Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ekohydrologia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Badania naukowe dotyczące środowiska przyrodniczego, zarówno abiotycznego, jak i biotycznego, prowadzone w ostatniej dekadzie, jednoznacznie wykazują, iż po raz pierwszy w historii dziejów człowiek w większym stopniu niż procesy naturalne kształtuje środowisko przyrodnicze Ziemi. Według Komisji Helsińskiej ponad 50% ładunku związków biogennych odpływających z terenu Polski pochodzi z obszarowych źródeł zanieczyszczeń.
PL
Z perspektywy postępującej degradacji środowiska przyrodniczego w skali globalnej oddziaływanie człowieka na ekosystemy można podzielić na dwie główne formy. Pierwszą jest emisja substancji toksycznych jako wynik wzrastającego zużycia energii i materii oraz chemizacji, drugą zaś - degradacja ewolucyjnie ukształtowanych cykli krążenia wody i materii w ekosystemach.
EN
Ecohydrology - a new approach to inland water resources management is one of the global projects (2.3., 2.4.) being realised in the framework of the International Hydrologic Programme (IHP-V) of UNESCO. In the catchment area the structure of units of water organisms and the complex of interactions among them deciding a.o. on the secondary pollution expressed by the intensity of algal blooms are subject to appropriate transformations. The paper discusses the above mentioned problems basing on the example of the reclamation programme for the Sulejów reservoir.
PL
W artykule przedstawiono praktykę wykorzystania procesów biologicznych i hydrologicznych (ekohydrologia) do poprawy jakości wody w stawach na terenie parku Julianowskiego. Zaprezentowano również przynoszącą pożądane efekty metodę strefowania terenu parku pod nowe zainwestowanie.
EN
The article presents the practical use of biological and hydrological processes (eco-hydrology) for improving the quality of water in the ponds of the Julianowski Park. It also presents an effective method of zoning the park area for new investments.
EN
The paper presents the results of numerical analyses carried out in the IRIC environment on the Nays2DH hydrodynamic model regarding the impact of plants in the riverbed and watercourse maintenance on hydraulic conditions. The research material was collected for the actual input variant in October 2018 on the Ślęza River in Wrocław. The constructed and calibrated model was reconfigured on basis of the existing vegetation in three possible variants related to river maintenance: W0 variant - leaving the vegetation in the riverbed, W1 variant - removing all vegetation in the riverbed, variant W2 - removing vegetation in the 2.0 m strip from the right bank, W3 - removing of vegetation in a strip of 2.0 m from the bank, alternately on the right and left bank. Hydrological boundary conditions were flows from 0,32 to 5 [m3 /s]. For four variants, the dependence of flows on the water table location, maximum and average velocities in the channel, and maximum and average shear stresses in the channel were analysed.
PL
Autor jest jednym z twórców nowej dziedziny nauki - ekohydrologii, Nauka ta zajmuje się sprawami o kapitalnym znaczeniu dla przyszłości, tj. poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie czy i w jakim zakresie można pogodzić integrację biologicznych ekosystemów dorzeczy z funkcjami gospodarczymi.
EN
The Author is one of co-originators of a new field of science - ecohydrology. That branch of science is dealing with items of crucial importance for the future, i.e. the searching for answer to question how and to what degree it is possible to reconcile the integration of biological ecosystems of river basins with economic functions.
EN
One of the major factors in progressive degradation of water resources in the global scale has been the conversion of semi-natural landcape into intensively used agricultural landscape. As far as the freshwater ecosystems appear in depressions of the landscape, all anthropogenic processes are reflected in water resources quality and biodiversity of freshwater ecosystems. Due to high complexity of various anthropogenic factors which appear in anthropogenic landscape, to revers the degradation of freshwater resources a system approach - Ecohydrology - has been proposed. This new integrative science focused on the problem solving has been based on three hypotheses: 1. (H1) Biota structure and dynamics may be regulated by biological processes; 2. (H2) By shaping biota structure and by regulating biota dynamics it is possible to improve the water quality to moderate hydrological variability; and 3. (H3) Two types of regulatory actions (H1, H2) may be hannonized with existing hydrotechnical solutions. This scientific concept has been recently developed and implemented in the framework of the UNESCO International Hydrological Programme and UNEP-IETC in Europe, Africa, South America and Asia.
12
Content available Rzeka – transformacja czy metamorfoza
63%
PL
Rzeka jako jeden z podstawowych elementów układu krajobrazowego poddawana jest obecnie intensywnemu procesowi przemian. Przemiany te warunkowane są w znacznej mierze obciążeniami wynikającymi z dotykających nasz Glob zmian klimatycznych. Gwałtowne ocieplenie klimatu i związane z nim podnoszenie się poziomu wód, jak i zwiększenie zagrożeń ze strony wód opadowych stawiają przed polityką dotyczącą zlewni rzek nowe wyzwania. Czy nowe transformacje można określić mianem pozytywnej metamorfozy, kreującej zupełnie nowe wartości przestrzenno – funkcjonalne współczesnego miasta? Artykuł przedstawia wybrane aspekty rządzące relacją zachodzącą pomiędzy rzeką a strukturą współczesnego miasta na przykładzie miasta Berlina.
EN
River as one of basic elements of the landscape pattern has been currently subjected to an intensive process of transformations. These transformations are largely determined by burdens resulting from climatic changes that affect our globe. Rapid climate warming and the sea level rise it entails, as well as the intensification of threats on the part of rainwater, pose new challenges before policies relating to river catchment areas. Can these new transformations be referred to as a positive metamorphosis, creating completely new spatial and functional values of the contemporary city? The paper presents selected aspects governing the relationship between the river and the structure of the contemporary city upon the example of Berlin.
EN
Flora and vegetation of a quagmire known as Jeziorko in the Masurian Lakeland (Pojezierze Mazurskie – north eastern Poland). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 7: 129–143. Kraków. PL ISSN 1640–629X. ABSTRACT: The quagmire called Jeziorko near Drozdowo is a mire of lacustrine origin, situated in a post glacial area in the Masurian Lakeland. Among present day plant communities Eleocharitetum quinqueflorae, Betulo Salicetum repentis, Thelypteridi Phragmitetum can be found, as well as phytocoenoses characteristic for transitional and raised bogs. Some relations between water composition and vegetation are discussed. In total 101 species of vascular plants and 36 bryophytes were found within the area of the investigated mire. Among them 12 are endangered species (category V), and 7 species are the subject of strict protection. The need for protection of this mire is emphasized.
PL
Celem niniejszego artykułu jest określenie roli oczyszczalni ścieków czyli punktowych źródeł zanieczyszczeń (PZZ), zlokalizowanych w zlewni Pilicy, w zanieczyszczeniu rzeki związkami eutroficznymi i dioksynami na całej jej długości. W zlewni Pilicy wyznaczono 6 stanowisk ciągłego monitoringu jakości wód Pilicy oraz 17 różnej wielkości oczyszczalni. Wyniki analiz pokazały, iż małe oczyszczalnie ścieków (< 2000 Równoważnej Liczby Mieszkańców RLM) często mają problem z utrzymaniem prawidłowych parametrów oczyszczania, odprowadzając ścieki o wysokich stężeniach TP i TN. Natomiast, duże oczyszczalnie charakteryzują się niższymi stężeniami związków biogennych, co świadczy o bardziej zaawansowanych technologiach oczyszczania ścieków, jednak całkowity ładunek biogenów mimo wszystko jest bardzo duży.
EN
The aim of this article is to determine the role of water treatment plants located in the Pilica catchment (point sources of pollution - PSP) in the contamination of the river with biogenic compounds and dioxins along its entire length. In the Pilica catchment there were 6 permanent water quality monitoring sites and 17 sewage treatment plants (STP) of diverse size. The results of the analysis showed that small treatment plants (< 2000 of population equivalent) often had difficulty to maintain required quality parameters and dumped treated water of still high concentrations of TP and TN. Whereas, large STP were able to maintain lower concentrations of biogenic compounds which proves their more technologically advanced treatment methods. However, the total load of pollution recorded in the treatment sewage was still high.
19
Content available remote Hydric potential of the river basin: Prądnik, Polish Highlands
51%
EN
Human society deals with floods, drought and water pollution. Facing those problems, the question how to prevent or at least to minimalize the adverse effects of water-related issues is asked of the landscape managers. In this way, any help given to landscape managers seems to be an additional useful tool. Within this paper, an approach leading to mitigation of water-related problems is presented that relates the retention of precipitation and the use of ecosystems as a tool for improving the quality, quantity of water resources and availability throughout the region. One approach is the determination of the landscape’s hydric potential (LHP). This study examines one example of using this method within the conditions of Poland. The results of the research show that national data are entirely appropriate for implementation of the LHP method. Further, this approach revealed the classes of the hydric potential of the Prądnik river basin which was selected as the experimental territory. LHP results reflect the ecosystem attributes of the model river basin; areas of average LHP cover 63.26%, areas of high and limited hydric potential cover approximately 18.3% each. The spatial distribution of LHP means the results of this study provide a baseline for management of the river basin.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.