Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  degradacja wodorowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Postęp technologiczny w dziedzinie badań nieniszczących oraz rozwój wiedzy o degradacji wodorowej pozwalają na ocenę stanu technicznego instalacji lub urządzenia, szacunkową ocenę czasu ich bezpiecznej dalszej eksploatacji oraz ciągi}' monitoring pracy elementu. W artykule przedstawiono badania ultradźwiękowe, za pomocą których wykryto, zlokalizowano oraz określono głębokości zalegania wewnętrznych nieciągłości materiałowych rurociągu. Zostały one zinterpretowane jako rozwarstwienia przebiegające wzdłuż kierunku obróbki plastycznej, co zostało następnie potwierdzone za pomocą badań mszczących po wycięciu uszkodzonego fragmentu rurociągu. Pokazano, że tego typu uszkodzenia, będące przykładem zniszczenia indukowanego wodorem mogą być skutecznie wykrywane za pomocą metod nieniszczących. Jednoczesne zastosowanie kilku z nich umożliwia ponadto śledzenie rozwoju rozwarstwień oraz określenie czasu bezpiecznej eksploatacji.
EN
Technological progress in NDT as well as hydrogen degradation knowledge advancement make die vessel condition and on-line control feasible. The detection and localization of defects with ultrasonic method is presented. Those were suspected as a delamination arose up to the plastic forming direction and confirmed by the destructive examination after cutting defected element from the pipeline. This paper shows that kind of failure induced with hydrogen may be detected with nondestructive methods. Parallel usage of some NDT techniques allow to follow delamination growth and assess the safety exploitation period.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu wodoru katodowego na złącza plater - blacha stalowa wytworzone metodą walcowania na gorąco. Badania wykonano na próbkach blachy stalowej 20Y (stanowiącej podłoże) platerowanej odporną na korozję stalą ferrytyczną OH 13 lub stalą 2H13. W celach porównawczych badano także próbki z przekładką niklową. Wykonano badania mikrostrukturalne i mikroanalityczne oraz pomiary mikrotwardości próbek w stanie początkowym oraz po nasycaniu wodorem katodowym. W badaniach strukturalnych stosowano techniki mikroskopii świetlnej, elektronowej mikroskopii skaningowej oraz technikę mikroanalizy rentgenowskiej składu chemicznego. Wykazano, że mikrostruktura złączy plater - blacha stalowa wytworzonych metodą walcowania na gorąco może ulegać degradacji wodorowej (korozji wodorowej) w temperaturze otoczenia.
EN
The influence of hydrogen on microstructure of the interface between carbon steel Y20 (base plate) and OH 13, 2H13 ferritic stainless steels bonded by hot rolling, was investigated. For comparative purposes, additional samples with a nickel interlayer between the carbon steel and stainless steel were studied. Light and scanning electron microscopy were used to investigate the microstructure and chemical composition measured using X-ray EDS microanalysis. Microhard-ness profiles were obtained across the interface. It was found that cathodic hydrogen causes significant degradation of the microstructure (hydrogen degradation) of the join in hot rolled clad plates at ambient temperature.
3
75%
EN
This paper presents results of hydrogen degradation tests of steel clad plates by the ultrasonic defectoscopy. The subject of the tests were samples of low-alloy steel 12CrMo4-5 coated with austenitic steel X2CrNi19-11 using explosive cladding method. The samples were subjected to a thermocycling process within the temperature range from 25 to 450 degrees centigrade in the gaseous hydrogen atmosphere. Detailed microstructural and microanalytical tests of the areas indicated by the ultrasonic defectoscopy were carried out to verify the results of the ultrasonic tests. The structural observations were carried out by light microscopy, scanning electron microscopy (SEM). X-ray microanalysis of chemical composition (EDS) was also performed. The results show that with properly selected measurement settings, the ultrasonic defectoscopy allows to detect early stages of hydrogen degradation in clad plates.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań degradacji wodorowej blach platerowanych metodami defektoskopii ultradźwiękowej. Przedmiotem badań jest blacha ze stali niskostopowej 13CrMo4-5 platerowana metodą wybuchową austenityczną stalą X2CrNi19-11. Wykonano cykliczną obróbkę cieplną w zakresie temperatury od 25 do 450 stopni Celsjusza w atmosferze wodoru. Weryfikację wyników badań ultradźwiękowych dokonano przez obserwację mikrostruktury stali w obszarach wytypowanych za pomocą badań ultradźwiękowych. Stosowano metody mikroskopii świetlnej, elektronowej mikroskopii skaningowej oraz mikroanalizę rentgenowską (EDS). Stwierdzono, że dobór parametrów pomiarowych metodą defektoskopii ultradźwiękowej umożliwia wykrywanie wczesnych etapów degradacji wodorowej mikrostruktury stali blach platerowanych.
PL
Przedstawiono założenia testu niskocyklowego zmęczenia nawodorowanego materiału oraz oceny odporności korozyjnej biomateriału bazującej na oznaczaniu ilości metalu w roztworze.
EN
The outlines of low cycle fatigues test of moderately hydrogen charged and of an assessment of corrosion resistance of biomaterial based on an assessment of quantity of dissolved metal are proposed.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu wodoru na adhezję plateru do podłoża w złączach wytworzonych metodą walcowania na gorąco. Badano próbki blachy stalowej C20Y (podłoże) platerowanej odporną na korozję stalą ferrytyczną X20Cr13 lub stalą X6Cr13 (z przekładką niklową). Wykonano próby ścinania oraz badania fraktograficzne powierzchni przełomów stosując technikę elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM). Wykazano, że w badanych złączach, wodór powoduje spadek wytrzymałości na ścinanie (osłabienie adhezji) połączenia między stalą niestopową a platerem wykonanym z odpornej na korozję stali ferrytycznej, podobnie jak w przypadku złączy wytwarzanych metodą wybuchową.
EN
In this work the results of the influence of hydrogen on adhesion of plated coating in joints zone produced by hot rolling are presented. The samples of carbon steel C20Y (base) plated ferritic stainless steel X20Cr13 or X6Cr13 (with nickel interlayer) were investigated. Specimens were destructively tested in bond shear test. Scanning electron microscopy (SEM) was used for a through examination of the shear fracture surface. It was shown that hydrogen causes a decrease in shear strength (weakness of adhesion) of the interface between the carbon steel (base plate) and ferritic stainless steels bonded by hot rolling, similarly as in the joints produced by explosive cladding method.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań degradacji wodorowej stali 09G2S wg. GOST 19281 poddanej wodorowaniu metodą polaryzacji katodowej, z równoczesną rejestracją sygnału ultradźwiękowego. W celu weryfikacji wyników badań ultradźwiękowych przeprowadzono szczegółowe badania mikroanalityczne i mikrostrukturalne. Zastosowano techniki mikroskopii świetlnej (LM), elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM) oraz technikę mikroanalizy rentgenowskiej składu chemicznego (EDS). Wykazano, że metoda defektoskopii ultradźwiękowej in situ pozwala z powodzeniem monitorować na bieżąco procesy degradacji wodorowej tj. tworzenie się wewnętrznych pęknięć, powierzchniowych mikropęknięć powstałych w wyniku pułapkowania wodoru na wtrąceniach niemetalicznych oraz powstawanie pęcherzy wodorowych.
EN
This paper presents the results of investigation on degradation caused by hydrogen in 09G2S carbon steel acc GOST 19281. The idea of the test was hydrogen charging by cathodic polarization in the steel with simultaneous registration of the ultrasonic signal. In order to verify the ultrasonic testing results the detailed research of microstructure were performed. Light microscopes (LM), scanning electron microscopes (SEM) and electron dispersive spectroscopy (EDS) were applied. It has been shown that the method of simultaneous ultrasonic inspection in situ can successfully monitor the degradation rates of the hydrogen of investigated steel. From microstructural point of view the formation of internal cracks, surface of microcracks resulting from the hydrogen trapping in the non-metallic inclusions and the formation of hydrogen blisters were observed.
7
Content available remote Mechanism of hydrogen enhanced-cracking of high-strength steel welded joints
63%
EN
Purpose: Purpose of this paper is evaluation of susceptibility of high-strength steel welded joints to hydrogen degradation and establishing of applicable mechanism of their hydrogen-enhanced cracking. Design/methodology/approach: High-strength quenched and tempered steel grade S690Q and its welded joints have been used. Susceptibility to hydrogen degradation of steel and welded joints has been evaluated using monotonically increasing load. Slow strain rate test (SSRT) was carried out on round smooth specimens in air, and seawater under cathodic polarization. Elongation and reduction in area were choosen as measures of susceptibility to hydrogen embrittlement. Fractographic examinations with the use of scanning electron microscope (SEM) were performed to establish suitable mechanism of hydrogen-enhanced cracking of the welded joints. Findings: Tested high-strength steel and its welded joints are susceptible to hydrogen embrittlement when evaluated with the use of SSRT. The loss of plasticity is higher for welded joints then for the base metal. Research limitations/implications: There is no possibility to perform direct observations of exact mechanism of hydrogen-assisted cracking so far. On the base of mechanical tests and fractographic observations it is likely to deduce which of nowadays models of hydrogen degradation and cracking is the most viable. Practical implications: Tested steel and its welded joints could be safely utilized in marine constructions under cathodic protection provided that overprotection does not take place. Originality/value: Hydrogen-enhanced localized plasticity (HELP) model is more applicable mechanism of hydrogen degradation than other for high-strength welded joints in seawater environment.
8
Content available remote Ocena metodami nieniszczącymi degradacji wodorowej stali niskostopowych
63%
PL
W referacie przedstawiono problematykę badań nieniszczących stali niskostopowych stosowanych w przemyśle energetycznym. Badania nieniszczące przeprowadzano w warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem metody emisji akustycznej, ultradźwiękowej oraz prądów wirowych. Wyniki badań pozwalają na ocenę degradacji wodorowej tworzyw metalicznych narażonych na wnikanie i dyfuzję wodoru.
EN
In the paper are presented the nondestructive testing issue of low alloy steel used in the power industry. The nondestructive testing carried out in laboratory conditions with the usage of acoustic emission, ultrasonic and eddy current testing. The results of investigation are permitting to estimate the hydrogen degradation of metallic materials exposed to penetrating and the diffusion of hydrogen.
9
Content available remote Hydrogen degradation of pre-oxidized zirconium alloys
63%
EN
The presence of the oxide layers on Zr alloys may retard or enhance the hydrogen entry and material degradation, depending on the layer features. This research has been aimed to determine the effects of pre-oxidation of the Zircaloy-2 alloy at a different temperature on hydrogen degradation. The specimens were oxidised in laboratory air at 350°C, 700°C, and 900°C. After, some samples were tensed at 10-5 strain rate and simultaneously charged with hydrogen under constant direct voltage in 1 N sulfuric acid at room temperature. Other specimens were charged without any tension, then annealed at 400°C for 4 h and finally tensed at above strain rate. The SEM examinations were performed on the cross-sections and fracture faces of specimens. The obtained results demonstrate the effects of the oxide layer on the cathodic current and hydrogen entry, mechanical properties and the appearance of hydrides and fracture behaviour.
PL
Zbadano wpływ dodatków stopowych na strukturę powierzchni i strefy podpowierzchniowej w austenitycznych żeliwach stopowych Fe-Mn-C, modyfikowanych dodatkami Cr, V i Ti w warunkach zużycia przy zmien-nym obciążeniu i niszczenia wodorowego. Wykazano, że dodatki stopowe różnie wpływają na odporność na zużycie i niszczenie wodorowe. W warunkach braku smaru grafit może adsorbować go w ograniczonej ilości i pewne ilości dostarczać na powierzchnię zapobiegając tym samym mikro-zgrzewaniu tych powierzchni i zużyciu katastrofalnemu.
EN
A study was carried out to analyses the influence of alloying elements on the surface and under surface layers structure of Fe-Mn-Cu alloys modified by Cr - V - Ti during the wear under different loading and hydrogen embrittlement. It was shown that alloying elements increases operational properties in the different ways. It was established that an increase of hardness and the change of the structural-phase structure of the investigated alloys in conditions of dry friction at constant loading and high-speed modes can be accompanied by a reduction of the intensity of the wear process that is a transition from pathological modes of the destruction of a material to a normal operating mode wear process.
11
Content available remote Tworzywa konstrukcyjne w technologiach wodorowych
51%
PL
Przedstawiono charakterystykę procesów degradacji wodorowej wybranych stali konstrukcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu wodoru na mikrostrukturę. Omówiono także techniki badawcze, w tym metody nieniszczące, wykorzystywane do oceny postępu korozji wodorowej. Przedstawione rozważania są w dużym stopniu oparte na doświadczeniach zebranych z obecnie eksploatowanych instalacji przemysłowych, głównie wykorzystywanych w przemyśle petrochemicznym i rafineryjnym. Należy oczekiwać, że mogą one nabrać ogólniejszego znaczenia w kontekście planów pozyskiwania i użytkowania wodoru do celów energetycznych.
EN
A review covering com. H sources, high and low-temp. H attack on steel and plated protective coatings, and methods for detg. the deg. of H degradation of construction materials in com. installations.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.