Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 525

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
PL
Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Morągu powstało w kwietniu 2000 r. Spółka selektywną zbiórkę odpadów wprowadziła trzy lata później. Jednak samo ustawienie pojemników i rozdanie worków do segregacji było niewystarczające, dlatego w kwietniu 2004 r. zakład uruchomił Centrum Edukacji Ekologicznej (CEE).
PL
Wiadukty zwiększają bezpieczeństwo oraz płynność ruchu. Ponadto przyczyniają się do zmniejszenia emisji spalin. Rząd oraz kolej uważają, że administracją, a także zarządzaniem przynajmniej setką wiaduktów drogowych powinny zajmować się samorządy. Te jednak nie chcą się zgodzić na tego typu rozwiązanie.
PL
Wakacyjna gastronomia w miastach próbuje zwabić gości na kawę czy obiad nie tylko jakością usług kulinarnych, ale coraz częściej także estetyką swoich letnich ogródków.
PL
Powstało zaledwie kilka lat temu i wciąż nie wiemy, jak reaguje na środowisko naturalne w Polsce i w jaki sposób może na nie oddziaływać. To drzewo oxytree.
PL
Dzięki wprowadzeniu nowych przepisów być może uda się rozwiązać jeden z najbardziej wstydliwych, ale też dotkliwych problemów miast i wsi w Polsce, czyli bezpańskich psów oraz kotów.
PL
Kwiaty, warzywa, owoce, drzewa, krzewy oraz ludzie potrafiący nie tylko się nimi zachwycać, ale przede wszystkim zajmować, dbać o nie i je pielęgnować – to chyba najlepsza definicja ogrodów społecznościowych. Miejsc, w których równie ważnym czynnikiem co otaczająca zieleń, jest atmosfera.
PL
Nowoczesna sortownia odpadów, kompostownia lub elektrownia biogazowa – to efekty zakończonej już modernizacji Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku.
PL
Ze względu na warunki klimatyczne susze w Polsce nie są tak dotkliwie jak w innych rejonach świata. Jednak zdarza się, że nawet w naszych szerokościach geograficznych niżówka hydrogeologiczna, jako ostatnia i najgłębsza faza suszy, bywa ogromnym problemem ludzi pozbawionych dostępu do sieci wodociągowych i zaopatrujących się w wodę z indywidualnych płytkich studni. Konsekwencje niskich stanów wód podziemnych odczuli w 2015 roku szczególnie mieszkańcy gmin Szczyrk i Koniecpol w województwie śląskim. Na tych terenach naturalne obniżenie zwierciadła wód podziemnych spowodowało potrzebę organizowania przez władze samorządowe dowozów wody z innych terenów do setek gospodarstw. W artykule omówiono pojecie niżówki hydrogeologicznej zwracając uwagę na jej niejednoznaczność. W kontekście zmienności wieloletniej i sezonowej wahań zwierciadła wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego, wskazano warunki sprzyjające inicjowaniu się zjawiska, zwrócono uwagę na specyficzne cechy tej najgłębszej fazy suszy. m.in. takie jak: powolny rozwój i zanik. Odniesiono się również do terminu „suszy hydrogeologicznej”. Przedstawiono różne sposoby identyfikacji niskich stanów wód podziemnych, w tym te stosowane przez państwowa służbę hydrogeologiczna. Na przykładzie sytuacji w województwie śląskim w 2015 roku zobrazowano skalę problemu wywołanego niskimi stanami wód podziemnych i opisano działania, które podjęły wybrane gminy aby przeciwdziałać powstałym lokalnie brakom wody.
EN
Due to climatic conditions, droughts in Poland are not as severe as in oilier affected parts of the world. Occasionally however, the deepest draught stage is acutely fell by communities with no access to public water supply in our country. In 2015, residents within the municipalities Szczyrk and Koniecpol in Silesia were particularly affected by low groundwater levels and as a result, water had to be delivered to hundreds of households by local authorities. The article examines the definition of low groundwater and its varying criteria, while looking at specific conditions that facilitate draught in the context of long-term variability and seasonal fluctuations of groundwater levels of the first aquifer. In particular distinctive characteristics of the deepest stage of drought are discussed such as its slow growth before subsiding. Acknowledging different methods of identifying low- groundwater. The paper refers to hydrogeological draught and methods used by the Polish Hydrogeological Survey. While using tile example of the 2015 draught in Silesia, its impacts on affected communities as well as measures taken to mitigate them are highlighted.
15
100%
PL
W pracy przedstawiono drogę postępowania, gwarantującą przejrzystość i obiektywność realizacji grupowego procesu podejmowania decyzji wraz z uwzględnieniem zasad wnioskowania rozmytego oraz zasadniczej roli jednostek decydujących. Warunkiem niearbitralności postępowania jest demokratyzm wyboru, zatem pewne zasadnicze parametry procesu były ustalane na zasadzie porozumienia między decydentami, według określonych reguł. Strategię decyzyjną, jej poszczególne elementy i powiązania pokazano między nimi w postaci schematu blokowego, w którym zostały połączone dwa, dobrze teoretycznie uzasadnione sposoby postępowania - metoda analizy hierarchicznej (metoda AHP ang. "Analytic Hierarchy Process") oraz modelowanie rozmyte. W celu stworzenia algorytmu należy po pierwsze nadać rangi poszczególnym uczestnikom procesu decyzyjnego. Dokonano tego poprzez mianowanie grupowe z wykorzystaniem elementów metody AHP, po drugie należy określić wagi poszczególnych kryteriów oceny danej inwestycji inżynierskiej. Następnie ustalone rangi i wagi należy wprowadzić do modelu rozmytego, który składa się z trzech bloków: bloku fuzyfikacji, inferencji oraz defuzyfikacji (ang. "fuzzification", "inferences", "defuzzification"). Zaproponowany algorytm przedstawiono na przykładzie budowli piętrzącej w postaci zapory ze zbiornikiem wodnym. Grupa 6 decydentów ma dokonać wyboru najlepszego projektu, których jest 5. Każdy z projektów jest oceniany ze względu na przyjęte kryteria: koszt inwestycji, osiągnięcie pożądanych celów gospodarczych, wpływ na środowisko naturalne oraz akceptacja społeczna. Po przeprowadzeniu obliczeń okazało się, że oferta nr 3 jest najwłaściwsza. Na odpowiednim poziomie spełnia wszystkie kryteria i uwzględnia opinie całej grupy.
EN
In the paper the road map has been shown, which guarantees transparency and objectivity in implementing group decision making process. The principles of fuzzy deduction and the role of decisive individuals were taken into consideration. Democratic choice is the precondition of a non arbitrary procedure; therefore some essential process parameters were established based on consent between the decision makers, according to the defined rules. The decision making strategy, its particular elements and links between them are shown in the block diagram, in which two well theoretically justified procedures: analytic hierarchy process (AHP method) and fuzzy modelling were combined. In order to create the algorithm one should rank each participant of the decision process. It was done by the group nomination using elements from the Analytic Hierarchy Process (AHP) method. Then, one should determine the weights of particular criteria for evaluation of a given engineering investment. Afterwards one should introduce the established ranks and weights to the fuzzy model, which consist of 3 blocs: fuzzification, inferences, defuzzification. The proposed algorithm was illustrated by an example of a hydraulic structure - the dam with water reservoir. The group of 6 decision-makers has to select the best project out of 5 project proposals. Each project is evaluated in view of accepted criteria: investment costs, achievement of desired economical objectives, an impact on the environment and social acceptance It was found, after calculation, that the offer no 3 was most suitable. It fulfilled, at the proper levels, all criteria, and considered the opinion of the whole group.
PL
Samorządy dopłacają do wykonywania zadań, które w całości powinien finansować rząd. Lokalne władze dopłacają prawdopodobnie do wszystkiego: zaczynając od oświaty, poprzez ewidencję ludności, a kończąc na gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa.
PL
Małe elektrownie wodne (MEW) to ogromne możliwości energetyczne dla samorządów. Ale problemy związane z ich budową powodują, że ten potencjał wciąż pozostaje niewykorzystany. Jest woda, ale dla MEW wciąż brakuje dobrych rozwiązań.
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.