Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 147

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  autyzm
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono model urządzenia rozszerzającego możliwości diagnostyki i terapii schorzeń autystycznych, w których komunikacja werbalna z pacjentem staje się ograniczona lub wręcz niemożliwa. Moduł diagnostyczny opisywanego urządzenia rejestruje parametry biomedyczne takie jak: częstotliwość pracy serca, oddechu, ciśnienie krwi, zapis EKG, EEG. EMG. stężenie tlenu i dwutlenku węgla we krwi, reagując na wahania tych parametrów pod wpływem emocji. Umożliwia to rozróżnienie bodźców pozytywnych i negatywnych dla danego pacjenta. Zadaniem modułu terapeutycznego jest generowanie bodźców audiowizualnych wywołujących reakcje pozytywne, w celu wywołania u leczonego pacjenta określonych odruchów. Interaktywna współpraca obu modułów umożliwia sporządzenie ściśle sparametryzowanych schematów terapeutycznych dla procesu rehabilitacji.
EN
This work shows the prototype of device to expand the diagnostic and therapeutic possibility in the autistic disorders. Voice communication is difficult or impossible in such cases. Diagnostic unit of this device record biomedical parameters as: heart and breath frequency, blood pressure, EKG,EMG,EEG curves, oxygen and carbon dioxide blood concentration. Therapeutic unit gives the possibility generates the audio-visual sequences stimulate patients to positive and anticipated reactions. Co-operations these units determine to drawing up the rehabilitation system create. Practical attempt to solve this problem will help to introduce new monitoring programs to neurology and psychiatric rehabilitation.
PL
Zaburzone poziomy stężeń tryptofanu mogą pociągać za sobą nieprawidłowe formowanie innych związków, pełniących kluczowe role w funkcjonowaniu organizmu. Można domniemywać, że tym samym wpływają na stężenie serotoniny oraz melatoniny u dzieci autystycznych.
3
Content available Okruchy XXV. O kreatywnym autyzmie
100%
EN
Bayesian networks are recognized as a suitable tool for modelling diagnostic problems. The power of this modelling is that it can combine knowledge coming from different sources. For example, in case of medical domain, the expert knowledge can be merged along with the medical data. This paper presents a Bayesian network model for early diagnosis of autism. The model was built based on the medical literature and then was revised by two domain experts. Our tool is dedicated to parents that can perform an early diagnosis of their child before visiting a specialist.
PL
Sieci bayesowskie są często używanym narzędziem w rozwiązywaniu problemów diagnostycznych. Jedną z zalet tego narzędzia jest mozliwość łączenia wiedzy pochodzącej z różnych źródeł. Na przykład, wiedza ekspertów może być połączona z danymi. W naszym artykule prezentujemy model sieci bayesowskiej wspomagający wczesne diagnozowanie autyzmu. Model został zbudowany w oparciu o literaturę medyczną, a następnie zweryfikowany przez ekspertów. Narzędzie, które stworzyliśmy jest dedykowane rodzicom, którzy mogą dokonać wstępnej diagnozy zanim skontaktują się ze specjalistą.
5
Content available remote Pacjent autystyczny w gabinecie optometrycznym
100%
PL
Autyzm (Autism Spectrum Disorders, ASDs) to neurologiczne zaburzenie rozwojowe, które obejmuje wiele sfer funkcjonowania człowieka. Występujące nieprawidłowości dotyczą przede wszystkim trudności w nawiązywaniu relacji i interakcji społecznych oraz komunikacji werbalnej i niewerbalnej. W diagnozie autyzmu jednym z istotnych symptomów jest opóźnienie w rozwoju mowy u dziecka. Pomimo faktu, że przyczyny autyzmu u dzieci nie są do końca znane, można je podzielić na zaburzenia genetyczne oraz środowiskowe. Autyzm występuje częściej u bliźniąt jednojajowych niż dwujajowych oraz czterokrotnie częściej u chłopców niż u dziewczynek. Występowanie u dzieci zaburzeń genetycznych, takich jak zespół łamliwego chromosomu X, także zwiększa prawdopodobieństwo autyzmu [1]. Do czynników środowiskowych zalicza się m.in.: zanieczyszczenie środowiska, dietę i styl życia.
EN
This is a case study of a 6-year-old boy with mild intellectual disability and autism as well as an attempt to take a synthetic look at his functioning in both home and peer group environment. The paper particularly focuses on the issues related to the widely understood developmental support, a systemic perception of family functioning as well as optimisation of child’s environment and diet. Attention was also paid to the importance of functional diagnosis, which is performed by an early developmental support team, and which allows for a holistic look at the child and their family. This specific example shows what changes can be made in child’s life within 3 years, provided that family members are engaged in the therapeutic process and seemingly insignificant aspects of life are modified.
PL
Niniejsze studium przypadku dotyczy 6-letniego chłopca z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i autyzmem dziecięcym oraz jest próbą syntetycznego spojrzenia na funkcjonowanie dziecka w środowisku domowym i grupie rówieśniczej. Szczególne miejsce w pracy zajmują zagadnienia związane z szeroko rozumianym wsparciem rozwoju, systemowym postrzeganiem funkcjonowania rodziny, optymalizacją otoczenia dziecka autystycznego i dietetyką. Zwrócono także uwagę na znaczenie diagnozy funkcjonalnej – dokonywanej przez zespół wczesnego wsparcia rozwoju – która pozwala spojrzeć na dziecko i jego bliskich w sposób holistyczny. Na konkretnym przykładzie zaprezentowano, jakie zmiany mogą się dokonać w życiu dziecka w ciągu 3 lat, jeśli w proces terapeutyczny zostaną zaangażowani członkowie rodziny, a modyfikacji ulegną pozornie mało istotne aspekty życia.
PL
Współczesne tendencje badawcze z obszaru wsparcia społecznego osób zagrożonych lub dotkniętych traumą skupiają się na analizie modelu salutogenicznego, opisującego zasoby, mocne strony i potencjał tkwiący w jednostkach, pozwalający przeciwdziałać konsekwencjom doświadczanego kryzysu. Artykuł prezentuje zjawisko wzrostu potraumatycznego u rodziców dzieci z autyzmem, stanowiącego wynik strategii zaradczych, wykorzystywanych przez osoby w obliczu traumy, jaką jest diagnoza autyzmu u dziecka. Okazuje się bowiem, że niepełnosprawność dziecka w rodzinie nie tylko niesie ze sobą trud i wyrzeczenia, lecz także może stanowić punkt zwrotny do zmian o charakterze wzrostu, sprzyjających rozwojowi duchowemu, relacyjnemu i emocjonalnemu rodziny, nadając życiu rodzinnemu nową, lepszą jakość.
8
Content available remote Problemy wzrokowe u dzieci ze spektrum autyzmu
100%
PL
W gabinecie optometrycznym coraz częściej pojawiają się dzieci lub osoby dorosłe z autyzmem. Wynika to z kilku czynników: osób z autyzmem jest coraz więcej (5-6 przypadków na 10 tys. urodzeń), panuje wyższa świadomość roli wzroku u terapeutów pracujących z tymi osobami, większa wiedza na temat autyzmu u rodziców i opiekunów, coraz lepsza wiedza społeczeństwa na temat tego, czym zajmuje się optometria, działania z profilaktyki widzenia prowadzone przez optometrystów. Podstawową sprawą jest prawidłowa diagnoza obiektywna. Osoby z autyzmem charakteryzuje ograniczony sposób komunikacji ze społeczeństwem, stąd brak możliwości przeprowadzenia badań subiektywnych (choć są wyjątki: osoby mówiące, dobrze zrehabilitowane, o małym stopniu cech autystycznych). Ważne, aby rozpoznać wadę wzroku, zez, niedowidzenie i zastosować właściwą korekcję okularową i terapię wzrokową pomimo problemów z komunikacją. Przy zaburzeniach autystycznych niezdiagnozowane problemy wzrokowe utrudniają i spowalniają rozwój tych osób w przedszkolach i placówkach rehabilitacyjnych.
PL
Wśród czynników środowiskowych znaczącą rolę odgrywają zarówno czynniki działające w okresie prenatalnym i perinatalnym, jak i noworodkowym czy nawet niemowlęcym. Uzyskane wyniki mogą wskazywać na ważnę rolę czynników środowiskowych w etiologii i przebiegu zaburzeń ze spektrum autyzmu.
PL
Zaburzenia procesów przetwarzania sensorycznego występują w zależności od przyjętych kryteriów w około 42% do 88% osób z autyzmem (Filipek i in., 1999). Stanowią więc ważną charakterystykę ich funkcjonowania. Chronologiczny przegląd badań nad zaburzeniami integracji sensorycznej u osób z autyzmem pozwala zauważyć zmiany w kierunkach badań nad tym zjawiskiem: od opisów funkcjonowania osób z autyzmem w aspekcie sensorycznym, poprzez próby znalezienia prawidłowości w tym funkcjonowaniu do łączenia zaburzeń przetwarzania sensorycznego z nieprawidłowościami strukturalnymi i funkcjonalnymi w obrębie układu nerwowego. Ostatni z wymienionych kierunek badań znajduje swoje uzasadnienie nie tylko w założeniach teorii integracji sensorycznej, ale również w najnowszych neurokognitywistycznych teoriach wyjaśniających zjawisko autyzmu. Zgodnie z nimi przebieg procesów neuropsychologicznych, odpowiadając za zarządzanie zachowaniem i uczenie się, może wyjaśniać również funkcjonowanie osób z zaburzeniami w zachowaniu i uczeniu się, w tym również osób z autyzmem. Wskazując na implikacje neuronauki dla założeń teorii integracji sensorycznej artykuł ujawnia udział tej teorii w wyjaśnianiu zaburzeń ze spektrum autyzmu.
11
Content available Nowe media w arteterapii
100%
PL
Celem artykułu jest pokazanie możliwości zastosowania nowych mediów w pracy arteterapeutycznej. Na bazie procesu arteterapeutycznego opisano praktyczne wykorzystanie nowych mediów w terapii pacjentów hospitalizowanych długoterminowo na oddziale dziennym szpitala psychiatrycznego. Przedstawiono zastosowanie nowych mediów w terapii kobiety z rozpoznaniem autyzmu. W przypadku oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób hospitalizowanych długoterminowo cykl spotkań warsztatowych obejmował szesnaście sesji, natomiast w przypadku arteterapii indywidualnej z osobą z rozpoznaniem autyzmu dwanaście sesji. Efektem arteterapeutycznym wprowadzenia nowych mediów do terapii były aktywizacja sił twórczych, poczucie sprawstwa i samokontroli, obiektywizacja rzeczywistości, autoobserwacja.
PL
Zaburzenia ze spektrum autyzmu stanowią obecnie jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych, jak oceniła Organizacja Narodów Zjednoczonych. Z danych ONZ wynika, że w ostatnich dwóch dekadach występowanie autyzmu zwiększyło się aż dziesięciokrotnie. Nie dziwi więc, że coraz częściej sięga się po alternatywne i uzupełniające formy terapii osób z ASD w poszukiwaniu pomocy. Terapia tańcem i ruchem na Zachodzie opisywana jest od ponad pięćdziesięciu lat jako jedna z form, które mogą wspomagać terapię osób z autyzmem. Umożliwienie zrozumienia, odzwierciedlenia i rozszerzanie ekspresji pozawerbalnej może nieść pomoc osobom z autyzmem przez wspomaganie socjalizacji i komunikacji, budując świadomość ciała oraz wspomagając deficyty motoryczne
EN
Nowadays autism spectrum disorders constitute one of the most serious health problems, as concluded by the United Nations. According to the data obtained from them, in the last two decades, a tenfold increase has been observed in the incidence of autism around the world. Consequently, it is not surprising that more and more use is made of alternative and complementary therapies in case of people with ASD. Dance and movement therapy has been described for over fifty years in Western countries, where it has been used to support conventional treatment of people with autism. Allowing them to understand, reflect on and expand their non-verbal expression, this particular form of therapy can be beneficial, by supporting socialization and communication, building awareness of the body and aiding motor deficits
Logopedia
|
2018
|
tom 47
|
nr 2
265-274
PL
Artykuł oparty jest na przeglądzie werbalnych zachowań sprawczych (verbal operant) według B.F. Skinnera. Werbalne zachowania sprawcze mogą stanowić podstawę do budowania diagnozy o dużym wymiarze funkcjonalnym. Narzędzie diagnostyczne zbudowane na zasadzie reprezentacji poszczególnych zachowań werbalnych dałoby ocenę poziomu opanowania umiejętności werbalnych niezbędnych w procesie komunikacji. Sporządzony na podstawie badania protokół diagnozy stanowiłby gotowy program terapeutyczny. Obecnie brakuje w Polsce narzędzia diagnostycznego, które spełniałoby te kryteria i było opracowane na podstawie systemu języka polskiego.
EN
The article is based on a review of verbal operant behavior by B.F. Skinner. Verbal operant behavior can be the basis for building a diagnosis of major functional dimension. Diagnostic tool built on the principle of representation of the different verbal behavior would assess the level of mastery of verbal skills needed in the communication process. Drawn up on the basis of the study, the protocol of diagnosis would be a ready therapeutic program. Currently, there is not any diagnostic tool in Poland that meets these criteria and was developed on the basis of Polish language system.
EN
The subject of the study is the reflection on the phenomenon of neuro-diversity in people with ASD spectrum in the context of the concept of their own life authorship. Neuro-diversity means population differentiation of properties of the central nervous system which translates into cognitive and emotional differentiation of the population. The aim of the study is to review the literature on the relationship between authorship of one's own life, neuro-diversity and ASD spectrum disorders. The method used in this study is a literature review with special emphasis on Polish literature. The clinical picture of ASD spectrum is diverse. Among people with ASD there are both independent and those requiring 24-hour supervision. People with autism are said to be well and badly functioning. High-functioning individuals with autism are capable of self-determination as opposed to those with more severe autism who require care and community support. Among people with ASD, there is a large neuro-diverse clinical picture. A large proportion of people are capable of self-determination and of creating their own lives.
PL
Przedmiotem badania jest refleksja nad fenomenem neuroróżnorodności u osób ze spektrum ASD w kontekście koncepcji autorstwa własnego życia. Neuroróżnorodność oznacza zróżnicowanie populacyjne właściwości ośrodkowego układu nerwowego, przekładające się na zróżnicowanie poznawcze i emocjonalne populacji. Celem pracy jest przegląd literatury na temat związku, jaki zachodzi między autorstwem własnego życia, neuroróżnorodnością a zaburzeniami ze spektrum ASD. Zastosowaną metodą w niniejszej pracy jest przegląd literatury ze szczególnym uwzględnieniem literatury polskojęzycznej. Obraz kliniczny spektrum ASD jest zróżnicowany. Wśród osób z ASD są zarówno osoby samodzielne, jak i wymagające całodobowego nadzoru. Mówi się o autyzmie dobrze i źle funkcjonującym. Osoby z autyzmem dobrze funkcjonującym są zdolne do samostanowienia o sobie w przeciwieństwie do osób źle funkcjonujących, które wymagają opieki i wsparcia środowiskowego. Wśród osób z ASD istnieje duża neuroróżnorodność obrazu klinicznego. Znaczna część osób jest zdolna do samostanowienia i kreowania własnego życia.
16
Content available Zaburzenia snu w autyzmie
88%
EN
Autism spectrum disorder is among the most prevalent neurodevelopmental disorders and represent both a diagnostic and therapeutic challenge. Since symptoms of autism spectrum disorder appear early in childhood, there is a need for appropriate paediatrician training. Studies reveal the multifactorial aetiology of the disorders, which hinders the identification of a definite cause of autism and, consequently, the development of appropriate treatment modality. Growing attention is currently given to studies of conditions co-occurring with autism spectrum disorder, including attention deficit hyperactivity disorder, eating disorders, tics, epilepsy, aggression and self-aggression or sleep disorders. It is estimated that circadian rhythm abnormalities (primarily insomnia, night terrors, nightmares, early waking and excessive daytime somnolence) affect 50–80% of children with autism spectrum disorder. The group of patients with autism spectrum disorder shows a higher prevalence of difficulties with concentration, an impaired intellectual capacity and problems with effective therapy of epileptic seizures. Studies point to the multifactorial aetiology of sleep structure abnormalities including neurotransmitter dysfunction and imbalance of hormones (mainly melatonin and cortisol), gastrointestinal disorders or inadequate sleep hygiene habits. Following the introduction of treatment of circadian rhythm abnormalities a lower prevalence of behavioural disorders, aggression and self-aggression, together with an improvement in memory and concentration, have been noted. Also, promising results have been obtained in studies involving psychoeducation and training of parents in the development of good bedtime routines. Inquiring about the presence of sleep disturbances in patients is always necessary during diagnostic appointments. The prevalence of the problem in the population of children and adolescents with autism spectrum disorder – and its impact on daily functioning – clearly indicate the need to establish appropriate non-pharmacological and pharmacological approaches in the course of further research.
PL
Zaburzenia ze spektrum autyzmu należą do najczęściej występujących zaburzeń neurorozwojowych i stanowią wyzwanie zarówno diagnostyczne, jak i terapeutyczne. Objawy obserwowane są od wczesnego dzieciństwa, co przekłada się na konieczność właściwego szkolenia lekarzy pediatrów. Badania ujawniają wieloczynnikową etiologię zaburzeń, co utrudnia poszukiwania jednoznacznej przyczyny autyzmu, a w konsekwencji – opracowanie odpowiedniego leczenia. Coraz więcej uwagi poświęca się badaniom zaburzeń towarzyszących, takich jak zespół nadpobudliwości ruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi, zaburzenia odżywiania, tiki, padaczka, agresja i autoagresja czy zaburzenia snu. Szacuje się, że problem zaburzeń rytmów okołodobowych (mowa tu głównie o bezsenności, lękach nocnych, koszmarach sennych, wczesnym wybudzaniu i wzmożonej senności w ciągu dnia) dotyczy 50–80% dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W tej grupie pacjentów częściej obserwuje się trudności z koncentracją, obniżoną sprawność intelektualną, zaburzenia zachowania, a także problemy z efektywną terapią napadów padaczkowych. Badania wskazują na wieloczynnikową etiologię nieprawidłowości w strukturze snu, obejmującą zaburzenia funkcjonowania neurotransmiterów i gospodarki hormonalnej, przede wszystkim melatoniny i kortyzolu, zaburzenia pracy przewodu pokarmowego czy nieprawidłowe nawyki związane z higieną snu. Wśród pacjentów, u których wdrożono terapię zaburzeń rytmów okołodobowych, odnotowano redukcję zaburzeń zachowania, agresji i autoagresji oraz poprawę pamięci i koncentracji. Obiecujące wyniki uzyskano w badaniach, w których przeprowadzono psychoedukację i szkolenie rodziców w celu wdrożenia dobrych nawyków dotyczących przygotowań do snu. W trakcie wizyt diagnostycznych należy ustalić, czy u pacjenta występują nieprawidłowości związane ze snem. Rozpowszechnienie omawianego problemu w populacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz jego wpływ na codzienne funkcjonowanie jednoznacznie wskazują na konieczność ustalenia właściwych form oddziaływań – zarówno pozafarmakologicznych, jak i farmakologicznych – w toku dalszych badań.
PL
W zaprezentowanym tekście przedstawiono wnioski z analizy funkcjonowania społecznego chłopca z autyzmem w terapeutycznym punkcie przedszkolnym. Celem podjętych badań było rozpoznanie mocnych stron i ograniczeń w zakresie funkcjonowania społecznego dziecka z autyzmem kończącego edukację przedszkolną. Badania realizowano metodą indywidualnych przypadków, techniką obserwacji oraz wywiadu. Wyniki badań wskazują na to, że funkcjonowanie społeczne dziecka z autyzmem jest na takim poziomie, który pozwala mu podjąć dalszą naukę w szkole integracyjnej lub masowej, ale przy wsparciu pedagoga specjalnego. Chłopiec komunikuje swoje potrzeby, opanował podstawowe czynności samoobsługowe oraz przestrzega zasad obowiązujących w przedszkolu. Przy odpowiednim wsparciu ze strony specjalistów oraz rodziców może nawiązać również prawidłowe relacje rówieśnicze.
PL
Artykuł poświęcono problematyce zachowań agresywnych i autoagresywnych, z którymi zmagają się terapeuci dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. Terapeuci często zmagają się z problemem agresji zarówno fizycznej, werbalnej, bezpośredniej, jak i pośredniej. Wśród dysfunkcji rozwojowych, o których jest mowa w artykule, można wymienić autyzm, zespół Aspergera, upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, zespołem Downa i ADHD. Celem pracy jest dzielenie się doświadczeniem związanym z zachowaniami agresywnymi i autoagresywnymi przejawianymi przez dzieci z trudnościami rozwojowymi oraz podanie przykładowych interwencji, które były skuteczne w pokonaniu przedstawionych trudności. Podane przykłady trudnych zachowań dzieci, jak również sposoby radzenia sobie z nimi pochodzą z doświadczeń autora artykułu.
PL
Do zadań asystenta rodziny należy udzielanie wsparcia emocjonalnego i instrumentalnego oraz wzmacnianie rodziny w jej podmiotowości. Ponieważ wychowywanie dziecka z ASD niesie za sobą wiele specyficznych wyzwań (m.in. brak ogólnodostępnego, kompleksowego systemu pomocy), asystent powinien umiejętnie pokierować rodzinę do odpowiednich placówek. Celem artykułu jest wskazanie na konieczność znajomości specyfiki zaburzeń ze spektrum autyzmu przez asystentów rodziny. Ponadto, na podstawie ustawy „Za życiem”, opisano dostępne świadczenia i usługi oferowane dla kobiet w ciąży, dzieci z ASD i ich rodziny oraz przedstawiono spis placówek niosących wsparcie.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.