Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 187

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Procesy gospodarcze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
1
100%
XX
Początki koncepcji reinżynierii procesów związane są przede wszystkim z wprowadzeniem komputerów i oprogramowania do przedsiębiorstw. Twórcy koncepcji BPR (Business Process Reengineering) Michael Hammer i James Champy na początku lat 90. ubiegłego wieku słusznie zauważali konieczność radykalnych zmian w prowadzeniu biznesu w nowym technologicznie zrewolucjonizowanym otoczeniu [Hammer, Champy 1993]. Główny nacisk położyli oni na identyfikację, modelowanie i projektowanie procesów gospodarczych. Przyczyną tego podejścia procesowego było zamierzenie automatyzacji części, lub całych procesów, jakie do tej pory wykonywali pracownicy w organizacjach. Przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii informatycznej można znacznie podnieść wydajność organizacji, z przykładami na poparcie tej tezy każdy z nas spotyka się na co dzień(fragment tekstu)
EN
This article presents a case of process changes in the global corporation producing professional tools and garden equipment. Considered here is reengineering process servicing equipment that are out of the warranty period. The content presented is the initial state of the process, the concepts of change and the impact of re-engineering. This case also served as a model for the development of a case study, which is being used successfully in the classroom teaching with students. Analysis of the presented case is used to demonstrate the potential of a process approach for transforming business(original abstract)
XX
Dekompozycja szeregu czasowego, wyodrębniając poszczególne jego składowe, przypisuje określoną wagę i definiuje lub zakłada charakter wpływu trendu, wahań sezonowych, cyklicznych i losowych. Sposób uwzględniania sezonowości zjawiska może być różny i różnice te dotyczą nie tylko zakładanego kształtu przebiegu kolejnych sezonów czy sposobu nakładania się sezonowości na trend, ale także metody zapisu parametrów sezonowych dla konkretnych założeń co do przebiegu zjawiska. Nawet podstawowe narzędzia dostarczają niekiedy interesującego materiału do badań - niekiedy bowiem np. przyjmuje się w różnych metodach takie same założenia w stosunku do kompozycji szeregu, a dekompozycja zachodzi w nich w różny sposób. Celem artykułu jest porównanie wpływu sposobu, w jaki wybrane metody ujmują sezonowość zjawiska, na jakość dopasowania do danych empirycznych na kilku przykładach. (fragment tekstu)
EN
A subject of paper is analysis of influence of seasonality method implemented in model over quality of the investigated occurrence description, in which there is trend as well as seasonality. Special intention is paid on time series with multiplicative seasonality. These methods were implemented to decomposition of some economic occurrences with seasonal character. (original abstract)
XX
W artykule omówiono procesy jakie nastąpiły w rolnictwie węgierskim po wstąpieniu do UE, w kontekście ogólnoświatowych zmian. Zaobserwowano zmiany pozytywne (np. struktury agrarnej), jak i negatywne (np. spadek produkcji zwierzęcej). (abstrakt oryginalny)
EN
The study aims to summarize and characterize those processes which are currently going on in the Hungarian agriculture following its accession to the European Union. Ali these processes cannot be separated from the international tendencies and have impact on the relations between the member states. The role of agriculture is relatively small in the economy, but despite the decreasing tendency, agriculture has kept its positive balance in international trade. Regarding the production structure we can state that the share of animal husbandry has decreased to 40%, that causes several problems in the fodder market as well. Due to the subsidy system, the farmes receive relatively high subsidy in crop production. Farmes with plant production are the winners of accession. A slow increase can be observed in the numbers of medium sized farms and in their land use. (original abstract)
XX
Przedmiotem niniejszego artykułu jest pojęcie sprawy gospodarczej w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego dokonanej na podstawie ustawy z 4.07.2019 r., która wejdzie życie trzy miesiące po jej opublikowaniu. Nowelizacja przywraca postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych. W tym kontekście zasadnicze znaczenia ma definicja sprawy gospodarczej, która w znacznej mierze wyznacza ramy przedmiotowe tego postępowania. Autor porównuje nowe pojęcie sprawy gospodarczej do definicji dotychczas obowiązującej. Zwraca uwagę na nowe elementy tego pojęcia, które prowadzą do jego rozszerzenia, a w konsekwencji mogą negatywnie wpłynąć na procesy w sprawach gospodarczych.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the article is a new definition of a business lawsuit. It is regulated in the Code of Civil Procedure under the Act of 4 July 2019 which will enter into force 3 months after its publication. The amendment reinstates the specific proceedings for a business lawsuit. In this context, of paramount importance is the definition of a business lawsuit, which sets the framework for these proceedings. The author compares the new definition to the previous one. He underlines that it has new elements which broaden the definition and may have negative influence on proceedings in such cases.(original abstract)
XX
Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie sposobu wykorzystania wybranych kart kontrolnych na przykładzie rzeczywistych danych pochodzących z toku procesu produkcyjnego oraz przedstawienie możliwości zastosowania tytułowych kart w opisie jakości i stabilności innych procesów gospodarczych przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)
EN
In the article capabilities of employment of control charts for description of quality and stability of economic process of enterprise are considered. In the first part of the paper there are some chosen control charts are described. All control charts are illustrated with simple examples. The second part concerns regressive approach. It presents regressive control charts in application for description of stability cost level of enterprise. There control charts with a drift as well as linear and unlinear regression charts are considered. (original abstract)
6
Content available remote Proces utrzymania zintegrowanych systemów informatycznych
100%
XX
Zintegrowane systemy informatyczne (ZSI) zawierają zestaw standardowych funkcji pozwalających na kompleksowe wsparcie podstawowych procesów gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwach. Funkcjonują one w przestrzeni rynkowej w dwóch postaciach. Przede wszystkim jako produkty oferowane na rynku, a z drugiej strony - jako rozwiązania już wdrożone w konkretnych przedsiębiorstwach (zwane instalacjami systemu). Muszą ciągle nadążać za zmianami zachodzącymi w przestrzeni prawno-gospodarczej, technologicznej oraz za specyficznymi potrzebami aktualnych i potencjalnych odbiorców. Z tego punktu widzenia zasadne oraz ciekawe wydaje się więc podjęcie analizy procesu ich utrzymania przez pryzmat dorobku teoretycznego oraz praktycznego, co jest celem niniejszego artykułu. (fragment tekstu)
EN
The article reviews and analyzes integrated information systems maintenance process in theory and practice. The author shows how the approach to the maintenance of IS is changing in recent years in the foreign and domestic literature. In the end author characterizes the importance of maintaining process in practice of IT vendors and their customers.(original abstract)
XX
Przedmiotem rozważań podjętych w artykule jest racja stanu jako kategoria ekonomiczna. Autor poddał analizie znaczenie przesłanek politycznych i ideowych w kształtowaniu polityki ekonomicznej. Rozpatrzono aspekty podmiotowe i przedmiotowe procesów gospodarczych z odwołaniami do poglądów teoretyków ekonomii.
EN
The author analyses reasons of the State as an economic category. The analysis covers significance of political and ideological premises in designing the economic policy. Therea are analysed different aspects of economic processes with reference being made to views of theorists of economy. (original abstract)
XX
Celem przeprowadzonego badania jest wykorzystanie wybranych filtrów do modelowania zjawisk makroekonomicznych. W artykule przedstawiono własności i charakterystyki filtrów Hodricka-Prescotta, Baxter-Kinga, Butherworda oraz Christiano-Fitzgeralda. Została postawiona hipoteza badawcza, że rodzaj wybranego filtru nie wpływa istotnie na wyniki otrzymanych modeli oraz własności procesów resztowych. Porównanie dotyczy wartości ocen parametrów strukturalnych oraz testów związanych z procesem resztowym.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the present research is an analysis of chosen filters for modeling macroeconomical phenomena. In this article properties and characteristics of Hodrick-Prescott, Baxter-King, Butherword and Christiano-Fitzgerald filters are presented. The following research hypothesis is verified: different filters do not influence on results of estimated models and their properties of residual processes. The analysis is based on values of estimated parameters of models and properties ofresidual processes.(original abstract)
XX
Mapowanie procesów jest interesującą i niezbyt skomplikowaną metodą poprawy usprawniania procesów w przedsiębiorstwie. Jest stosowana bardzo często przez kadrę zarządzającą, zwykle intuicyjnie. Celem artykułu było przedstawienie tejże metody, jej praktyczne zastosowanie w kontekście opracowania ulepszonego procesu oraz zidentyfikowania wąskich gardeł i nieciągłości w ramach istniejących procesów w organizacji. Jako metody badawcze zastosowano case study (studium przypadku), obserwację, wywiad (ekspercki i zogniskowany) oraz badania terenowe. Jako narzędzie badawcze wykorzystano mapowanie procesów. Do projektowania map procesów zastosowano dwie techniki: Flow Carting (przepływ procesu) oraz Value Stream Mapping - VSP (mapowanie strumienia wartości). Opracowanie ma walor empiryczny, wskazuje bowiem na zasadność identyfikowania i opisywania procesów, a także na ich doskonalenie. Na podstawie wyników przeprowadzonej pracy badawczej wyciągnięto wnioski, a także przedstawiono zalety i korzyści mapowania procesów oraz dodatkowo zaproponowano daleko idące działania naprawcze procesów.(abstrakt oryginalny)
EN
Process mapping is an interesting and not very complicated method of process improvement in an enterprise. It is very often and usually intuitively used by the management staff. The aim of the article was to present this method, its practical application in the context of developing an improved process and identifying bottlenecks and discontinuities as part of existing processes in the organization. As research methods, a case study, observation, an interview (expert and skeleton) and field studies were used. Process mapping was used as a research tool. Two techniques were used to design process maps: Flow Carting and Value Stream Mapping - VSP. The study has an empirical value, because it indicates the legitimacy of identifying and describing processes, as well as their improvement. Based on the results of the research work, conclusions were drawn, as well as the advantages and benefits of process mapping and the addition of far-reaching repair processes were proposed.(original abstract)
XX
W artykule tym przedmiotem analizy jest związek pomiędzy stopą rentowności (stanowiącą stosunek zysku bilansowego do kosztu własnego sprzedaży) a wybranymi zjawiskami i procesami zachodzącymi w przemyśle w latach 1982-1986. (fragment tekstu)
EN
The paper deals with the functioning of certain elements of economic calculus with respect to state-owned enterprises in the years 1982-1986. Baaing on empirical data referring to more than one thousand enterprises, the relationships between the rate of profitability and productivity of labour, productivity of fixed assets, cost structure, exports and fixed assets amortization rate, have been studied. The correlation calculus used in. the studies makes it possible to define the character and strength of the relationship between the rate of profitability and the above mentioned phenomena, which can be also a base for the evaluation of the rate of profitability as a measure of the effectiveness of business activities.(original abstract)
11
Content available remote The Congruence Postulate at the Early Stage of Dynamic Econometric Modeling
75%
EN
The purpose of this paper is to present the different approaches to the specification of elements of internal structure at early stages of building the dynamic econometric models.(fragment of text)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie podejścia obiektowego jako przydatnego w modelowaniu procesów gospodarczych i tworzeniu architektur systemów informacyjnych przedsiębiorstw, tak aby zapewnić ich optymalizację w zakresie kosztów, czasu i wykorzystania zasobów.
EN
The purpose of the article is to present the object approach as an approach which can be highly useful for economists and successfully used by them in the modelling and optimization - with respect to the costs, time, the use of resources, business processes realized in industrial, service and insurance enterprises, banks, administration. (short original abstract)
XX
Przedstawiono spostrzeżenie o występowaniu w procesach gospodarowania trzech rodzajów związków: przyczynowych, celowych i współistnienia. Podkreślono, że ekonometryk opisujący realne procesy gospodarowania powinien uwzględniać fakt, że człowiek celowo kształtuje swoje zachowanie, celowo podejmuje decyzje. Ta celowość może ograniczać zastosowanie modeli ekonometrycznych, jeżeli dotyczy bezpośrednich działań na zmienną objaśnianą.
EN
The author presents same remarks on three kinds of economical relations: causal relations, purposeful relations and coexistence. The author underlines that, in the different time, the same relation could have purposeful or causal nature. He also thinks that in Polish just developing market-oriented economy there is more purposeful activity than causal relations.(original abstract)
XX
Uczestnicy działalności gospodarczej na wszystkich szczeblach, działający zarówno w sferze realnej jak i regulacyjnej, nieustannie zgłaszają zapotrzebowanie na informacje. Są one niezbędne dla potrzeb procesów decyzyjnych w celu ograniczania zakresu niepewności i ryzyka. Spośród wszystkich rodzajów informacji, jakie gromadzą podmioty gospodarcze, największe znaczenie mają: prawidłowa diagnoza rzeczywistego przebiegu procesów gospodarczych, trafne prognozy dotyczące przyszłego przebiegu procesów gospodarczych. Przedmiotem rozważań w referacie będzie analiza użyteczności danych, pozyskiwanych w badaniach koniunktury metodą testu dla podmiotów gospodarczych. W szczególności rozważać będziemy użyteczność tych danych dla podmiotów analizujących przebieg procesów gospodarczych i prowadzących politykę gospodarczą. W celu oceny użyteczności tych danych, podejmiemy próbę odpowiedzi na następujące pytania: czy są one w stanie uzupełnić w sposób znaczący zestaw informacji, istotnych zarówno przy podejmowaniu bieżących decyzji gospodarczych jak i rozstrzyganiu dylematów dotyczących przyszłości, czy są one wiarygodne, czy mają własności prognostyczne? W rozważaniach wykorzystane zostaną przede wszystkim doświadczenia z badań prowadzonych w IRG SGH. Ich wyniki były prezentowane zarówno w kraju jak i na arenie międzynarodowej. Za szczególnie inspirujące należy uznać dyskusje prowadzone w gronie członków CIRET-u (Centre for International Research on Economic Tendency Survey), organizacji zrzeszającej główne ośrodki zajmujące się badaniami koniunktury na świecie. (abstrakt oryginalny)
EN
All entities involved in economic activity at all levels, acting both in real and regulatory areas, are permanently demanding accessibility of information. The information they are seeking is indispensable for decision - making process in order to reduce the extent of both uncertainty and risk. Major importance is attached by the entities to the following: proper diagnosis of the real course of economic processes, justifiable prognoses concerning a potential course of economic processes. The focal point of the paper is an analysis of usefulness of the data obtained in business surveys. Special attention shall be paid to the applicability of the data for those entities who analyse the course of economic processes, and the ones that purse economic policy. In order to assess the usefulness of the data, an attempt shall be made to address the following questions: could the data be used to significantly supplement a set of information, essential for both making current economic decisions and resolving dilemmas concerning the future, are they reliable, are they of a prognosis - like nature? The discussion in the paper shall be primarily base upon experience derived from the research done in RIED WSE. The research findings have been presented both in Poland as well as on the international forum. Internationally, it is the discussion held within CIRET (Centre for International Research on Economic Tendency Survey) - organization including major centers dealing with business situation worldwide - that should be considered the most inspiring. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest prezentacja możliwości uwzględniania czynników subiektywnych (czynników o charakterze psychologicznym i socjologicznym) na procesy gospodarcze. Zaprezentowano ekonometryczny sposób uwzględniania tego typu wpływu. Opisywana procedura ekonometryczna opiera się na sztucznych zmiennych zero-jedynkowych. W przykładzie empirycznym wpływ czynników subiektywnych przeanalizowano dla spółek sektora elektromechanicznego notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wpływ ten okazał się istotny w przypadku dwóch spółek (Amica Wronki SA, Kopex SA). Wykazano również, że uwzględnianie wpływu czynników subiektywnych w proponowany sposób poprawia jakość modeli ekonometrycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article impact of subjective (psychological and sociological) factors on economic phenomena was discussed and emphasized. Econometric methods enabling taking such impact into account were presented. Proposed procedures are based mostly on the concept that presence of subjective factors could be accounted by means of dummy variables. In empirical example impact of subjective factors on economic activities was analyzed for companies of electromechanical industry recorded on Warsaw Stock Exchange. Such impact seemed to be important in case of two companies (Amica Wronki S.A., Kopex S.A.). It was also showed that taking into account impact of subjective factors improves quality of econometric estimation. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono rolę audytu wewnętrznego w procesach gospodarczych, jako narzędzia do oceny zgodności z przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Obecnie audyt wewnętrzny, postrzegany jest jako prawdziwa wartość dodana dla organizacji. Pozwala na określenie potencjalnych obszarów działania w celu zmniejszenia niepożądanych lub niespodziewanych kosztów, wynikających z nieskutecznego zarządzania, zmniejszenie ryzyka strat spowodowanych przez niską jakość zarządzania projektami lub niedokładne informacje w procesie podejmowania decyzji. Zarząd spółki, dzięki audytowi wewnętrznemu, powinien w sposób ciągły monitorować i mierzyć narażenie na ryzyko, co gwarantuje właściwie zarządzanie procesami operacyjnymi. ( abstrakt oryginalny)
EN
The article shows the role of internal audit in business processes as a tool to review compliance with internal and external regulations. In the current environment, internal audit has to bring true added value for an organization, such as identifying potential areas for reducing undesired or unanticipated costs arising from ineffective risk management and reducing losses caused by low-quality project management, improper processes and inaccurate management information for decision making. Internal audit has to be much closer to management and has to become more involved in operating decision making. Internal audit, in co-operation with the management of the company, should continuously monitor and measure the exposure to risks, helping to ensure that they are appropriately managed. (original abstract)
XX
Przedmiotem tego artykułu jest przede wszystkim charakterystyka realnych procesów gospodarczych jako składników logistyki, ich współczesnych tendencji rozwojowych, nie zaś rozpatrywanie koncepcji i uogólnień teoretycznych będących treścią wiedzy ekonomicznej. Oczywiście również w sferze teorii możemy odnotować obecnie wiele nowych koncepcji, które kształtują nowe horyzonty logistyki w sferze nauk ekonomicznych, a także nauk o zarządzaniu. (fragment tekstu)
EN
Many years now there have been observed dynamic changes in the real and information logistic processes. These changes occur under the influence of globalisation of economic connections, new challenges in the sphere of competition, and technical progress, which enables spread of new solutions in logistics. Within the contemporary tendencies in the development of logistics as a sphere of real economic processes, the following directions of major importance can be observed: -The development of logistic processes and increase in their efficiency are favoured by integration processes in the world economy which cause obliteration of customs barriers, unification and standardization of products, procedures, and information. - The basic link in logistic processes is an enterprise. The leading characteristic of an enterprise is integration of particular functions of logistic processes and wide spread of modern logistic conceptions. Integration of logistic processes in an enterprise is realized parallelly with the creation and development of specialized enterprises which render wide range of services in logistics: transport, forwarding, storing, information services etc. - Nowadays there is taking place dynamic technical progress in the sphere of transport, storing, administrative costs, and packages, which makes possible efficient realization of the flow of supply, proper protection of stock-in-trade, shorterning of transport-storing procedures duration. - The application of computer technology is becoming more and more common, both in steering the real logistic processes and in information and decision-making systems. The above-mentioned directions of changes in the contemporary logistics have led to an increase in the efficiency of enterprises activity, which is manifested especially by lowering of the absorptive power of the market of economic processes and distinct reduction of logistic costs. These phenomena also occur in the Polish economy. (original abstract)
XX
Niniejszy artykuł prezentuje w sposób syntetyczny aspekty związane z wykorzystaniem metody pomiaru jakości usług Servqual w pomiarze satysfakcji klienta w procesach usługowych. Część pierwsza definiuje proces usługowy oraz kryteria jego oceny. Druga część publikacji przybliża zależności pomiędzy poziomem satysfakcji klienta a jakością usług. Ostatnia część przybliża metodę Servqual oraz prezentuje zaprojektowane modyfikacje tejże metody. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents a concise aspects of using the method of measuring the quality of services Servqual in the measurement of customer satisfaction in the service processes. The first chapter defines the service process and the criteria for its evaluation. The second part of the publication approximates the relationship between the level of customer satisfaction and quality of service. The last part in-troduces the method of Servqual and presents design modifications of that method. (original abstract)
XX
W opracowaniu porównano syntetyczny wskaźnik koniunktury całej gospodarki z tempem wzrostu produktu krajowego. Zaprezentowano koncepcję dystrybucji rocznych wartości tego tempa na miesięczne przedziały narastania strumienia produktu. Autor zajął się tym problemem w związku z dyskusją nad systemem wag, przyjętych w algorytmie obliczania syntetycznego wskaźnika koniunktury dla całej gospodarki.
XX
Artykuł podejmuje kwestię roli pieniądza we współczesnej gospodarce. Proponuje redefinicję tego pojęcia i zdefiniowanie go jak "prawa do nabywania dóbr i usług". Ten sposób rozumienia pieniądza pozwala lepiej zrozumieć jego funkcje w gospodarce i prowadzi do ważnych wniosków. Autor pokazuje mechanizm kreacji pieniądza w procesach realizacji funkcji pośrednictwa w systemie bankowym i rolę banku centralnego oraz związków z zagranicą ukazywanych w bilansie płatniczym. Opisuje kształtowanie agregatu pieniężnego i dowodzi, że kryzys współczesnego pieniądza w jego funkcjach ekonomicznych ma swe źródła w kryzysach instytucji współczesnego systemu finansowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper deals with an issue of a role of money in a modern economy. It proposes a new definition of this term and specifies it as "rights to buy goods and services". Such a way to understand money allows to better understand its functions in the economy and leads to important conclusions. The author shows mechanism of money creation in processes of intermediation in a banking system and discusses a role of a central bank and international relationships reflected in a balance of payments. He describes creation of money aggregates and argues that crisis of modern money in its economic functions results from crises of institutions of the modern financial system. (original abstract)
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.