Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 661

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Polityka energetyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
XX
Od najdawniejszych czasów człowiek dąży do zapewnienia sobie odpowiedniej ilości energii, która zabezpieczyłaby go przed chłodem i pozwoliła sprawnie funkcjonować. We współczesnym świecie, już nie sama tylko energia cieplna jest dla nas najważniejsza. Energetyka, przez większość ludzi uważana za jedną z wielu dziedzin gospodarki, często bagatelizowana, jest odpowiedzialna za praktycznie wszystkie sfery życia człowieka. Błyskawiczny postęp, jaki osiągnęła ludzkość w ubiegłym stuleciu spowodował potężny wzrost zapotrzebowania na wszystkie nośniki energii. Największe światowe gospodarki USA, Chin, Indii, Rosji czy państw Unii Europejskiej nie są w stanie sprawnie funkcjonować bez ciągłego zwiększania mocy wytwórczych energii elektrycznej oraz coraz większego wykorzystania surowców energetycznych. Znaczenie energii dla światowej gospodarki można porównać do krwiobiegu w żywym organizmie. Tak jak krew zasila cały organizm, aby mógł sprawnie działać, tak też energia jest niezbędna dla funkcjonowania światowej gospodarki, w tym gospodarek wszystkich państw oddzielnie. W tym miejscu należy pamiętać, czym grozi organizmowi utrata pewnej ilości krwi. W przypadku kryzysów energetycznych i spadku mocy na całym świecie, skutki takiej sytuacji mogą się okazać tragiczne dla całej ludzkości. Już podczas wielkiego kryzysu energetycznego na początku lat 70. XX w. dało się zauważyć, jak słabo świat jest przygotowany na ewentualne problemy z dostawami energii. Od tego czasu kwestia bezpieczeństwa energetycznego na stałe za gościła w strategiach rozwoju i bezpieczeństwa wszystkich państw na naszym globie. (fragment tekstu)
XX
Polityka energetyczna UE jest jeszcze stosunkowo młodym tworem. Od jej realizacji zależeć będzie kształt rynku energii w Europie i poza nią. Obecnie priorytetem jest inwestowanie w źródła odnawialne i zabezpieczenie przyszłych dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego. Niebagatelne znaczenie mają tu stosunki z Federacją Rosyjską, głównym dostawcą surowców dla Europy. Współpraca tych dwóch partnerów w dziedzinie energetyki dopiero niedawno doczekała się ram prawnych. W najbliższych latach będzie ona bez wątpienia jednym z najważniejszych tematów rozmów pomiędzy dyplomatami Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
EU energy policy is still relatively a new creation. The energy market in Europe and outside the continent will depend on it. The priority now is to invest in renewable sources and to secure future supplies of oil and natural gas. Considerable importance is given to the relations with the Russian Federation, the main supplier of raw materials for Europe. The cooperation of these two partners in the field of energy only recently has been put in the legal framework. In the coming years it will be without a doubt one of the main issues of discussions between diplomats of the European Union and the Russian Federation. (original abstract)
XX
Zmiany klimatyczne w Arktyce sprawiły, że wokół regionu Bieguna Północnego zogniskowały się interesy polityczne wielkich mocarstw. Zrodziło to pytania: Czy z Morza Barentsa wyłania się nowy region energetycznych dostaw ropy i gazu dla Unii Europejskiej? Czy zasoby Dalekiej Północy będą w przyszłości odgrywać ważna rolę w dywersyfikacji dostaw surowców do UE? Jaka jest rola UE w "grze" o Arktykę? Artykuł analizuje interesy i uwarunkowania polityki arktycznej UE oraz jej wybranych państw członkowskich na tle dynamicznego rozwoju uwarunkowań polityczno - gospodarczych na Dalekiej Północy. (abstrakt oryginalny)
EN
Climate changes in the Arctic made the North Pole area a focal point for political interests of great powers. This brought questions: Is the Barents Sea an emerging region of new energy oil and gas supplies for the European Union? Will the High North resources play an important future role in diversification of European energy supplies? What is the UE's role in the "game" for the Arctic? The article analyzes interests and conditions of Arctic policy of the EU and its selected Member States against the dynamic development of political and economic considerations in the Far North. (original abstract)
XX
Jakie były początki funkcjonowania wspólnej polityki energetycznej Unii Europejskiej? Jaki był udział polityki energetycznej w rozwoju integracji europejskiej na poszczególnych jej etapach? Jakie wnioski niesie to dla dalszych projektów integracyjnych oraz dla przyszłości unijnej polityki energetycznej? Niniejszy artykuł jest próbą znalezienia odpowiedzi na powyższe pytania poprzez przedstawienie zarysu historycznego oraz genezy wspólnej polityki energetycznej Unii Europejskiej. Jego celem jest więc analiza historii rozwoju wspólnej polityki energetycznej od podpisania Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali w 1951 roku do stanu przed podpisaniem Traktatu Lizbońskiego w 2007 roku. Autorka zwraca szczególną uwagę na czynniki dynamizujące proces, tzw. motory procesu integracji (w tym rolę rynku) oraz na czynniki sukcesu (m.in. rolę instytucji i prawa), uwzględniając specyficzną rolę elementów zewnętrznych (jak polityka zagraniczna czy sytuacja ekonomiczna na rynkach globalnych). W artykule opisano również ewolucję celów wspólnej polityki energetycznej i przedstawiono przyczyny oraz okoliczności ich powstania, a także, w zakończeniu, wskazano na potrzebną równowagę między poszczególnymi celami. W ostatniej części artykułu autorka przedstawia swoje obserwacje, które mają znaczenie zarówno dla analizy dzisiejszych problemów energetycznych Europy, jaki i dla przyszłości rozwoju unijnej polityki energetycznej. (abstrakt oryginalny)
EN
What was the beginning of the functioning of the EU common energy policy7 What role did the energy policy play in the development of the European integration process at its different stages? What consequences does it have for further integration projects and for the future of the EU energy policy? The article looks for answers to those questions by presenting a historical outline and the origin of the common energy policy. The aim of the article is to analyse the history of the development of the common energy policy from the signing of the Treaty establishing the European Coal and Steal Community in 1951 until the period preceding the signing of the Treaty of Lisbon in 2007. The author focuses particularly on the factors dynamising the process, the so-called "engines of the integration" (i.e. the role of the market) and on the factors of success (i.e. the role of the institutions and law) taking also into account the specific role of the external factors (such as foreign policy and the economic situation on the global markets). The article also describes the evolution of the aims of the common energy policy and presents the causes and circumstances of their formation, and, at the end, it indicates a need of a balance between these aims. In the last part of the article, the author presents observations, which are relevant to the analysis of the current energy problems in Europe as well as to the future of the EU energy policy. (original abstract)
EN
The following article treats about the problem of renewable energy sources in Baltic states in the context of Russian Federation European interests. To be more precise, it raises the topic of energy domination policy, which is an integral part of Russian geostrategy. Author makes an attempt to take a look at the influence of renewable energy sources on the Russian-Baltic affairs, whereas Baltic states are importers of widely understood energy - electricity, natural gas, petroleum etc. This article has its theoretical basis on the complex interdependence theory by Robert Keohane and Joseph Nye. Main hypothesis to verify states that the intensification of renewable energy exploitation brings a positive impact on the Baltic states position in negotiations with Russia. The interdependence model of those countries to Kremlin should move from "vulnerability" towards "sensitivity", which is relative better. Main point of this article is denying the geopolitical determinism and a simplified, static view on international affairs, which is actually popular in Polish public debate. Poles have great faith in the theses of classic realists, just like Hans Morgenthau or Kenneth Waltz, leading to the conclusion that the negotiating position of the state is given once for all, and is inseparably connected to geography. This point of view did not defend itself from criticism in modern times. In author's opinion, todays geopolitical reality should be studied from many perspectives, never excluding economy. Polish public debate needs revision of many popular theses and myths, especially about the absolute superpower of Russian empire in every single aspect, resulting from its military power. (original abstract)
EN
Purpose of research: The European Union has three main objectives in its energy policy. The most crucial one is due by 2020, to reduce greenhouse gas emissions (mainly CO2) by at least 20% below 1990 levels. This research attempts to calculate Actual-Open CO2 emission in the EU countries for the years 1997-2017, including in the calculation export and import of CO2 in products and services from the USA. Design/methodology/approach: This study takes into account the USA and 27 European countries (all the EU members without Malta). Actual-Open CO2 emissions were obtained by applying the appropriate Actual Emission Factor. The calculation takes into consideration the transfer of CO2 in exported products and services from the USA to the EU and vice versa. Findings: It has become apparent, that Actual-Open CO2 emission statistics in the EU member states are different from the Official-Closed CO2 emission data. This has raised several challenges: 1) A change should be considered in the approach to the reduction of CO2 emission in the EU energy policy, to take into account CO2 emission balance with other countries. 2) To implement this, the EU needs an instrument that would lead other countries to look at their CO2 emissions in a similar manner to the EU. 3) EU member states should redefine their approach to the import of goods from countries with a lower production cost due to their less stringent approach to environmental problems. Originality/value: The survey presents actual CO2 emission values in the EU countries incorporating net gain/loss from the US imports/exports.(original abstract)
XX
Proces kształtowania bezpieczeństwa energetycznego państwa jest ciągły, a przy obecnym stanie zasobów surowców i nośników energii nie może być uznany za zakończony. Bezpieczeństwo energetyczne jest "dynamicznym procesem, w którym ważną rolę odgrywają trendy globalne i regionalne oraz określone działania z zakresu polityki energetycznej". Można stwierdzić, iż współcześnie mamy do czynienia z poszerzeniem zakresu przestrzennego (globalizacją) bezpieczeństwa energetycznego. Jednocześnie bezpieczeństwo energetyczne zajmuje istotne miejsce w systemie bezpieczeństwa każdego państwa, ponieważ warunkuje wszelkie działania gospodarcze. Do najistotniejszych elementów oddziałujących na bezpieczeństwo energetyczne zaliczyć należy: wielkość zasobów znajdujących się na terenie danego kraju; stopień zróżnicowania źródeł zaopatrzenia; ich pochodzenie (krajowe lub zagraniczne); ilość zmagazynowanych rezerw; poziom rozwoju odnawialnych źródeł energii; forma własności przedsiębiorstw sektora energetycznego i systemu zaopatrzenia; stan systemu zaopatrzenia (moc przesyłowa, stan techniczny, niezawodność); poziom rozwoju środków transportu i infrastruktury drogowo-kolejowej; jakość nadzoru państwa nad całością procesu produkcji i dystrybucji energii; jakość planowania i wdrażania w życie decyzji rozwojowych i inwestycyjnych; możliwość finansowania nowych technologii; stabilność sytuacji zewnętrznej; stabilność sytuacji międzynarodowej. (fragment tekstu)
EN
The paper discusses the concept of energy security which depends on the type of energy carrier. Energy security may be considered in political, economic, ecological, institutional and technical aspects. The author presents the issue of energy self-sufficiency of the state in terms of autonomy and integration, and the risk related to energy supplies. Moreover, the specificity of energy security of great agglomerations is investigated and - on the example of Poland - energy security bodies. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest omówienie i ocena zróżnicowania konsumpcji odnawialnych źródeł energii w państwach członkowskich UE. Zakres czasowy obejmuje 2005 i 2015 rok. Dane pochodzą z Eurostatu. Analizę przeprowadzono w oparciu o syntetyczny miernik rozwoju, używając metody bezwzorcowej. Miernik syntetyczny wyznaczono na podstawie trzech cech prostych: udział odnawialnych źródeł energii w konsumpcji energii w 2015 roku, różnica udziału energii odnawialnej w konsumpcji energii pomiędzy 2005 a 2015 rokiem (w punktach procentowych), deficyt/nadwyżka w zakresie osiągnięcia w 2015 roku celu wskaźnikowego wyznaczonego na 2020 rok (w punktach procentowych). Państwa UE zostały podzielone na cztery grupy zróżnicowane pod względem konsumpcji odnawialnych źródeł energii (pierwsza klasa - bardzo wysoki poziom, druga klasa - wysoki poziom, trzecia klasa - dość niski poziom, czwarta klasa - bardzo niski poziom). Następnie podzielone grupy zostały przeanalizowane pod kątem udziału odnawialnych źródeł energii w pierwotnej produkcji energii odnawialnej i zużycia poszczególnych odnawialnych źródeł energii. W badanym okresie zużycie energii z OZE wzrosło w Unii Europejskiej, ale poszczególne państwa członkowskie charakteryzują się zróżnicowaną sytuacją. Rodzaj wykorzystywanej energii w dużej mierze zależy od zasobów krajowych. Większym udziałem odnawialnych źródeł energii w konsumpcji charakteryzują się kraje Europy Północnej. Najpopularniejszym odnawialnym źródłem energii w krajach Unii Europejskiej jest biomasa. W zależności od warunków poszczególnych krajów - jest to biomasa rolnicza i leśna.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to discuss and assess the diversification of renewable energy sources consumption in European Union member states. The time scope covers 2005 and 2015. The data comes from Eurostat. The analysis was based on synthetic indicators - using a non-standard method. Synthetic indicators were assessed based on three simple features such as: the share of renewable energy in energy consumption in 2015, the difference between the share of renewable energy in energy consumption in 2015 and in 2005 (in percentage points), deficit/surplus in the 2020 target reached in 2015 (in percentage points). The European Union member states were divided into four diversified group in terms of renewable energy sources consumption (first class - a very high level, second class - quite a high level, third class - quite a low level, fourth class - a very low level). Then the divided groups were analyzed according to the share of renewable energy sources in the primary production of renewable energy and the consumption of individual renewable energy sources. During the research period renewable energy consumption increased in the European Union, but individual member states are characterized by a diverse situation. The type of energy used depends largely on national resources. The countries of Northern Europe are characterized by a greater share of renewable energy sources in consumption. Biomass is the most popular renewable source of energy in the European Union. Depending on the conditions of individual countries - it is agricultural and forest biomass(original abstract)
XX
W artykule autor porusza kwestię bezpieczeństwa energetycznego, wychodząc od swoistej noty na temat książki Sachy Muller-Kreanera zatytułowanej "Bezpieczeństwo energetyczne - nowy pomiar świata", przechodząc poprzez prezentację wybranych zamierzeń, koncepcji i działań Unii Europejskiej w tym zakresie, aż do przedstawienia i krytycznego przeanalizowania nowego pomysłu Jerzego Buzka i Jacques Delorsa, stworzenia Europejskiej Wspólnoty Energetycznej. W artykule są omawiane problemy związane z dualnym wzajemnie zależnym kompleksem zagrożeń narastającym na osi bezpieczeństwa, a więc energetyką i ekologią. Rozważane jest także zagadnienie konieczności ukształtowania jednolitej strategii w tym zakresie i obecna dominacja subiektywnych interesów państw członkowskich, które mogą być w znaczącym stopniu destrukcyjne dla idei integracji europejskiej. Autor, przygotowując artykuł, opierał się na analizie dokumentów oraz bieżących działań zarówno Unii, jak i państw członkowskich w tym zakresie. W konkluzjach zawarto obawy o rzeczywiście wspólnotową formę działania państw członkowskich wynikające z ich różnorodnego podejścia do owej kwestii i niemocy ustanowienia realnie wspólnotowej polityki energetycznej. Przeprowadzane rozważania doprowadziły autora do wniosku, na podstawie którego stwierdził, że tak sama integracja sektorowa, od której rozpoczął się proces tworzenia Unii Europejskiej w latach 50. może stać się początkiem jego końca. (abstrakt oryginalny)
EN
The author of the article discusses the issue of energy security starting with a characteristic comment on Sascha Muller-Kraenner's book titled "Energy Security - re-measuring the world", going through a presentation of selected European Union plans, ideas and activities in that respect and finally presenting and examining a new Jerzy Buzek's and Jacques Delors' idea to create European Energy Community. The article discusses issues connected with dual mutually dependent complex of threats growing on the security axis, i.e. energy industry and ecology. There is also an analysis of the necessity to develop a common energy strategy and the issue of the present domination of particular interests of the member states which can have a highly destructive effect on the idea of the European integration. Preparing the article, the author drew on his analysis of documents and current European Union and member states' actions. The conclusions draw readers' attention to fears about a really common form of action of the member states due to their varied approach towards the issue and inability to develop a really common energy policy. The deliberations led the author to a conclusion that the same sectoral integration that started the process of European Union creation in the 1950s can be the beginning of its end. (original abstract)
10
Content available remote Economic Dimension of Polish Energy Security
80%
EN
Research background: Stable and reliable access to a variety of energy carriers is undoubtedly a basis for the development of any economy. Therefore, the primary condition for the security of the state and its citizens is to ensure the essential minimum of energy on its territory. We can observe, however, an increasing dependence of the Polish energy sector on external sources.Purpose of the article: The aim of this paper is to examine and evaluate the economic aspects of the Polish energy security considering the fact of growing de-pendency on foreign supplies of energy carriers.Methods: In this paper we analyze the Polish energy security using several indicators: fuel/price efficiency ratio, energy intensity of the economy and Herfindahl-Hirschman rate of market concentration. For calculations we use statistical data provided by Energy Market Agency publications, including "Energy Situation in Poland" covering the years of 2000-2015.Findings & Value added: On the one hand, the Polish energy security depends on its internal conditions and resources - in this context, the available resources of coal and lignite play an extremely positive role because they provide access to a reliable source of energy. On the other hand, Poland is becoming dependent on external commitments that restrict the free use of domestic resources, thus lowering the energy security of the country, speaking in particular of oil and natural gas resources. The analysis carried out in this paper will allow to evaluate the effectiveness of using various energy carriers with respect to their price, market structure and geopolitical conditions. (original abstract)
XX
Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej stało się - obok rozwoju gospodarczego i wzmocnienia pozycji Unii w świecie - jednym z trzech filarów czeskiego przewodnictwa w Unii Europejskiej (styczeń-czerwiec 2009)1 . Przygotowania do prezydencji trwały ponad dwa lata, przez ten czas weryfikowano i uszczegółowiano jej założenia i cele, ale kwestia budowy wspólnej polityki energetycznej niezmiennie znajdowała się wśród najistotniejszych zadań. Już w pierwszym, dość ogólnym dokumencie programowym przyszłej prezydencji, z lutego 2007 roku, bezpieczeństwo energetyczne znalazło się w wykazie najistotniejszych zagadnień, którymi Unia Europejska miała się zająć w trakcie czeskiego przewodnictwa, choć jako główny problem prezydencji wskazano zniesienie wszelkich barier dzielących Unię (chodziło przede wszystkim o likwidację protekcjonizmu i liberalizację handlu między państwami członkowskimi), a przez to wzmocnienie jej konkurencyjności2 . Wydarzenia z końca 2008 roku udowodniły, jak celne okazały się czeskie priorytety. Z jednej strony był to głęboki kryzys gospodarczy, który w ciągu kolejnych miesięcy wstrząsnął tak Unią, jak i jej najważniejszymi partnerami handlowymi, z drugiej, konflikt gazowy między Rosją a Ukrainą, który na kilka dni poważnie zagroził bezpieczeństwu energetycznemu niektórych państw członkowskich UE i po raz kolejny pokazał, że Unia nie jest w stanie bronić się przed tego typu niebezpieczeństwem i nie potrafi na nie reagować.(fragment tekstu)
EN
The Czech Republic struggles with most of the problems related to energy security issues that need to be solved at the level of European Union; that is why the country supports creation of EU energy policy and power industry was one of the three pillars of Czech presidency in EU in 2009. To a great extent, the Czech economy is dependent on the import of natural gas and oil, mainly from Russia, and has limited possibilities for development of alternative energy sources. Threats resulting from old infrastructure of production and transport of energy, as well as low energy efficiency, are serious problems. Czech people pay a lot of attention to European discussion on the development of nuclear power industry that can become one of the pillars of energy production in Czech Republic in the future. They are also vivid supporters of liberalization of energy markets which allowed to finish works on the third energy liberalization package.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono mechanizmy tworzenia prawodawstwa unijnego oraz procesy podejmowania decyzji zarówno w sensie ogólnym, czyli dotyczącym wszelkich problemów pojawiających się w życiu wspólnoty, jednak w szczególności skupiono się na decyzjach dotyczących polityki energetycznej. Zwrócono uwagę, że większość aktów prawnych związanych z energetyką, takich jak dyrektywy dotyczące odnawialnych źródeł energii, czy też problemów związanych z ograniczeniem emisji szkodliwych sub- stancji do środowiska, są procedowane zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą. Specjalne procedury ustawodawcze stosuje się natomiast w przypadku umów międzynarodowych pomiędzy Unią Europejską a państwami spoza jej granic. Ważne znaczenie przy podejmowaniu decyzji ma procedura trylogu oparta na negocjacjach przedstawicieli instytucji unijnych w celu uzgodnienia wspólnego stanowiska wszystkich organów UE jeszcze przed pierwszym czytaniem w Parlamencie Europejskim. W artykule poruszono również problem polityki energetycznej i jej wpływu na środowisko przywołując odpowiednie artykuły Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Przedstawiono również najistotniejsze możliwości wpływu państw członkowskich na kształt nowych aktów prawnych w kontekście polityki energetycznej. Jest to niezwykle istotne zagadnienie z punktu widzenia inwestorów, gdyż projekty związane z branżą energetyczną mają bardzo długi okres zwrotu, więc stabilność i przewidywalność polityki energetycznej wspólnoty ma dla nich znaczenie pierwszorzędne. W dalszej części artykułu omówiono możliwości kształtowania nowych aktów prawnych związanych z energetyką na etapie przygotowywania projektu lub rozporządzenia. Omówiono także prace komisji parlamentarnych zwłaszcza tych związanych z energetyką, czyli komisji ITRE(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the EU legislative procedure and decision-making processes with a spe- cial emphasis on decisions regarding energy policy. It has been pointed out that most of the energy related legal acts, including the renewable energy directive and those aimed at the gradual reduction of emissions of harmful substances, are adopted according to the ordinary legislative procedure. However, special legislative procedures apply in the case of international agreements between the European Union and third countries. The trilogues, i.e. meetings of the European Commission, the European Parliament, and the Council, aimed at reaching a common position before the first reading in the EP, are of great importance in decision making. The article also discusses the problem of energy policy and its impact on the environment, recalling the relevant articles of the Treaty on the functioning of the European Union. The most important paths of influence of the Member States on new legal acts in the context of energy policy have also been shown. This is an extremely important issue from the investors' point of view, since projects related to the energy industry have a very long payback period, so the stability and predictability of the Community's energy policy is of paramount importance to them. The possibilities of shaping new laws related to energy at the stage of preparing a regulation are discussed later in the article. The work of parliamentary committees, especially those related to energy, i.e. the ITRE (The Committee on Industry, Research and Energy) Committee and ENVI (The Committee on the Environment, Public Health and Food Safety) has also been discussed. In addition, the article(original abstract)
XX
Przedstawiono zarys historyczny tworzenia wspólnej polityki energetycznej. Przybliżono kierunek działań nakreślony przez Unię Europejską.
EN
This paper refers to the historical shape of a common European Unions' energy policy as well as to the member states' will to spread over an energy sector market rules. Energy security and energy markets competitiveness are among the main goals of a common energy market creation process aimed at sustainable economic development. The author describes in this paper actions undertaken by the European Union focused at the common market creation. Bearing in mind that progress of markets liberalization differs between member states and despite of the fact that the above-mentioned actions not always are fully effective it must be highlighted that in the end they enabled European Commission to undertake proposals on solutions towards finalizing European energy markets creation. (original abstract)
XX
Głównym celem artykułu jest opisanie zróżnicowanej integracji w polityce energetycznej UE, która dotyczy wyłączenia gazociągów Nord Stream 2 i OPAL spod prawa europejskiego, a dokładniej z tzw. Trzeciego Pakietu Energetycznego. Próba derogacji prawa UE w odniesieniu do tych gazociągów miała ogromne znaczenie gospodarcze i polityczne dla całej Europy Środkowej. Wpłynęło to również na modyfikację prawa unijnego, a tym samym miało konsekwencje systemowe dla całej UE. W niniejszym artykule przeanalizuję proces mający na celu odstępstwo od stosowania prawa europejskiego oraz jego konsekwencje. Ponadto postaram się odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu dyskusja publiczna utrudniła możliwość wyłączenia spod prawa europejskiego gazociągów. Na koniec przejdę do wyjaśnienia powodów, dla których wyłączenie spod prawa Unii w rozpatrywanej sprawie nie powiodło się. Wydaje się to mieć duże znaczenie dla wyjaśnienia innych nieudanych prób dywersyfikacji integracji w ostatnich latach; może również pomóc w nakreśleniu, jakie ograniczenia istnieją dla samego procesu w przyszłości. (abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of the article is to describe differentiated integration in the EU energy policy which concerns the exemption of the Nord Stream 2 and OPAL pipelines from European law, and more precisely from the so-called Third Energy Package. The attempt to derogate EU law in relation to these pipelines in Germany was of great economic and political importance for Central Europe as a whole. It also affected the modification of EU law and thus had systemic consequences for the entire EU. In this article, I will analyse the process aimed at derogation from the application of European law and its consequences. Furthermore, I will try to answer the question to what extent the public discussion hindered the possibilities of exemption from European law. Finally, I will turn to clarifying the reasons why exclusion from EU law in the case under review has failed. This seems to be of great importance when explaining other failed attempts to diversify integration in recent years as well; it may also help delineate what limitations there are for the very process in the future. (original abstract)
XX
Opisano, wyjaśniono i zinterpretowano aktualny stan relacji energetycznych w Europie.
EN
In this paper the author suggests ways of avoiding the trap of dichotomous thinking when looking for theoretical instruments in investigating European energy relations. The most fashionable contemporary perspectives refer to two traditional alternatives: the realist versus liberal paradigm of international relations. This logic is expressed (in the field of energy relations) by the 'Markets and Institutions' or 'Regions and Empires' approach - the latter inviting more and more enthusiasm amongst scholars recently. This paper argues that the alternative: applying one to the exclusion of the other paradigm is not only incorrect but also, to a large extent, misleading. The complexity of energy relations in Europe and beyond may be captured only in composite multi- theoretical frameworks. Instead of the 'off-the-shelf' interpretative model the researcher needs to construct a tailor-made set of available theories to be applied individually in each and every specific problem. This paper also outlines the basic characteristics of the theoretical approaches to be employed in the specific dimensions of energy relations research. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest zbadanie i ocena aspektu ekonomicznego bezpieczeństwa energetycznego Polski ze względu na rosnącą zależność od zagranicznych dostaw nośników energii. W artykule posłużono się następującymi wskaźnikami: wskaźnik efektywności cenowej paliw, wskaźnik energochłonności gospodarki oraz wskaźnik koncentracji rynku Herfindahla- Hirschmana. Bezpośrednim źródłem tych danych są kwartalne biuletyny pt. "Sytuacja Energetyczna w Polsce" obejmujące lata 2000-2016. Z jednej strony bezpieczeństwo energetyczne Polski zależy od jej wewnętrznych uwarunkowań. Z drugiej strony zaś Polska jest także uzależniona od zewnętrznych okoliczności i zobowiązań, które ograniczają możliwości swobodnego korzystania z posiadanych zasobów, a także powodują zmniejszenie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Dlatego też analiza przeprowadzona w niniejszym artykule pozwoli ocenić efektywność wykorzystania różnych nośników energii pod względem ceny, struktury rynkowej i warunków geopolitycznych(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to examine and evaluate the economic aspects of Polish energy security considering the fact of growing dependency on foreign supplies of energy carriers. In this paper we analyze Polish energy security using several indicators: fuel/price efficiency ratio, energy intensity of the economy and Herfindahl-Hirschman rate of market concentration. For calculations we use statistical data provided by Energy Market Agency publications, including "Energy Situation in Poland" covering the years of 2000-2015. On the one hand, energy security of Poland depends on its internal conditions and On the other hand, Poland is becoming dependent on external commitments that restrict the free use of domestic resources thus lowering the energy security of the country, The analysis carried out in this paper will allow to evaluate the effectiveness of using various energy carriers with respect to their price, market structure and geopolitical conditions(original abstract)
17
Content available remote Miejsce Polski w polityce energetycznej Unii Europejskiej
80%
XX
Realizowane i projektowane projekty gazociągów, ropociągów oraz zawierane umowy międzynarodowe są nieodzownym elementem wpływu na stabilność i bezpieczeństwo dostaw surowców do kraju, który nie posiada własnych lub wystarczającej ilości zasobów energetycznych. Relacje Polski z innymi państwami, będącymi głównymi dostawcami surowców energetycznych, a także podejmowanie projektów infrastrukturalnych są zatem ważnymi aspektami zwiększania bezpieczeństwa energetycznego kraju. Nie należy jednak zapominać, że Polska funkcjonuje w ramach Unii Europejskiej, która z jednej strony solidarnie pomaga zapewnić owe bezpieczeństwo, a z drugiej wymaga dostosowań do określonych przepisów prawnych i kierunków działań politycznych, co może mieć negatywny efekt w tym kontekście. (abstrakt oryginalny)
EN
Implemented and planned pipeline projects for gas and oil as well as international agreements are the fundamental elements of security and stability of the supply of fossil energy resources to every country that does not own enough domestic supplies of energy carriers. Therefore Polish relations with other countries being main suppliers of energy and realization of important infrastructure projects are crucial for increasing the level of Polish energy security. We should not forget, however, that on the one hand Polish membership in the EU offers solidarity measures within the energy security area, yet on the other hand many required legal and political adjustments may bring negative and unexpected results in the same area. (original abstract)
18
Content available remote Europejska polityka energetyczna a globalny scenariusz redukcji emisji CO2
80%
XX
W niniejszej pracy podjęto próbę syntetycznego przedstawienia owych reguł związanych z ograniczeniami emisji CO2, zdefiniowanych przez Europejską Politykę Energetyczną (EPE). Politykę tę z jednej strony usytuowano w uwarunkowaniach globalnych wynikających z Protokołu z Kioto, a z drugiej - pokazano jej wpływ na funkcjonowanie polskiego sektora elektroenergetycznego.
EN
The paper describes "the game rules" of reducing CO2 defined in European Energy Policy. It shows the impact of Kyoto Protocol commitments on determining this policy and discusses the actual terms and trends in global energy sector identified by McKinsey Company. The main targets of the European Energy Policy defined in the Presidency Conclusions of Council of the European Union in March 2007 and the main scenarios how to reach them are presented. These targets, called "3 x 20 by 2020", are: reduction of greenhouse gases by 20%, improving energy efficiency by 20%, and raising the share of renewable energy in the energy mix to 20 % - all these by the year 2020. The final section of this paper presents implications of the European Energy Policy for Polish energy sector and the problems to achieve their objectives. (original abstract)
XX
Niniejszy artykuł ma na celu dokonanie przeglądu zakresu przedmiotowego badań nad europejską polityką energetyczną, wskazanie najważniejszych dylematów teoretycznych w podejmowanych analizach oraz przegląd najczęściej wykorzystywanych i najbardziej adekwatnych narzędzi metodologicznych. Autor wskazuje na egzemplifikację różnych podejść analitycznych i sposobów formułowania problematyki badawczej odnoszącej się do polskiej, ale głównie jednak (z konieczności) do światowej literatury przedmiotu. (fragment tekstu)
EN
The author of this article seeks to review the fundamental theoretical dilemmas and major methodological challenges to be met by a researcher of European Union' energy policy. In the first part, the scope and structure of the EU energy policy research agenda is covered, accompanied by a basic characterization of the policy itself. This description can act as a 'road map' of already undertaken and potential analytical perspectives. The second part provides the theoretical basis, which is followed by a review of the most frequently explored and most adequate methodological tools. The author presents examples of different analytical approaches and ways of defining research problems, referring to Polish and international scientific literature. (original abstract)
XX
Omówiono pracę doktorską Marcina Bodio, której celem była weryfikacja tezy, w myśl której w okresie prezydentury W. Putina nastąpiła radykalna i długotrwała w skutkach zmiana paradygmatów współpracy w sferze energetycznej między Unią Europejską a Federacją Rosyjską.
EN
The paper outlines the main line of reasoning of the doctoral thesis on energy policy in the European Union/Russia relations during Vladimir Putin's presidency. The author discusses the concept behind the research, explains the state of energy relations of both actors and analyzes the prospects for developing cooperation in this area. The main objective of this doctorate is verifying the thesis that a radical change of cooperation paradigms has taken place in the sphere of energy between the EU and the Russian Federation under Putin's presidency giving way to long-term consequences. As a result of this change, energy policy has become the most important indicator of relations between the two actors and at the same time the key conflict-generating factor. (original abstract)
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.