Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2759

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 138 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  flora
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 138 next fast forward last
1
Content available Flora Lasu Szadkowskiego
100%
PL
Badania terenowe przeprowadzono metodą kartogramu w latach 1997-2005 na obszarze Ińskiego Parku Krajobrazowego. Przedmiotem badań były rośliny naczyniowe z następujących grup syntaksonomicznych: Lemnetea minoris, Isoëto-Nanojuncetea, Potametea, Littorelletea uniflorae, Phragmitetea, Scheuchzerio-Caricetea nigrae i Oxycocco-Sphagnetea. Celem pracy było przedstawienie aktualnego stanu flory roślin naczyniowych na siedliskach torfowiskowych i wodnych oraz omówienie zagrożeń i problemów związanych z ochroną flory. Na podstawie przeprowadzonych badań oraz w wyniku analizy materiałów literaturowych ustalono listę 141 gatunków roślin naczyniowych. Po raz pierwszy odnotowano występowanie 11 gatunków, natomiast 17 taksonów uznano za wymarłe lub zaginione. Zaobserwowano proces ubożenia flory Parku, związany z negatywną presją człowieka. Na podstawie zamieszczonych w niniejszej pracy wyników można wskazać rejony występowania rzadkich i zagrożonych gatunków roślin oraz cenne pod względem florystycznym obszary, które powinny zostać objęte ochroną prawną.
EN
Field studies based on the cartogramme method were carried out in the Ińsko Landscape Park in 1997-2005. The study was focussed on vascular plants representing the following syntaxonomic groups: Lemnetea minoris, Isoëto-Nanojuncetea, Potametea, Littorelletea uniflorae, Phragmitetea, Scheuchzerio-Caricetea nigrae and Oxycocco-Sphagnetea. The study was aimed at presenting the current status of the vascular plant flora in peatland and aquatic sites, and at discussing threats and problems related to protection of the Park’s flora. Based on results of the study and the analysis of available literature a list of 141 vascular plant species was established. The presence of 11 species was recorded for the first time, while 17 taxa proved extinct or lost. The progress of floral impoverishment was observed in the Park due to the adverse anthropogenic impact. Presented results indicate areas supporting rare and endangered plant species as well as floristically valuable areas which should be granted legal protection.
5
Content available remote Materiały do flory roślin naczyniowych Białegostoku i okolic
85%
PL
Prezentowane materiały zawierają daty dla 146 taksonów z obszaru miasta Białegostoku i jego okolic. Występowanie 10. gatunków stwierdzono po raz pierwszy na Nizinie Północnopodlaskiej: Angelica archangelica subsp. litoralis, Anthemis ruthenica, Atriplex tatarica, Calystegia pulchra, Equisetum ramosissimum, Lepidium latifolium, Lonicera caprifolium, Polygala oxyptera, Potentilla supina i Rorippa austriaca. Na uwagę zasługują nowe stanowiska dla gatunków bardzo rzadkich w północno-wschodniej Polsce, takich jak: Allium angulosum, Androsace septentrionalis, Asperugo procumbens, Camelina microcarpa, Carduus nutans, Carex buxbaumii, Carex flacca, Centaurium pulchellum, Crepis mollis, Draba nemorosa, Juncus alpino-articulatus, Juncus bulbosus, Hippuris vulgaris, Oxytropis pilosa, Peplis portula, Phleum phleoides, Potentilla rupestris, Pulsatilla pratensis, Silene chlorantha, Sisymbrium wolgense, Stachys annua, Trollius europaeus, Valeriana simplicifolia i Valerianella locusta. Atriplex nitens i Lathyrus tuberosus, które są archeofitami w innych regionach Polski, w Białymstoku pojawiły się prawdopodobnie dopiero w ostatnim stuleciu i należą tu do kenofitów. Gatunki muraw z klasy Festuco-Brometea: Bromus erectus, Potentilla erecta, Sanguisorba minor i Verbascum lychnitis również pojawiły się na badanym obszarze niedawno, roz-rzestrzeniając się agestochorycznie na siedliskach antropogenicznych.
EN
This paper contains the floristic data for 146 taxa from the area of Bialystok town and it surroundings. 10 species was founded for the first time in the North Podlasie Lowlands: Angelica archangelica subsp. litoralis, Anthemis ruthenica, Atriplex tatarica, Calystegia pulchra, Equisetum ramosissimum, Lepidium latifolium, Lonicera caprifolium, Polygala oxyptera, Potentilla supina and Rorippa austriaca. The new localities for the other ones, very rare in the north-eastern Po-land are noted, e. g. for Allium angulosum, Androsace septentrionalis, Asperugo procumbens, Camelina microcarpa, Car-duus nutans, Carex buxbaumii, Carex flacca, Centaurium pulchellum, Crepis mollis, Draba nemorosa, Juncus alpino-articulatus, Juncus bulbosus, Hippuris vulgaris, Oxytropis pilosa, Peplis portula, Phleum phleoides, Potentilla rupestris, Pulsatilla pratensis, Silene chlorantha, Sisymbrium wolgense, Stachys annua, Trollius europaeus, Valeriana simplicifolia and Valerianella locusta. Atriplex nitens and Lathyrus tuberosus belongs to the archaeophytes in the other regions of Poland, have arrived to the Bialystok region in the last century as the neophytes. Bromus erectus, Potentilla erecta, Sanguisorba minor and Verbascum lychnitis, the species of the termophilous grasslands of Festuco-Brometea class, have appeared on the studied area recently too, spreading on the anthropogenic habitats.
6
Content available Flora łąk i pastwisk Pogórza Dynowskiego
85%
PL
Przedmiotem badań były łąki zlokalizowane na Pogórzu Dynowskim. Materiał bazowy stanowiło 691 zdjęć fitosocjologicznych. Florę naczyniową łąk badanego terenu scharakteryzowano pod względem przynależności do rodziny, grupy użytkowej, trwałości biologicznej, formy życiowej, częstości występowania, pochodzenia, zajmowanego siedliska, właściwości leczniczych, miododajności, przynależności do klasy fitosocjologicznej oraz liczby waloryzacyjnej. Wyniki badań dowiodły, że na łąkach i pastwiskach Pogórza Dynowskiego występują 363 gatunki roślin naczyniowych, w tym 42 traw, 29 roślin motylkowatych, 41 turzyc, sitów i skrzypów oraz 251 ziół. Dominowały gatunki z rodziny Asteraceae, Poaceae i Fabaceae. Największą frekwencją wyróżniały się: rajgras wyniosły (Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv.), kostrzewa czerwona (Festuca rubra L.), wiechlina łąkowa (Poa pratensis L.), kupkówka pospolita (Dactylis glomerata L.), koniczyna biała (Trifolium repens L.), koniczyna łąkowa (T. pratense L.), jaskier rozłogowy (Ranunculus repens L.), szczaw zwyczajny (Rumex acetosa L.), krwawnik pospolity (Achillea millefolium L.) i babka lancetowata (Plantago lanceolata L.). Najliczniejszą grupę stanowiły gatunki występujące w najniższych klasach frekwencji. Najwięcej było gatunków z klas Molinio-Arrhenatheretea, Artemisietea vulgaris i Phragmitetea. Dominowały gatunki rodzime. Gatunki, mające znaczenie zdrowotne dla zwierząt i człowieka, stanowiły 35%, a pyłkodajne i nektarodajne - 65% flory.
EN
The subject of the study was meadows located in the Dynowskie Foothills, where 691 phytosociological releves were made. The meadow flora of vascular plants was determined with respect to its affiliation to family, usage category, biological persistence, life form, frequency, origin, habitat, therapeutic and melliferous properties, phytosociological class and the valorization number. The study documented the occurrence of 363 vascular plant species on meadows and pastures of the Dynowskie Foothills, including 42 grass, 29 legume, 41 sedges, rushes and horsetails, and 251 herb species. Dominating species belonged to Asteraceae, Poaceae and Fabaceae. Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv, Festuca rubra L., Poa pratensis L., Dactylis glomerata L., Trifolium repens L., T. pratense L., Ranunculus repens L., Rumex acetosa L., Achillea millefolium L. and Plantago lanceolata L. were most frequent. The most numerous group constituted species of the lowest frequency classes. As to the phytosociological affiliation, the largest group of species represented Molinio-Arrhenatheretea, Artemisietea vulgaris and Phragmitetea classes, most of them being native species. Species considered wholesome to humans and domestic animals contributed in 35% and the melliferous ones - in 65% to the studied flora.
9
Content available remote Middle Jurassic flora from Turpan-Hami Basin, Xinjiang, Northwest China
80%
EN
A flora of 88 species belonging to 42 genera has been recorded from the Xishanyao Formation of Turpan-Hami Basin, Xinjiang, Northwestern China. The list of the species include: bryophyte - Thallites clarus Zhang et Zheng, T. sp.; lycopod - Lycopodites falcatus Lindley et Hutton; Sphenopsida - Equisetites lateralis Phillips, Equisetites sp., Neocalamites hoerensis (Schimper) Halle, N. carcinoides Harris, N. carrerei (Zeiller) Halle, Radicites sp. and Annulariopsis simpsoni (Phillips); ferns - Todites williamsoni (Brongniart) Seward, Coniopteris bella Harris, C. burejensis (Zalessky) Seward, C. hymenophylloides (Brongniart) Seward, C. murrayana (Brongniart) Harris, C. spectabilis Brick, C. tatungensis Sze, C. sp., Eboracia lobifolia (Phillips) Thomas, Clathropteris cf. obovata Oishi, Dictyophyllum sp., Cladophlebis asiatica Chow et Yeh, Cl. argutula (Heer) Fontaine, Cl. haiburnensis (L. et H.) Brongniart, Cl. hirta Moeller, Cl. fangtzuensis Sze, Cl. magnifica Brick, Cl. ulanensis Li et Wu, Cl. sp. 1, Cl. sp. 2, Cl. sp. 3, Raphaelia diamensis Seward and Sphenopteris sp.; Cycadales and Bennettitales - Pterophyllum mentougouensis Chen et Dou, P. sp., Anomozamites nilssoni (Phillips), A. major (Brongnart), A. sp., Nilssonia cf. acuminata Presl, Nilssonia sp., Nilssoniopteris pristis Harris, N. vittata (Brongniart) Florin, N. cf. uwatakoi (Oishi) Li, Williamsoniella cf. karataviensis Turiket., Williamsonia(?) sp., Taeniopteris sp. and Deltolepis sp.; Ginkgopsida - Ginkgo longifolius Harris, G. digitata (Brongniart) Heer, Ginkgoites sibiricus (Heer) Seward, G. obrutschewi Seward, G. yimaensis Zhou et Zhang, G. sp., Baiera gracilis (Benan MS) Bunbury, B. furcata (L. et H.) Braun, B. setacea Zhang, B. sp., Sphenobaiera longifolia (Pomer) Florin, Sph. setacea Zhang, Sph. sp., Eretmophyllum cf. saighanense (Seward) Seward, E. sp., Phoenicopsis angustifolia Heer, Ph. speciosa Heer, Ph. sp., Czekanowskia rigida Heer, C. setacea Heer, Vittifoliolum cf. segregatum Zhou and Ixostrobus lepidus (Heer) Harris; Coniferopsida - Pityophyllum lindstroemi Nathorst, P. longifolium (Nathorst) Moeller, P. nordenskioldi Heer, Pityocladus kobukensis Seward, P. sp., Pityostrobus sp., Elatocladus manchurica (Yokoyama) Yabe, E. sp., Schizolepis sp., Podozamites eichwaldi Schimper, P. lanceolatus (Lindley et Hutton) Braun, P. sp., Ferganiella sp., Storgaardia sp. and Elatides sp.; and some seeds - Conites sp., Carpolithus latizonus Li, C. retioformus Wu, C. strumatus Wu. The flora is chiefly composed of Filicopsida, Ginkgoposida and Cycadopsida. Among the Filicopsida, the Dicksoniaceae and Cladophlebis are the predominating groups. The former is represented by 8 species and the latter - about 10 species which are characterized by large pinnules. Ginkgopsida with 22 species are dominated by Ginko-like leaves and Phoenicopsis. Cycadopsida ranks the third position with 14 species, mostly assigned to Anomozamites, Nilssoniopteris and Nilssonia. Coniferopsida with 15 species makes up about 17% of the flora and are characterized by long or broad leaf types including Podozamites, Elatocladus and Pytyophyllum. Sphenopsida is a relative smaller group, but specimens of Neocalamites are abundant. The flora can be compared with the Middle Jurassic floras of Middle Asia, England, which indicates the age of the flora is the Middle Jurassic, possibly the Aalenian-Bajocian.
15
Content available Medical segetal flora of Central Poland
80%
EN
In the paper a list and general characterization of medical segetal flora of Central Poland is given. This flora consists of 300 taxa. Among the most threatened species there are 6 taxa: Adonis aestivalis, A. flam mea, Anagallis foemina, Bupleurum rotundifolium, Camelina saliva, Cuscuta europaea.
20
Content available Dendroflora Miedzychodu
80%
EN
The article presents the results of cataloguing trees and shrubs on the area of Miedzychód, Wielkopolska. Multifactor characterization of the dendroflora included spatial diversity of its richness (with reference to basic squares and complexes of spatial utility) and the analysis of participation of species groups distinguished upon their origin, as well as systematic and syntaxonomic status of plants and plant communities.
first rewind previous Strona / 138 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.