Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
XX
The deterioration of the general investment climate, the economic recession, and changes in consumption patterns caused by the COVID-19 pandemic have forced various foreign investors to restrict or suspend investments. One of the possible reactions by investors to the coronavirus crisis is divestment. This article aimed at detecting and analysing the regularities between the risk of foreign divestment in various industry branches and the destinations of FDIs at the level of NUTS 1 macroregions of the Visegrad Group countries during the COVID-19 pandemic, using correspondence analysis. The results of the assessment of the risk of foreign divestment in NUTS 1 macroregions of the Visegrad Group countries are characterised by diversity in terms of territorial and sectoral layout, depending on the analysed scenario of the COVID-19 pandemic development. It is hard to clearly indicate a macroregion which, irrespective of the scale of the spread of the disease, could be perceived by foreign investors as invariably highly risky or characterised by a constantly low risk of divestment.
PL
Celem artykułu jest identyfikacja i hierarchizacja czynników decydujących o wyborze destynacji polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych poza obszarem Unii Europejskiej. Przedmiotem badania są czynniki o charakterze kosztowym, rynkowym, efektywnościowym, prawnym, społecznym i politycznym, które mogą mieć znaczenie dla poszukiwania beneficjentów BIZ. W artykule posłużono się danymi pochodzącymi z badania ankietowego przeprowadzonego wśród polskich przedsiębiorstw podejmujących BIZ lub planujących tę formę inwestowania. Do klasyfikacji firm zastosowano drzewa decyzyjne tworzone zgodnie z procedurą CART. Metoda ta umożliwiła stworzenie profili przedsiębiorstw o zbliżonej polityce inwestycyjnej w zakresie priorytetów wyboru destynacji BIZ. W badaniu wykazano, że najważniejsze przy wyborze destynacji BIZ na terenie pozaunijnych państw europejskich okazywały się czynniki prawne i kosztowe, a w przypadku destynacji pozaeuropejskich ważne były także czynniki polityczne. Priorytetowe traktowanie czynników prawnych może oznaczać, że część polskich firm jest zainteresowana inwestycjami BIZ w postaci przepływów finansowych (tzw. kapitał w tranzycie) i stosuje optymalizację podatkową.
EN
The purpose of this article is to identify the main factors determining the choice of Polish foreign direct investment (FDI) destination outside the EU. The research includes the cost, market, efficiency, legal, social and political factors which may be important in the search for the beneficiaries of FDI. Data from a survey conducted among companies investing in FDI or planning this form of investment were used in the analysis. To classify the companies, decision trees were used, and created in accordance with a CART algorithm. These research methods enable the creation of company profiles with similar investment policies in terms how they prioritize their choice of investment destination. The study showed that when choosing a destination for FDI in European countries that are not EU members, the legal and cost factors were the most important, while political factors were also important in non-European destinations. The prominence of the legal factors may mean that some Polish companies are interested in FDI in the form of financial flows (ie. capital in transit) and tax optimisation.
PL
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne są uruchamiane w określonym momencie przez inwestorów, trwają pewien czas, a potem mogą zostać zakończone lub trwają dalej. Mogą zatem występować obserwacje zarówno kompletne, jak i ucięte, podobnie jak w analizach procesów ludnościowych, stąd zastosowanie metod demograficznych do badania przeżywalności projektów BIZ jest uzasadnione. Celem artykułu jest przedstawienie specjalnie skonstruowanych tablic trwania życia BIZ i porównanie wzorców „przeżywalności” bezpośrednich inwestycji zagranicznych według wybranych sektorów gospodarczych w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Kraje te od lat cieszą się dużym zainteresowaniem inwestorów zagranicznych i często rywalizują ze sobą o nowe projekty BIZ. Stąd porównanie ich nie tylko pod względem procesów związanych z napływem BIZ, ale i pod względem procesów dezinwestycji wydaje się intersujące i ważne zarówno dla ekonomistów, analityków rynku, jak i dla samych inwestorów. W badaniu wykorzystano dane pochodzące z baz danych Orbis oraz Zephyr.
EN
FDIs are an important part of the 'bloodstream' of many countries' economies, and it would be difficult to overestimate the benefits of FDIs for the states that receive them. The processes of FDI influx and their effects have been the subject of numerous studies and analyses in the fields of both economic theory and empirical research. However, less attention has been paid to the process of divestment, which in many cases may result in adverse changes in the economies of FDI recipient countries. This article proposes that event history analysis methods can be used to study the survival of FDI projects. FDIs are launched at a certain point in time by investors, last for some time, and then can be either terminated or continued. In this context, we may come across complete as well as truncated observations, much like in the analyses of population processes, therefore the use of demographic methods to study the survivability of FDI projects is justified. The purpose of this article was to present specially constructed FDI life tables and to compare the 'survivability' patterns of foreign direct investments in selected economic sectors of the Visegrád Group countries. For many years, these countries have enjoyed considerable interest from foreign investors and have often competed with each other for new FDI projects. Therefore, comparing them not only in terms of the processes related to FDI influx, but also in terms of the processes of divestment appears interesting and important to economists, market analysts and the investors themselves. The study used data from the Orbis and Zephyr databases.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych strategii inwestycyjnych na polskim rynku kapitałowym wraz z oceną ich zyskowności. Istotą stosowanych strategii jest określenie momentów, w których generowane są sygnały kupna lub sprzedaży walorów notowanych na GPW w Warszawie. W tym celu wykorzystano m.in. różne systemy średnich kroczących obliczonych dla głównych indeksów giełdowych w Polsce. Aby ocenić efektywność stosowanych strategii, przeprowadzono klasyczne testy istotności różnic średnich stóp zwrotu oraz zastosowano analizę symulacji metodą bootstrapową.
EN
The paper presents selected technical trading rules on the Polish stock market along with an estimate of the market’s profitability. Technical trading rules allow one to forecast changes to a stock price and identify buy and sell signals on Warsaw Stock Exchange. To do so, variable-length moving averages are applied to the main Polish stock indexes. To evaluate the economic effectiveness of the technical trading rules, t-statistics are used for testing the significance of the differences between average returns and the bootstrap techniques.
PL
Celem artykułu jest próba wskazania modeli teoretycznych oraz metod ich estymacji, które możliwie najdokładniej odzwierciedlają empiryczny rozkład dochodów mieszkańców Krakowa. W badaniach brano pod uwagę rozkłady teoretyczne najczęściej wykorzystywane w analizie płac i dochodów, jak: rozkład Singha Maddali, Fiska, log-normalny czy gamma. Przedmiotowe rozkłady badano pod względem precyzji oszacowania miar położenia, zmienności i nierówności dochodowych w zależności od przyjętej metody estymacji parametrów. W obliczeniach wykorzystano dane o indywidualnych dochodach krakowian w 2013 r., pochodzące z badania panelowego przeprowadzonego w ramach „Diagnozy społecznej”. Wyniki badań wskazują, że najbardziej dokładne oszacowanie rozkładu dochodów i jego charakterystyk liczbowych można osiągnąć, stosując model Singha Maddali, a rekomendowaną metodą szacowania parametrów teoretycznych modeli jest metoda największej wiarygodności.
EN
The purpose of this article is to find theoretical models and the best estimation methods that as closely as possible reflect the income distribution of the inhabitants of Cracow. The study took into account models most commonly used in the analysis of wages and incomes – Singh Maddala, Fisk, log-normal distribution, and gamma distribution. Selected distributions were tested for their precision in estimating the measures of position, dispersion, and inequality in empirical income distribution depending on the method of parameter estimation used. To estimate the models, data on the individual income of the inhabitants of Cracow in 2013 were used; the data were taken from the “Social Diagnosis” database. The results indicate that the most precise estimation of income distribution and its characteristics can be achieved using Singh Maddala distribution, while the recommended parameter estimation methods is maximum likelihood method.
PL
Celem artykułu jest ocena dochodowości mieszanych strategii inwestowania cyklicznego z uwzględnieniem kosztów transakcji na przykładzie trzech indeksów giełdowych: WIG20, mWIG40 i sWIG80. W pracy wykorzystano popularne wskaźniki analizy technicznej: średnie kroczące wraz z dodatkowymi metodami filtracji sygnałów kupna i sprzedaży. Analizę efektywności strategii inwestycyjnych uzupełniono o obliczenie maksymalnych dopuszczalnych prowizji od składanych zleceń transakcyjnych, a wyniki zyskowności rozważanych strategii zestawiono ze strategią „kup i trzymaj”.
EN
The purpose of this article is to research the profitability of mixed investment strategies including transaction costs, based on three stock indexes: WIG20, mWIG40 and sWIG80. In the paper, the moving averages method is employed together with the filtration of buy and sell signals. The analysis of the effectiveness of the investment strategies also includes the deduction of the maximum amount of fees. Results of the mixed investment strategies were compared with the strategy known as „buy and hold”.
EN
The paper examines the relationship between all types of intra-industry trade and revealed comparative advantage (RCA) in Visegrad Group countries. To do so, it uses an econometric model which describes this relationship in terms of Vernon’s product cycle theory. Due to the panel nature of the data, the fixed effect estimator (FE) and the random effect estimator (RE) were used to estimate the model’s parameters. This enabled the author to analyse intra-industry trade intensity by commodity groups according to SITC classification. The research uses Eurostat data on exports and imports in Poland, Czech Republic, Slovakia, and Hungary in the years 2000–2009.
EN
The aim of the paper is to evaluate the effectiveness of selected investment strategies applied to the Polish stock market. In the research there were taken into consideration strategies formulated in accordance with the technical trading rules, the essence of which is to determine the moments of the generation of buy or sell signals of the financial instruments. In the paper different systems of moving averages were calculated for the selected indexes on the Warsaw Stock Exchange. To evaluate the effectiveness of comparable investment strategies, there are applied common measures of portfolio management quality created on the base of the Capital Asset Pricing Model, as the Sharpe ratio, Treynor ratio, Jensen's index, Sharpe alpha and measures of market timing.
EN
The paper assesses the success of mutual funds in Poland using measures including Sharpe ratio, Treynor ratio, Sharpe’s alpha, Jensen’s alpha. These ratios assess selectivity, which represents the stock picking skill of the fund manager, and the excess return over and above the return required to compensate for the total risk that manager tales. The data used in the paper is taken from the Polish Financial Market from 1999 to 2005.
PL
Konsolidacja fiskalna polega na działaniach zmierzających do zrównoważenia dochodów i wydatków w budżecie państwa. Można to osiągnąć, ograniczając wydatki publiczne bądź podnosząc podatki. Konsolidacja fiskalna ma istotne konsekwencje makroekonomiczne w długim i krótkim okresie. Celem artykułu jest określenie wzorców konsolidacji fiskalnej w krajach Unii Europejskiej, do czego zastosowano wielowymiarowe metody statystyczne: analizę korespondencji i analizę skupień. Dodatkowo przeanalizowano efekty makroekonomiczne konsolidacji fiskalnej. W badaniach wykorzystano dane pochodzące z Eurostatu.
EN
Fiscal consolidation is based on efforts to balance revenues and expenditures on the public budget. This can be achieved by reducing public spending or increasing taxes. Fiscal consolidation has very important macroeconomic consequences in both the long and short term. The aim of this article is to find patterns of fiscal consolidation in EU countries. To detect patterns of the fiscal consolidation, multivariate statistical analysis methods were applied: correspondence and cluster analysis. The macroeconomic effects of fiscal consolidation were also analysed. The study used data from Eurostat.
PL
Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) dla rozwoju gospodarczego Polski jest nie do przecenienia zarówno na poziomie regionalnym, jak i gospodarki jako całości. Ze względu na zasilanie BIZ kapitałem, który jest wrażliwy na różne kryzysy krajowe i międzynarodowe, naturalne wydaje się pytanie, czy sytuacja pandemiczna na świecie znajduje odzwierciedlenie w ograniczeniu napływu tych inwestycji do Polski. Celem badania przedstawionego w artykule jest identyfikacja czynników, które w największym stopniu wpływają na dezinwestycje w całej gospodarce i jej najważniejszych działach w warunkach pandemii COVID-19. Przeanalizowano scenariusze dezinwestycji zagranicznych w Polsce w perspektywie rocznej od momentu ogłoszenia epidemii, czyli od marca 2020 r., do lutego 2021 r. Wykorzystano dane z badania sondażowego przeprowadzonego w kwietniu i maju 2020 r. wśród prawie 500 przedsiębiorstw, które lokowały BIZ w Polsce. Punktem odniesienia był poziom zaangażowania badanych firm w inwestycje bezpośrednie w ciągu roku poprzedzającego ogłoszenie epidemii. Dzięki zastosowaniu modeli logitowych udało się wskazać najistotniejsze czynnikidezinwestycji zagranicznych w dobie pandemii COVID-19. Należą do nich m.in.: lokowanie BIZ w sektorze usług, przemyśle i branży IT, wzrost otwartości rynku oraz interakcje zmiennychuwzględniające obostrzenia wprowadzane w gospodarce w związku ze stanem pandemii. Poziom ryzykogenności dezinwestycji tych zmiennych zależy jednak od rozmiarów redukcji BIZ deklarowanej przez inwestorów oraz od działu gospodarki. Wykazano m.in., że przy założeniu znacznych dezinwestycji lokowanie BIZ w usługach jest obarczone przeważnie wyższym ryzykiem dezinwestycji niż w przypadku przemysłu przetwórczego. Przy założeniu niewielkich dezinwestycji najbardziej ryzykogennym czynnikiem redukcji BIZ w całej gospodarce jest lokowanie ich w branży IT.
EN
The importance of foreign direct investment (FDI) to the economic development of Poland cannot be overestimated, both at the regional level and in relation to the economy as a whole. Since FDIs are powered by capital sensitive to various national and international crises, it seems natural to ask whether the situation connected with the global COVID-19 pandemic is reflected in the reduction of FDI inflows to Poland. The aim of the paper is to identify the determinants of the foreign divestment process in the Polish economy as a whole and in its main sectors during the COVID-19 pandemic. The article analyses scenarios of foreign divestment in Poland in an annual perspective, starting from the outbreak of the epidemic in March 2020 up to February 2021. The study used data from a survey conducted in April and May 2020 among nearly 500 enterprises realising FDI in Poland. The benchmark for the surveyed companies was the level of their involvement in FDIs covering a one-year period prior to the announcement of the epidemic. The application of logit models allowed the identification of the most important factors of foreign divestment during COVID-19, including the location of FDIs in the services sector, industry, the IT sector, increased market openness and interactions of variables taking into account the restrictions introduced to the economy due to the pandemic. The level of risk of divestment of these variables depends, however, on the volume of FDI reductions declared by investors and on the sector of the economy. If considerable divestment is assumed, FDIs in the services sector are then burdened with a higher risk of divestment than FDIs in the processing industry. Assuming small divestments, FDIs in the IT sector constitute a factor bearing the greatest risk of FDI reduction in the entire economy.
PL
W literaturze przedmiotu opisano wiele teorii wyjaśniających zależność pomiędzy napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) i handlem zagranicznym. Najczęściej dyskutowaną kwestią jest to, czy BIZ wzmacniają handel zagraniczny, czy też hamują jego rozwój. Ani koncepcje teoretyczne, ani badania empiryczne nie przynoszą jednoznacznego rozstrzygnięcia. Podobne pytania można sformułować w odniesieniu do BIZ i handlu wewnątrzgałęziowego oraz jego rodzajów: handlu pionowego i poziomego. Relacje pomiędzy tymi zmiennymi są stosunkowo rzadko badane, a mogą dostarczyć dodatkowej wiedzy o wpływie BIZ na strukturę i konkurencyjność handlu zagranicznego. W artykule zaproponowano badanie zależności pomiędzy BIZ a różnymi rodzajami handlu wewnątrzgałęziowego za pomocą modelu wektorowej korekty błędem (model VECM). Aby dokładniej zbadać sprzężenia zwrotne pomiędzy zmiennymi, przeanalizowano również wyniki funkcji odpowiedzi na impuls i dekompozycji wariancji prognoz poszczególnych zmiennych.
EN
In the economic literature there are numerous theories explaining the relationship between the inflow of foreign direct investment (FDI) and foreign trade. The most frequently discussed issue is whether direct investment strengthens or restricts foreign trade. Similar questions can be formulated with regard to direct foreign investment and intra-industry trade and its types: vertical and horizontal intra-industry trade. The relationships between these variables are relatively rarely studied, but they can provide additional insights into the influence of FDI on the structure and competitiveness of foreign trade. The paper proposes to examine the relationship between FDI and different types of intra-industry trade using the vector error correction model (VECM). To investigate the feedback between these variables, the results of the impulse response functions and forecast error variance decomposition are analysed. The results will be presented using the example of Poland.
PL
Niektóre koncepcje współczesnej ekonometrii odchodzą od arbitralnego podziału zmiennych na endogeniczne i egzogeniczne. Do bardziej popularnych należy testowanie przyczynowości zmiennych w sensie Grangera, przy czym zakłada się a priori brak rozróżnienia pomiędzy zmiennymi egzogenicznymi i endogenicznymi. Z kolei ze względu na estymację modelu ekonometrycznego czy procesu predykcji istotne może się okazać testowanie słabej lub silnej egzogeniczności zmiennych. W modelowaniu gospodarki, w tym handlu zagranicznego, mamy często do czynienia ze zmiennymi, między którymi mogą zachodzić sprzężenia zwrotne. Przyczynowość zmiennych w klasycznym rozumieniu nie zawsze jest więc oczywista i powinna podlegać testowaniu, co ułatwi właściwą specyfikację modeli handlu zagranicznego. Celem artykułu jest badanie egzogeniczności wybranych zmiennych makroekonomicznych stosowanych w modelach handlu zagranicznego na przykładzie krajów Grupy Wyszehradzkiej. Wyniki badań mogą być pomocne w ustaleniu struktury faktycznych powiązań między zmiennymi, sposobu estymacji odpowiednich modeli oraz prognozowania wartości zmiennych.
EN
Some concepts of modern econometrics do not use an arbitrary split of the variables into endogenous and exogenous ones. One of the most popular is the Granger causality test, in which it is assumed a priori that there is no distinction between the exogenous and endogenous variables. On the other hand, from the point of view of an econometric model, estimation or prediction may be important to test weak or strong exogeneity of variables. In modelling an economy, including international trade, there are often variables between which feedback may occur. The causality of the variables in the classical sense is not always so obvious here, and it should be tested. This will facilitate the proper model specification of foreign trade. The aim of this paper is to study the exogeneity of selected macroeconomic variables used in the models of foreign trade using the example of the Visegrad Group countries. The results may be helpful in determining the structure of the actual relationships between variables, in choosing the estimation method of appropriate models and in forecasting.
PL
W literaturze przedmiotu można znaleźć badania nad wpływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zmiany we wzorcu przewag komparatywnych, jak i struktury handlu zagranicznego. Możliwe są także sprzężenia zwrotne, w których ewolucja wzorca przewag komparatywnych czy przeobrażenia gałęziowej struktury handlu zagranicznego oddziałują na napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Można więc zadać pytanie, jaką rolę mają poszczególne zmienne w kształtowaniu wzajemnych powiązań, które z tych powiązań są istotne statystycznie i jaki jest kierunek wzajemnego oddziaływania zmiennych. Odpowiedź może ułatwić badanie przyczynowości w sensie Grangera. Celem artykułu jest ustalenie związków przyczynowych pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi i zmiennymi reprezentującymi konkurencyjność polskiego handlu zagranicznego. W badaniach wykorzystano modele wektorowej autoregresji i testy przyczynowości w sensie Grangera.
EN
In the literature there are studies that analyse the impact of foreign direct investment on changes in the pattern of comparative advantage, and on the structure of foreign trade. On the other hand, there are also possible feedback loops, in which the evolution of the pattern of comparative advantage, or the transformation of the structure of foreign trade influences foreign direct investment. So we can ask what the role they have in creating the interactions between variables, or which of these relationships are statistically significant and what is the direction of the impact of variables. The results of Granger causality test can help answer these questions. The aim of this paper was to find causal relationships between foreign direct investment and the variables representing the competitiveness of Polish foreign trade. The study employed vector autoregression models and Granger causality test.
XX
W artykule przedstawiono wielowymiarową analizę statystyczną polskich firm ze względu na motywy podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Uwzględniono czynniki o charakterze kosztowym, rynkowym, efektywnościowym, prawnym, społecznym i politycznym, którymi firmy kierują się, rozważając możliwość eksportu BIZ. Celem artykułu jest wyodrębnienie obszarów działalności firm, w których polityka inwestycyjna w zakresie priorytetów przy podejmowaniu decyzji o uruchomieniu BIZ wykazuje największe podobieństwo. Podstawowym narzędziem badawczym wykorzystanym w opracowaniu jest analiza korespondencji uzupełniona o metody analizy skupień. Wyniki takiego badania mogą stanowić wsparcie w procesie segmentacji polskich przedsiębiorstw podejmujących BIZ. Analizę wykonano przy wykorzystaniu danych pochodzących z badania ankietowego przeprowadzonego wśród polskich przedsiębiorstw podejmujących BIZ lub planujących tę formę inwestowania.
EN
The Balassa index (Revealed Comparative Advantage Index – RCA index) is used to estimate a country’s export attractiveness and comparative advantage by industry sectors or commodity groups. Because it ranges from 0 to ∞, the measure has many drawbacks. Its empirical distribution is strongly asymmetric and is not stable in time. The Revealed Comparative Advantage Index distribution is strongly dependent on the number of reference countries, industries and commodity groups. As a result, some parameters of the RCA index distribution are not stable. These problematic properties render its outcomes incomparable across time and space. The paper proposes a transformation of the RCA index measure into a new index ranging from –1 to 1 by using a special class of rational functions. The new measure has a symmetric distribution with a stable mean and is independent of industry sectors and commodity groups. The adjusted Revealed Comparative Index was used to research export competitiveness in Poland as compared with Germany. The article compares the stability of the empirical distribution of the Adjusted Revealed Comparative Index and Balassa index across time and according to commodity groups. The data used come from Eurostat on Polish and German export and import commodities by Standard International Trade Classification (SITC) in 2005–2009.
PL
Wskaźnik względnej przewagi komparatywnej (RCA) jest wykorzystywany powszechnie do oceny konkurencyjności eksportu towarów i usług oraz przewagi komparatywnej kraju według sektorów produkcji lub grup towarowych. Jego wartości nie są jednak unormowane, co skutkuje określonymi konsekwencjami. Rozkłady wskaźnika RCA są zwykle asymetryczne, niestabilne w czasie, wrażliwe na liczbę sektorów (grup towarowych) i na liczbę krajów w grupie referencyjnej. Utrudnia to porównywalność wartości wskaźnika w ujęciu czasowym i przestrzennym oraz komplikuje wyznaczenie odpowiedniego rozkładu teoretycznego. W artykule zaproponowano pewną metodę transformacji wskaźnika RCA, która umożliwia poprawę niektórych jego własności. Proponowana metoda wykorzystuje transformację przedmiotowego wskaźnika za pomocą rodziny funkcji wymiernych. W pracy analizowano empiryczne rozkłady unormowanego wskaźnika RCA dla towarów grupowanych zgodnie ze standardową międzynarodową klasyfikacją handlu (SITC).
EN
The Revealed Comparative Advantage Index (RCA) is used to estimate the export attractiveness and comparative advantage in the country by industry sectors or commodity groups. This measure has many disadvantages because it ranges from 0 to ∞. Its empirical distribution is strongly asymmetric and is not stable in time. The Revealed Comparative Advantage Index distribution is strongly dependent on the number of reference countries, industries and commodity groups taken under consideration. In consequence, some RCA distribution parameters are not stable. These problematic properties make its outcomes impossible to compare across time and space. The paper proposes transforming the RCA measure into a new index, ranging from –1 to 1, by using a special class of rational functions. The new measure has a symmetric distribution with a stable mean and is independent of the industry sectors or commodity groups. Empirical distributions of the adjusted RCA index are built on the basis of data on Polish export and import commodities by Standard International Trade Classification (SITC).
EN
The analysis of the history of opera theaters repertoires indicates, there are opera works that after some time of the presence in the repertoire of theaters for various reasons have been removed. Thus, there is the analogy with the occurrence of censored observations (opera works, which have stood the test of time), and the complete observations (opera works, which ended their "stage life"). Accordingly, the duration of stage life of opera works can be analyzed by the methods used in the survival analysis. The methodes used in survival analysis enable the evaluation of the impact of the some features of opera works such as vocal and instrumental values, the type of opera, musical period in which opera work was created or the language of the libretto on the timelessness of the music piece. The aim of this paper is to estimate the chances of "death stage" of the opera works on the basis of the results of the Cox regression model. The study used data from the electronic archive of the Metropolitan Opera in New York.
EN
EU enlargement has brought about geographical reorientation and the intensification of foreign trade among many new EU members, including the four new members of East Central Europe. Particularly, the importance of vertical and horizontal intra-industry trade has increased in these countries, as has the value of FDI. How FDI influences intra industry trade types in East-Central European countries is an interesting question that the paper tries to answer through the application of panel data models. Data from Eurostat about foreign direct investment, export and import in manufacturing industries in the years 2000–2008 are used in the research.
PL
W artykule badano dynamiczne zależności pomiędzy eksportem i polskim wzorcem przewag komparatywnych. Podstawowym narzędziem zastosowanym do przeprowadzenia tego badania są wektorowe modele autoregresji. W celu bardziej szczegółowej identyfikacji dynamiki oddziaływań zwrotnych pomiędzy zmiennymi przeanalizowano również wyniki funkcji odpowiedzi na impuls i dekompozycji wariancji prognoz. Całokształt wyników stanowi podstawę do określenia fazy rozwoju gospodarczego według teorii dynamicznych przewag komparatywnych T. Ozawy, której ważnym ogniwem jest długookresowa relacja eksportu i wskaźników przewag komparatywnych towarów o różnym stopniu nasycenia czynnikami produkcji. W obliczeniach posłużono się danymi z Głównego Urzędu Statystycznego obejmującymi okres od pierwszego kwartału 2002 r. do czwartego kwartału 2012 r.
EN
The paper presents the dynamic relationship and pattern between export and comparative advantages in Poland. The basic tool used for this study is vector autoregression models. For a more detailed identification of the dynamic interactions between the variables, the results of the impulse response functions and forecast error variance decomposition are analysed. The results provide a benchmark for determining the phase of economic development according to the Ozawa’s theory of dynamic comparative advantages. The important part of this theory applies to the long-term relationship between export and revealed comparative advantage indexes of goods that have a different share of the production factors. Data from the Central Statistical Office covering the period from the first quarter of 2002 to the fourth quarter of 2012 were used for the calculations.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.