Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 81

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  systemy rozproszone
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available remote Replikacja danych w systemach z rozproszoną bazą danych : metody i problemy
100%
PL
Dzięki szybkiemu rozwojowi technologii sieci komputerowych rozproszone systemy znajdują coraz większe zastosowania w wielu dziedzinach życia, a replikacja danych okazuje się bardzo skutecznym i bezpiecznym sposobem organizacji danych w tego typu systemach. W pierwszej części pracy autorzy prezentują mechanizmy replikowania danych w systemach rozproszonych i omawiają zasady ich funkcjonowania. W drugiej zaś, zostały przedstawione niektóre problemy związane z zachowaniem spójności replikowanych danych oraz ich rozwiązania.
EN
Distributed database systems have many important applications in different fields. This kind of systems is necessary for effective and efficient management of enterprises. Nowadays, owing to quick development of communication technology and the software managing computer networks, distributed database systems have very reliable and infallible foundation for functioning. In this paper theauthors present some known and efficient mechanisms for data replication. Next the data replication methods for MS SQL Server 7 are described. Finnaly, some problems reffering to data consistency of this kind of data organization and their resolution are presented.
PL
Przedstawiono wybrane problemy zarządzania siecią, systemem rozproszonym i aplikacją rozproszoną, Z uwagi na popularność obiektowych modeli przetwarzania zasygnalizowano rozwiązania bazujące na architekturze OMA. Omówiono systemy : ProShere, MIMO i WOS ilustrujące nowoczesne trendy rozwiązywania koncepcji zarządzania w środowiskiu internetowym.
EN
Some management problems of network, distributed systems, and distributed applications are presented. Owing to popularity of object - oriented models solutions based on OMA architectures are discussed. Such systems as: ProShere, MIMO and WOS are discussed. They illustrate well modern trands of management concepts in the Internet environment.
PL
Sieć komputerowa, zapewniająca bezpieczeństwo swoich zasobów, nie może się dzisiaj obyć bez silnych i skutecznych mechanizmów uwierzytelniania użytkowników. Zagadnienia związane z budową skalowalnych i wygodnych w zarządzaniu, a także uniwersalnych systemów z centralnym serwerem bazy danych uwierzytelnień są tematem niniejszego artykułu.
EN
Computer networks that ensure resource security need strong and effective user authentication methods. In this study the concept of distributed systems with centrally located authentication database has been presented. Furthermore the scalability, management and flexibility issues of such systems have been described.
PL
W artykule przedstawiono warunki realizacji przetwarzania rozproszonego w rozproszonych systemach pomiarowo-kontrolnych (RSPK) o architekturze sieciowej. Przedstawiono wyniki analizy wpływu przetwarzania rozproszonego na obciążenie sieci przemysłowej. Zaprezentowano sposób realizacji przetwarzania rozproszonego z wykorzystaniem techniki regułowej.
EN
In the paper, conditions of distributed processing in distributed measurement and control systems based on network architecture are presented. Results of analysis of distributed processing influence on industrial network load are shown. Distributed processing with use of rules method is oulined.
EN
The paper describes general requirements and design decisions made in the implementation of Plant Monitoring System which makes data from Distributed Control System available for the users of Management Information Network. The brief description of two working examples is given.
PL
W artykule opisano podstawowe wymagania projektowe i decyzje podjęte przy implementacji Systemu Nadzoru Eksploatacji Bloków Energetycznych, który udostępnia dane z sieci sterowania w sieci zarządzania. Jako przykłady podano krótkie opisy wdrożeń.
6
Content available remote Ewolucja technologii zarządzania dokumentami
80%
PL
W artykule przedstawiono ewolucję zarządzania dokumentami w systemach WfMS w ostatnich kilku latach. Szczególną uwagę zwrócono na klasyczne systemy WfMS i zarządzanie dokumentami w rozproszonych systemach XML Spaces oraz Work Spaces.
EN
The paper presents the evolution in the document management during last few years. It is intended to draw attention to classical WfM Systems and to distributed, Web-based XMLSpaces and WorkSpaces.
PL
Jednym z najistotniejszych aspektów warunkujących rozwój systemów wytwarzania jest zastępowanie ich zamkniętych, dedykowanych podsystemów sterowania charakterystycznych dla elastycznego wytwarzania przez otwarte, rozproszone podsystemy stosowane w systemach wytwarzania nowej generacji. W pracy dokonano porównania cech systemów tradycyjnych i systemów nowej generacji. Omówiono etapy budowy modelu dyskretnego, zautomatyzowanego systemu wytwarzania. Przedstawiono dwa sposoby podjęcia do budowy jego podsystemu sterowania oraz zaprezentowano przykłady rozwiązań wykorzystujących integrację jednolitych, konfigurowalnych modułów do budowy podsystemu sterowania wytwarzaniem.
EN
Replacement of dedicated control subsystems characteristic of flexible manufacturing by open, distributed subsystems applied in next generation manufacturing is an essential aspect of manufacturing systems development. The paper presents a comparison of the features of classical control systems and next generation control systems. Moreover, a three-stage procedure of discrete, automated manufacturing systems modeling is shown. The paper presents also two approaches to design of manufacturing control subsystems and shows examples of solutions which take advantage of an integration of unified, configurable modules for building manufacturing control subsystem.
PL
Przedstawiono kategorie replikacji danych i serwerów stosowanych w środowiskach rozproszonych. Przeanalizowano parametry jakościowe podstawowych strategii i przedyskutowano sposoby ich implementacji w środowisku klient-serwer i równy z równym. Pokazano zależności między wydajnością, dostępnością i tolerancją w celu porównania różnego typu rozwiązań.
EN
Categories of data and server replications used in distributed environments are determind.Quality parameters of basic replication strategies are analyzed and their implementation for client-server and peer environments are discussed. Existing relationships between efficiency, availability and fault-tolerance for comparison of different solutions are shown.
PL
Artykuł dotyczy nowej metody pomiaru jakości obsługi klienta w systemach klient-serwer bazującej na charakterystyce log(to)=f[log(r)], gdzie to jest czasem odpowiedzi systemu na żądanie klienta, r zaś jest pozycją serwera WWW w rankingu popularności. Czas odpowiedzi systemu to=tw+tk+ts, gdzie tw jest czasem obsługi przez serwer, tk czasem kolejkowania, zaś t czasem obsługi przez sieć. W modelu przyjęto, że tw i ts są niezależne od r. Z drugiej strony tk, który zależy od r określa rozkład czasu kolejkowania, tj. kształt charakterystyki 1/r. Analiza wykazuje, że dyspersja tk jest bardzo duża. Superpozycja tk prowadzi do uzyskania liniowej charakterystyki log(to)= f[log(r)] o nachyleniu równym -1. Gdy r-1, wtedy wykorzystanie serwera U-1, zaś to-tw+ts. Odchylenie od liniowej charakterystyki o nachyleniu -1 w dół oznacza skrócenie czasu obsługi klienta przez system, a tym samym poprawę jakości obsługi.
EN
The paper deals with a new measurements methods of QoS in the client-server based on measurement of the log(t o)=f[log(r)] characteristic, where to is to system response time but r is rank of WWW server,. Response time to=tw+tk+ts, where tw is the server service time, tk the waiting time, but ts is the network service time. In this model has been assumed that network service time is constant, and independent on r. On the second hand the queue tk, which depends on r determines excess time i.e., 1/r characteristic form. Analysis shows that tk dispersion is very large. Superposition of tk leads to the linear characteristic log(to)=f[log(r)] at slope equals -1. When r-1, then the utilisation of the server U-1, but to- . On the other hand, when WWW server rank is low, tk-0, but to-tw+ts. Taking into account of the log(to)=f[log(r)] characteristic it can be noticed that tendency to deviate down in comparison to slope equals -1 can be measure QoS improve.
PL
Współczesny rozwój techniki obrazowej oraz systemów teleinformatycznych umożliwia badania nad nowymi rozwiązaniami dla rozproszonych systemów informacyjnych. Realizowane przez zespół prace dotyczą w głównej mierze systemów zbierania i wizualizacji informacji obrazowych. Zastosowanie metadanych obrazowych w powiązaniu z klasycznymi systemami monitoringu, układami obrazowania panoramicznego a także technologią kadrowania przestrzenno-czasowego przyczynia się do istotnego wzrostu potencjału informacyjnego opracowań terrofotogrametrycznych. Koncepcja obiektowego podejścia do informacji obrazowej ułatwia implementację rozwiązań dla Systemu Obrazowania Informacji Przestrzennej (SOIP). Przedstawione w artykule zagadnienia, stanowią przegląd realizowanych prac nad szczegółowymi rozwiązaniami dedykowanymi dla SOIP.
EN
Modern progress in the imaging technique and teleinformatic systems enable study for new solutions for distributed inromation systems. Work realized by the team concentrate mainly on systems for acquire and visualization of imaging information. Putting imaging metadata into use with classical monitoring systems, panoramic imaging setups and technology of space-time framing cause significant enhancement of information potential of terrophotogrametric compilations. Conception of object relation to imaging information facilitate implementation of solutions for System for Spatial Information Imaging (SSII). Issues presented in this paper are overview of realized work for particular solutions dedicated for SSII.
PL
Artykuł klasyfikuje i przedstawia wymagania stawiane przemysłowym rozproszonym systemom czasu rzeczywistego. Zwraca uwagę na podstawowe składniki takich systemów czasu rzeczywistego oraz na znaczenie ich prawidłowego zaprojektowania i parametryzacji dla poprawnego działania.
EN
The paper classifiers and presents requirements for distributed real-time systems. The basic theirs elements describe also and pay attention to correctly process of designing an parametrisation th real-time sytems.
PL
Artykuł obejmuje wybrane zagadnienia dopasowania systemu informatycznego instytucji samorządowej do wymogów stawianych przez "Ustawę o ochronie danych osobowych". Dotyka takich problemów, jak zagadnienia prawne podejmowanych działań, wytyczne będące implikacją ustawy oraz proponowane sposoby ich realizacji na przykładzie Urzędu Miasta Piekary Śląskie.
EN
Article that is presented to You, was preparated in cooperation with Piekary Śląskie community. It covers question relevant to the matter of law based security of personel data. It touches on such subjects as analysis of law reality and ways of implicated activities fulfilment.
PL
Artykuł przedstawia zagadnienia związane z połączeniem szybkiej komputerowej sieci przemysłowej z systemami wizualizacyjnymi. Główny nacisk położony jest na sposoby przekazywania szybkozmiennej informaji dla użytkownika systemu. W artykule zawarte są odniesienia do rzeczywistych rozwiązań.
EN
This article presents the issues with connections between high sped computer industrial network and industrial visualisation system (SCADA). Main topic of this article is passing an information to system user. The real treatment links are including in this article.
PL
Praca dotyczy tematyki związanej ze współbieżnym realizowaniem obliczeń w systemach rozproszonych. Zawiera charakterystykę systemów pozwalających na współbieżne wykonywanie aplikacji w klastrze wraz z przykładami systemów obecnie najpopularniejszych. Przedstawiona jest także propozycja programu pozwalającego przyjmowć żądania wykonania prac za pomocą poczty elektronicznej.
EN
The paper concerns the realisation of the concurrent computation in distributed system. Cluster management system are characterized and the most known ones are reviewed. A proposal of the program to receive job execution demands via the electronic mail is also presented.
PL
W artykule zaprezentowano pożądane cechy środowisk przetwarzania rozproszonego ułatwiające implementację w nich mechanizmów tolerowania awarii. Przeanalizowano popularne środowiska przewarzania rozproszonego pod kątem posiadania tych cech. Wybrano najlepsze środowisko, w którym można implementować mechanizmy tolerowania awarii.
EN
Desirable features of distributed computational environments enabling the implementation of fault-tollerant mechanizms are presented in the paper. Popular distributed computational environment giving the possibility of implementation of fault-tollerant mechanisms was chosen.
PL
Artykuł przedstawia prace autora nad wyrównywanim obciążenia w heterogenicznych systemach rozproszonych, w szczególności w sieci stacji roboczych, dla pewnej klasy algorytmów. W pracy skoncentrowano się na algorytmach, dla których czas komunikacji między węzłami przetwarzającymi w stosunku do czasu obliczeń jest znaczący, natomiast ziarnistość zadania jest duża. Takie cechy charakteryzują często algorytmy do przetwarzania obrazów.
EN
The article shows the author's work on load balancing in heterogeneous distributed systems, especially in network of workstations, for an algorithm class. A special attention was paid to alorithms, in which time of communications is significant comparing to computations time, and granularity of the task is relatively big. Such features are typical for a lot of image processing algorithms.
PL
Współpraca z bazami danych znajdującymi się w różnych węzłach sieci wymaga od systemu zarządzania rozproszoną bazą danych sprawowania kontroli nad współbieżnym dostępem do danych. W artykule przedstawiono mechanizmy w które powinien zostać wyposażony taki system w celu zapewnienia poprawnej transakcji rozproszonej.
EN
Cooperation between the distributed database management system (DDBMS) and local databasee located on different network nodes requires implementation of concurrency control mechanism. The article presents the DDBMS mechanisms proposed for ensuring the correct execution of global transactions and implemented in the experimental DDBMS.
PL
Współczesne środki informatyki pozwalają na bardziej efektywne rozwiązanie problemów komputerowych systemów zarządzania jednostkami gospodarki komunalnej (urzędy miast, gminy). Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej, ComputerLand SA i Urząd Miasta Pszów realizują Projekt Celowy związany z tą tematyką. Artykuł niniejszy przedstawia zasadnicze założenia i koncepcję systemu wdrażanego w Urzędzie Miasta Pszów.
EN
Contemporary IT tools can be used to get more effective solutions of problems in the computerised management systems for municipal units. Computer Science Institute of the Silesian Technical University, ComputerLand SA and the Municipal Office of the city Pszów are deploying Targeted Project in this field. This paper presents main assertions and the general view of the system being implemented in the municipal office of the city Pszów.
EN
The paper, based on authors' experience from several distributed systems integration projects, summarizes briefly practical designer's view on methodological requirements and overall system organization, including clues as to the organization of the application layer, use of operating system and preferred communication protocols.
PL
Artykuł, oparty na doświadczeniach autorów z implementacji kilku projektów, prezentuje pokrótce założenia metodologiczne i przyjęty we wszystkich projektach ogólny model organizacji systemu. Podano także wskazówki co do typowej organizacji samej warstwy aplikacji, wykorzystywanych platform systemowych i zalecanych protokołów komunikacyjnych.
PL
W artykule dokonano klasyfikacji rodzajów zasilania w rozproszonych systemach pomiarowo-kontrolnych oraz przedstawiono charakterystykę poszczególnych rozwiązań. Jako przykład rozważono zasilanie w hierarchicznej sieci polowej sterowanej rozkazami języka SCPI.
EN
In the paper the fieldbus power supply systems were classified and characterized. As an example was discussed the power supply system of the hierarchical fielbus controlled by SCPI commands.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.