Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 236

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Solving conflicts
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
EN
The emergence and development of mediation occurred in different historical periods, in different geographical areas and various categories of social practice. It also used in various forms, which are more or less approaching today's understanding of mediation. Mediation as an approach, the idea of conflict resolution by a third, independent party there for several centuries, as adversarial way. Go for mediation in the history of ideas, is to go back through many centuries, until the beginning of mankind. (original abstract)
XX
Konflikty rozwiązywane w prawidłowy sposób i na bieżąco nie są odbierane przez żadną ze stron jako wojna, a raczej - jako wyzwanie. Jeśli jednak podejdziemy do nich, jak byśmy szli na wojnę lub będziemy udawać, że nie widzimy, co się dzieje, istnieje duże prawdopodobieństwo, że przerodzą się w szykany lub mobbing. (fragment tekstu)
XX
W roku 1994 Wspólnota Europejska powołała stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich (Ombudsman) - urzędu, którego zadaniem jest rozstrzyganie sporów i rozwiązywanie konfliktów pomiędzy obywatelami krajów Wspólnoty a jej urzędami. Opracowanie prezentuje genezę powstania instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich UE, procedurę jego powoływania oraz gwarancje jego pozycji ustrojowej, kompetencje i zakres funkcjonowania.
XX
W artykule omówiono trzy sposoby rozwiązywania konfliktów międzygrupowych w organizacji. Są to: sposób hierarchiczny, mediacja menedżerska, bezpośrednie negocjacje międzygrupowe.
XX
Artykuł kontynuuje cykl, którego tematem jest, jak koordynować działania jednostek organizacyjnych w firmie, aby nie dopuścić do napięć między działami. W niniejszej części przedstawiono główne rodzaje działań koordynacyjnych zapobiegających konfliktom pomiędzy działami firmy.
XX
Artykuł podejmuje następując zagadnienia: 1. panelowa procedura rozstrzygania sporów, 2. charakterystyka sporów wnoszonych na forum WTO, 3. Polska a rozstrzyganie sporów w WTO, 4. wyzwania stojace przed systemen rozstrzygania sporów w WTO.
XX
W artykule omówiono problem występowania czynników konfliktogennych w małej firmie budowlanej. Zaprezentowano przyczyny powstawania konfliktów oraz ich rodzaje i częstotliwość występowania. Przedstawiono sposoby rozwiązywania konfliktów przez kierowników.
XX
W artykule zwrócono uwagę na to jak pomóc negocjującym stronom osiągnąć porozumienie. Zaprezentowano przebieg mediacji oraz rolę mediatora. Przybliżono możliwe korzyści wynikające z przeprowadzenia mediacji. Podpowiedziano w jakich przypadkach należy zwracać się o pomoc do mediatora.
XX
Dążenie do uzyskania ładu przestrzennego może być urzeczywistniane tylko przez badanie istniejących i potencjalnych pól konfliktów, rozpoznawanie przyczyn ich powstawania oraz określanie sposobów ich likwidowania lub minimalizowania. Główne konflikty w osiąganiu ładu przestrzennego noszą cechy: funkcjonalno-gospodarcze, społeczno-kulturowe lub przyrodniczo-ekologiczne. (abstrakt oryginalny)
EN
Objectives: The purpose of this text is to identify the main types of intergenerational relationships and methods of integration different generations applied in everyday life. Recognition of these practices should be used in inclusion policy. Research Design & Methods: This article uses qualitative methods of sociology, in particular biographical narratives (story of life) to explore types of intergenerational relationships. Findings: This paper finds that relational structures are an important part of every biographical narrative. Research has identified five types of intergenerational relationships. Implications / Recommendations: This article stresses the importance of biographical work and the restrictions on the creation of multigenerational groups as a fairly common way of integrating different generations. Contribution / Value Added: The approach presented in this article opens new possibilities for a policy of inclusion and ways of counteracting intergenerational conflicts. (original abstract)
XX
Jerozolima, a szczególnie Góra Świątynna (Moria), została uświęcona przez trzy największe monoteistyczne religie. Przez judaizm - przez poświęcenie Izaaka (Stary Testament), ustanowienie Jerozolimy przez króla Dawida stolicą starożytnego państwa Izraelitów i dwie zburzone świątynie. Przez chrześcijaństwo - Chrystus modlił się w Drugiej Świątyni, został w Jerozolimie ukrzyżowany i pochowany. Na tejże Górze Świątynnej, na gruzach Drugiej Świątyni, posadowiono meczet muzułmański Al Aksa. Współczesny konflikt wyznaczony został przez: powstanie Państwa Izraela (1948) i opanowanie wschodniej Jerozolimy (1967), wpływy Moskwy poprzez prawosławie i kościoły orientalne, wpływ polityczny mesjanizmu żydowskiego przy masowym wsparciu fundamentalizmu ewangelickiego poprzez partię republikańską w Stanach Zjednoczonych, konflikt islamu z Zachodem i Izraelem, skoncentrowany wokół Jerozolimy jako punkt zapalny "współczesnych Mesjaszów".(abstrakt oryginalny)
EN
Jerusalem, especially the Temple Mount (Moriah), has been sanctified by the three biggest monotheistic religions. By Judaism - the binding of Isaac (Old Testament), King David pronouncing Jerusalem the capital of the ancient country of Israelites, and two demolished temples. By Christianity - Christ prayed in the Second Temple, becoming later crucified and buried in Jerusalem. The ruins of the Second Temple became the site where the Muslim Al-Aqsa Mosque was built. The contemporary conflict is marked by: the emergence of the State of Israel (1948) and the capturing of Jerusalem (1967), Russian influences exerted by the Orthodox Church and Oriental churches, the political impact of Jewish messianism combined with a mass support for evangelical fundamentalism as offered by the Republican Party in the US,the conflict between the West and Israel, focusing on Jerusalem as the tinderbox for "contemporary messiahs"(original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest przeprowadzenie analizy dotyczącej wpływu doktryny marginesu uznania na rozwiązywanie kolizji dwóch fundamentalnych praw i wolności jednostki, tj. wolności wypowiedzi oraz wolności sumienia i wyznania na gruncie systemu strasburskiego. Podstawowym pytaniem badawczym jest zatem kwestia, czy doktryna marginesu swobodnej oceny w taki sam sposób oddziałuje na obie powyższe wolności. Niniejszy artykuł został przygotowany w oparciu o dogmatyczno-prawną analizę wybranych rozstrzygnięć Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC). Pomocniczo została także wykorzystana metoda historyczna. Główną tezą wspomnianej analizy jest przyznanie prymatu wolności sumienia i wyznania, co prowadzi do nieusprawiedliwionego ograniczania wolności wypowiedzi ze względu na brak jednolitego konsensusu dotyczącego kwalifikacji prawnej wypowiedzi bluźnierczych, co stwarza zagrożenie dla pewności prawa.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper hereto is to conduct analysis regarding the influence of the margin of appreciation doctrine on the solution of the collision between the freedom of expression and the freedom of religion within the Strasbourg system of human rights protection. The main research question focuses on the issue whether the margin of discretion equally affects both considered freedoms and how it impacts their conflict. The paper will rely on dogmatic analysis of the provisions of the European Convention on Human Rights and selected judgments of the European Court of Human Rights in relation to the collision of the aforesaid freedoms. In this article, the author will also implement the historic method. The main thesis of the article is the primacy of the freedom of religion which causes illegitimate limitation of the freedom of expression due to lack of uniform European consensus regarding the qualification of the blasphemous speeches which constitutes a threat for legal certainty.(original abstract)
XX
Jakość wzajemnych interakcji, współpracy i komunikacji kadry zarządzającej w znacznym stopniu przekłada się na efektywność całej organizacji. Coraz więcej zarządów zaczyna rozumieć, że bez konsekwentnej pracy nad rozwojem i doskonaleniem pracy top managementu organizacje nie są w stanie skutecznie się rozwijać i osiągać zakładanych wyników. Często inicjatorem nowego podejścia do rozwoju jest szef działu HR, któremu z mniejszym lub większym sukcesem udaje się zainspirować zespół do rozwoju. (fragment tekstu)
14
Content available remote Different Cultures in Contemporary Negotiation: Role and Nature
75%
EN
Cultural differences occur frequently in many negotiations. They don't have to stand in the way to agreement but may actually facilitate it, and assist in relationship-building and follow-up, if skillfully approached. (original abstract)
XX
Cel - Celem artykułu jest przedstawienie problemu agencji z perspektywy menedżera zarządzającego firmą rodzinną. Autorzy przedstawili rys teoretyczny, następnie przeanalizowali wyniki badań przeprowadzonych na wybranym przedsiębiorstwie rodzinnym i przedstawili model zarządzania problemem. Metoda badań - W opracowaniu zastosowano metodę monograficzną, studium jednokrotnego przypadku oraz analizę literatury. Wyniki - Przedstawienie perspektywy menedżera spoza rodziny, zarządzającego firmą rodzinną, a także rozwiązań minimalizujących konflikty na linii agent - pryncypał. Oryginalność / wartość / implikacje / rekomendacje - W artykule zaprezentowano szereg rozwiązań, których wdrożenie zapewni ochronę własności rodziny przed oportunistycznym działaniem menedżera z zewnątrz. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The purpose of the article is to present the problem of an agency from the perspective of a manager managing a family business. The authors will present a theoretical outline, then analyse the results of research carried out on a selected family enterprise and present a problem management model. Research method - The study uses classical research methods, such as the analysis of the literature on the subject, as well as a single-case study. Result - Presenting the perspective of a manager, from outside the family, managing a family busi- ness, as well as solutions minimizing the conflict between agent and principal. Conclusions - In this case, the authors presented the results of research in a company in which part of the management is assigned to the manager. In the light of the already known research of companies in Poland, there are very few such examples, which was a research gap that the authors wanted to fill. (original abstract)
16
Content available remote Conflict in Work Environment - Its Causes, Prevention, Methods of Solving
75%
EN
Purpose: This paper attempts to present the essence of the problem of conflicts in the work environment, as well as their most important causes and methods of solving them. Attention was also drawn to the possibility of creative resolution of the disputed issues. The essence of conflict is problematic, due to various definitions and concepts assigned to the term. In the presented paper, conflict will be defined in a way that enables consideration of its constructive, as well as functional aspects. Design/methodology/approach: Empirical research was conducted in the form of a questionnaire addressed to employees. Literature research of the subject was carried out. Findings: When several or a dozen or so people are to cooperate, conflicts are inevitable and even useful, they occur in all teams, regardless of their nature. Teams that are aware that constructive conflicts are needed and are prepared to resolve them work effectively, even when difficult or crisis situations arise. Members of such teams are not surprised by them, they know how to act in such situations and what behaviors of other participants of the conflict they can expect. Therefore, constructive conflicts do not deteriorate employees' efficiency, atmosphere or relations in the team. Practical implications: The issues discussed in this paper significantly affect the improvement of methods related to work environment management and the desired shaping of attitudes and behavior of employees regarding a constructive approach to the issue of conflict at work. Originality/value In company management, the greatest attention should be paid to people as the subjects of all activities. Therefore, it is worth considering and asking the question what to do in a conflict situation, what actions to take, so that the conflict is not only a destructive phenomenon, but so that by searching for its multifaceted solutions, it becomes an instrument of organizational innovation and can lead to constructive solutions and creative changes in the company.(original abstract)
17
Content available remote Mediacje jako alternatywny sposób rozwiązywania sporów
75%
XX
Artykuł porusza problematykę mediacji jako alternatywnego sposobu rozwiązywania sporów. W polskim systemie prawnym mediacjom przypisuje się coraz większe znaczenie, określając jej ramy i cele, jakie powinny spełniać. Odnosząc się do danych Ministerstwa Sprawiedliwości w artykule zaprezentowany został stan prawny, kierunki rozwoju i standardy pracy mediatorów. (abstrakt oryginalny)
EN
The article addresses the issue of mediation as an alternative means of dispute resolution. In the Polish legal system, mediation is taken to be more important, defining its scope and objectives to be met. Referring to the Ministry of Justice, the author of the article presents the legal status, trends and labour standards of mediators. (original abstract)
XX
Artykuł przedstawia wyniki badań empirycznych, przeprowadzonych na polskich menedżerach. Omawia modele konfliktów, style rozwiązywania konfliktów i warunki ich skuteczności.
XX
Autor analizuje rolę Narodów Zjednoczonych w dzisiejszym świecie. Omawia znaczenie tej organizacji w rozwiązywaniu konfliktów zbrojnych w Zatoce Perskiej, w Bośni-Hercegowinie, innych konfliktach międzynarodowych i wewnątrzpaństwowych w okresie istnienia tej organizacji.
XX
Artykuł ma na celu przedstawienie możliwości rozwiązywania konfliktów za pomocą analizy transakcyjnej. Przedstawiono w nim rodzaje konfliktów i znane nam sposoby ich rozwiązywania. Większą część artykułu poświęcono założeniom analizy transakcyjnej. Omówiono podstawowe jej założenia, strukturę osobowości, rodzaje transakcji oraz gier. Wiedza ta pozwoli czytelnikowi świadomie kontrolować własne reakcje, odnaleźć się w konflikcie, prawidłowo zdiagnozować stan ego adwersarza i oczywiście umiejętnie to wykorzystać do osiągnięcia zwycięstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of this article is to present possibilities of solving conflicts by means of transaction analysis. There are presented kinds of conflicts and known ways of solving them. The main part of the article is devoted to guidelines of transaction analysis, a personality structure, kinds of transactions and games. This knowledge allows readers to control their reactions knowingly, find their selves in a conflict, diagnose an opponents condition rightly and of course use it skillfully to win a victory. (original abstract)
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.