Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Główne tezy artykułu stanowią materiał polemiczny wobec szeroko prezentowanego w mediach sukcesu niemieckiej transformacji energetycznej– „Energiewende”. Autor stawia pod znakiem zapytania forsowny system dopłat do energetyki odnawialnej, jak również koszty zdrowotne i ekologiczne szybkiego rozwoju elektrowni wiatrowych w Niemczech. Dyskutowane jest także zagadnienie ciągłości zasilania w systemie elektroenergetycznym wobec szybko rosnącej mocy zainstalowanej pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
EN
The main theses of the article constitute polemical material regarding the success of the German energy transition – “Energiewende”, widely presented in the media. The author questions the strenuous system of subsidies for renewable energy as well as the health and environmental costs of the rapid development of wind farms in Germany. The issue of continuity of supply in the power system is also discussed in view of the rapidly growing installed power coming from renewable sources.
PL
Zanieczyszczenie powietrza w Polsce jest wysokie, co wiąże się z faktem, że głównym źródłem energii elektrycznej są elektrownie węglowe. Spalanie węgla powoduje emisję CO2, a także zanieczyszczeń takich jak: SO2, NOx, pyły i inne. W przypadku emisji pyłów PM2,5 mających największy ujemny wpływ na zdrowie ludzi Polski w odniesieniu do liczby ludności ma najgorszą pozycję w Europie. Również emisja CO2 na jednostkę energii elektrycznej była w Polsce w 2020 r. najwyższa w Europie. Jednocześnie koszty emisji CO2 rosną. Produkcja energii elektrycznej na mieszkańca w Polsce jest mała w porównaniu z innymi krajami, więc ograniczanie produkcji energii nie jest wyjściem, Polska musi znaleźć inne źródła energii poza węglem. Analiza różnych źródeł energii pokazuje, że najniższe emisje CO2 i zanieczyszczeń występują dla energii jądrowej i OZE, ale rozbudowa OZE powoduje silną zmienność produkcji energii, a nawet przerwy w tej produkcji, mogące sięgać pięciu dób. W razie ciszy wiatrowej import energii z elektrowni wiatrowych w innych krajach może być niemożliwy, bo braki wiatru występują równocześnie w wielu rejonach Europy. W dodatku zapotrzebowanie na teren i na materiały potrzebne dla wiatraków są dużo większe niż dla elektrowni jądrowych, a emisje CO2 dwukrotnie większe niż przy wykorzystaniu energii jądrowej. Przykład Niemiec pokazuje, że wprowadzanie OZE nie daje obniżenia kosztów energii, przeciwnie - podnosi je, a emisja CO2 jest dużo większa niż we Francji dla energii jądrowej. Ocena możliwości pokrycia luki w dostawach energii z OZE wykazuje, że w Polsce w przypadku udziału produkcji w wysokości 40 TWh rocznie z OZE wykorzystanie rezerw w elektrowniach pompowo-szczytowych pozwoliłoby na utrzymanie ciągłości zasilania tylko przez 2 godziny. Problem dostosowania produkcji elektryczności z OZE do potrzeb odbiorców jest więc trudny do rozwiązania. Natomiast elektrownie jądrowe mogą pracować w systemie nadążania za obciążeniem, a ich niezawodność jest bardzo wysoka. Promieniowanie z elektrowni jądrowych nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi. Wybór dla Polski jest jasny - energia jądrowa jest najkorzystniejsza.
EN
The air pollution in Poland is high and the health impacts significant, which is related to the fact that the main source of electric energy is coal. Coal burning results in CO2 emissions, and in emissions of pollutants such as SO2, NOx, particulate matter PM and others. In the case of PM2.5 , which has the most detrimental influence on human health, Poland has the worst position in Europe regarding amount of emitted pollutant per number of population. The emissions of CO2 per unit of electric energy were in 2020 also the highest in Europe. Meanwhile, the costs of CO2 emissions grow and grow. The production of electric energy per inhabitant in Poland is low compared to other countries, so reducing energy production cannot be the solution. Poland must find other energy sources besides coal. An analysis of various energy sources demonstrates that the lowest CO2 and pollutant emissions are due to nuclear power and Renewable Energy Sources RES. However, strong RES development of RES is hardly the solution, because operation of RES involves strong variability in energy production, and even intervals of no energy production, which can last up to 5 days and nights. In case of wind loss in one country, the import of wind energy from other countries may be impossible, because wind loss periods can occur in many regions of Europe at the same time. What is more the amounts of materials and terrain needed for wind mills are much larger than for nuclear power plants, while CO2 emissions are twice larger than for nuclear power plants. The example of Germany shows that introduction does not provide lower energy costs, contrarily, much higher, and CO2 emissions are much larger than in France which bases energy production on nuclear power. Evaluation of possibilities to cover wind calm periods in Poland shows that in case of electricity production from RES amounting yearly to 40 TWh, using all possible reserves in hydroelectric plants would be sufficient to maintain electricity production by only 2 hours. Thus, variability of RES electricity production poses serious problem in continuous energy supply to the users. On the other hand, nuclear power plants can operate in load-follow mode, and their reliability is high. The radiation from nuclear power plants does not create health hazards. The choice for Poland is clear - the nuclear power is the best.
PL
Gdy myślimy o bezpieczeństwie elektrowni jądrowych, warto zdać sobie sprawę, że osiągnięty obecnie poziom odporności tych obiektów jest wynikiem lekcji, jakie energetyka jądrowa wyciągnęła z dwóch tragicznych wydarzeń: z ataku terrorystycznego na Twin Towers w Nowym Jorku 11 września 2001 r. i ze zniszczenia elektrowni jądrowej w Fukushimie 11 marca 2011 r.
PL
Przeciwnicy energetyki jądrowej zdają sobie sprawę z zalet elektrowni jądrowych i ich wartości dla utrzymania bezpieczeństwa energetycznego w skali całej Polski. Aby więc mieć uzasadnienie dla swej negatywnej postawy wobec energii jądrowej, twierdzą, że przy pracy atomówek powstają odpady radiacyjne, rzekomo śmiertelnie niebezpieczne przez setki tysięcy lat.
PL
Przeciwnicy energetyki jądrowej zdają sobie sprawę z zalet środowiskowych elektrowni jądrowych i ich wartości dla utrzymania bezpieczeństwa energetycznego w skali całej Polski. Aby więc mieć uzasadnienie dla swej negatywnej postawy wobec energii jądrowej, twierdzą oni, że przy pracy atomówek powstają odpady radiacyjne, rzekomo śmiertelnie niebezpieczne przez setki tysięcy lat.
PL
Ogromne koszty finansowania niemieckiej transformacji energetycznej “Energiewende” w 2020 r. przekroczyły nawet oczekiwania zwolenników energetyki wiatrowej i słonecznej, osiągając ponad 30 mld euro rocznie. Ale energetyka wiatrowa nie może zapewnić ciągłości zasilania elektrycznego. Wykresy w artykule pokazują okresy ciszy wiatrowej na lądzie i na morzu, sięgające 120 godzin w morskich farmach wiatrowych i 170 godzin w wiatrakach na lądzie. Dlatego Niemcy muszą uzupełniać produkcję energii elektrycznej, spalając węgiel brunatny i importowany gaz. Nie jest to droga do ochrony środowiska. Wiatraki mają negatywny wpływ na zdrowie ludzi i na środowisko, powodując setki tysięcy zgonów ptaków, nietoperzy i owadów. Strategię Energiewende ostro krytykują niemieccy eksperci energetyczni, zarówno z uczelni technicznych, jak i z przemysłu.
EN
The extreme costs of German energy transition “Energiewende” in 2020 exceeded even the expectations of advocates of renewable energy sources and reached above 30 billion euro per year. However, the wind cannot assure continuity of electric power supply. The graphs in the paper show the periods of wind lulls on the land and on the sea reaching into 120 hours at offshore wind mills or 170 hours on land. Thus Germany has to provide electric energy by burning lignite and imported gas. This is no way for environment protection. The wind mills have a negative impact on human health and environment, causing hundreds of thousands kills of birds, bats and insects. The strategy of Energiewende is sharply criticised by German energy experts, both from technical universities and from the industry.
PL
Geneza nastawienia antynuklearnego w Niemczech sięga lat 70., gdy przez środek Niemiec przebiegała granica obstawiona z obu stron bronią jądrową, a dzieci słuchały bajek o strasznych skutkach skażeń radioaktywnych i awarii jądrowych. Dorastająca młodzież w Niemczech uczyła się strachu wobec energii jądrowej z antynuklearnej propagandy wspieranej przez wielki przemysł paliw kopalnych w USA i w Niemczech. Walka polityczna między partiami w Niemczech o bardzo wyrównanej liczbie głosów doprowadziła do tego, że w skład rządu weszła partia Zielonych, zwalczająca energetykę jądrową, a media nagłaśniające awarię w Fukushimie przeważyły szalę na korzyść partii antynuklearnych. Odnawialne źródła energii miały być tanie i czyste – w rzeczywistości dane z całej Europy pokazują, że nie dają one stabilnego zasilania w energię elektryczną, wymagają ogromnych subsydiów, mają niskie współczynniki wykorzystania mocy zainstalowanej, a luki podażowe wymagają wsparcia ze strony sterowalnych źródeł energii. Zużycie materiału na wiatraki i zapotrzebowanie terenu jest wielokrotnie większe niż na elektrownie jądrowe, ceny prądu w Niemczech są najwyższe w Europie, a emisje CO2 są dużo większe niż we Francji, opierającej swoją energetykę na elektrowniach jądrowych. Specjaliści niemieccy krytykują Energiewende – ale rząd nie zmienia swojej polityki.
EN
The roots of present antinuclear attitude in Germany were created in the seventies, when the boundary full of nuclear weapons ran through the middle of Germany and German children were listening to the tales of fearful hazards of radioactive contamination. Teenagers learned to hate nuclear power reading antinuclear books and papers financed in the USA and in Germany by big fossil companies. Then the political competition between two great parties of the same number of supporters resulted in introduction into the government of small minority party of Greens, basing their program on fight against nuclear power. The catastrophe in Fukushima presented by the media as the result of nuclear accident turned the public opinion against nuclear power. Renewable energy sources were claimed to be as clean and cheap. In reality the data from all Europe show that wind and sun cannot provide stable electrical power supply, require very large subsidies, have low coefficients of utilization of installed power, and require support from dispatchable energy sources to cover periods of no electricity generation from wind and sun installations. The needs of materials and terrain are many time larger than for nuclear power, the electricity prices are the highest in Europe and the emissions of CO2 are many times higher than in France, which has based its power industry on nuclear sources. German experts criticize Energiewende policy – but the government does not change its strategy.
PL
Zapowiadana budowa polskiej elektrowni jądrowej budzi wiele emocji. Wśród przeciwników energii atomowej pojawiają się m.in. hasła o szkodliwym wpływie promieniowania na zdrowie ludzi. Jak jest naprawdę?
PL
Propagatorzy odnawialnych źródeł energii twierdzą, że wiatr i słońce przy współudziale innych źródeł (np. biomasy) mogą zapewnić stabilne i niezawodne zasilanie systemu elektroenergetycznego. Czy rzeczywiście?
PL
W poprzednich dwóch artykułach przedstawiliśmy nierównomierność i wielogodzinne, a nawet kilkudniowe przerwy w produkcji energii elektrycznej w instalacjach wiatrowych i słonecznych, a następnie wykazaliśmy, że magazynowanie ilości energii potrzebnych do wyrównania takich luk nie jest obecnie technicznie możliwe. Wobec tego, że energię elektryczną musimy dostarczać wtedy, gdy jest ona potrzebna, zastanówmy się, jak zapewnić ciągłość zasilania w systemie elektroenergetycznym.
PL
Problem przerw i dużych wahań siły wiatru i generacji energii z paneli pV, opisany w poprzednim naszym artykule, nie zniknie po zainstalowaniu większej liczby wiatraków i paneli. Czy rozwiązaniem jest magazynowanie energii? Czy też trzeba utrzymywać drugi równoległy system elektroenergetyczny, mogący zastąpić odnawialne źródła energii (OZE), gdy brak jest wiatru i słońca?
PL
Koszt wyprodukowania jednej kilowatogodziny energii w elektrowni jądrowej jest jednym z argumentów spornych w kwestiach związanych z rozwojem przemysłu jądrowego na świecie. Przeciwnicy tego źródła energii nie zgadzają się na wysokie koszty budowy elektrowni jądrowej, twierdząc, że jest to inwestycja nieopłacalna w krajach mniej zamożnych, jak Polska. Czy faktycznie powinniśmy się bać kosztów budowy elektrowni jądrowej?
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.