Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 148

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Hipermarkety
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
XX
Prawdopodobnie niniejszy artykuł nie wyczerpuje całkowicie tematu przyczyn ciągle rosnącej popularności hipermarketów i im podobnych. Istnieje zapewne wiele innych powodów, dla których ludzie udają się właśnie do wielkich centrów handlowych, ale powyższe wydają się najistotniejsze. Nowe zjawisko społeczne zaczyna urastać do rangi zwyczaju wraz ze wzrostem udziałów w rynku. Dodatkowo o jego sile świadczy ciągła zmiana przyzwyczajeń zakupowych, modelu życia rodzinnego czy przesuwanie koncentracji komunikacyjnej pod wpływem działania centrów handlowych w naszym kraju. (fragment tekstu)
EN
Hyper- and supermarket brands are growing very dynamically in Poland since their appearance in 1994. Process, which occured in Western Europe countries during the last 30-40 years, in Poland took place in less than ten years. Polish customers absorbed western consumers habits swiftly and easily. It is rather interesting why this large and radical transformation went on so smoothly. This article answers that question using various arguments originating from the field of economics, psychology and sociology. In many sources an expression "temple of consumption" is used to define hypermarkets. This metaphor is very felicitous especially in Poland. Customers, instead of going to church, which is natural for Christian culture, prefer to go to a market. Besides that majority of modern shopping centres are so magnificently equipped and arranged that they win the competition for people sensory impressions. Modern types of shopping goods became a great success of international concerns in new economic reality, after 1989. Free market benefits and opportunities suit us and we take advantage of it in whole range. Poles still fancy the possibility of free goods selection. Peculiar consumer revolution, which is related to modern forms of distribution, has changed many habits and behavior patterns of inhabitants of Poland. Leisure activities, shopping customs, nutrition models and many others characteristics of our lives have undergone profound changes. Hypermarkets are facilitating a lot of varied social influence techniques to attract more and more customers and improve financial results. Poles are still very vulnerable to them. We have still considerable difficulty with distinguishing reality and marketing traps. Advantages that accompany free market caused shopping addiction. People believe that if they shop they will feel better. Compulsive shopping and spending generally makes a person feel worse. It is similar to other addictive behaviors and has some of the same characteristics as the problem of drinking (alcoholism), gambling and overeating addictions. Shopping centres are a dangerous competition to city centres. Large carparks next to hypermarkets, traffic jams in cities. The all-in-one-place ideology and low prices cause customer migrations to city's outskirts. Also a great development of motorization in Poland contributes to this process. All changes with regard to hipermarkets can be considered from the point of view of many life aspects. Traditional customs, cultural values, manners the children are inculcated, value hierarchy can be abolished by the life style of mass consumption and money rules. Civilization transformations cannot be restrained but we should try to keep distance to this shopping-mania and marketing illusions. (original abstract)
XX
W nowych hipermarketach TESCO znajdzie się ok. 60 tys. produktów, z czego 60-70 proc. to będą produkty niespożywcze. Będą one reklamowane w mediach lokalnych.
XX
Artykuł omawia wyniki badań przeprowadzonych na terenie Szczecina pod kierownictwem Katedry Marketingu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Pierwsze badanie dotyczyło wpływu Reala i Makro na zachowania lokalnych kupców. Celem drugiego badania było poznanie stopnia preferencji mieszkańców Szczecina na temat zakupów w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych i ich opinii o funkcjonowaniu tych obiektów.
XX
Zdaniem autora można zauważyć, że trend powstawania w Polsce kolejnych placówek typu hipermarkety się zmniejsza. Jego zdaniem konsekwencją powstawania dużej liczby placówek oraz stabilizacji rynku tzw. wielkopowierzchniowego jest budowanie przez największych detalistów potężnych centrów dystrybucyjnych - centralnych magazynów, które obecnie dostarczają około 70 proc. wszystkich artykułów dostępnych w ich placówkach handlowych.
XX
Autorka przypomina, że od połowy lat 90. XX w. w miastach woj. śląskiego powstają nowoczesne zgrupowania handlu w postaci ośrodków handlowych. Ośrodki te są planową formą przestrzennej koncentracji placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych oraz obiektów rekreacyjnych. Zdaniem autorki współczesne ośrodki handlowe są dokładnie zaplanowane i zorganizowane co do miejsca lokalizacji, struktury branżowej, asortymentowej oraz poziomu cen oferowanych produktów, są przystosowane do obsługi nabywców zmotoryzowanych. Stanowią najbardziej racjonalny i nowoczesny kierunek przemian w handlu.
EN
The Silesian shopping centres are mainly district centres located at the periphery and at the outskirts of towns as well as the regional centres, situated beyond towns or on the border of 2-3 towns, usually close to main transit roads or crossroads. The district and regional centres are differentiated by such features as selling area, size of the plot occupied, trade and service offer, number and type of shops located within the centre, location venue and customer service radius. Apart from the district and regional shopping centres, there are occurring in the Silesian Province residential-quarter centres, usually supermarkets surrounded by an arcade of several shops. Experts foresee that a new, attractive venue for location of shopping centres shall be middle-sized towns. These towns constitute a great developmental potential for investors in sopping centres across Poland. Experts assess that shopping centres will emerge in the Silesian Province till 2010 on the peripheries of middle-sized towns (37,8%) as well as at the peripheries of large (32,2%) and small towns (30%). (original abstract)
XX
Na podstawie wieloletniego monitoringu rozwoju sieci hipermarketów w Polsce autorzy określają podstawowe prawidłowości przestrzenne związane z ekspansją sieci hipermarketów w regionie peryferyjnym. Stwierdzono, że dystans między Polską Wschodnią a pozostałymi obszarami kraju zmniejsza się od 2003 г., co wiąże się z wejściem do Polski zagranicznych sieci, których strategie lokalizacji były nastawione na mniejsze ośrodki oraz adaptacji strategii lokalizacyjnej innych firm, która polegała na dopasowaniu wielkości powierzchni sprzedażowej do wielkości jednostki osadniczej. Analiza standaryzowanych reszt z regresji liniowej między liczbą ludności miejskiej (cechy najbardziej skorelowanej z wielkością powierzchni sprzedażowej %=0,95) pozwoliła zaobserwować na poziomie regionalnym dwa odmienne modele nasycenia powierzchnią sprzedażową. Podjęto ponadto próbę określenia wpływu rozwoju wielkopowierzchniowych sieci o kapitale zewnętrznym na gospodarkę lokalną i regionalną, w wyniku której stawiamy hipotezę, że dla regionu peryferyjnego dominują głównie efekty wymywania. (abstrakt oryginalny)
EN
On the basis of the long-standing monitoring of hypermarket chains development in Poland, the authors define the basic spatial regularities connected with the expansion of hypermarkets chains in the peripheral region. One stated that the distance between eastern Poland and the other areas of the country has been decreasing since 2003, which is connected with the fact that foreign chains entered Poland - localization strategies of those chains were geared to smaller sites, and the adaptation of the localization strategies of other firms, which consisted in adjusting the size of the sales area to the size of the settlement units. The analysis of the standardized rests from the linear regression between a number of urban population (the features of the most correlated one with the size of the sales area x=0,95) allowed us to observe the two different models of saturation with the sales area at regional level. Furthermore, one made an attempt to determine the influence of large- area chains with foreign capital on local economy, as a result of which we make a hypothesis that for a peripheral region mainly wash-out effects are dominating. (original abstract)
XX
W Polsce jest obecnie około 15 wielkich sieci handlowych. Prywatne marki pozwalają odróżnić się od konkurencji. Są to: MakroCash and Carry, Geant, Tesco, Office Depot, Biedronka, Robert, Carrefour, Rema 1000. Istnieje podział na: "private labels" (towary sprzedawane tylko u konkretnego dystrybutora) i "own labels" (produkty lub całe linie określane mianem identycznym jak sieć i dostępne tylko w niej).
XX
Przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu otwarcia hipermarketu Auchan w Sosnowcu na kondycję lokalnych małych firm handlowych. Dla uzyskania w miarę pełnego obrazu aktualnej sytuacji w Sosnowcu zaprezentowana analiza ma charakter zarówno ogólny, jak i szczegółowy. Badaniami objęto lata 1999-2002. Ogólna analiza obejmuje wszystkie podmioty prowadzące działalność handlową na terenie całego miasta, dla których hipermarket Auchan, mimo odległego położenia, stanowi również konkurencję. Konkurencyjność wynika z dostarczania przez hipermarket podobnych lub takich samych asortymentów produktów, zarówno artykułów żywnościowych (łącznie z artykułami świeżymi), jak i nieżywnościowych. Badaniami szczegółowymi objęto małe firmy handlowe zlokalizowane w sąsiedztwie hipermarketu Auchan znajdujące się w odległości od 1 do 5 km od hipermarketu. Analizą objęto małe firmy handlowe reprezentujące pięć wybranych branż, zlokalizowane zarówno na trasie przejazdu autobusu do hipermarketu Auchan, jak i poza nią. (fragment tekstu)
XX
Celem przedstawionej pracy jest analiza wpływu, jaki może mieć istnienie zakupów impulsywnych na politykę cenową hipermarketów. Problem ustalania cen analizowany jest z wykorzystaniem modelu monopolu wieloproduktowego przedstawionego m.in. w podręczniku Tirole [1986]. W dalszej części pracy przedstawiamy model teoretyczny oraz dyskutujemy założenia, które trzeba przyjąć, aby móc wykorzystać wyniki zaproponowanego modelu do analizy interesującego nas zjawiska. W zakończeniu pracy przedstawiamy wnioski wypływające z modelu dla dyskusji wpływu działalności hipermarketów na działalność lokalnych sprzedawców. (fragment tekstu)
EN
In the paper, the impulsive buying phenomenon taking place in big selfservice shops is described. By means of the Multiproduct Monopoly Model that can be applied to the super- and hypermarkets, formal grounds are shown for reduction in prices of basic products below the profitmaximizing level, as a way to induce a growth in demand for other goods in a complementary way linked with the former. In the conclusions, the popular perception is shaken according to which the hypermarkets' activities are aimed at ruining the small local shops. Also, certain effective promotional policies of hypermarkets are suggested. (original abstract)
XX
Przedstawiono strategie wyboru dostawców w przedsiębiorstwie handlowym. Omówiono kryteria wyboru dostawców owoców i warzyw w hipermarketach.
XX
Celem pracy było przedstawienie funkcjonowania centrów dystrybucyjnych sieci wielkopowierzchniowych na przykładzie systemu Cross Docking. Opisano również organizację dostaw artykułów żywnościowych (owoców i warzyw) do magazynu centralnego sieci Tesco. (abstrakt oryginalny)
EN
At the beginning of hyper- and supermarkets' presence in Poland, distribution of goods was based on direct deliveries from producers or middlemen to the specific stores. For the last few years the majority of supermarket chains has switched to supplying goods from their own or outsourced distribution centres. Central fresh food stuffs' warehouses are based on the cross-docking system. Cross-docking enables the supermarket chains to have full control over logistics and its safety, high availability of supply, reduction of storage space in the stores and reduction of the loss level. (original abstract)
XX
Geant to potężna firma, na której doświadczenia pracowały sztaby specjalistów. Z kolei atutem Marcpolu jest fakt, że wyprzedził w czasie zachodnią konkurencję i wygrywa dobrą lokalizacją; ma też dodatkowy plus - jest siecią polską.
XX
Omówiono zagadnienie organizacji sprzedaży w super- i hipermarketach w ocenie konsumentów warszawskich oraz przedstawiono opinie konsumentów na temat zarządzania kategoriami produktów.
EN
The category management is the new form of the sales area organisation. The aim of this study was to know the opinion about the merchandising and the category management in the Warsaw super- and hipermarkets. The clients accepted the merchandising and category management in the Warsaw markets. The most interesting categories were "Polish culinary art" and "party's, picnic' s, events ". (original abstract)
XX
Auchan, Carrefour, Intermarche, Geant, Leclerc to nazwy hipermarketów prowadzących już działalność gospodarczą w Polsce. Ich pojawienie związane jest między innymi z faktem, że we Francji dalszy rozwój sieci nie jest już możliwy. Liczba hipermarketów osiągnęła stan nasycenia, a przepisy prawne w zasadzie uniemożliwiają budowę nowych sklepów. W 1970 roku we Francji było 115 hipermarketów. Obecnie jest ich dziesięć razy więcej. Ponad 60% żywności i 40% artykułów przemysłowych kupowanych jest w wielkich sklepach, o powierzchni handlowej ponad 2500 m2. (fragment tekstu)
XX
Zakres przedmiotowy artykułu stanowią działania związane z planowaniem strategii działania typowych dla organizacji wielkopowierzchniowych. Celem artykułu jest identyfikacja działań związanych z planowaniem strategii marketingowych organizacji wielkopowierzchniowych w Polsce na potrzeby budowy relacji z rynkiem docelowym. Dla weryfikacji założenia artykułu i realizacji założonego w nim celu, posłużono się metodą case-study gdzie za wzorzec, najlepszą praktykę gospodarczą przyjęto sieć Tesco, działającą w skali międzynarodowej. Pozwoliło to na obserwację działań typowych dla planowania strategii w skali globalnej oraz jej dopasowywania do warunków lokalnych, w tym przypadku rynku polskiego(abstrakt oryginalny)
EN
The article focuses on the issues that refer to the mechanisms and grounds of developing the marketing strategies of large selling area chain stores. These companies are operating in more difficult market conditions then even before. The thesis of this paper is to show that the application of marketing strategy (especially each marketing tool, which is used by them) is critical to their future in the competitive market. The purpose of the present article is to identify marketing strategies used by large selling area subjects in Poland for developing relations with target market, as well as to show their theoretical grounds of developing. Tesco in used as an example here.(original abstract)
16
Content available remote Polityka super- i hipermarketów wobec dostawców towarów
75%
XX
Rosnąca konkurencja na rynku i spadek koniunktury gospodarczej powodują, że z jednej strony skłonność do elastyczności w negocjacjach pomiędzy sklepami wielkopowierzchniowymi a dostawcami towarów staje się coraz ważniejszym elementem współpracy, a z drugiej "usztywnia się" stanowisko dostawców w negocjacjach wobec szybko rosnących kosztów dystrybucji i zmniejszającej się rentowności przedsiębiorstw handlowych. Opracowanie omawia politykę dostaw towarów do sklepów wielopowierzchniowych. (fragment tekstu)
EN
The policy of large retailing networks towards the suppliers of goods in Poland is presented in this article. The entire path of the product from the suppliers through superstores to the final consumer is shown. The criteria of choice of the supplier by the trading networks was presented. There are as well the basic standards that are expected from the suppliers or producers. The special consideration is given to the conditions and types of account settling with the suppliers and the benefits from their cooperation with superstores. (original abstract)
17
Content available remote Społeczna odpowiedzialność biznesu w sieciach hipermarketów w Polsce
75%
XX
Celem opracowania jest przedstawienie elementów społecznej odpowiedzialności biznesu CSR stosowanej w sieciach hipermarketów w Polsce. Zasadnicza część pracy została wykonana na podstawie danych pochodzących z raportów i opracowań dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce, opracowań Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji oraz materiałów wewnętrznych sieci hipermarketów. (fragment tekstu)
EN
The paper presents idea of the Corporate Social Resposibility (CSR) which has been implemented in Polish hypermarkets. The first part of the article explains the CSR concept. Then hypermarmets chains in Poland are characterized. Finally, the main, third part of the paper, concerns the concept of Corporate Social Responsibility applied in hypermarkets chains. The study reveals actions of CSR in hypermarkets including human capital, social capital, material and environmental responsibility. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono najważniejsze tendencje występujące w ostatnich latach w handlu detalicznym żywnością w krajach Unii Europejskiej. Szybkość i zakres zmian w handlu są różne w poszczególnych krajach UE, występują jednak pewne wspólne trendy, świadczące o uniwersalizacji i standaryzacji współczesnego handlu. Należą do nich: stały wzrost znaczenia handlu detalicznego w stosunku do handlu hurtowego, przesuwanie się siły w układzie gospodarczym od producentów do detalistów i konsumentów, zmiana znaczenia różnych form handlu detalicznego i przyspieszenie ich cyklu życia rynkowego, pogłębiająca się segmentacja rynku, nasilająca się koncentracja w handlu detalicznym, postępująca globalizacja i internacjonalizacja oraz wykorzystywanie najnowszych technologii, głównie elektronicznych.
EN
Some trends are common in grocery retailing markets across UE countries. Food retailers gain more strength in comparison with producers and wholesalers. There are significant differences between grocery markets in European countries. Some markets are very concentrated (Norway), while other extremely fragmented (Italy, Greece and Poland). Globalisation is the dominant trend retailing all over the world. European grocery operators are developing genuinely global operations, especially Carrefour, Tesco and Ahold. They develop their business making alliances, mergers and acquisitions. E-retailing is the latest trend in food trade, and the worlds leading e-grocer by turnover is European chain Tesco. Covered trends haven't ended and will continue and change. (original abstract)
XX
Przedstawiono zmiany w strukturze handlu wewnętrznego w Polsce. Omówiono procesy integracji w handlu w Polsce i współpracę producentów i dostawców z zagranicznymi sieciami handlowymi.
EN
In Poland, in the nineties 's just after creating new economic environment by introducing market economy rules, the extensive development of large shopping-area stores (hyper-, super and mini markets) with foreign capital has been observed. (short original abstract)
XX
Liczba placówek prowadzących sprzedaż detaliczną w Polsce szacowana jest na około 400 tys. W ostatnim roku ich liczba wzrosła o ok. 2 procent Statystyka ta nie uwzględnia stoisk bazarowych i ulicznych.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.