Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 42

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  theory of architecture
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available Libeskind’s Museum in Berlin as a toppled tower
100%
PL
In the article the author will attempt to interpret the architectural structure of the Jewish Museum in Berlin, designed in 1989 by Daniel Libeskind. The context of deliberations presented here will rely on a broadly understood idea of tower, an entity identical with the Judaic as well as Christian vision of the Heavenly Jerusalem. However, the key to the metaphor is the assumption that the structure symbolizes a toppled tower, which in its turn is a meaningful analogy to the concepts derived from the issues of the Holocaust.
PL
Architektura starożytna, będąca przedmiotem dzieła Witruwiusza, stanowi korzenie europejskiej myśli architektonicznej. Klasycyzm określił kanony i archetypy obowiązujące przez stulecia w projektowaniu muzeów. Wielowątkowość współczesnej sztuki, postęp w zakresie technologii budownictwa oraz dążenie do oryginalności spowodowały odejście od jednej obowiązującej teorii i kanonu piękna w architekturze. Współczesne projekty muzeów reprezentują rożne style architektoniczne, ale zawierają również odniesienia do archetypów klasycznych.
EN
European architectural thought is rooted in ancient architecture, described in Vitruvius's work. For centuries, classicism determined the canons and archetypes respected in designing of museums. Variety of modern art, development of building technologies and desire for originality caused diversion from single theory and beauty definition in architecture. Contemporary museum designs represent various architectural styles but contain also references to classical archetypes.
3
92%
PL
The Museum of 2000 years of German-Jewish History in Berlin, designed in 1989 by Daniela Libeskind, an architect of Polish origins, was to make a powerful reference to the Holocaust as well. Using an underground passage, the architect connected the existing Baroque edifice of the Kollegienhaus in Kreuzberg’s Lindenstrasse, with the building created to his design (the so-called Abteilung). The external form of the buildings is a steel, flat-topped structure, composed of cubical blocks, irregular and marked by incisive edges. Inside, this zig-zagging building was intersected by a straight structure, 4.5 m wide, 27 m high and 150 long, which runs interruptedly along the main axis. The resulting empty spaces, extending from the ground floor to the roof, are tightly isolated from the remaining sections of the edifice. The analysis conducted by the author targets the comparison of that structure of the Void with the Freudian notion of the Unheimlich (uncanny). The comparison was made in a conversation with Libeskind by the originator of the theory of deconstruction, Jacques Derrida. Unheimlich is a psychological notion, which in this case denotes “secret”, “hidden” Jewishness, which instead of remaining an “internally closed” aspect is manifested as a characteristic, “negative” reflection. The term, entangled in the context of architectural theory as well as in the notion of anti-monument, represents a starting point in considering the contemporary condition of German culture, where that Void /unheimlich is a constant, “burdensome” echo of the Holocaust.
4
Content available remote The history of the revolution
70%
EN
The subject of the article is to discuss the role of manifestos, books and other publications in the creation of the radical architectural vision of the nineteenth century and the beginnings of modernism in the twentieth century. The theoretical basis of avant-garde architecture, which in time became mass architecture, was developed in the main part by theorists. During the nineteenth and twentieth centuries the nature of architectural manifestos has changed, and deviated from the formal description of ordinal architectural solutions towards promoting the idea of cities of the future associated with social issues. P articularly noteworthy is the increase in the importance of schematic idea diagrams and constant radicalization of the vision.
PL
Tematem artykułu jest omówienie roli manifestów, książek i innych publikacji teoretycznych w tworzeniu wizji radykalnej architektury XIX w. i początków modernizmu w XX w. Podstawy teoretyczne awangardowej architektury, która z czasem stała się architekturą masową, wypracowane zostały w głównej części przez teoretyków. W ciągu XIX i XX w. zmienił się charakter manifestów architektonicznych, które odeszły od opisu rozwiązań formalnych architektury porządkowej w kierunku propagowania idei miasta przyszłości powiązanego z zagadnieniami społecznymi. Na podkreślenie zasługuje wzrost znaczenia schematów ideowych i ciągła radykalizacja wizji.
5
Content available remote Zabytkowe detale atrakcją nowych realizacji
70%
PL
Architektura realizowana dzisiaj wyróżnia się dzięki stosowaniu najnowszych materiałów i technologii budowlanych. Współczesna estetyka odrzuca stereotypy powtórzeń i przywracanie istniejących dawniej w danym miejscu kształtów. Aby nowa kreacja architektoniczna nie szkodziła istniejącej zabytkowej strukturze, wiele najnowszych rozwiązań skłania się do stosowania brył prostych, pozbawionych detalu, na których tle wyraźnie widać skomplikowaną, rozedrganą tkankę historyczną. Wprowadzane są często duże szklane tafle, w których zabytkowa zabudowa może się odbijać. Nierealność szklanego tła wydobywa mocniej istniejącą substancję zabytku. Dla projektantów szczególnie ekscytujące wydają się być działania w środowisku historycznym, gdzie narzucane liczne ograniczenia wymagają wysublimowanego rodzaju kreatywności oraz wysiłku intelektualnego. Nadrzędną wartością jest materia kształtów, bowiem do przedstawionych realizacji zostali wybrani artyści.
EN
Architecture implemented today is distinguished by the application of the newest building materials and technologies. Contemporary esthetics rejects stereotypes of repetitions and the restoration of shapes which once existed in a given place. To prevent a new architectural creation from harming the existing historical structure, the latest solutions tend to use simple bodies without any details which reveal the complicated, vibrant historical tissue. Large glass panes, which can reflect historical buildings, are often introduced. The unreality of the glass background emphasizes the existing substance of a monument more strongly. Designers seem to be especially excited by activities in a historical environment where a number of imposed limitations require a sublime kind of creativity as well as intellectual effort. The imperative value is the matter of shapes because artists were selected for the presented implementations.
6
Content available remote Architektura bez granic?
70%
EN
It is not so easy to define borders without understanding what is essence of architecture. It seems that essence of architecture is definition of spatial forms of human existence in its physical, sensual and spiritual dimensions. May be frontiers of architecture can be understood as frontiers of human spirit of creativity.
7
Content available remote Kot Schroedingera i antylogie współczesnej architektury
70%
PL
W pojęciach trwania i przemijania wydają się tkwić przeciwieństwa współczesnej architektury, ale na jej polu intuicja nie jest dobrym przewodnikiem. To koegzystencja tych zjawisk buduje oblicze architektury, zwłaszcza w jej współczesnym wcieleniu. Praca stanowi przyczynek do dyskusji o zakresie naukowej analizy architektury – debaty oddzielonej od pozanaukowej krytyki. Rozważania skupiają się na wykorzystaniu trwania i przemijania do odkrywania cech szczególnych architektury jako dyscypliny naukowej.
EN
The notions of permanence and transience seem to appoint the antilogies of contemporary architecture, but herein the intuition is an inappropriate guide. The coexistence of these phenomena creates the face of architecture, especially in its modern incarnation. The article is a contribution to the discourse on the area of scientific analysis of the architecture – the debate to be separated from the extra-scientific criticism. Considerations focus on the use of permanence and transience to explore the specific features of architecture as a scientific discipline.
8
Content available remote O Witruwiuszu i holistycznym koncypowaniu architektury
70%
PL
W traktacie Witruwiusza znajdują się znamienne wskazania koniecznej wszechstronności i szerokiego wykształcenia architekta. Przydatne architektowi umiejętności i wiadomości ulegają ewolucji. Obecnie na znaczeniu zyskują aspekty ekonomiczne, a techniczne ulegają radykalnej rozbudowie. Architekt sam nie jest obecnie w stanie opanować wszystkich dyscyplin współtworzących architekturę. Jego rolą jest kierowanie interdyscyplinarnym zespołem, tak by doprowadzić do realizacji swojej wizji przestrzennej i estetycznej, stworzonej w oparciu o wiedzę i doświadczenie.
EN
Characteristic indications of the necessary versatility and wide educating the architect are in a treaty of Vitruvius. Useful for the architect abilities and messages are undergoing the evolution. At present economic aspects are making a profit and technical aspects are undergoing the radical expansion. The architect alone isn't able to embrace everyone of disciplines contributing to architecture. Managing the interdisciplinary team is his role, in order to lead to the realization of him spatial and aesthetic vision, created based on the knowledge and experience.
9
Content available Osiem definicji architektury
70%
10
Content available remote The role of the architect – to save or to play?
70%
EN
The 20th century was a period of many revolutions, including in architecture. On the one hand, public engagement with the second search for a new aesthetic led to a social experiment with all its consequences and subsequent criticism. During this experiment the Demiurge architect, the artist, the practical joker, and many other roles appeared. Now the question is whether the role of the architect is to save or to play.
PL
XX wiek był okresem wielu rewolucji, m.in. w architekturze. Z jednej strony zaangażowanie społeczne z drugiej poszukiwania nowej estetyki doprowadziły do eksperymentu społecznego ze wszystkimi jego konsekwencjami oraz późniejszą krytyką. W czasie tego eksperymentu zaistniał architekt demiurg, artysta, żartowniś i wiele innych. Nasuwa się pytanie czy rolą architekta jest zbawić czy bawić.
12
Content available remote Grobowce architektury
70%
PL
Tekst jest próbą spojrzenia na architekturę modernistyczną z perspektywy tego, co Aaron Betsky nazywa "architekturą", która odróżnia od "budowania". Według amerykańskiego teoretyka "architekturą jest wszystko to, co znajduje się "poza budynkami" - na przykład relacje, jakie się w nich tworzą, opowieści, które im towarzyszą czy odczucia estetyczne, jakie wywołują. W artykule zanalizowane zostały artystyczne realizacje (m.in. Michała Brzezińskiego, Michała Budnego, Rafała Bujnowskiego, Szymona Kobylarza, Jacka Niegody i Karoliny Zdunek) oraz projekt kuratorski (W sprzecznym mieście), dla których tematem jest architektura modernistyczna i socmodernistyczna. Artyści i kuratorzy próbują pokazać te strony modernistycznej architektury, których zwykle nie dostrzegamy. Proponują skupienie się nie tyle na samym budynku, ile właśnie na jego "architekturze". To, co dostrzegane przez artystów i teoretyków, zwykle pozostaje niewidoczne dla przeciętnego odbiorcy. Wyjaśnienia tego faktu dostarczyć może krytyczka Giuliana Bruno, opisująca proces starzenia się modernistycznych budynków. Według niej, inaczej niż w przypadku antycznych czy nowożytnych zabytków, gmachy te nie starzeją się z godnością i nie tworzą malowniczych ruin. Zaniedbane, modernistyczne obiekty stają się "grobowcami architektury", w których trudno dostrzec to, co "poza budynkami".
EN
The article is an attempt to look at modernist architecture from the perspective of what Aaron Betsky calls an architecture, which differs from building. According to this american theoretician, architecture is everything beyond the building- for example relations within them, stories that accompany them or aesthetic feeling they evoke. The article is an analysis of art realizations and a curatorial project that take modernist and socmodernist architecture as a subject. Artists and curators try to show aspects of modernist architecture we usually do not see. Instead of a building itself they set the focus on its architecture. What is noticeable for artists and theoreticians usually remains invisible for an average recipient. Giuliana Bruno, in her critique describing the process of ageing modern buildings, tries to explain the above mentioned fact. According to her, modernist buildings, in contrary to - for example - ancient ones, do not age with dignity and do not turn into picturesque ruins. Neglected modernist buildings can easily become tombs of architecture and so it is hard to see what is beyond building.
13
Content available remote Podróż w czasie i przestrzeni
70%
PL
Artykuł kieruje uwagę na powiązania pomiędzy wiedzą teoretyczną i praktyką architektoniczną.
EN
This paper draws the readers’ attention to the links between theoretical knowledge and the practice of architecture.
14
Content available remote Mroczna strona architektury. Prawda w detalach skrywanych
70%
PL
Artykuł konfrontuje wyobrażenia o znaczeniu detalu z doświadczaniem detalu w obiektach architektonicznych, które dla teorii architektury stały się znaczące, a których autorzy cieszą się statusem postaci aktywnie współkształtujących współczesną myśl projektową. To cztery spojrzenia na obiekty znane od strony, która zazwyczaj jest pomijana, na detal ujawniający pieczołowitość pracy architekta i poziom jego maestrii.
EN
The article confronts the concept of meaning of detail with experiencing the detail in architectural objects which are significant for the theory of architecture, and whose authors are important contributors of contemporary ideas on architectural design. Here, four glimpses of well-known buildings are presented from the angles rarely seen, most often concealed, unexposed, through the quality of architectural detail revealing the solicitude and level of the mastery of its designer.
15
Content available remote Architektura naturalnie ukształtowana. Zarys teorii projektowania
70%
EN
Two features of architecture shaped in natural way are considered: economy of the creation process and an automatism of creation process. Both relate to function (social aspect) and form (structural and aesthetical aspects). According to the principle of minimal intervention design process should follow natural, physical principles. Role of designer is limited to setting the initial parameters.
EN
In this article, a relationship is sought between the obvious, externally perceived features of an architectural object - function and form - and the undefined "essence" of this object, which, however, expresses the basic meaning of its existence. As a result of the conducted analysis, the inalienable features of an architectural object have been distilled, which at the same time are a response to the needs underlying the creation of the object, i.e. its construction and use. As an example, the lighthouse was analyzed due to its simple functional and formal structure, as well as the ability to show, in this case, how to define the primary attributes of architecture in order to correctly establish a hierarchy of importance - be it functional or formal.
PL
W niniejszym artykule poszukiwany jest związek między oczywistymi, postrzeganymi zewnętrznie cechami obiektu architektonicznego – funkcją i formą – a nieokreśloną bliżej „istotą” tego obiektu, wyrażającą jednak podstawowy sens jego istnienia. W wyniku prowadzonej analizy wydestylowane zostały niezbywalne cechy obiektu architektonicznego, które jednocześnie są odpowiedzią na potrzeby leżące u podstaw powołania obiektu do „życia”, czyli jego wybudowania i użytkowania. Jako przykład poddana analizie została latarnia morska ze względu na prostą strukturę funkcjonalną, za razem formalną, a także na zdolność ukazania w takim przypadku, jak określać można prymarne atrybuty architektury po to, by w prawidłowy sposób ustanowić hierarchię ważności – czy to funkcjonalną, czy formalną.
EN
Over the last two decades, new trends have emerged in the design of translucent façades. Those trends result from the dynamic technological progress and achievements in material engineering. The trends that are associated with the use of envelopes that interfere with the transmission of light through the façade are particularly interesting. This is strongly related to the significant transformation that took place in the dialectic of the building, the transformation of the "façade" into an "envelope". The paper presents the author's original distinction between the two most characteristic main sub-trends, distinguished based on optical phenomena occurring within the façade. The proposed division includes two main groups of disturbances: homogenous and heterogeneous. The former is present where panes of glass are used to disperse/diffuse light evenly, while the latter in façades with strong – usually printed – ornamentation. The article systematizes the issues of transparency disturbance in contemporary architecture and presents the typology of light-transmitting façades, in which this phenomenon takes place. The author also presents a matrix of relations that systematizes the presented case studies. Only this type of matrix makes it possible to illustrate an issue in which more than one variable is present. An assignment of the case studies to the trends and the determination of trend models are also included in the paper. The first part of the paper (published in March 2021) presents the introduction, methodology and simplified typology, the second one presents case studies, discussion and conclusions.
PL
W ciągu ostatnich dwóch dekad pojawiły się nowe nurty w projektowaniu przezroczystych fasad. Są one wynikiem dynamicznego postępu technologicznego i osiągnięć w dziedzinie materiałoznawstwa. Szczególnie manifestują się te nurty, które związane są z zastosowaniem powłok zakłócających przenikanie światła przez fasadę. Wiąże się to silnie z istotną przemianą, która dokonuje się w dialektyce budynku, z przemianą fasady (ang. façade) w obudowę/powłokę (ang. envelope). W artykule przedstawiono dokonane przez autora rozróżnienie zjawisk optycznych, które zachodzą w obrębie fasady. Proponowany podział obejmuje dwie główne grupy: jednorodne i niejednorodne zniekształcenia przezroczystości. Te pierwsze występują tam, gdzie zastosowano tafle równomiernie rozpraszające światło, te drugie natomiast w fasadach o silnej – zazwyczaj nadrukowanej – ornamentacji. Artykuł systematyzuje zagadnienia zniekształcenia przezroczystości w architekturze współczesnej i przedstawia typologię tych fasad przepuszczających światło, w których występuje to zjawisko. W artykule przedstawiono też macierz relacyjną, która systematyzuje opisywane studia przypadków. Jedynie ten typ macierzy pozwala na pokazanie zagadnienia, w którym obecna jest więcej niż jedna zmienna. W tekście dokonano również przypisania studiów przypadków do nurtów, a także charakterystyki samych nurtów – stworzenia ich modeli. Pierwsza część (opublikowana w marcu 2021 r.) zawiera wstęp, opis metodologii oraz uproszczoną typologię, a w drugiej znajdują się studia przypadków, dyskusja oraz wnioski.
18
Content available remote Imitacje w architekturze – zarys problemu
58%
PL
Rozważania zawarte w opracowaniu dotyczą zjawiska udawania i stosowania imitacji w architekturze. Analizom, przeprowadzonym w układzie chronologicznym, poddano wybrane nurty, formy i elementy architektoniczne. Wyodrębniono kilka rodzajów imitacji, m.in. imitowanie rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych, stosowanie atrap, elewacjonizm, manipulowanie skalą, metaforę, stosowanie nieadekwatnych form, malarstwo iluzjonistyczne.
EN
The author of this article presents the problem of duplicity and imitations in architecture. He analyses, in chronological order, selected architectural trends, forms and elements. Several kinds of imitations are described: imitations of materials and constructions, fake buildings and details, elevationism, scale falsifications, mataphor, unproper forms, illusionistic painting.
19
Content available remote Nowy idealizm? : Le Corbusier, Alexander i architektura generatywna
58%
PL
Artykuł porusza problem udziału metod matematycznych w kreacji i interpretacji twórczości architektonicznej. Poprzez analogię do teorii muzyki wskazuje możliwości ścisłego formalizowania zasad kształtujących styl wypowiedzi. Wskazuje odmienność problematyki zadań przestrzennych wynikającą z komplikacji i wielości uwarunkowań. Bazując na wypowiedzi Christophera Alexandra - przedstawia szanse, jakie przynosi architekturze wykorzystanie zaawansowanych technik informatycznych. Dotyczą one zarówno praktyki projektowania, jak i teoretycznych podstaw twórczości.
EN
The paper reflects on mathematical grounds for architectural creation and understanding. Theory of music contributes analogy that enlightens how to develop style based on formal rules. However - complexity of spatial problems is described as limitation for strict reasoning. Following Christopher Alexander's view - it shows new perspective that computation brings to architecture. The perspective for design practice as well as theory.
EN
The article discusses the attitude towards architecture of Krzysztof Opaliński, which has not been developed by researchers yet. The magnate ordered designs for his palaces in Włoszakowice and in Warsaw with Constante Tencalla, who probably also designed the parish church in Włoszakowice. Opaliński expressed his opinions on architecture in his own poems and in letters to his brother Łukasz, the alleged author of the first Polish-language architectural treatise. Opaliński's views, partly coincident with those expressed in this treatise, were the result of reading French and Italian treaties and architectural templates, but also the work of Peter Paul Rubens Palazzo di Genova, published in 1622.
PL
W artykule omówiono nieopracowany jak dotąd przez badaczy stosunek Krzysztofa Opalińskiego do architektury. Magnat zamawiał projekty swoich pałaców we Włoszakowicach oraz w Warszawie u Constantego Tencalli, który zapewne projektował też  kościół parafialny we Włoszakowicach. Swoje opinie na temat budownictwa Opaliński zawarł w pisanych przez siebie wierszach oraz w listach do swojego brata Łukasza, domniemanego autora pierwszego polskojęzycznego traktatu architektonicznego. Poglądy Opalińskiego, częściowo zbieżne z wyrażonymi w tym traktacie, były wynikiem lektury włoskich i  francuskich traktatów i wzorników architektonicznych, ale też dzieła Petera Paula Rubensa Palazzo di Genova, wydanego w 1622 roku.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.