Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  whistleblowing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The purpose of this article is primarily an attempt to establish whether whistleblowing can be considered as a symptom of the duty of loyalty towards an employer. The author seeks to set out the boundaries of loyalty between employer and employee and also presents the concept of whistleblowing and scope of protection which whistleblowers could count in Poland. Moreover, the author indicates the direction in which the Polish regulations of the protection of whistleblowers should take. Even though in the Polish law there are certain regulations on reporting misconduct in the workplace, they are contained in various legal acts and are typically incoherent and incomplete. Moreover, as confirmed by the judicial practice, these regulations do not guarantee effective protection of whistleblowers. It is assumed that an employee-whistleblower should act in good faith and should disclose wrongdoings at work for the sake of a social or public interest. The role of an employee should be limited to conveying the disturbing information to relevant people in the employee’s organization, and if there is no reaction – to competent external authorities or institutions.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przede wszystkim próba odpowiedzi na pytanie, czy sygnalizacja jest przejawem obowiązku lojalności wobec pracodawcy. Autor stara się wskazać granice lojalności pracownika wobec pracodawcy oraz przedstawia pojęcie whistleblowingu i zakres ochrony, na jaki mogą liczyć sygnaliści w Polsce. Ponadto wskazuje kierunek, jaki powinny obrać polskie przepisy w zakresie ochrony whistleblowerów. Co prawda, w polskim prawie istnieją pewne przepisy dotyczące zgłaszania nieprawidłowości w miejscu pracy, są one jednak zamieszczone w różnych aktach prawnych i cechuje je niespójność oraz niekompletność. Ponadto, co potwierdza judykatura, nie gwarantują one skutecznej ochrony whistleblowerom. Przyjmuje się, że pracownik-sygnalista powinien działać w dobrej wierze oraz ujawniać nieprawidłowości zachodzące w miejscu pracy w imię interesu społecznego lub publicznego. Rola pracownika powinna ograniczać się do przekazania informacji budzących niepokój właściwym osobom w swojej organizacji, a w razie braku reakcji z jej strony – właściwym organom lub podmiotom zewnętrznym.
3
84%
EN
The whistleblower protection directive may have a significant impact on the essence of understanding employee loyalty in employment relationships. In this paper I argue that the possibility of whistleblowing does not contradict employee duties as expressed in Article 100 § 2 section 4 of the Labor Code. In my opinion, the thesis should be put forward that the employee’s duty of loyalty is limited to the employer’s lawful actions. It would be unacceptable to state that the employment relationship restricts the employee’s freedom of speech in the sense that it prohibits the employee from opposing the employer’s unlawful conduct. Moreover, in my view, the employee’s duty of loyalty should be interpreted in such a way that it is horizontal in nature. This is because it refers to business relations between market entities. The doctrine and judicature extensively describe breaches of the duty of loyalty by employees in the context of horizontal relationships, relating to other market players, particularly those engaged in competitive activity (the unit-unit relationship). In contrast, the provisions of the Directive on the protection of whistleblowers are vertical standards, relating to the relationship between the individual and the state (public interest). Thus, in my view, the duty of loyalty to the employer cannot outweigh the possibility of acting in the public interest, which is emanated by the provisions of the Directive.
PL
Dyrektywa o ochronie sygnalistów może mieć znaczący wpływ na istotę rozumienia lojalności pracowniczej w stosunkach zatrudnienia. W ramach niniejszego opracowania stawiam tezę, zgodnie z którą możliwość sygnalizacji naruszeń prawa nie stoi w sprzeczności z obowiązkami pracowniczymi wyrażonymi na gruncie art. 100 § 2 pkt 4 Kodeksu pracy. W mojej ocenie należy postawić tezę, iż pracowniczy obowiązek lojalności ogranicza się do zgodnych z prawem działań pracodawcy. Niedopuszczalne byłoby stwierdzenie, iż stosunek zatrudnienia ogranicza wolność słowa pracownika w tym znaczeniu, iż zakazuje mu sprzeciwiać się zachowaniom pracodawcy niezgodnym z prawem. Sądzę ponadto, że pracowniczy obowiązek lojalności powinien być interpretowany w ten sposób, iż ma on charakter horyzontalny. Odnosi się on bowiem do relacji biznesowych pomiędzy podmiotami rynkowymi. W doktrynie i judykaturze szeroko opisywane są przypadki naruszenia obowiązku lojalności pracowniczej w kontekście relacji horyzontalnych, odnoszących się do innych podmiotów rynkowych, w szczególności do tych prowadzących działalność konkurencyjną (relacja jednostka – jednostka). Natomiast przepisy dyrektywy o ochronie sygnalistów mają charakter norm wertykalnych, odnoszących się do relacji jednostka - państwo (interes publiczny). Stąd, w mojej ocenie, obowiązek lojalności w stosunku do pracodawcy nie może przeważać nad możliwością działań w interesie publicznym, czego emanacją są przepisy dyrektywy.
PL
Cel: uzyskanie odpowiedzi na pytania: (1) jak rozwija się zainteresowanie badaczy whistleblowingiem w organizacjach opieki zdrowotnej; (2) jak badacze definiują whistleblowing w opiece zdrowotnej; (3) jakie są podstawowe problemy (ograniczenia) dotyczące whistleblowingu w organizacjach opieki zdrowotnej; (4) jakie czynniki wpływają na whistleblowing w organizacjach opieki zdrowotnej? Projekt/metodyka/podejście: wykorzystano metodę systematycznego przeglądu literatury przedmiotu w oparciu o model PRISMA. W identyfikacji czynników wpływających na whistleblowing zastosowano model 7S McKinseya. Wnioski: zdecydowanie dominują prace naukowców z Wielkiej Brytanii, natomiast opracowania z krajów Europy Centralnej wydają się być niezauważalne. Większość prac pochodzi z pierwszej dekady XXI wieku. Whistleblowing przyczynia się do zapewnienia dobrostanu i bezpieczeństwa pacjenta, jednak istnieją obawy personelu związane z konsekwencjami, jakich mogą doświadczyć w tym względzie. ‘Styl’, ‘kadry’ i ‘wspólne wartości’ jawią się jako krytyczne dla whistleblowingu i zaliczają się one do czynników „miękkich”. Ograniczenia badania: dostęp do bazy danych tylko macierzystego Uniwersytetu. W przyszłych badaniach należy uwzględnić inne bazy danych, w tym dodatkowe źródła, jak książki i tzw. literaturę szarą. Oryginalność/implikacje: zidentyfikowanie stanu i miejsca światowych badań na temat whistleblowingu w opiece zdrowotnej i zaproponowanie macierzy do weryfikacji wdrożenia whistleblowingu. Propozycja nowej definicji whistleblowingu i whistleblowera. Powyższe może być uznane jako wkład do nauki.
EN
Purpose: To receive the answers to the following research problems: (1) How is the interest of researchers in whistleblowing in health care organizations developing? (2) How do researchers define whistleblowing in health care? (3) What are the main problems (limitations) of whistleblowing in health care organizations? (4) What factors affect whistleblowing in health care organizations? Design/methodology/approach: The method of systematic literature review based on the PRISMA model was used. To identify the factors affecting whistleblowing, McKinsey’s 7S framework was used. Findings: The researchers from the UK definitely dominate, and the papers from Central European countries seem to be invisible. The vast majority of works came from the 2010s. Whistleblowing serves the good and safety of the patient; however, there are staff concerns about the consequences they may face. ‘Style’, ‘staff’ and ‘shared values’ seem to be the most crucial for whistleblowing, and these are factors considered ‘soft’. Research limitations: The access to databases managed by the home University. In future studies, there is a need to take into account other databases, including additional sources of knowledge, like books and grey literature. Originality/implications: Identifying the state and place of research worldwide on whistleblowing in health care, and a proposal of the whistleblowing verification matrix. New definitions of whistleblowing and whistleblowers were proposed. The above may be considered theoretical contribution to science.
EN
In Poland, there are no comprehensive regulations to impose the obligation to protect whistleblowers by entities both in the public and private sectors. Limited protection can be found in the regulation related to complaints and motions, and to the breach of trade secret with regard to disclosing irregularities, negligence, illicit actions, when it is justified with public interest protection. The system for whistleblowers’ protection is regulated in various ways in the European Union Member States. The EU legislatu re for many years did not provide for a unified procedure for serving whistleblowing, nor for protecting whistleblowers from retaliation. This situation will change once the Member States introduce the Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 on the protection of persons who report bre aches of Union law. It obliges the Member States to provide legal basis for a procedure to report irregularities or misuse in public and private institutions. The Polish legisla tor is now obliged to transpose the Union’s regulations, which will allow to elimina te the current lack of comprehensive provisions. However, it seems more necessary to decide on the scope and norms for whistleblower protection. The Supreme Audit Office, as many other public and private entities, will soon have to face the challenge of implementing a system for protecting whistleblowers, as well as for using reported irregularities during audit planning and during auditing. In the article, the notion of whistleblowing has been discussed, as well as the scope where it applies. The defi nition of a whistleblower is also presented, and the need for an appropriate internal procedure to report breaches, and to introduce measures to protect whistleblowers. The article also identifies problems that may arise in relation to the obligation to keep auditor’s secrecy, and loyalty to the employer. An important issue is also how whistle blowing is to be used in audit planning and realisation.
PL
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1917 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia praw Unii zobowiązuje kraje członkowskie do stworzenia podstaw prawnych procedury ujawniania nieprawidłowości lub nadużyć w instytucjach publicznych i prywatnych. Nowa regulacja prawna sprawi, że przed Najwyższą Izbą Kontroli pojawi się szereg wyzwań, ale też otworzą nowe możliwości, których umiejętne wykorzystanie znacznie zwiększy efektywność działań kontrolnych. W artykule omówiono pojęcia sygnalizacji (z ang. whistleblowingu) oraz podstawowy zakres przedmiotowy, do którego ma zastosowanie. Przedstawiono definicję sygnalisty, wskazano na konieczność opracowania odpowiedniej wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń i wdrożenia środków ochrony informatorów. Przed stawiono problemy, które mogą pojawić się ze względu na obowiązek zachowania tajemnicy kontrolerskiej oraz lojalności wobec pracodawcy. Istotną rozważaną kwestią jest też wykorzystanie sygnalizacji w planowaniu i przeprowadzaniu kontroli.
PL
Artykuł stanowi próbę prezentacji zmian dotyczących unijnego systemu ochrony prawnej informatorów (whistleblowers), czyli osób, które w dobrej wierze zgłaszają podejrzenia o korupcję zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, oraz ich wpływu na prawo krajowe. Autorka rozważa, czy te przepisy mają na celu ochronę informatorów, czy tylko ochronę dostarczonych informacji.
EN
This article attempts to presentation changes in system of protection of whistleblowers who report in good faith suspected acts of corruptionin the private and public sector, and their impact on national law. The author considers whether these provisions are intended to protect informers or only to protect the information provided.
PL
Whistleblowing – ujawnianie przez pracownika nieprawidłowości, do jakich dochodzi w organizacji – jest jednym z ważnych mechanizmów eliminowania patologii z instytucji publicznych i przedsiębiorstw. Artykuł podejmuje próbę odpowiedzi na pytania, czym jest whistleblowing oraz jakie jest jego społeczne znaczenie. W tekście zasygnalizowane zostały kluczowe problemy związane z ujawnianiem nieprawidłowości oraz ze społecznymi reakcjami na działalność sygnalistów. Punktem odniesienia są Mertonowskie rozważania na temat nonkonformizmu oraz koncepcja pozytywnej dewiacji społecznej. Tekst odwołuje się do przykładów doświadczeń polskich sygnalistów z ostatnich lat.
EN
Whistleblowing, which is the disclosure by an employee of irregularities occurring in their organization, plays a vital role in combatting wrongdoings in public institutions and business. The article discusses the key questions relating to whistleblowing and its social significance. It indicates the crucial problems connected with the disclosure of irregularities and social reactions to whistleblowing. The article refers to R.K. Merton’s concept of non-conformity and to the positive social deviance theory. The issues discussed are illustrated by recent Polish examples of whistleblowing.
8
Content available remote Sygnalista i whistleblowing
84%
PL
Rządowy projekt ustawy o jawności życia publicznego przedstawiony w październiku 2017 r. przewiduje m.in. uregulowanie prawne statusu i ochrony tzw. sygnalisty (ang. whistleblower) ‒ osoby, która informuje o nadużyciach lub korupcji w swoim miejscu pracy.
EN
The strict fulfillment of tax obligations, especially the timely payment of taxes, is an expression of the effectiveness of the tax system. Due to various factors, the level of effectiveness of tax systems varies between countries. Increasing this level is one of the basic directives of tax policy. Various organizational, legal and social psychology practices and procedures serve this purpose. The subject of the article is the whistleblowing practice and its legal framework, in particular, well developed in the United States of America. General strategic issues of institutionalization of whistleblowing practice were also discussed.
PL
Ścisłe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych, a zwłaszcza terminowe płacenie podatków, jest wyrazem efektywności systemu podatkowego. Ze względu na różne czynniki poziom efektywności systemów podatkowych w poszczególnych krajach jest niejednolity. Podwyższanie tego poziomu to jedna z podstawowych dyrektyw polityki podatkowej. Służą temu różne praktyki oraz procedury organizacyjne, prawne i z zakresu psychologii społecznej. Przedmiotem artykułu jest praktyka korzystania z informacji pozyskiwanych przez administrację podatkową od sygnalistów podatkowych (w szczególności rozwinięta w Stanach Zjednoczonych) i jej ramy prawne. Omówiono także ogólne, strategiczne kwestie instytucjonalizacji praktyki korzystania z sygnalistów podatkowych.
10
Content available Whistleblowing, czyli ujawnianie w dobrej wierze
83%
EN
Whistleblowing is a way of revealing the truth. Throughout centuries, starting in the Middle Aged England, it has been shaped into a legal tool of preventing wrongdoing and money embezzlement in Anglo Saxon countries. The United States of America is the most advanced in using qui tam cases. The name is taken after Latin phrase, which translates: „On behalf of the king...”. Since blowing the whistle is a complex problem of ethics, managing information, religion, culture, and legal law, those who want to reveal information need technical help of specialists. There are still some unanswered questions concerning whistleblowers: for some people they are heroes, mostly in America, but for some they are a different kind of informers, mostly in Europe, that carries the heritage of totalitarian systems. Transforming whistleblowing into Polish reality might be a bit difficult for two reasons: 1. it may be misunderstood with simple informing and might have negative connotation, 2. there is a linguistic problem of translation of the term into simple, understandable Polish expression. Additionally, Polish legal system does not recognize those kinds of activities as useful, and for majority of society it is a novelty in business world.
11
Content available European Union model of whistleblowing
83%
PL
In October 2019, the European Union adopted the Directive on protecting persons reporting breaches of European Union law, commonly known as the „Whistleblower Protection Directive” (EU Directive). The protection of national policies is beyond the scope of the Directive, as its sole purpose is to encourage people to report "breaches of EU law", ie, to strengthen „enforcement of the Union law and policies in specific areas”. The Directive is not concerned with the protection of workers or employees. The Directive treats whistleblowers as an instrument for reporting irregularities. Another proof of the instrumental approach adopted in the Directive is the lack of any financial incentives for whistleblowers. This article's basic thesis is that despite dynamic and multifaceted changes in the economy of individual countries, the accepted model of whistleblowing in the European Union will depend on repeated multidimensional analysis of the principle of the lawyer's loyalty to the organization. The research presented below aims to prove the validity of the adopted thesis.
EN
The article raises issues concerning encrypted networks, their content and security. The following terms are explained: Darknet, Deep Web and Dark Web. The article presents some technical aspects of The Onion Router software and its origins. It also includes some characteristic features of the usage of such a tool and of the community which has developed around it. A legal and forensic assessment of the activity placed in the Darknet is presented. The author believes that the phenomenon of TOR software should not be evaluated negatively and the author predicts its rapid development.
PL
W artykule poruszono kwestie dotyczące sieci szyfrowanych, ich zawartości i bezpieczeństwa. Wyjaśnione zostały takie terminy, jak: Darknet, Deep Web i Dark Web. Opracowanie przedstawia aspekty techniczne programu The Onion Router oraz jego genezę. Omówiono również cechy charakterystyczne użytkowania takiego narzędzia oraz społeczności, która wokół niego się wytworzyła. Przedstawiona została ocena prawna i kryminalistyczna aktywności zlokalizowanej w Darknecie. Autor stoi na stanowisku, iż fenomen programu TOR nie powinien być oceniany negatywnie i przewiduje jego gwałtowny rozwój.
PL
W artykule omówiono działania strażnicze w zakresie praw reprodukcyjnych podejmowane przez organizacje pozarządowe w Polsce. Analiza objęła działalność dwóch organizacji: Fundacji „Rodzić po Ludzku” oraz Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, które zostały wybrane do badania zarówno ze względu na historię, jak i zakres ich działalności. Zidentyfikowano różne rodzaje działań strażniczych podejmowanych przez obie organizacje pozarządowe oraz przedstawiono przykłady obserwacji i monitoringu, alarmowania (whistleblowing), interwencji, działań prawnych i politycznych oraz działalności w obszarze edukacji i aktywizacji społecznej. Obie organizacje strażnicze działają na poziomie makrostrukturalnym, wpływając na politykę, re­gulacje prawne i świadomość społeczną, a także na poziomie mezo- i mikrostrukturalnym poprzez kontrolowanie instytucji publicznych w społecznościach lokalnych oraz wspieranie i wzmacnianie jednostek. Nie tylko same walczą o prawa kobiet, ale także zachęcają i przygotowują kobiety do reagowania na łamanie ich praw reprodukcyjnych.
EN
The article discusses watchdog activities in the area of reproductive rights undertaken by non-governmental organisations (NGOs) in Poland. This analysis covered the activity of two organisations: Childbirth with Dignity Foundation and Federation for Women, and Family Planning, which were selected for the study due to both of the history and scope of their activity. The different types of watchdog actions undertaken by both NGOs were identified and examples of observation and monitoring, whistleblowing, interventions, legal and political actions and activity in field of education and social activisation are presented. Both watchdog organisations are active on the macrostructural level influencing the politics, legal regulations and social awareness as well as the mezzo- and microstructural level by controlling public institutions in the local communities and supporting and empowering individuals. They not only vindicate women’s rights, but also encourage and prepare women to react to violations of their reproductive rights.
14
Content available Compliance – przedmiot, zakres i środki ochrony
72%
EN
In common practice, compliance means acting in accordance with the law and ethics. This applies to business activities, especially the regulated (supervised) ones, but also to the public sector. In both areas, there appear to be special units in the internal structure of the organisation, dedicated to compliance supervision. They are either mandatory - in supervised industries, this refers in particular to financial services - or voluntary, if the scale and the significance of the organisation justify their existence. The legally prescribed rules on the organisation and operation of compliance in supervised entities, undoubtedly set the pattern for firms in other branches. The regulatory instruments of compliance are mainly of a procedural nature. The subject-matter of the protection is not compliance itself, but rather primary goods and values such as the environment, equality, dignity, solidarity. The last one comes to the fore, especially, in the context of the widely spread – and reprehensible – tax avoidance practices through allocation of assets to the so-called tax paradises. Making use of the resources and infrastructure of the country where business operations are conducted, is accompanied by none, or by hardly any levies for its benefit. The starting point for compliance was a set of high-profile cases, disclosed through what is popularly known as “whistleblowing”, which fuelled the idea of introducing compliance as a primary issue for corporate organisations. That function requires some special guarantees, protecting the “whistle blower”, and the person that is being incriminated. In the broader context, compliance has become a component part of corporate governance, or of its softer form, “good practices”.
PL
Compliance w powszechnej praktyce oznacza działalność zgodną z prawem i etyką. Dotyczy to działalności gospodarczej – zwłaszcza regulowanej (nadzorowanej) – ale również sektora publicznego. W strukturach wewnętrznych organizacji pojawiają się specjalne komórki nadzoru nad zgodnością. Ich istnienie jest obowiązkowe – w branżach nadzorowanych, w szczególności w obszarze usług finansowych – albo opcjonalne, jeśli uzasadnia to skala i znaczenie organizacji. Przepisane prawem zasady organizacji i funkcjonowania compliance w podmiotach nadzorowanych stanowią niewątpliwie wzór dla przedsiębiorstw z innych branż. Instrumenty regulacji compliance mają głównie charakter proceduralny. Przedmiotem ochrony regulacji nie jest sama zgodność (compliance) jako taka. Są nim dobra i wartości podstawowe – środowisko naturalne, równość, godność, solidarność. Ta ostatnia pojawia się zwłaszcza w kontekście rozpowszechnionych – i nagannych – praktyk unikania opodatkowania poprzez księgową alokację aktywów do tzw. rajów podatkowych. Korzystanie z zasobów i infrastruktury kraju prowadzenia działalności, ponoszącego koszty ich powstania i utrzymania, nie towarzyszą żadne, albo tylko szczątkowe, daniny na jego rzecz. Punktem wyjścia compliance były głośne przypadki ujawnione poprzez tzw. sygnalizację (whistleblowing), która dała początek compliance jako problemowi organizacji przedsiębiorstwa. Funkcja ta wymaga określonych gwarancji chroniących osobę sygnalisty (demaskatora), jak i osobę, wobec której formułowane są zarzuty. W szerszym kontekście compliance stała się częścią składową „ładu korporacyjnego” lub „dobrych praktyk.”
15
Content available remote Občanská neposlušnost v myšlení Hannah Arendtové
71%
EN
This study focuses on the place of civil disobedience in the political thought of Hannah Arendt, on the basis of the books Vita activa, On revolution, On Violence and the essay „Civil Disobedience“. The themes of power, language, promise, contract and founding, which are assumed by her reflections on civil disobedience, are interpreted in their mutual relatedness. In the concluding part, there is a discussion of Arendt’s assumption that civil disobedience is not moral, but civil conduct, with attention being given to such cases as squatting and whistleblowing.
EN
This article analyses the public hearing of candidates for the position of Chair of the Whistleblowers Protection Office in Slovakia in order to examine the hitherto overlooked issue of ethical-political agency that seeks to create an institution for the common good. Ethical political agency is the type of agency that transcends both the conception of institutions as dominant, taken-for-granted structures whose rules individuals tacitly follow, whereby they are deprived of agency, and the understanding of agency as a strategic activity that uses institutions to promote the specific interests of individuals. An analysis of the interactions between the candidates and the committee members, based on publicly available audiovisual recordings, shows that the candidates differed in their perceptions of their agency and its limits, but it was the public and dialogical arrangement of the hearings that shaped the conditions for the emergence of the specific image of ethical-political agency. This study thus grasps the public hearing as a form of institutional work that disrupts the notion that the relationship between the individual and the structure is invariable. The study contributes to the theoretical debate on institutional work by highlighting the interactive dimension involved in the shaping of the conditions for the emergence of ethical-political agency.
EN
The role of whistleblowers is important in a democratic society, in terms of implementing the postulate of transparency in public life, and for verifying the functioning of public institutions and persons discharging public functions. For many years, the European Union has encouraged the Member States to introduce such regulations. The research objective of the article is to evaluate Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 on the protection of persons reporting breaches of EU law in terms of the effectiveness and adequacy of the proposed solutions. Appropriate standards ensuring their protection constitute an important element enabling the realization of the freedom of expression and the right of access to information. The research is based on the legal dogmatic method. The article singles out and analyses the elements of an effective whistleblower protection system and performs a critical analysis of Directive 2019/1937 in terms of meeting these conditions. Undoubtedly, both the creation of a minimum level of protection at the EU level and the horizontal approach covering sectors, public as well as private, should be positively assessed. However, the Directive leaves some gaps for the national legislator, the fulfilment of which depends on the actual effectiveness of the solutions proposed in it.
PL
Sygnaliści pełnią istotną rolę w demokratycznym społeczeństwie, urzeczywistniając postulat transparentności życia publicznego, weryfikacji funkcjonowania instytucji i osób pełniących funkcje publiczne. Odpowiednie normy zapewniające ich ochronę stanowią istotny element pozwalający na urzeczywistnienie wolności wypowiedzi oraz prawa dostępu do informacji. Celem badawczym artykułu jest ocena dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. L 305/17) pod kątem skuteczności zaproponowanych rozwiązań. Metodą badawczą wykorzystaną do analizy regulacji jest metoda dogmatycznoprawna. W artykule wyodrębniono i przeanalizowano elementy skutecznego systemu ochrony sygnalistów oraz dokonano krytycznej analizy dyrektywy 2019/1937 pod kątem spełnienia tych warunków. Bez wątpienia pozytywnie ocenić należy zarówno stworzenie minimalnego poziomu ochrony na poziomie unijnym, jak i podejścia horyzontalnego obejmującego sektory publiczne i prywatne. Dyrektywa pozostawia jednak pewne luki dla prawodawcy krajowego, od których wypełnienia zależy rzeczywista skuteczność zaproponowanych w niej rozwiązań.
PL
Whistleblowing jako narzędzie sygnalizowania o dostrzeżonych nieprawidłowościach jest obecnie uznawany za jeden z ważniejszych procesów, jaki powinien zostać wdrożony w każdej organizacji. Jego wagę i znaczenie dla prawidłowego, zgodnego z prawem działania organizacji podkreślają zapisy Dyrektywy UE 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia praw Unii. Koncentrują się one przede wszystkim na wdrożeniu zasad i procedur umożliwiających informowanie o nieprawidłowościach oraz zapewnieniu wystarczającej ochrony demaskatorom. Celem publikacji była ocena praktycznych aspektów wdrażania i upowszechniania narzędzia whistleblowingu w wybranych polskich podmiotach gospodarczych wobec wymogów, jakie stawia Dyrektywa UE 2019/1937. Przeprowadzone badanie potwierdziło prezentowane dotychczas w literaturze przedmiotu stanowisko niezapewnienia wystarczających i skutecznych narzędzi nie tylko zastosowania whistleblowingu, ale również ochrony sygnalistów. Tym samym wykazało, że większość z badanych firm jest dopiero na początku drogi wdrażania zgodnych z wymogami unijnymi systemów zgłaszania naruszeń. Przyczyn powyższego należy upatrywać nie tylko po stronie podmiotów, ale również w opóźniającym się procesie implementowania prawa unijnego na grunt prawa krajowego.
EN
Whistleblowing as a signaling tool for perceived irregularities is now recognized as one of the most important processes that should be implemented in every organization. Its importance and relevancetotheproper,lawfuloperationofanorganizationisemphasizedbytheprovisions ofEUDirective 2019/1937 on the protection of whistleblowers. They focus primarily on the implementation of the rules and procedures to enable whistleblowing and ensure sufficient protection for whistleblowers. The purpose of the paper was to assess the practical aspects of the implementation and dissemination of the whistleblowing tool in selected Polish business entities in the face of the requirements set by EU Directive 2019/1937. The study carried out confirmed the position presented so far in the literature of not providing sufficient and effective tools not only for the implementation of whistleblowing, but also for the protection of whistleblowers. Thus, it showed that most of the surveyed companies are only at the beginning of the path in implementing EU-compliant whistleblowing systems. The reasons for the above should be seen not only on the part of the entities, but also in the delayed process of implementing EU law into national law.
PL
Artykuł stanowi próbę prezentacji zmian dotyczących rozumienia funkcji ochronnej prawa pracy w kontekście ochrony whistleblowers, czyli osób, które w dobrej wierze zgłaszają podejrzenia o korupcję zarówno w sektorze prywatnym, jaki publicznym. Autorka stawia tezę, że ochrona interesu publicznego to nowy element podstawowy funkcji ochronnej prawa pracy w aspekcie ochrony informatorów w dobrej wierze.
EN
Whistleblowing is a key tool in fighting corruption and wrongdoing. This article is intended to present changes related to the understanding of the protective function of labor law in the context of protecting whistleblowers who report, in good faith, actual knowledge or suspicion of wrongdoing in both the private and public sectors. The author puts forward the thesis that protection of the public interest is a new and key element of the protective function of labor law.
PL
W dniu 15.06.2021 r. odbyła się konferencja, zorganizowana przez Katedrę Europejskiego, Międzynarodowego i Zbiorowego Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w ramach Grantu Wyszehradzkiego, dotyczącego ochrony sygnalistów w miejscu pracy w państwach V4, Francji i Słowenii (WhistlePro). Miała ona na celu przedstawienie aktualnych regulacji prawnych w zakresie ochrony sygnalistów oraz propozycji zmian, a także upowszechnienie wyników projektu WhistlePro. Wśród prelegentów znaleźli się naukowcy, w tym eksperci projektu WhistlePro reprezentujący uczelnie z państw Grupy Wyszehradzkiej, Francji i Słowenii, przedstawiciele Komisji Europejskiej, władz państwowych, partnerów społecznych, organizacji pozarządowych oraz pracodawców. Dzięki temu treść konferencji była bardzo zróżnicowana i uwzględniała wiele punktów widzenia.
EN
The Conference, organised by the Faculty of Law and Administration, Department of European, International and Collective Labour Law, University of Lodz within the Visegrad Grant concerning Workplace Whistleblower Protection in the V4 Countries, France and Slovenia (WhistlePro), took place on 15.06.2021. It aimed to present current regulations in the realm of the whistleblower protection as well as proposals for changes and to disseminate the results of the WhistlePro project. Among the speakers there were scientists, including WhistlePro project experts representing universities from V4 countries, France and Slovenia, representatives of the European Commission, state authorities, social partners, non-governmental organizations and employers. Thus, the content of the conference was very diversified and considered multiple points of view.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.