Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 63

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kapital wlasny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
4
Content available Koszt kapitału własnego – dylematy wyceny
88%
EN
The study undertakes to consider the nature of equity capital in view of transaction costs theory. Empirical tests have been conducted among agricultural entrepreneurs, followed by the construction of binary models, in order to put under scrutiny the research hypothesis that equity capital cost is null. The practitioners in the field do not share a common view on the need to estimate the equity capital cost and its level. It has been concluded that equity capital cost should be approached as a transaction cost stemming from the rarity of the benefit of the equity capital, and, as a resource, used more efficiently, involving, as a consequence, the application of the original function of ownership rights.
8
75%
PL
Celem badań była ocena efektywności banków spółdzielczych w zależności od ich wielkości. Próbę badawczą stanowiło 300 banków spółdzielczych zrzeszonych w Banku Polskiej Spółdzielczości. Wielkość banku określono za pomocą czterech cech: wartości aktywów ogółem, wartości kapitałów własnych, liczby placówek oraz liczby prowadzonych rachunków. Za pomocą punktowego wskaźnika kolejności zbudowano ranking banków, a następnie przy wykorzystaniu kwartyli wyodrębniono cztery grupy banków o podobnej wielkości. Efektywność oceniono za pomocą metody Data Envelopment Analysis (DEA) w oparciu o modele BCC oraz CCR zorientowane na nakłady oraz wybrane wskaźniki efektywności. Zmiany produktywności w czasie oszacowano za pomocą indeksu Malmquista. Badania wykazały, że wśród badanych banków spółdzielczych najbardziej efektywne były te największe. Małe banki charakteryzowały się wyższą efektywnością niż średnie, ale mniejszą niż największe banki.
EN
The aim of the study was to assess the efficiency of cooperative banks depending on their size. The sample was constituted of 300 cooperative banks affiliated in the Bank of Polish Cooperatives. The size of the bank was determined using four characteristics: total assets, the equity, the number of outlets and the number of accounts. With the use of the point sequence indicator the ranking of banks was created, and then with the use of quartiles the banks were divided into four groups of similar size. Efficiency was assessed with the use of the Data Envelopment Analysis (DEA) method based on the BCC and CCR models oriented on input and selected efficiency indicators. Changes in productivity over time were estimated by using Malmquist Index. The results indicated that among the analysed cooperative banks the greatest banks were the most efficient. Small banks were characterized by higher efficiency than medium size banks, but they were less efficient than the biggest banks.
PL
Celem pracy była przyczynowo-skutkowa analiza zróżnicowania rentowności kapitału własnego w bankach spółdzielczych w Polsce w latach 2010–2014. Analizę przeprowadzono przy wykorzystaniu danych Komisji Nadzoru Finansowego na bazie zmodyfikowanej dekompozycji wskaźnika rentowności kapitału własnego, w której ujęto cztery wpływające na nią czynniki. Oceny kształtowania się stopy zwrotu z kapitału własnego dokonano w układzie wielkości banków, wyznaczonej przez wartość aktywów. Ponadto, w celu określenia siły i kierunku wpływu poszczególnych składników modelu na kształtowanie się rentowności kapitału własnego, zastosowano metodę funkcyjną. Przeprowadzone badania wskazują, że niezależnie od wartości aktywów banki spółdzielcze efektywnie wykorzystywały kapitał własny, ponieważ stopa zwrotu z kapitału własnego znacząco przewyższała uzyskany zwrot z aktywów. Średnia rentowność aktywów w latach 2010–2014 była relatywnie niższa w największych bankach i mieściła się w przedziale 0,7–0,9%, a w najmniejszych bankach zwrot z aktywów wynosił około 1%. Z kolei rentowność kapitału własnego była wyższa w bankach o większych aktywach, tj. powyżej 200 mln zł. W latach 2013–2014 uzyskiwane stopy zwrotu zarówno z aktywów, jak i z kapitału własnego wyraźnie się obniżyły. Głównymi determinantami zmian rentowności kapitału własnego były zmiany stopnia wytracenia zysku z działalności bankowej przez koszty operacyjne i koszty realizacji ryzyka bankowego oraz rentowności aktywów mierzonej wynikiem z działalności bankowej.
EN
The aim of the study was to analyse the diversity of return on equity in the cooperative banks in Poland in 2010–2014. The analysis was conducted using data of the Polish Financial Supervision Authority, on the basis of a modifi ed decomposition rate of return on equity. Assessment of the rate of return on equity was made in a size of banks, as determined by the value of assets. In addition, in order to determine the strength and direction of impact the individual components of the model on the formation of return on equity method was applied functional. The study suggests that cooperative banks eff ectively use the equity, because the rate of return on equity was significantly higher than the rate of return on assets. The average return on assets in 2010–2014 was relatively lower in the largest banks and ranged from 0.7–0.9%, and the smallest banks return on assets was approximately 1%. In turn, the return on equity was higher at banks with major assets (over 200 million PLN). In 2013–2014 the rate of return both on assets and equity expressly declined. The main determinants of changes in return on equity were changing the multiplier reduction of profit from banking activities by operating costs and costs of banking risk and return on assets, as well as measured result on banking activities.
PL
Badano znaczenie struktury finansowania przedsiębiorstw w kształtowaniu wyników ekonomiczno-finansowych. Obiektem badań były 34 wielkoobszarowe przedsiębiorstwa rolnicze z najemną siłą roboczą z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Zakres badań obejmował lata 2002-2007. Ustalono, że wysoki poziom zadłużenia w sposób ujemny wpływa na rentowność i płynność, ale sprzyja bardziej efektywnemu wykorzystaniu kapitałów własnych.
EN
Capital structure has been taken into consideration. Especially its influence on economic and in the paper the financial results have been examined. The analysis were conducted for 34 large-area agricultural enterprises with employees of kujawsko-pomorskie province for the years 2002-2007. The result shows that high level of financial indebtedness reduce profitability and liquidity, but is conducive to higher effectiveness of ownership capital.
PL
System oceny przedsiębiorstw można zdefiniować jako celowo określony zbiór elementów podlegających ocenie oraz relacji zachodzących między nimi, służący do sformułowania sądów wartościujących działalność przedsiębiorstw w różnych perspektywach czasu. Analizując wyniki ekonomiczne w grupie przedsiębiorstw dzierżawionych i jednoosobowych spółek AWRSP stwierdzono, że efektywność zaangażowanego kapitału własnego można podnosić przez zwiększenie udziału kapitału obcego i przez to ograniczenie kapitału własnego w finansowaniu majątku. Wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania w działalności przedsiębiorstw jest uzasadnione dopóki, dopóty marginalna rentowność aktywów ogółem przekracza marginalny koszt kapitału obcego.
EN
Effective management of the firm reąuires knowledge of using specific tools. One of them is Du Pont Ratio System. It allows define effectiveness of the firm activity.
EN
The paper releases the opinions on different aspects dealing with the managing the structure of capital, which were presented by directors of those agricultural enterprises that have been identified either as recording the success (7 firms) or failure (2 firms). The results of the study indicate that theories developed by Modigliani and Miller have been confirmed in the business activity.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.