Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 299

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Structural changes
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Aura
|
2021
|
nr nr 1
10-11
XX
Firmy zaangażowane w produkcję szkodliwych dóbr zmieniają swój profil i zaczynają się interesować pokrewnymi rynkami, które nie wywołują u klientów zgorszenia czy oburzenia. Należy się cieszyć z takich konwersji. Wprawdzie nie muszą one wynikać z pobudek moralnych, ale kierują ludzką pomysłowość i przedsiębiorczość w obszary nieobciążone dotychczasowymi szkodami. Obserwowane na świecie próby wchodzenia firm naftowych na rynek surowców odnawialnych zwiastują realność świata uniezależnionego od paliw kopalnych. Niestety nie wszystkie rządy dostrzegają potrzebę zmian strukturalnych w gospodarce i za pomocą różnych manipulacji starają się te zmiany opóźnić. (abstrakt oryginalny)
EN
Companies that manufacture harmful products are changing their profiles and turning to neighbouring markets which are less likely to be contested by prospective clients. Such conversions are to be applauded. They are not necessarily driven by ethical motives, but they can direct people's ingenuity and entrepreneurship into areas that are charged with less damages. Attempts of oil firms at entering the renewable energy market confirm the feasibility of a world unaddicted to fossil fuels. Unfortunately, not all governments appreciate the need for structural changes and some are trying to postpone them. (original abstract)
2
Content available remote Zmiany strukturalne na rynku materiałów drzewnych w Polsce
100%
EN
In the last dozen or so years the wood materials market in Poland has been distinctly transformed. Apart from changes consisting in a large increase in production and consumption of wood goods, its product structure has changed significantly, partly as a result of globalisation, and especially technical progress and its transfer. Wood materials and products are of great importance for the Polish economy, however, until recently there was observed lack of detailed knowledge on their actual applications and scale of use. Therefore, an important source of knowledge about particular segments of the market in wood materials, are results of the latest research conducted in the Wood Technology Institute48. Wood materials and products use was quantified on the basis of the index method which consisted in determining a model material composition of main types of wood products, and then - establish their end-use.(original abstract)
XX
Artykuł omawia wielookresowy proces zmian w strukturze tworzenia i podziału produktu krajowego brutto (PKB) w Polsce, krajach europejskich, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz kilku krajach z obszaru Azji Południowo-Wschodniej. Jest to próba uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim zakresie struktura tworzenia PKB w Polsce oraz tendencje w jego podziale są zbliżone do tendencji obserwowanych w krajach wysoko rozwiniętych oraz szybko rozwijających się. Zgromadzony materiał statystyczny obejmuje okres od 1970-1994 roku.
XX
Celem niniejszego opracowania jest analiza głównych tendencji zmian strukturalnych zachodzących w światowej produkcji, jak też zmian w układzie sił pomiędzy wyodrębnionymi regionami współczesnej gospodarki światowej. Dodatkowo zwrócono uwagę na ich związek ze zmianami w charakterze współczesnej specjalizacji. Przedmiotem analizy są zarówno długoterminowe trendy, jak i zmiany dokonujące się w ostatnich latach, objętych już światowym kryzysem finansowo-gospodarczym, dla których dostępne są odpowiednie dane statystyczne. Wyniki badań wskazują na zachodzący proces serwicyzacji gospodarki światowej, chociaż nie jest on powszechny we wszystkich jej regionach, a w latach 2000 wystąpiły zmiany, które odwracają dotychczasowe długookresowe tendencje. W ostatnich latach widoczna jest też trwała i wyraźna tendencja spadku udziału w gospodarce światowej grupy krajów zaawansowanych i przesuwania się centrum gospodarczego świata z Atlantyku do regionu Pacyfiku. Zmiany strukturalne zachodzące w obecnej fazie rozwoju gospodarki światowej są ściśle związane z procesem funkcjonalnej i regionalnej fragmentaryzacji produkcji, a następnie jej reintegracją dzięki wymianie handlowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is the analysis of main trends of structural changes in the world production and also changes among respective regions share in the contemporary world economy. Additionally some changes in the nature of specialization in connection with those structural shifts were taken into account. The general conclusion is that the world economy is in the servicization phase of development, but it is not evident in all regions and during the last years there have been changes inverting previous long-term trends. Moreover, the region of advanced (developed) economies has noted the decrease in its share in the world economy and the world economic centre has shifted from the Atlantic to the Pacific area for many years. The structural changes in current economic development stage of the world economy are strictly connected with functional and spatial fragmentation of production process and then its reintegration through the international trade. (original abstract)
5
Content available remote Conditions for the Development and Structural Changes in Bioeconomy
100%
XX
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem i celem opracowania jest przedstawienie ogólnych czynników rozwoju biogospodarki oraz pożądanych kierunków zmian strukturalnych w tym kompleksie gospodarki. Materiały i metody: Praca została napisana przy wykorzystaniu literatury problemu oraz dokumentów różnych instytucji, zwłaszcza instytucji Unii Europejskiej. Wyniki: W pracy starano się wykazać znaczenie biogospodarki i potrzebę zmian strukturalnych w biogospodarce. Wskazano na potrzebę przechodzenia w ramach kapitalizmu społecznego od koncepcji łańcuchów podaży poprzez agrokompleksy do organizacji bioklastrów. Wnioski: Ewolucyjne zmiany struktur i funkcjonowania biogospodarki zmienia charakter konkurowania partnerów biznesowych w łańcuchach podaży, przyczynia się do wzmocnienia korzyści konsumentów i przeciwdziała nadmiernej eksploatacji zasobów przyrodniczych. (abstrakt oryginalny)
EN
Subject and purpose of work: The object and goal of the study is to present general development factors of bioeconomy and the desired directions of structural changes in this sector of economy. Materials and methods: This study was written with the use of publications devoted to this issue and documents of various institutions, especially those of the European Union. Results: The study attempts to demonstrate the importance of bioeconomy and the need for structural changes in bioeconomy. The authors highlight the need for transition within the social capitalism system from the concept of supply chains through agricultural complexes to the organisation of bioclusters. Conclusions: Evolutionary changes in the structure and functioning of bioeconomy are altered by the nature of competition between business partners in supply chains, which contributes to the consolidation of consumer benefits and counteracts over-exploitation of natural resources. (original abstract)
Equilibrium
|
2020
|
tom 15
|
nr nr 1
49-62
EN
Research background: While entrepreneurship in transition economies is the subject of a growing body of literature, the debate on factors influencing entrepreneurial activity in such economies is still incomplete. This paper extends this debate by focusing on the effect of changes in the economic structure on entrepreneurship in Poland. The findings might be supportive for policymakers in pursuing policy aimed at boosting entrepreneurship in a transition economy.Purpose of the article: The aim of the paper is to investigate the extent to which changes in the economic structure impact entrepreneurial activity in Poland. The paper contributes to the literaturę by providing empirical support to the pending research efforts to recognize entrepreneurship dimensions in a transition economy.Methods: The hypothesis was tested with fixed effects panel regression with robust standard errors. Data were sourced from the Statistics Poland for all Polish NUTS-2 regions for the period 2003-2017. Panel data are balanced and include 3 600 observations.Findings & Value added: This paper extends previous research on factors affecting entrepreneurial activity in a transition economy by focusing on the importance of changes in the economic structure for new firm creation. The findings provide evidence of the significant value of the service sector in boosting entrepreneurial activity in Poland. The findings might attract attention of policymakers. Fostering structural change towards smart specialization in services should be regarded when constituting programmes supporting entrepreneurship. (original abstract)
XX
Dokonując analizy zmian strukturalnych jakie zaszły na rynku międzynarodowego transportu drogowego ładunku w latach 2008-2014 można zauważyć zarówno szanse na wzrost polskiego sektora, jak i zagrożenia w krótkim jak i długim okresie. Do krótkookresowych zagrożeń należy zaliczyć głownie rosnącą konkurencję ze strony przedsiębiorstw z krajów Europy Południowej, które po wejściu do struktur Unii Europejskiej, a także ze względu na niższe koszty pracy zaczęły uczestniczyć w rywalizacji na rynkach zachodnioeuropejskich.(fragment tekstu)
EN
Transport is the basis of the European process of integration, closely connected with the creation of the internal market, which facilitates employment and economic growth. Structural changes occurring in the member states are also related to the sector of road transport, which has been gaining more and more importance for the development of the Polish economy since 2004. The main aim of the undertaken research was to analyze structural changes taking place on the European transport market and to determine their influence on Polish road carriers. The study is based on an analysis and evaluation of selected statistical data helping assess structural changes in the market of international cargo transport in the years 2008-2014, as well as indicate how these translate into the developmental prospects of the sector. While conducting an analysis of the structural changes that occurred on the market of international road transport of cargo in the years 2008-2014, one may notice both chances of development for the Polish sector, as well as short- and long-term threats. Short-term threats include the growing competition from Southern European companies due to their lower costs of labor, as countries from this region began to compete on Western European markets after joining the European Union. In the long-term perspective, transport companies will have to face increased participation of railway transport in the transport market-this kind of transport is ranked first in all European strategies as the most significant method of carrying goods within the Union.(original abstract)
EN
The aim of the paper is to analyze structural changes in Central European economies in 2000-2014 and to assess their impact on economic growth dynamics. Structural changes are one of the crucial factors contributing to an increase in labour productivity and economic growth. Depending on the patterns of workforce migrations and the rate of technological progress, their impact can be either positive or negative. In the Czech Republic, Slovakia and Hungary those changes meant decreasing shares of agriculture and industry in the creation of value-added accompanied by an increase of the service sector's share in the economy. In Poland the changes were less significant, and included growth of the industry sector at the expense of the services. Existing economy structure determines sectoral specialization of production. Central European economies share significant comparative advantage in manufacturing, but prevalent industries are low-tech and of diminishing role in the world economy. Only Hungary has some comparative advantage in high-tech industries. The highest growth of labour productivity was achieved in manufacturing, it also had the largest contribution to the increase in total non-agricultural labour productivity. In 2002-2007 an increase in productivity occurring in the Czech Republic, Slovakia and Hungary was mainly due to technological progress while in Poland - due to workforce migration from agricultural sector to manufacturing and services. After 2008 the role of technological progress was less significant as it contributed to increased labour productivity only in Slovakia. Intersectoral migrations improved labour productivity in Poland and Hungary.(original abstract)
XX
Nauki ekonomiczne coraz częściej włączają zmienne kulturowe do analizy procesów zmian gospodarczych. W artykule zwrócono uwagę na niektóre kwestie teoretyczne i metodologiczne, wiążące się ze stosowaniem perspektywy kulturowej, oraz na sposób, w jaki czynnik kulturowy (jak kultura ekonomiczna) jest stosowany w badaniach nad procesami zmiany gospodarczej: na poziomie makro - narodowej kultury ekonomicznej, czyli historycznie zakorzenionych wartości kulturowych sprzyjających rozwojowi; na poziomie mezo - kultury ekonomicznej różnych grup, zbiorowości i miast; na poziomie mikro - kultury organizacyjnej, istotnego składnika kultury ekonomicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The economics sciences more and more often connects cultural variables to economic change processes. The article considers several theoretical and methodological issues in the analysis of culture, and in the way economic culture is used in studies on processes of economic change on various levels: at the macro-level of national economic culture in the search for historically rooted cultural values conducive to economic development; at the mezo-level of the economic culture of various social groups, communities and cities; and at the micro-level of organisational culture, which is a significant component of economic culture. (original abstract)
10
Content available remote Structural Transformations of Economic Functions of Warsaw
75%
XX
Celem artykułu jest identyfikacja wyspecjalizowanych (egzogenicznych) funkcji stolicy Polski oraz analiza przekształceń struktury funkcjonalnej miasta w latach 2004-2014. Okres ten to czas rozwoju gospodarki kraju, powiązany z akcesją Polski do struktur Unii Europejskiej. Przeprowadzono badania nad wielkością, strukturą i zmianami zatrudnienia. Badanie wykonane zostało na gruncie teorii bazy ekonomicznej miasta, z wykorzystaniem dwóch mierników: wskaźnika nadwyżki pracowników (WNP) i współczynnika specjalizacji Florence'a (WSF). Badanie może być przydatne w planowaniu rozwoju i w zarządzaniu miastem(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to identify the specialized (exogenous) functions of Polish capital - Warsaw - and to analyze this town functional structure in the period 2004- -2014. The discussed period is characterized by the development of country economy, which coincided with the Polish accession to the European Union structures. The conducted research covered the size, structure and changes of employment. The research was conducted at the background of economic base theory with regard to a city using two measures - surplus employee index (SEI) and Florence's index of specialization (FIS). The research can turn out useful in urban development planning and in city management(original abstract)
XX
Kanał dystrybucji usług ubezpieczeniowych jest systemem zbudowanym z podmiotów uczestniczących w świadczeniu usług ubezpieczeniowych (zakładów ubezpieczeń, pośredników ubezpieczeniowych, ubezpieczających, ubezpieczonych, ewentualnie uposażonych) oraz podmiotów wspomagających funkcjonowanie kanału w zakresie realizacji pojedynczych funkcji i łączących ich więzi poziomych i pionowych, umożliwiających przepływ strumieni obligatoryjnych pomiędzy usługodawcą, czyli zakładem ubezpieczeń i usługobiorcą. Powyższa definicja kanału dystrybucji usług ubezpieczeniowych jest definicją równościową. Projektuje ona znaczenie definiendum, coraz powszechniej używanego w teorii oraz praktyce, na bazie podmiotowych, funkcjonalnych i systemowych definicji kanałów dystrybucji, spotykanych w naukach marketingowych (definicja regulująca).(fragment tekstu)
12
75%
XX
W ostatnich dwudziestu latach rynek wieprzowiny w Stanach Zjednoczonych został poddany głębokim przemianom polegających na koncentracji podmiotów na wszystkich poziomach produkcji trzody i wieprzowiny oraz na postępie w koordynacji pionowej. Duża skala produkcji i zaangażowanie dużego kapitału nie pozwalają producentom na ograniczanie produkcji w okresie spadku cen trzody. W rezultacie wahania podaży, a więc najistotniejszy element w mechanizmie "cyklu świńskiego" charakteryzuje się malejącą amplitudą wahań. Oznacza to zmianę modelu pajęczyny z periodycznego na model wahań zbieżnych. Pomimo relatywnie małych wahań produkcji, ceny trzody cechuje tak samo duża amplituda wahań i częstość ich występowania jak w poprzednich dziesięcioleciach. Dzieje się tak, z dwu powodów. Z jednej strony zgodnie z teorią ekonomii usztywnionemu popytowi towarzyszy giętkość cen. Z drugiej strony na ceny trzody wpływ mają także kursy dolara do walut krajów, z którymi Stany Zjednoczone prowadzą handel zagraniczny. (abstrakt oryginalny)
EN
In the last twenty years, the pork meat market in the United States was modified in many aspects including changes in concentration of the pig and pork production as well as on progress in the vertical coordination. The large production and the involvement of large capital does not allow producers to restrict production in a period of falling prices of pigs. As a result, fluctuations in supply, being the most important element of "hog cycle" is characterized by decreasing their amplitude. It is accompanied by changing of the cobwebs model from periodic to convergent fluctuations. However, regardless of small variations in production, pig prices are characterized by the same large amplitude fluctuations and their frequency as in previous decades. This happens due to two reasons. On the one hand, according to economic theory inelastic demand is accompanied by flexibility of prices. On the other hand, the pig prices are influenced by exchange rates of currencies with respect to dollar of the countries trading with the United States. Celem badań jest przedstawienie tych zależności. (original abstract)
XX
Praca składa się z części ogólnej i szczegółowej. W pierwszej części dokonano analizy struktury geograficznej handlu zagranicznego Polski pod kątem grup krajów oraz struktury branżowej polskiego handlu zagranicznego pod kątem wartości i udziałów sekcji nomenklatury SITC. W drugiej części przedstawiono strukturę eksportu według najważniejszych krajów przeznaczenia, strukturę importu według najważniejszych krajów pochodzenia oraz zaprezentowano szczegółową strukturę importu i eksportu ważniejszych towarów nomenklatury CN. Celem pracy jest określenie zmian geograficznej i przedmiotowej struktury obrotów towarowych polskiego handlu zagranicznego w latach 1999-2012. Przedmiotem badań jest handel zagraniczny Polski w wąskim znaczeniu. W pracy przedstawiono wartości odnoszące się do eksportu i importu w sensie obrotu towarowego - tylko wywóz i przywóz towarów. W tekście wykorzystano dane statystyczne publikowane przez Główny Urząd Statystyczny w Rocznikach Statystycznych Handlu Zagranicznego.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is to present changes in the geographical structure and commodity composition of Polish foreign trade. Foreign trade is understood here in the narrow sense of selling and buying material goods abroad. The analysis covers Polish trade with all the countries of the world during the years 1999-2012. The article presents: the structure of foreign trade turnover by groups of countries (developed countries, developing countries and Central and East European countries) in 1999-2012, the composition of imports and exports by sections according to SITC nomenclature in 1999-2012, the foreign trade turnover by major countries in 2002 and 2012, and imports and exports by main commodities according to CN nomenclature in 2002 and 2012.(original abstract)
XX
W ostatnich latach pojawiła się koncepcja gospodarki opartej na wiedzy (GOW). W ramach tej koncepcji wiedza staje się jednym z czynników produkcji, obok tradycyjnych czynników, takich jak ziemia, kapitał i praca. Dla GOW charakterystyczne są zmiany strukturalne związane z wykorzystaniem zaawansowanych technologii informatycznych. Z punktu widzenia ekonomii istotne znaczenie ma ocena znaczenia sektora ICT w gospodarce. W związku z tym głównym celem artykułu jest identyfikacja i ocena znaczenia sektora ICT w budowie GOW, a także przedstawienie obecnego stanu i tendencji dalszego rozwoju tego sektora. (fragment tekstu)
EN
ICT sector is a principal growth enabler of the knowledge-based economy. It performs a dual role: provides the platform and infrastructure for processes and transactions in the knowledge economy. I need, a large part of the rapid growth in global ICT sector has come from the hardware side, especially related to mobile telecommunication. The challenges and opportunities in the future lie in the service side. ICT services (for example programming) and ICT-enabled services (such as e-commerce and call centres) are expected to be the growth engines in the global ICT and knowledge-based economy. (original abstract)
XX
Cykl koniunkturalny od lat 60. XX wieku uległ głębokim zmianom, które oznaczają wydłużenie fazy wzrostu i skrócenie fazy załamania koniunktury. Przypisuje się to w dużym stopniu koordynacji polityki gospodarczej głównych ośrodków oraz liberalizacji wymiany (regionalnej, subregionalnej i globalnej). Zmiany strukturalne obserwowane w gospodarce światowej zachodzą z różną dynamiką w zależności od kontynentu. Dużą rolę w tych zmianach odgrywa liberalizacja kontaktów zagranicznych oraz jej kierunek geograficzny i poziom rozwoju integrujących się gospodarek (lub liberalizujących swoje kontakty partnerów). W opracowaniu podkreśla się znaczenie zróżnicowania poziomów rozwoju. Nie wszystkie państwa w poszczególnych regionach w tym samym stopniu skorzystały z istniejących możliwości, co więcej, nie ma pełnej świadomości wpływu liberalizacji na rozwój gospodarczy, a w szczególności nie widzi się związków między warunkami rozwoju a zróżnicowaniem rozwojowym integrujących się gospodarek. Ostatni kryzys 2008+ wyraźnie przyspieszył zmiany strukturalne oraz wpłynął na stosowaną politykę gospodarczą, przesuwając zaangażowanie państwa z jednych dziedzin na inne. Zmiany te wynikają ze zmian strukturalnych gospodarki. Ewolucja struktury sprzyja zwiększeniu tworzenia wartości dodanej, co wpływa na proces bogacenia się społeczeństw w ramach polityki podnoszenia dobrobytu. Proces zmian przebiega w sposób zróżnicowany w poszczególnych państwach i zależy od zastosowanych rozwiązań wprowadzonych przez polityki gospodarcze.(abstrakt oryginalny)
EN
Economic cycle has deeply changed since the 1960s. Those changes consist of the prolongation of the phase of growth and relative shortening of the downturn phase. Those observed effects are ascribed to coordination of economic policies by the main economic centers and liberalization of trade (in regions, subregionally and globally). The dynamics of structural changes observed in the world economy is differentiated according to geographic continents. An important role in structural changes is effected by the liberalization of external economic relations, their geographic directions as well as the level of development of the integrating economies (or partners who liberalize their relations). The paper shows that a difference of development levels matters in that process. Not all economies in each of the regions were able to make full use of the optional advantages. Moreover, the knowledge about the impact of liberalization on development, with specific relationship among economies which represent differentiated levels of development, seems to be still very limited. The last 2008+ crisis has accelerated the structural changes and has changed the applied economic policies moving the engagement of state from one areas to others. Those changes in policies, followed by financial allocations, are resulted by structural changes of the world economies. The evolution of the structure of world economy helps to increase the creation of value added, what has an impact on the level of wealth of the society. The speed of undertaken changes is differentiated among states. The rate of changes is resulted by the applied economic policies.(original abstract)
16
Content available remote Taxonomic Analysis of Areal Structure of Farms in Poland Within 2000 - 2007
75%
XX
W pracy przedstawiono wyniki grupowania województw ze względu na podobieństwo struktury obszarowej gospodarstw rolnych w roku 2000 i 2007. Przyjęto strukturę zgodną z klasyfikacją gospodarstw w UE i porównano z wynikami dla struktury podawanej w publikacjach GUS. Określono tendencje przemian w wyodrębnionych grupach. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the results of the grouping procedure applied to voivodships in Poland with respect to areal structure of farms in 2000 and 2007. The investigation was based on EU classification of farms and the results compared with areal structure presented in reports of the Central Statistical Office. Dynamics of changes in individual groups was also determined. (original abstract)
XX
Wprowadzenie do przestrzeni kointegrującej zmiennej zero-jedynkowej charakteryzującej zmianę strukturalną w okresie t jest równoważne przyjęciu, że w procesie generującym dane zmiana strukturalna nastąpiła w okresie t - 1. Jednocześnie, jeśli to zmiana strukturalna jest przyczyną wprowadzenia zmiennej zero-jedynkowej do przestrzeni kointegrującej, to odpowiednie zmienne zero-jedynkowe muszą się znaleźć także poza przestrzenią kointegrującą. Aby przetestować zmianę wyrazu wolnego w składowej deterministycznej, zastosowano statystykę Walda. Wartości krytyczne i moc testu zostały wyznaczone symulacyjnie w zależności od rzędu kointegracji, liczby zmiennych endogenicznych, wielkości zmiany strukturalnej, momentu wystąpienia zmiany strukturalnej oraz rozkładu składników losowych (normalnego i t-Studenta). Moc testu zmiany wyrazu wolnego zależy głównie od wielkości zaburzenia oraz liczebności próby. Model VECM ze zmianą wyrazu wolnego został wykorzystany do modelowania kursu walutowego złoty/euro. W systemie zidentyfikowano dwa wektory kointegrujące, z których jeden można interpretować jako długookresowe równanie kursu walutowego złoty/euro. Drugi wektor kointegrujący jest równaniem krajowych, realnych, długookresowych stóp procentowych uwzględniających ryzyko. W celu określenia momentu wystąpienia zaburzenia w składowej deterministycznej procesu generującego dane wykorzystano statystykę supWALD.(abstrakt oryginalny)
EN
Structural change can affect the deterministic component of the data generating process (DGP). It can be shown that the introduction of a dummy into the cointegration space in the period t must be interpreted as structural break in the DGP in the period t -1. On the other hand, if it is introduced into the cointegration space, the respective dummy must be simultaneously placed outside the cointegration space as well. In order to test for the break affecting the deterministic component we employed the Wald statistic. The critical values and the power of the Wald test were simulated for various sizes of the cointegrating space, the number of endogenous variables, the span of the break, normally and t-distributed errors. The power of the test depends mostly on the magnitude of the break and the number of observations while other factors are of secondary importance. The cointegrated VAR with structural break was used to explain the behaviour of the Polish zloty/ euro exchange rate. Two cointegrating vectors were identified. The first one can be interpreted as a long-term equation of the exchange rate zloty/euro and the second vector defines the long-term real domestic interest rates corrected for risk. The supWALD statistic was used in order to identify the moment of the break.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest określenie stopnia zróżnicowania regionalnego województw zaliczanych do tzw. Polski Wschodniej. Kryterium tego zróżnicowania stanowi struktura wytworzonego PKB oraz związany z tym przebieg wahań koniunkturalnych. Analiza struktury gospodarek tych województw oraz zastosowanie filtrów pasmowo-przepustowych służących wyodrębnieniu przebiegu wahań cyklicznych umożliwiły ocenę stopnia rozbieżności strukturalnych i koniunkturalnych pięciu badanych województw. Analiza morfologii cykli w ujęciu regionalnym potwierdziła znaczne odstępstwa przebiegu wahań koniunkturalnych od cyklu dla Polski ogółem. Widoczny jest także związek między strukturą wytworzonego produktu regionalnego a jego zbieżnością z cyklem referencyjnym. Regiony charakteryzujące się znacznie wyższym bądź niższym udziałem rolnictwa w PKB wykazują odmienną wrażliwość na zmiany koniunkturalne. Ponadto te regiony Polski Wschodniej, w których są zlokalizowane branże przemysłu o wyraźnie proeksportowym charakterze (warmińsko-mazurskie, podlaskie, podkarpackie), zachowują odrębność w przebiegu wahań koniunktury gospodarczej - jest on inny niż pozostałych regionów zaliczanych do badanego obszaru kraju. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the article is to determine the degree of regional variation among provinces located in so-called Eastern Poland. The criterion for such variation is the structure of the generated GDP and the course of fluctuations in business cycles related to it. The analysis of economy structures in such provinces, as well as application of band-pass filters, used for separating the course of cyclical fluctuations, enabled the evaluation of the degree of structural discrepancies and business cycle discrepancies in five examined provinces. The analysis of cycle morphology in a regional perspective confirmed significant discrepancies in the course of the business cycle fluctuations in comparison to the cycle for Poland in general. The relation between the structure of the generated regional product and its co-convergence with the reference cycle is also visible. Regions characterised by a much higher or much lower share of agriculture in the GDP show different sensitivity to business cycle changes. Furthermore, these regions of Eastern Poland which have industries with a clearly pro-export nature (Warmia and Mazury, Podlasie and Podkarpackie) retain their separate character in the course of the fluctuations of the business cycle, differing from other regions included in the examined area of the country. (original abstract)
EN
This article provides an outline of the basic organizational structure of the oil industry in south-eastern Poland in the years 1944-1989 from the perspective of national levels of management and the conditions of the Polish People's Republic. The paper begins with an exploration of the current state of research, describing the previous principles of functioning of the industry in Galician times and the period of the Second Republic of Poland. Particular attention is given to the transformation to the socialist model of oil industry management after WWII, its national and territorial organization, and the functioning of branches of central institutions in companies located in the territory of the contemporary Podkarpacie. The paper then examines changes to the organizational structure of local extraction plants and refineries. In conclusion, the article states that frequent and poorly justified (at least financially) structural changes demonstrate a lack of comprehensive and long-term of management of this branch of economy in the economic plans of People's Poland. (original abstract)
XX
W latach 2002-2004 przedmiotem dyskusji i publikacji naukowych była ocena korzyści i zagrożeń związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej1. Celem prezentowanej analizy jest identyfikacja i charakterystyka różnorodnych korzyści w zakresie zmian strukturalnych polskiej gospodarki związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. (fragment tekstu)
EN
In the article have been discussed chosen benefits and threats for structural changes in polish economy connected with membership in the European Union. European structural policy should be only additional one to the market-driving structural changes in the Polish economy. (original abstract)
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.