Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 118

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Czynniki wzrostu gospodarczego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
The article defined the essence of economic growth, its basic principles on which it is based, as well as the factors and causes that have an influence on it. (original abstract)
XX
Polityka rozwoju1, pojmowana jako zespół systemowych działań zmierzających do realizacji zakreślonego celu (lub wiązki celów), jawi się jako zagadnienie o szczególnej złożoności. Złożoność ta dotyczy nie tylko koncepcyjnego zaprojektowania modelu polityki rozwoju, procesu jej kreacji i formułowania, ale także - a może przede wszystkim - realizacji. O takim stanie rzeczy decyduje cały szereg uwarunkowań, o różnym pochodzeniu i znaczeniu (uwarunkowania prawne, ekonomiczne, polityczne czy organizacyjne). W swej istocie polityka rozwoju obejmuje różnorodne "węzłowe obszary tematyczne" (w wymiarze sektorowym i terytorialnym), przynależne różnym podmiotom (rządowym, samorządowym) i wymagające zastosowania różnorodnego instrumentarium działań. Pomimo wszystkich tych uwarunkowań, posiadanie nowoczesnej polityki rozwoju - o uporządkowanej strukturze, opartej o kooperację różnych partnerów i zmierzającej do efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów - jest dziś bezwzględną koniecznością. Co więcej, właściwie prowadzona polityka rozwoju nabiera szczególnego znaczenia zwłaszcza w kontekście uczestnictwa w Unii Europejskiej, do rangi elementu kluczowego urasta zaś posiadanie sprawnego systemu zarządzania rozwojem.(abstrakt oryginalny)
EN
Article is dedicated to the regional development policy and in that context an important role urban areas. The basic document - National Strategy of Regional Development 2010-2020. Regions, cities, rural areas - sets out the objectives of the regional policy in respect to individual territories of the country and provides new model of thinking about development in terms of main principles, ways of establishing goals and the most important challenges of the regional policy until 2020. NSRD constitutes one of the nine national development strategies. The strategic objective of regional policy is "Growth, employment and cohesion over a long-term time horizon". It covers three detailed objectives - including "Support for the competitive growth of the region". (original abstract)
3
Content available remote Endogenous and Exogenous Components of Economic Growth
80%
XX
Celem artykułu jest wyjaśnienie udziału głównych czynników determinujących poziom wzrostu gospodarczego zarówno w krótkim i jak i w długim okresie. Analiza dotyczy gospodarki otwartej, inicjalnie zrównoważonej wewnętrznie i zewnętrznie. Przyjęto założenie, że inwestycje czysto kapitałowe są zrównoważone z inwestycjami w innowacje oraz że inwestycje w nowy kapitał są zrównoważone z inwestycjami w wymianę starego kapitału. W odróżnieniu od czynników endogenicznych, które oddziaływują na wzrost gospodarczy w sposób zbliżony, ale nie identyczny, do neoklasycznego, czynniki egzogeniczne w znacznym stopniu mają charakter mnożnikowej interwencji, którą można opisać przy pomocy silnie zmodyfikowanego modelu IS-LM-BP. Oprócz inercji gospodarczej działającej w dłuższym okresie oraz krótkookresowego działania mnożnikowego, występuje jeszcze natychmiastowa stymulacja, którą należy uwzględnić w modelu. W artykule przedstawiono podstawowy model bazujący od strony popytu na funkcji długu według autorskiego pomysłu oraz na funkcji konsumpcji inspirowanej w pewnym zakresie przez teorię racjonalnych oczekiwań. Od strony podaży model bazuje na funkcjach kosztu, przychodów i zysku inspirowanych przez teorię cyklu życia produktu według R. Vernona. Funkcje te synchronizuje się ze sobą i łączy w jeden wspólny model, do którego inkorporuje się zmodyfikowany formalnie model IS-LM-BP. Podstawowy wniosek z przeprowadzonej analizy można sprowadzić do tego, że gospodarka taka, jaka obecnie funkcjonuje, jest tworem heterogenicznym. Jednocześnie jest rynkowa w tym sensie, iż modelowo można utożsamić ze sobą wszystkie rodzaje inwestycji, ale jednocześnie jest poddana wpływom, które według ujęcia neoklasycznego nie mają charakteru rynkowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to explain the role of the main factors determining the level of economic growth in both the short and long term. The analysis concerns an open economy that is initially balanced inside and outside. It is assumed that capital investments are in balance with investments in innovation and that investments in new capital are in balance with investment replacing old capital. Unlike endogenous factors, which impact economic growth in a way similar - though not identical - to that described in the neoclassical model, exogenous factors to a large extent bear the features of multiplier interventions, which can be described with the help of a deeply modified IS-LM-BP model. In addition to long-term economic inertia and short-term multiplier impacts, there is also an immediate stimulation that needs to be considered in the model. In the article, a fundamental model is presented that, on the demand side, is based on a debt function developed according to the author's own idea. The model also relies on a consumption function that to an extent is inspired by the rational expectations theory. As far as the supply side is concerned, the model is based on cost, revenue and profit functions inspired by R. Vernon's theory of product life cycles. These functions are synchronized and combined into a single model, which also incorporates the formally modified IS-LM-BP model. The main conclusion from the analysis is that the contemporary economy is a heterogeneous entity. At the same time, it is market driven in the sense that it is possible not to differentiate among the different kinds of investments in the model. But the contemporary economy is also subject to impacts that are not seen as market driven under the neoclassical view. (original abstract)
4
80%
EN
The subject of the paper is an analysis of the economic results of the main factors affecting GDP growth in the European Union in 2000-2016. The aim is to evaluate the global position of the EU as well as to identify the main factors affecting growth of the EU's economic potential and effectiveness. The analysis also includes the long-term development gap in the EU-15/EU-28 versus the U.S.A. Quantitative and qualitative criteria were used in the assessment. Quantitative criteria include: growth rates of GDP, investments and exports, the EU's share in global GDP, and global exports of goods and services. The qualitative criteria are: labour productivity and total factor productivity TFP. The results of the study are as follows: 1) evaluation of the EU position in the global economy (quantitative indicators) show a decline in the EU's share in global GDP, and trade and FDI were not greater than in the U.S.A.; 2) pertaining to the qualitative criteria the United States ranks better; 3) factors contributing the most to the weakening of the global economic position of the EU are: lower investment in the ICT sector compared to the U.S., differentiation of EU members in terms of their ability to grow, socio-economic divergence and a crisis in the eurozone. (original abstract)
5
Content available remote Czynnik kapitału jako endogeniczne źródło wzrostu w rolnictwie
60%
XX
W konwencji analiz wzrostu gospodarczego i w nawiązaniu do koncepcji funkcji produkcji wyprowadzono autorskie analityczne ujęcie wzrostu w rolnictwie. Na tej podstawie, wyodrębniając endogeniczne i egzogeniczne źródła wzrostu, określono najpierw analitycznie a następnie empirycznie rolę czynnika kapitału jako endogenicznego źródła wzrostu w rolnictwie. Weryfikacji empirycznej dokonano dla rolnictwa Polski, Niemiec, Francji, Holandii i Wielkiej Brytanii wykorzystując dane z bazy Eurostatu. (abstrakt oryginalny)
EN
In the convention of economic growth analysis and in relation to the concept of production function, it was derived an analytical model of growth in agriculture. On this basis, isolating the endogenous and exogenous sources of growth it was defined first analytically and then empirically the role of the capital factor as an endogenous source of growth in agriculture. It was made the empirical verification for the agriculture of Poland, Germany, France, the Netherlands and the United Kingdom using Eurostat data. (original abstract)
EN
Motivation: Economic growth is the product of many interrelated shallow and deep (fundamental) determinants. The deep ones include the geographical conditions of development, institutional conditions and the openness of the economy. Research on the impact of fundamental factors on economic growth and their importance were carried out for various groups of countries, primarily developing as well as developed ones. Aim: The study continued the analysis of the fundamental factors of economic growth in selected transition countries carried out in 2010. The focus was on determining the changes that have occurred over time in the area of fundamental determinants of growth in order to perform a comparative time analysis after the next decade of functioning of these countries. Results: The analysis shows that the geographical factors that formed one of the elements of the initial conditions turned out to be important for the analysed economies. Institutions are also very important, and the change in their quality in the analysed period was the smallest in the group of the poorest countries. (original abstract)
XX
Warunkiem rozwoju gospodarczego kraju jest utrzymywanie cen energii na poziomie, który umoźliwia przemysłowi skuteczne konkurowanie na rynku międzynarodowym oraz zapobiega ubóstwu energetycznemu społeczeństwa, co jest niezbędne dla stabilnego wewnętrznego popytu na produkowane dobra i usługi. Dla polskiej energetyki oznacza to konieczność utrzymywania dużego udziału węgla brunatnego w krajowym miksie energetycznym. Wobec sczerpywania się złóż w obecnie eksploatowanych zagłębiach niezbędne jest udostępnianie nowych złóż na terenach, które dotychczas nie były objęte eksploatacją górniczą. Plany nowych inwestycji górniczych, jak również polityka ochrony złóż, czyli utrudnienia zagospodarowania terenu niezgodnie z ewentualną eksploatacją górniczą, generują poważne konflikty społeczne, których skutkiem może być trwałe uniemożliwienie strategicznych inwestycji górniczych. Autorzy proponują zastąpić stosowane dotychczas środki administracyjne (planowa ochrona złóż, przymusowy wykup terenów dla potrzeb inwestycji górniczej) narzędziami ekonomicznymi, które dobrze funkcjonują w krajach, w których właściciel terenu jest równocześnie właścicielem złoża zalegającego poniżej. Otóż oprócz kwoty wykupu terenu dla potrzeb eksploatacji górniczej, właścicielowi tego terenu kompania górnicza mogłaby zaoferować rentę eksploatacyjną, czyli udział w zyskach z tytułu eksploatacji złoża.Właściciel terenu byłby zatem zainteresowany eksploatacją złoża oraz uzyskiwałby przychód ze swojego terenu również po jego sprzedaży. Skala udziału w zyskach i terminarz wypłat dla właścicieli terenów mają istotny wpływ na wynik finansowy przedsięwzięcia górniczego (tu: górniczo-energetycznego), toteż potrzebne jest wnikliwe przeanalizowanie różnych wariantów renty. W artykule przedstawiono symulację wyniku finansowego docelowego planu rozwoju kopalni węgla brunatnego z uwzględnieniem renty eksploatacyjnej na podstawie studialnego zestawu danych. Obliczenia, modelowanie i symulacje wykonano w środowisku programu geologiczno-górniczego oraz specjalistycznego oprogramowania optymalizacji kopalń odkrywkowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The development of the national economy requires energy prices be kept low enough to allow domestic industry to successfully compete on an internationalmarket, as well as to prevent energy poverty among the people in order to maintain stable domestic demand for offered goods and services. For the Polish power generating industry, this means the necessity of keeping a high share of lignite in the energetic mix. As the currently exploited reserves are becoming depleted, the opening of new deposits in greenfields is compulsory. A lack of planning for new mining investments as well as policies protecting deposits - for example, the freezing of non-mining development in prospective mining areas - causes serious social conflicts that could eventually inhibit strategic mining investments. This analysis proposes to supersede the existing administrative approach to mining planning (planned protection of deposits, forced purchasing of terrain for the needs of mining activity) with economic incentives that work well in other countries where landowners also own the rights to deposits lying beneath their land. Landowners would then support the exploitation of the deposit to gain profits from their property after selling it to a mining company. The scale of the share of the profits and the schedule of payments to the landowners significantly influence the financial results of a mining enterprise (in the examined case, mining and power generating); therefore, various mining profit sharing scenarios are considered. This paper presents a simulation of the financial results of the "Life-Of-Mine" analysis for a surface lignite mine, with regard to mining profit sharing on the basis of study data. Calculations, modelling, and simulations have been carried out with the use of the geological and mining package and specialised open pit optimisation software.(original abstract)
XX
Artykuł opisuje kluczowe czynniki wzrostu i konkurencji dla rządów i państw po kryzysie kredytowym. Kryzys kredytowy stawia pytanie w zakresie zrównoważonego rozwoju eksportu z uwzględnieniem wzrostu gospodarczego, biorąc pod uwagę poziom zadłużenia i bezrobocia na tradycyjnych rynkach eksportowych w Azji, a zwiększone prawdopodobieństwo aprecjacji waluty azjatyckiej i zmniejszenie konkurencyjności eksportu w regionie. Gospodarki azjatyckie stosunkowo dobrze obroniły się w pierwszej globalnej recesji od II wojny światowej. Było to możliwe częściowo w wyniku pakietów pomocowych krajów azjatyckich w zakresie polityki fiskalnej i pieniężnej, które neutralizują obniżenie azjatyckiego eksportu na takie rynki, jak Ameryka Północna i Europa. (abstrakt oryginalny)
EN
The article describes key factors for governments and courtiers of competitiveness and growth after credit crunch in USA with the focus on Asia. The crisis has raised some fundamental questions about the sustainability of the export-led approach to growth, given debt and unemployment levels in Asia's traditional export markets, and the increased likelihood of Asian currency appreciation reducing the competitiveness of the region's exports. The Asian economies have performed relatively well during the first global recession since World War II. This performance was partially a result of Asian governments' fiscal and monetary stimulus packages that offset the falloff in Asian exports to markets such as North America and Europe. (original abstract)
XX
Warunkiem istnienia lokalnych systemów produkcyjnych jest jednolita społeczna formacja terytorialna zdolna zagwarantować elastyczność społeczno-produkcyjną systemu. Systemy te stanowią jeden z istotnych czynników wzrostu gospodarczego regionów we Francji. W artykule omówiono istotę i znaczenie tych systemów.
EN
Local Production Systems (LPS) is a production organisation comprising a mutually beneficial network between production units of companies engaged in similar or complementary commercial activity. The organisation champions a territorial approach to the production process, suggesting that the benefits to regional development will be immense. This article discusses the essence and meaning of local production systems in France, where LPS is a permanent component of economic growth that has brought about dynamic regional development. (original abstract)
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie zróżnicowania dynamiki zmian PKB, a także czynni-ków leżących u podstaw różnej skali recesji i ożywienia gospodarczego w czasie kryzysu w go-spodarkach Polski i wybranych krajów gospodarki światowej w latach 2000–2010. Z badania wynika, że ścieżka wzrostu gospodarczego Polski w latach 2009–2010 zasadniczo odróżnia się od krajów wysoko rozwiniętych UE i OECD, a także postsocjalistycznych Europy Środkowej i Wschodniej oraz WNP. W 2009 roku Polska zanotowała najwyższy wzrost gospodar-czy na tle krajów OECD i UE. Ze względu na silną globalizację negatywne dla wzrostu gospodarczego skutki załamania na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych ujawniły się niemal równocześnie, a więc już w trzecim kwartale 2008 roku. Negatywny impuls najszybciej ograniczył popyt inwestycyjny przedsiębiorstw, a także prywatny popyt konsumpcyjny. Jednakże zmniejszenie popytu inwesty-cyjnego było większe niż prywatnej konsumpcji. Z pewnym opóźnieniem w stosunku do kon-sumpcji prywatnej i inwestycji kryzys finansowy zmniejszył wielkości eksportu i importu. Z po-równania dynamiki popytowych czynników produkcji Polski wynika, że w fazach ożywienia bądź wysokiej dynamiki wzrostu PKB popyt krajowy zasadniczo determinuje wzrost gospodarczy. Z kolei w okresach spowolnienia rola popytu krajowego maleje, zaś popytu zagranicznego rośnie.
EN
The aim of the paper is to present the changes in GDP, and determinants explaining the dif-ferences between countries in recession and speed of recovery during the financial crises in Poland and selected countries and their groups between 2000–2010. The research illustrates that the path of economic growth of Poland was much different com-paring to the highly-developed countries of the EU and OECD, and post-socialist countries of Central-East European Countries and CIS. In 2009 Poland achieved the highest rate of economic growth among the OECD and EU member states. Because of strong economic globalization in the world, the negative outcomes of the finan-cial subprime market in the US for the world economic growth appeared very fast – in the fourth quarter 2008. The negative impulse limited the investment demand of companies and consumption of households. Later then investment and consumption, export and import was triggered. Having compared the rates of growth of investment, consumption, export and import for large sample of countries illustrates that during recovery and fast economic growth in Poland, the domestic de-mand determines increase in GDP, while during the slowdown the impact of foreign demand becomes more dominant.
XX
Przedstawiono analizę tempa wzrostu dynamiki gospodarczej wybranych europejskich krajów RWPG za okres od 1950-1978. Omówiono rozkład stopnia nierównomierności tempa wzrostu gospodarczego w europejskich krajach RWPG. Na koniec przedstawiono periodyzację tempa wzrostu gospodarczego w europejskich krajach RWPG w latach 1950-1979 na podstawie zmian tempa wzrostu dochodu narodowego netto.
EN
On the basis of empirical analysis of 18 indicators of economic growth in European C. M. E. A. countries in the period 1950-1979, the author notes that periodical changes of economic dynamics pertain to the socialist economy. The observed fluctuations of economic activity result of, among others, the Influence of common features in functioning mechanism of, the economy and the state, and especially: the existing monopoly of political, economic and ideological power, controlling the activity of enterprise' achievements, utilizing the cost based formula for prices, and difficulties in establishing an external control of prices. Therefore, periodical accumulation of disproportions, imbalances and inefficiency is inevitable, and accompanied by a powerful tendency to expand by all costs. The author's opinion is that without a far-reaching reform of central decision-making mechanism, it will be impossible to eliminate the tendency to maximize dynamics of growth, which is the basic premise of imbalanced economic growth. (original abstract)
EN
Economists have long believed that higher accumulation rates lead to economic growth. Solow's approach questioned the reliability of this statement. Solow states quite explicitly that the level of accumulation has no lasting impact on the economic growth of a country which is in the phase of sustainable development. According to Solow's assumptions, the rate of economic growth in the long term, independently of the level of accumulation, is equal to n. (fragment of text)
XX
Celem artykułu była identyfikacja głównych składowych i tendencji procesu wzrostu polskiej gospodarki w latach 2001 - 2010. Analizę oparto na dekompozycji PKB z wykorzystaniem jednego z modeli neoklasycznego wzrostu gospodarczego, tj. modelu wzrostu Solowa. Dane źródłowe zaczerpnięto z Raportów o stanie gospodarki, publikowanych przez Ministerstwo Gospodarki i danych GUS. Wyniki otrzymanych analiz wykazały, że w latach 2001 - 2010 podstawowym czynnikiem popytowym, wpływającym na wzrost gospodarczy Polski, był wzrost spożycia ogółem, w tym w szczególności spożycia indywidualnego, oraz wzrost akumulacji w gospodarce, uzależniony od koniunktury gospodarczej. Wśród determinant podażowych decydujące znaczenie przypisano wzrostowi ogólnej produktywności czynników produkcji oraz wzrostowi kapitału trwałego. Oddziaływanie zasobów pracy przyjęło natomiast zróżnicowany charakter, uwarunkowany sytuacją społeczno-gospodarczą kraju. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper aims to identify the major components and trends in the Polish economic growth during the years 2001-2010. The analysis was based on decomposition of the GDP, using one of the neoclassical economic growth models, namely the Solow's growth model. The source data was obtained from reports on the state of the economy published by the Ministry of Economy and data of the Central Statistical Office (GUS). The obtained analysis results show that during the years 2001-2010, the two major demand factors of Polish economic growth were: (i) growth of overall consumption, notably individual consumption, and (ii) increasing accumulation in the economy, dependent on the market situation. Among the supply determinants, particular importance was assigned to the rise in overall productivity of production factors and to fixed capital increase. The influence of labour resources varied depending on the socioeconomic situation of the country. (original abstract)
14
Content available remote Determinanty polskiego wzrostu gospodarczego
60%
XX
Porównując stan gospodarek Unii Europejskiej i Polski w ostatnich latach, możemy być dumni z naszych osiągnięć. Tam, gdzie najwięksi gracze UE, jak Niemcy, Francja i Włochy, musieli przyznać się do porażki, Polska i Polacy rodzili sobie bardzo dobrze. Udało nam się uniknąć szaleństwa polityków w dobie kryzysu - dotowania każdej możliwej gałęzi gospodarki, aby za wszelką cenę utrzymać miejsca pracy. Dzięki temu polski dług publiczny - w porównaniu z wymienionymi wyżej krajami - pozostawał na znacząco niższym poziomie. Jednak ostatni rok uświadomił politykom i większości społeczeństwa, jak wątłe są podstawy wzrostu naszej gospodarki. Jeżeli Polska ma pozostać gospodarczym liderem regionu, najwyższy czas odejść od prostego naśladownictwa i znaleźć odwagę, by wykorzystać naturalne przewagi. Punktem wyjścia do rozważań nad tym, co należy zrobić, aby Polska w globalnej gospodarce nie była podrzędnym graczem, jest reinterpretacja wizji dobrobytu opracowanej przez Adama Smitha w XVIII w. Uniwersalne pojęcia, jak pokój, niskie podatki czy sprawny wymiar sprawiedliwości, są równie ważne dla współczesnej gospodarki jak trzysta lat temu. Stopień komplikacji współczesnej ekonomii, rozumianej zarówno jako nauki ex cathedra i stosowanych w praktyce modeli, jest tak wysoki, że nauka ta coraz częściej pomija czynniki społeczne jako determinanty wzrostu gospodarczego. W opracowaniu autor stara się zidentyfikować najważniejsze z nich i wskazać, jak mogą się one przyczynić do poprawy pozycji Polski wśród konkurencyjnych gospodarek państw wysokorozwiniętych. (abstrakt oryginalny)
EN
A comparison of Poland's economy with the economies of other European member states shows that we can be proud of our performance. Where the largest EU players, including Germany, France, and Italy, had to concede failure, Poland did exceedingly well. At a time of crisis, we were able to avoid the foolish policy of subsidizing all sectors of the economy in the hopes of preserving jobs at all costs, due to which national debt in Poland is significantly lower than in the aforementioned countries. However, the past year has made politicians and most members of society aware of the fragile fundamentals of Polish economic growth. If Poland is to remain the economic leader of the region, it is high time we stopped imitating others and plucked the courage to take advantage of our own natural strengths. The point of departure for determining what should be done for Poland not to be an inferior player in the global economy is a reinterpretation of the vision of wealth developed by Adam Smith in the 18th century. Universal concepts, such as peace, low taxes, and effective law enforcement are needed now just as much as three centuries ago. The degree of complication of modern economic theories and applied models is so high that scholars increasingly often ignore the social factors affecting economic growth. The author strives to identify the most important of those factors and indicate how they may contribute to improving Poland's position among the competitive economies of highly developed countries. (original abstract)
15
60%
XX
W artykule skoncentrowano się na analizie gospodarki chińskiej. Doświadczenia Chin są szczególnie istotne, gdyż jest to kraj, który jeszcze pod koniec lat 70. ubiegłego wieku rozpoczynał proces głębokich przemian, wychodząc z pozycji gospodarki ubogiej, posiadającej wszystkie cechy krajów tzw. trzeciego świata. Obecnie jest to druga pod względem wielkości PKB gospodarka w skali globu, osiągająca bardzo wysokie wskaźniki wzrostu gospodarczego. Artykuł ma na celu zidentyfikowanie oraz analizę głównych determinant wzrostu gospodarczego Chińskiej Republiki Ludowej. Szczególną uwagę poświęcono takim czynnikom, jak praca, kapitał oraz całkowita produkcyjność czynników wytwórczych (TFP), gdyż, jak można przypuszczać, stanowią one główne źródła wzrostu analizowanej gospodarki. W opracowaniu zarysowano też specyficzne warunki, w jakich zachodził chiński wzrost gospodarczy. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper examines the case of the People's Republic of China, which in the 1970s embarked on a process of deep transformation from a poor third-world country to the second largest economy in the world in terms of GDP, with very good economic growth indicators. The objective is to identify and analyze the main determinants of economic growth in China with a focus on labor, capital, and aggregate productivity of factors of production, which are expected to constitute the main sources of economic development in that country. Finally, the unique characteristics of the Chinese economy are discussed. (original abstract)
XX
W artykule dokonano usystematyzowania sił sprawczych wzrostu gospodarczego, dzieląc je na warunki oraz czynniki wzrostu. Przedstawiono podstawowe klasyfikacje w obrębie wymienionych grup oraz dokonano przeglądu czynników wzrostu wynikających z modeli wzrostu gospodarczego(abstrakt oryginalny)
EN
The article systematizes factors connected with economic growth by dividing them into: conditions of growth and growth factors. Basic classifications within these two groups are described and a brief review of growth factors arising from economic growth models is presented.(original abstract)
17
Content available remote Asian Cities as Future Potential Financial Centers of the World
60%
XX
Artykuł opisuje główne centra finansowe świata, z podziałem na trzy rejony: Azję, Amerykę Północną oraz Europę. Pokazano, jakie miasta są obecnie wiodące w zakresie finansów. Opisano, które miasta w perspektywie najbliższych 15 lat będą wiodącymi na rynkach światowych. Artykuł pokazuje, że siła chińskich miast pod względem rozwoju i przyciągania kapitału wskazuje na powstanie nowego centrum finansowego w Chinach z podziałem na trzy wiodące miasta.(abstrakt oryginalny)
EN
The article describes key factors for future financial centers of the World. We describe the current financial centers of the world, which are divided into three areas like Europe, Asia, and North America. The article also presents what will happen in 15 years with the biggest financial centers of the world facing a creation of a new financial center of the world in China.(original abstract)
18
Content available remote The Effect of Stabilization Programmes on Economic Growth
60%
XX
Kraje, które mają zachwianą równowagę bilansu płatniczego mogą skorzystać z pomocy finansowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW). W tym celu MFW uruchomił różne programy stabilizacyjne, których podstawę stanowi monetarystyczny model bilansu płatniczego. Kraje, które uzyskują finansowe wsparcie od MFW zobowiązują się realizować restrykcyjną politykę fiskalną i pieniężną w trakcie trwania kredytu. W latach 1953-2011 bardzo dużo krajów uczestniczyło w programach stabilizacyjnych MFW, a kwota udzielonych pożyczek rosła w sposób wykładniczy. Wielu ekonomistów badało wpływ programów stabilizacyjnych na wzrost gospodarczy krajów, które korzystają ze wsparcia MFW. Z większości badań empirycznych wynika, że przynajmniej w krótkim okresie uczestnictwo w programie stabilizacyjnym ma niekorzystny wpływ na stopę wzrostu gospodarczego. Następuje spowolnienie wzrostu lub wręcz jego zahamowanie. (abstrakt oryginalny)
EN
The primary role of the IMF is to support the members when they have problems with balance of payments disequilibrium. For this purpose IMF developed various stabilization programmes that are based on the monetary approach to the balance of payments. A country can participate in IMF loan when it realizes tight monetary and fiscal policies. During period 1953-2011 a lot of countries participated in IMF programmes and the amount of approved IMF loans increased exponentially. There are a lot of empirical studies that focus on the effect of IMF's stabilization programmes on output growth in supported countries. Most of them show that the participation in IMF loan programmes reduce or have negative impact on the output growth at least in short-run. (original abstract)
XX
Znaczne zmiany terms of trade mają istotny wpływ na kształtowanie się salda obrotów handlu zagranicznego, strukturę podziału PKB oraz dobrobyt społeczny. W artykule rozpatrywany jest wpływ terms of trade na wzrost gospodarczy w Polsce w ujęciu dobrobytowym. Omówione zostały podstawy teoretyczne zagadnienia, proste wskaźniki pomiaru wpływu terms of trade na PKB oraz zastosowana w badaniu metoda dekompozycyjna U. Kohliego. W części empirycznej przedstawione zostały wyniki obliczeń, na tle innych czynników produkcji, oddziaływania terms of trade na tempo wzrostu gospodarczego Polski w latach 1995-2020. Stwierdzono wyraźnie pozytywny wkład terms of trade we wzrost w okresie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.(abstrakt oryginalny)
EN
The terms of trade have a significant impact on the balance of foreign trade turnover, the structure of GDP distribution, and social welfare. The article examines the impact of terms of trade on economic growth in Poland in welfare terms. The theoretical basis of the issue, simple indicators for measuring the impact of terms of trade on GDP, and the decomposition method of U. Kohli used in the study were discussed. The empirical part presents the results of calculations, compared to other factors of production, of the impact of terms of trade on the rate of Polish economic growth in the years 1995-2020. The clearly positive contribution of the terms of trade to growth in the period following Poland's accession to the European Union was found.(original abstract)
20
Content available remote Innowacyjność wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej
60%
XX
W artykule podjęto próbę opisania zmian poziomu innowacyjności wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej (Polski, Czech, Węgier i Słowacji), jakie nastąpiły po 2004 r. Punktem wyjścia były teoretyczne aspekty innowacyjności. Następnie uwaga została skoncentrowana na analizie danych statystycznych pozyskanych z Union Innovation Scoreboard. Artykuł zakończono podsumowaniem wskazującym główne wnioski.(abstrakt oryginalny)
EN
The article describes changes in innovation level in selected European countries (Poland, Czech Republic, Hungary and Slovakia), which took place after 2004. At the beginig there was presented a theoretical aspects of innovation. Afterwards attention was directed to analysis of statistical data from Union Innovation Scoreboard. In the end of the article there was pointed the main conclusions.(original abstract)
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.