Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 163

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Psychologia komunikowania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
1
Content available remote A Fly over the Barriers of Communication
100%
EN
Communication has a number of features: unites people to send messages. In the process of communication exists different types of communication based on verbal and non-verbal actions. The process of communication occurs in a psychological, social, cultural and physical space. Another important feature about this process, is that the communication is characterized also through dynamism; it consists in the evolution and change of persons that are involved. The quality and quantity of the information theoretical substantiate the value. Any classification of the information is based on two existing forms: scale and complexity. The structure of communication and information is defined in theories and is redefined through analogy and generalization in science. Knowledge the object of communication means to understand how the process of communication is released. (original abstract)
XX
W artykule omówiono zagadnienia dotyczące miejsca negocjacji, przedstawiając uwarunkowania, które powinny zostać wzięte pod uwagę przy jego wyborze. Scharakteryzowano pozytywne i negatywne aspekty związane z negocjacjami prowadzonymi na własnym terenie, u drugiej strony i w miejscach neutralnych. Zdaniem autora, decyzja dotycząca wyboru miejsca negocjacji musi uwzględniać wynikające z niego korzyści i ograniczenia, znajomość uwarunkowań dotyczących konkretnej transakcji oraz cele stawiane w danych rozmiarach.
XX
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych elementów komunikatu reklamowego, biorąc pod uwagę psychologię postrzegania reklam. Przybliżono cechy nadawców komunikatu oraz wpływ pozytywnych i negatywnych emocji na odbiór reklamy. W świetle wyników badania potwierdzono oczekiwania odbiorców względem reklam wykazujących poczucie humoru z jednoczesnym sprzeciwem wobec reklam zbyt abstrakcyjnych. Starano się pokazać co wzmacnia, a co osłabia odbiór współczesnej reklamy telewizyjnej. W dalszym ciągu badana młodzież jest przekonana, że reklama telewizyjna nie ma wpływu na ich zachowania, chociaż każdy z respondentów zakupił produkt pod wpływem jej działania.(abstrakt autora)
EN
The objective of the article is to present selected elements of advertising messages, taking into account the psychology of perceiving advertisements. The article shows the features of message senders and the influence of positive and negative emotions on the perception of advertisements. In the light of the results of the research the expectation of receivers towards advertisements with sense of humor and objections towards too abstract advertisements have been confirmed. The article tries to show what strengthen and what weakens the perception of a modern TV advertisement. The researched youths are still convinced that TV spots have no influence on their purchasing habits, although each respondent has bought a product being under the influence of a TV advertisement.(author's abstract)
XX
Fachowa analiza emocji, jakie mogą towarzyszyć podczas wystąpień publicznych. Autorka radzi, jak przezwyciężyć symptomy tzw. lęku społecznego w kontaktach w środowisku pracy.
XX
Omówiono terapeutyczną rolę muzyki w terapii osób z zaburzeniami komunikacji językowej. Opisano dwie sztuki muzyczne wykorzystywane w leczeniu zaburzeń mowy: rytmikę oraz logorytmikę.
EN
Recently, music art has been more and more often used in the rehabilitation. The following text analyzes two aspects of music art: rhythmics and logorythmics. Descripted methods may be used in therapy with children, teenagers and adults. The author presents Dalcroze's rhythmics and elements of logorhythmics in speech therapy. (original abstract)
XX
Zaprezentowano podstawowe zagadnienia dotyczące pojęcia asertywności. Rozważono wpływ asertywnej postawy na jakość procesu komunikowania się w przedsiębiorstwie. Scharakteryzowano relacje interpersonalne na płaszczyźnie menedżer – podwładny.
EN
The article considers relations between assertiveness and trust in the context of the communication processes quality. The first part of the paper describes the essence of assertiveness and relations between assertiveness and trust. The last part of the paper presents opportunities and threats connected with an assertive attitude. (original abstract)
XX
Omówiono dwie koncepcje teoretyczne, które stanowią indywidualne różnice w zakresie komunikacji interpersonalnej: konwersację stylu i poziomu kompetencji komunikacyjnej. Scharakteryzowano dyspozycje, które umożliwiają zbudowanie układu psychologicznych czynników kompetencji komunikacji. Należą do nich: samowiedza i samoocena, wiedza społeczna, otwartość, samoświadomość, empatyczność oraz obserwacyjna samokontrola zachowania.
EN
The article discusses two theoretical notions, which represent individual differences in range of interpersonal communication: conversational style and level of communicative competence. It compares some manners of defining above-mentioned. (original abstract)
XX
Tematem artykułu jest reklama jako przedmiot badań psychologii. Skoncentrowano się na dwóch elementach wykorzystywanych w reklamie: kolorze i relacji między kolorem a interpretacją wrażeń węchowych. Opisano eksperyment, którego celem była weryfikacja hipotezy, że kolorystyka przekazu reklamowego wpływa na interpretację i opis perfum.
EN
The authors concentrate on some aspects of psychology of advertising: the perception of colour and smell. The mutual relations between those two elements is discussed. Presentation of most important approaches is accompanied by the description of an orioginal experiment conducted by Izabela Sowa. (original abstract)
9
Content available remote Gdyby Szekspir pisał disco polo... Wpływ źródła tekstu na jego ocenę
75%
XX
Głównym celem badania było sprawdzenie, czy przedstawienie danej osoby jako autora tekstu wpływa na emocjonalny odbiór tekstu i na stopień jego akceptacji. Pytanie badawcze dotyczyło tego, jakie konkretnie emocje wywołuje autor i jak owe emocje mają się do samej oceny tekstu. (...)W zakres opisywanego badania wchodzą krótkie cytaty ze sztuk Szekspira oraz popularnych w roku 2017 wykonawców pop i disco polo. (fragment tekstu)
10
Content available remote Internal Mechanisms of Persuasion
75%
EN
By persuasion we understand the action to convince someone to do something that we want to achieve our aims. The person who accepts the other's opinions without any real evidence can be easily persuaded. Persuasion is a form of influence. It is a modality of argumentation through a person is trying to convince another person or a group of people to believe the false evidence. The persuasion is a process which is based on people in order to adopt attitudes or rational and irrational actions relying on a persuasive speech instead using means of force. (original abstract)
11
Content available remote Twelve Communicational Principles of Propaganda
75%
EN
This study examines how is structured the propaganda (pyramid of propaganda) and the steps of development of propaganda, in order to detach operating principles of propaganda. Investigative approach is meta-analytical. It assumes that propaganda is a type of persuasive communication. It examines, first, the ontological elements of communication and it is found that critical elements are the target-group, the propagandistic message and the planning. It is a tangible element (target-group) and two ideational and intangible elements (propagandistic message and planning). Then, starting from the 6 propaganda techniques and rules set by Jean-Marie Domenach (1965, 2004), we identify 12 communicational principles of propaganda. The 12 principles are not regarded as principles of existence, but as principles of efficiency of propaganda. (original abstract)
12
Content available remote An Operational Approach of Communicational Propaganda
75%
EN
The study aims to prove that propaganda involves four elementary operations of persuasion into the productive process: lie, fiction, seduction and myth. The main operation appears to be in propaganda: the seduction and myth. The lie and fiction appear as secondary operations. Propaganda operates as a poly-operator system. The operation of seduction presides therein (the principle of contagion, the principle of repletion, the principle of frontal non-contradiction). The operation of mythical induction have an important role (the principle of thematic valorisation of myths), the lie (the principle of distortion) and fiction (a corollary of the principle of denaturation). (original abstract)
13
75%
XX
Przedmiotem analizy podjętej w artykule jest obszar komunikacji niewerbalnej między położną a pacjentką doświadczającą poronienia. W prokreacji poronienie jest problem występującym najczęściej. Mianem poronienia określana jest śmierć dziecka do 22 tygodnia ciąży. Bez względu na formę poronienia częstotliwość jego występowania szacuje się, w przypadku ciąż potwierdzonych klinicznie, w przedziale od 10% do 20%.(fragment tekstu)
EN
A big number of abortions (death of phetus, stillbirth) and their continuous growth in developed countries make it necessary to expand knowledge and skills of midwife. It is necessary for all members of the gynecological medical team to have competences and skills from the field of interpersonal communication. The aim of this paper is characterizing non-verbal communication, concentrating on its importance in abortion situation, its conditions and selected techniques. In literature of the subject one can find numerous publications on non-verbal communication with various types of patients. This paper presents tools of nonverbal communication which are not too often present in scientific publications or are treated marginally. Techniques and suggestions how to use them have their source in many years of therapeutic work of the author of this paper with women experiencing abortion. This paper has both practical and research purpose. It is practical because the presented forms of non-verbal communication can be used by midwives in contact with patients experiencing abortion. (original abstract)
14
Content available remote Programowanie neurolingwistyczne i podstawowe zasady skutecznej komunikacji
75%
XX
Problematyka niniejszego artykułu dotyczy programowania neurolingwistycznego (NLP). Przedstawiono w nim historię programowania neurolingwistycznego, podano możliwości jakie daje stosowanie tej techniki. Przybliżono w jaki sposób ludzki mózg odbiera i przetwarza informacje. Zaprezentowano podstawy skutecznej komunikacji. Na podstawie wyników własnego badania ankietowego ukazano wpływ stosowania technik NLP na satysfakcję klienta z obsługi, a tym samym na jego opinię na temat przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The article concerns Neuro-Linguistic Programming. It presents the history of NLP and the opportunities that this technique provides. It describes the way the human brain receives and processes information. It also presents the fundamentals of effective communication and on the basis of the author's survey it shows the impact of the application of NLP on customer satisfaction with a service and, consequently, the opinion about the service provider. (original abstract)
XX
Wzajemne oczekiwania i zobowiązania na linii pracownik-pracodawca są zazwyczaj szczegółowo spisywane w postaci formalnej umowy o pracę. Istnieją jednak oczekiwania, które zostają niewypowiedziane lub nawet nieuświadamiane. Zespół takich oczekiwań określa się mianem kontraktu psychologicznego.
XX
Celem artykułu jest wytyczenie podstaw do dyskusji na temat najistotniejszych kwestii teoretycznych, związanych z badaniami kulturowych aspektów negocjacji. Zawiera on uwagi dotyczące głównych konceptualnych i metodologicznych dylematów w związkach między kulturą a zachowaniami negocjacyjnymi, a także obszarów kulturowego zróżnicowania w badaniach negocjacji. Uzyskane wyniki wykazują zróżnicowany wpływ elementów kulturowych na negocjacje.
17
Content available remote Understanding Text Messages in Human-Computer Interaction
75%
XX
W artykule przedstawiono pomysł uwzględnienia paradygmatu rozumienia podczas projektowania dialogów dla systemu człowiek-komputer. Autor wychodzi z założenia, że użytkownik traktuje system oprogramowania "podmiotowo", czyli odbiera komunikację z komputerem jako rodzaj dyskursu i intuicyjnie traktuje ją jako poznawanie świata idealnych obrazów utrwalonych za pośrednictwem obiektywnych znaków językowych. Wzięcie pod uwagę psychologicznego aspektu komunikacji i indywidualnych kompetencji użytkownika powoduje brak gwarancji identycznych powiązań znaczeniowych u użytkownika. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents a proposal to take into account the language comprehension paradigm in an attempt to improve the design methodology of human-computer dialogues. It is assumed that the user treats a system as a subject, i.e. perceives communication with the system as a kind of discourse and intuitively treats it as cognition of the world through a fixed image of objective linguistic signs. Due to the fact that every end-user of a computer system has an individual linguistic competence, thesaurus, habits, previous experiences, one can never guarantee that identical semantic references arise in a variety of audiences. (original abstract)
18
Content available remote Pragmatical Rules for Success in Persuasion
75%
EN
The study reveals how to be successful, how to make friends, how to become influential, which are desires, goals for most of us. There is no manual, no theory, only rules, principles which work like a spell. From Aristotle to the present day we have been looking for the path to success. Persuasion through its mechanisms, strategies and methods, constitutes a way to success. The presentation of these rules, as structure, is based on the concept of "The Magical Number Seven, Plus or Minus Two" by psychologist George Miller. These rules have been tested in practice, and became the golden rules for those who strived for success. G. B. Shaw remarked: "No one will ever learn what is taught" - learning is an active process, we learn as we act, and only applied science remains in mind. Napoleon Hill said, "Persuasion is the magic ingredient that will help you to forge ahead in your profession or business - and to achieve happy and lasting personal relationships." As we all know, persuasion is the skill of the ultra-prosperous. It is how people gain power and influence. It is how people create staggering wealth - how businesses thrive, how books are published, how properties are purchased, and how Web sites sell millions of dollars worth of product. Persuasion is the life-blood of powerful and effective day-today living. The art of persuasion is what makes the world turn (Hill, 1928). (original abstract)
XX
Zwrócono uwagę na różnice mentalnościowe między poszczególnymi krajami i regionami świata. Podkreślono, że liczne kontakty w biznesie z przedstawicielami innych krajów łączą się z potrzebą uwzgledniania odmiennych mentalności.
20
Content available remote Two Types of Theories about Manipulative Communication
75%
EN
The study aims to explore and classify the theories of manipulation. Our thesis is that manipulation constitutes a form of manipulative utilisation of communication; in fact, manipulation is communication, is manipulative communication. Taking into account that under the action of manipulation the judgement of the manipulated is paralysed, in individualising the manipulative persuasive intervention, we emphasise that the effect of mental paralysis is achieved by the manipulator coordinating their efforts directly by means of the manipulating message with indirect influences induced by the situation of manipulation. In this regard, one may delimit two types of theories: the theory of message manipulation and theory of situational manipulation. The reality is that manipulation is message-situational and situational-message to the same extent. (original abstract)
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.