odpowiedzi na problemy ekologiczne jest koncepcja zrównoważonego rozwoju, która zakłada zapewnienie trwałego rozwoju ludzkości, ale nie kosztem środowiska. W nowoczesnym budownictwie mieszkaniowym coraz bardziej powszechne są rozwiązania proekologiczne. Ogromnym wyzwaniem jest natomiast dostosowanie budynków już istniejących do dzisiejszych wymagań. Szczególnie trudnymi przypadkami są osiedla blokowe, masowo budowane w epoce socjalizmu, które zdominowały struktury polskich miast. Budowane były w czasach, gdy ochrona środowiska była zepchnięta na najdalszy możliwy plan. Zatem pytanie brzmi: czy osiedla blokowe mogą się rozwijać w sposób zrównoważony? Podmiotem badań zostało osiedle blokowe Radogoszcz-Wschód w Łodzi. W celu rozwiązania problemu badawczego przeprowadzono audyt urbanistyczny przestrzeni osiedla według metodologii opracowanej przez Beatę Komar. W pierwszym kroku wyznaczono wymagania jakościowe wobec osiedli blokowych w świetle zasad zrównoważonego rozwoju, z podziałem na czynniki ekologiczne, ekonomiczne i społeczno-kulturowe. Następnie zinwentaryzowano zasoby osiedla Radogoszcz-Wschód i dokonano oceny poszczególnych kryteriów. W efekcie zostały wskazane mocne strony przestrzeni osiedla oraz obszary problemowe, które nie spełniają wymagań zrównoważonego rozwoju. Wyniki badań wskazują jednak, że pomimo złej sławy, osiedla blokowe po pewnych modyfikacjach mogą rozwijać się w sposób zrównoważony. Metodologia oparta na koncepcji zrównoważonego rozwoju jest uniwersalna i pomaga w sposób kompleksowy ocenić stan przestrzeni osiedlowych i wskazać wytyczne do strategii rewitalizacji blokowisk. (abstrakt oryginalny)
EN
In case of progressive degradation of the natural environment, more emphasis is put on the actions which would minimize the humanity's negative influence on the environment. An attempt to answer ecological issues is the concept of sustainable development which assumes permanent development of humanity but not at the expense of the natural environment. Nowadays environmentally friendly solutions are frequently used in modern residential buildings. However major challenge is to adapt existing buildings to contemporary requirements. Especially demanding problems are large housing estates built in socialism which dominated the structure of Polish cities before the propagation of sustainable development principles. Research problem of this article is a question: can blocks of flats develop in a sustainable way? In order to answer this question a research based on a methodology by Beata Komar1 through the example of Radogoszcz-East - housing complex located in Łódź was conducted. The object of this study was appraisal of particular aspects of sustainable development (ecological, economic, social and cultural) with reference to block of flats. Additional materials to this analysis were questionnaires for inhabitants about the quality of life in this area. (original abstract)
19
Content available remote Zarządzanie portfelem projektów w kontekście teorii zarządzania strategicznego
63%
XX
W artykule omówiono obszary problemowe zarządzania portfelem w kontekście zmian we współczesnym środowisku organizacyjnym. Podkreślono rolę zarządzania portfelem projektów w realizacji strategii firmy oraz omówiono główne cele, obszary i warunki efektywnego wdrażania zasad zarządzania portfelem w organizacji. Wnioski z przeglądu literatury wskazują, że zarządzanie strategiczne i zarządzanie projektami historycznie rozwijały się jako odrębne dziedziny i że niewiele jest badań integrujących obie perspektywy. Jednak obecnie ważne jest, aby budować zdolność organizacji do odkrywania nowych potencjałów i wykorzystywania istniejących możliwości organizacji. Projekty pomagają w odkrywaniu nowych potencjałów. Dlatego zarządzanie projektami jest szczególnie ważne dla budowania przewagi konkurencyjnej i odnawiania strategii. Obszar zarządzania portfelem zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ stanowi element organizacji łączący strategię i projekty. W artykule opracowana została synteza znaczenia zarządzania portfelem w kontekście różnych teorii zarządzania strategicznego.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the problems of portfolio management in the context of changes in the contemporary organisation environment. It emphasizes the role of project portfolio management in the implementation of corporate strategy and describes major goals, areas and conditions of effective implementation of the principles of organisation portfolio management. The conclusions drawn from the literature review indicate that strategic management and project management developed historically as independent areas and there are few studies integrating both perspectives. However, at present it is important to build the organisational skill to discover new potentials and to make use of the existing possibilities of the organisation. Projects help in finding new potentials. Therefore, project management is especially important to build a competitive advantage and renew strategy. The portfolio management requires a special attention as it constitutes an element combining strategy and projects. The article works out a synthesis of portfolio management significance in the context of diverse strategic theories of management.(original abstract)
20
Content available remote Logistyka a gospodarka odpadami w miastach
63%
XX
Współczesne miasta w coraz większym stopniu stają się motorami rozwoju społeczno-gospodarczego. Coraz intensywniejsza działalność człowieka pobudza wiele nowych "aktywności" miasta w ramach realizowanych jego funkcji, co wielokrotnie rodzi szereg problemów wymagających szybkich i kompleksowych rozwiązań gwarantujących sprawne funkcjonowanie miasta jako systemu. Jednym z takich istotnych obszarów problemowych jest gospodarka odpadami. Wzrost gospodarczy nie powinien się bowiem odbywać kosztem środowiska naturalnego, a niekontrolowany przyrost niewykorzystanych odpadów, pomimo szeregu uregulowań w zakresie postępowania z nimi, istotnie rzutuje na jakość życia w miastach. Celem artykułu jest wskazanie znaczenia logistyki w praktyce zarządzania przepływami odpadów w mieście. (abstrakt oryginalny)
EN
Contemporary cities are increasingly becoming the engines of socio-economic development. Increasing human activity stimulates a number of new "activities" of a city as part of its functions, which - in turn - repeatedly creates many problems that require fast and comprehensive solutions guaranteeing smooth functioning of a city as a system. One of such important problem areas is waste management. Economic growth should not be at the expense of the environment, and uncontrolled growth of unused waste, despite many regulations, has a significant impact on the quality of life in cities. The aim of this article is to examine logistics in the practice of managing waste flows in cities. (original abstract)
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.