Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 160

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Strefy wolnego handlu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
XX
Trójstronne porozumienie o wolnym handlu Chiny - Japonia - Republika Korei stanowić może krytyczny filar azjatyckiego regionalizmu, determinujący przyszły ład handlowy i polityczny w wymiarze globalnym. Nie ulega wątpliwości, iż trójstronnemu dialogowi politycznemu towarzyszyć będą prace nad konkurencyjnymi transregionalnymi porozumieniami angażującymi partnerów z regionu Azji - Pacyfiku, ze wskazaniem na Porozumienie Pacyfiku (TPP) oraz Regionalne Szerokie Partnerstwo Gospodarcze (RCEP). Mając na względzie wspólne trzem analizowanym krajom wyzwania, związane w szczególności z niekorzystną demografią, reindustrializacją oraz nieefektywnym popytem wewnętrznym, należy mieć świadomość poważnych barier trójstronnego dialogu, wynikających m.in. z zaszłości historycznych, pretensji terytorialnych, a także wewnątrzregionalnej rywalizacji o przywództwo na linii Pekin-Tokio.(abstrakt oryginalny)
EN
China - Japan - Republic of Korea trilateral free trade agreement may become a critical pillar of Asian regionalism, determining future trade and political regime on the global scale. Undoubtedly, trilateral political dialogue is to be accompanied by parallel talks over competitive, transregional projects involving Asia - Pacific partners, with special regard to Trans - Pacific Partnership (TPP) and Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Given the common challenges of three analyzed countries, in particular the unfavorable demographics, reindustrialization and inefficient domestic demand, however, it should be noted that trilateral dialogue is facing very serious barriers, resulting among others from historical baggage, territorial claims, as well as intra-regional competition for leadership between Beijing and Tokyo.(original abstract)
XX
Przedstawiono przyczyny powstawania stref wolnego handlu i na tym tle genezę powstania CEFTY i EFTY, podobieństwa i różnice pomiędzy tymi dwoma umowami oraz przyszłość tego rodzaju porozumień.
EN
General factors responsible for the formation of free trade zones are presented, providing the background for discusing the genesis of CEFTA and EFTA. Similiarities and differences between the two agreements are mentioned with the forecast regarding the future of such agreement. (J.W.)
XX
Celem artykułu jest charakterystyka działalności CEFTA i przedstawienie argumentów przemawiających za możliością rozwoju organizacji, a także omówienie czynników osłabiających zainteresowanie CEFTA w przyszłości.
XX
Środkowoeuropejska Umowa o Wolnym Handlu (CEFTA) została podpisana przez Polskę, Czechy, Węgry i Słowację 21 grudnia 1992 r. Głównym celem umowy jest utworzenie do stycznia 2001 r. strefy wolnego handlu w Europie Środkowej. Podczas tegorocznego szczytu CEFTA (11-12 września) przedstawiona została, przygotowana przy koordynacji strony polskiej, analiza dotychczasowego funkcjonowania umowy, wraz z wnioskami i zaleceniami na przyszłość.
5
100%
XX
ASEAN to prężnie rozwijające się porozumienie 10 państw Azji Południowo - -Wschodniej, które stanowi coraz większą potęgę ekonomiczną, nie tylko w swoim regionie, ale i całej gospodarce globalnej. Potencjał, którym charakteryzują się państwa regionu, jest dostrzegany przez korporacje transnarodowe, które poprzez dokonanie inwestycji zagranicznych, lokują tam swoje jednostki produkcyjne i usługowe. Jednostki te tworzą sieci produkcyjne, które swoim zasięgiem obejmują kolejne kraje z bloku ASEAN. Na rozwój sieci produkcyjnych wpływ mają zjawiska integracyjne i tworzone przez rządy strefy wolnego handlu. Celem artykułu jest przedstawienie roli jaką odgrywają strefy wolnego handlu w rozwoju sieci produkcyjnych w regionie państw ASEAN. Istniejące umowy bilateralne oraz tworzone większe bloki integracyjne (tzw. mega FTAs) mogą ułatwić proces konstruowania i rozwijania sieci produkcyjnych poprzez wprowadzanie ułatwień w przepływach dóbr i usług.(abstrakt oryginalny)
EN
ASEAN is a thriving agreement of 10 countries of Southeast Asia, which is a growing economic power, not only in its region, but also the entire global economy. The potencial of ASEAN countries is being seen by transnational corporations. TNCs, by making foreign direct investments, invest where their production and service subsidiaries are. These units form production networks and the next countries of the ASEAN block are being covered by these networks. The development of production networks is affected by the phenomenon of integration in the region and the free trade zones created by the governments. The aim of this article is to present the role played by free trade areas in the development of production networks in the region of ASEAN countries. The existing bilateral agreements and newly created larger blocks of integration (i.e. mega FTAs), can facilitate the process of constructing and developing production networks through the free flows of goods and services.(original abstract)
Intereconomics
|
1993
|
tom 28
|
nr nr 6
279-284
XX
Artykuł omawia podstawowe założenia i cele The North American Free Trade Agreement (NAFTA).
XX
15 listopada 1993 weszła w życie umowa między Polską i państwami EFTA w sprawie utworzenia strefy wolnego handlu wyrobami przemysłowymi oraz sześć dwustronnych umów o handlu produktami rolnymi. Artykuł zawiera wykaz rozporządzeń Komisji WE, jak również załączniki do w/w umowy.
XX
Ukraińską administrację czeka seria pozwów o odszkodowania składanych przez polskich biznesmenów. Polityczna decyzja o likwidacji specjalnych stref ekonomicznych na Ukrainie uderzyła w polski biznes.
XX
Artykuł omawia przepisy dotyczące konkurencji zawarte w umowach z 1992 r. o utworzeniu stref wolnego handlu z krajami EFTA oraz CEFTA.
XX
Przystąpienie dziesięciu państw do Unii Europejskiej w 2004 r., a następnie Rumunii i Bułgarii w 2007 r., zbliżyło Wspólnotę do niestabilnych regionów na wschodzie i południu. Pojawiła się konieczność wzmocnienia relacji (w tym handlowych) z sąsiadami. Wschodni sąsiedzi Unii Europejskiej zawsze odgrywali bardzo ważną rolę w kształtowaniu jej polityki zagranicznej. Unijna polityka wschodnia obejmuje nie tylko kwestie gospodarcze, ale również polityczne i bezpieczeństwa. Ze względu na zbliżone doświadczenia historyczne, podobne problemy oraz silne wzajemne powiązania gospodarcze, państwa partnerskie traktowane są jako jeden region. Celem artykułu jest ukazanie założeń, istoty i głównych wymiarów Partnerstwa Wschodniego w kontekście wzmocnienia stosunków ze wschodnimi sąsiadami Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
The accession of ten countries in 2004, followed by Romania and Bulgaria in 2007, has brought the EU closer to fragile regions in the east and south. There was a need to strengthen relations (including commercial ones) with neighbors. The European Union's Eastern neighbors have always played a very important role in its foreign policy. The EU's eastern policy covers not only economic but also political and security issues. Due to similar historical experience, similar problems and strong economic interconnections, partner countries are treated as one region. The purpose of the article is to show the assumptions, essence and main dimensions of the Eastern Partnership in the context of strengthening relations with the eastern neighbors of the European Union. (original abstract)
XX
Wzrost obrotów towarowych między Polską a krajami EFTA po 1989 r. wskazuje zdaniem autorki na przyszłość integracyjnej orientacji Polski na Północ. Autorka omawia: handel między Polską a krajami EFTA, strukturę towarową eksportu Polski do Finlandii, Norwegii i Szwecji, strukturę towarową polskiego importu z Finlandii, Norwegii i Szwecji, zmiany w handlu Polska-Finlandia-Norwegia-Szwecja.
XX
W gospodarce światowej można zaobserwować intensywny rozwój dwustronnych porozumień handlowych. W samym tylko regionie Azji i Pacyfi ku w ciągu pięciu lat liczba bilateralnych porozumień o wolnym handlu wzrosła ponad pięciokrotnie, z 57 umów w 2002 r. do 176 w październiku 2006 r. (por. wykres 1). Wśród przyczyn tego zjawiska można wskazać na trudności w negocjacjach na forum Światowej Organizacji Handlu. Wiele państw niezadowolonych z dotychczasowego przebiegu negocjacji Rundy Doha, dążąc do zapewnienia większego otwarcia rynków zagranicznych dla własnych towarów i usług, uczestniczy w rokowaniach bilateralnych lub regionalnych, które mają zapewnić realizację tego celu. W ten sposób mimo przeciągających się negocjacji handlowych na forum WTO następuje postęp w zakresie liberalizacji handlu. W związku z ograniczeniem liczby państw uczestniczących w rokowaniach nie tylko szybciej udaje się osiągnąć satysfakcjonujące partnerów porozumienie, lecz także w ramach bilateralnych i regionalnych układów handlowych, zazwyczaj wynegocjowane korzyści są większe niż w negocjacjach w ramach wielostronnego systemu handlowego WTO. Wzrost zainteresowania porozumieniami bilateralnymi i regionalnymi wynika zatem ze zwykłego rachunku zysków i strat. Oczekuje się bowiem, iż układy obejmujące mniejszą liczbę partnerów pozwalają na osiągnięcie korzyści z wolnego handlu przy mniejszych kosztach dostosowawczych, które zawsze towarzyszą tego rodzaju procesom. Dodatkowo przy porozumieniach bilateralnych i regionalnych możliwa jest przynajmniej częściowa ochrona mniej konkurencyjnych, czy wręcz nieefektywnych przemysłów rodzimych przed globalną konkurencją. W długim okresie nie jest to korzystne, gdyż utrudnia niezbędne przekształcenia i zmniejsza efektywność i konkurencyjność gospodarki. W krótkim czasie pozwala jednak na pewne oszczędności lub odsunięcie w czasie kosztów, co nie byłoby możliwe w przypadku gospodarki w pełni otwartej. (fragment tekstu)
XX
Autorka omawia szczegółowo artykuł XXIV GATT. Podaje warunki, które muszą być spełnione aby porozumienia preferencyjne zostały uznane za zgodne w wymogami WTO. Omawia problemy związane z interpretacją Artykułu XXIV podając modyfikacje wynegocjowane w 1994 r.
14
80%
XX
W 2007 r. Unia Europejska oraz Republika Indii rozpoczęły negocjacje na temat dwustronnego porozumienia w sprawie handlu i inwestycji (Bilateral Trade and Investment Agreement - BTIA), którego celem strategicznym jest utworzenie pomiędzy stronami strefy wolnego handlu. Rokowania na temat ambitnej i kompleksowej umowy o wolnym handlu zostały jednak zawieszone w 2013 r. ze względu na istniejące pomiędzy stronami rozbieżności co do oczekiwanego zakresu nowej umowy (BTIA). Wśród najważniejszych kwestii spornych, które doprowadziły do wstrzymania negocjacji, znalazły się: zakres koncesji celnych, w szczególności na samochody i artykuły rolne, zasady handlu lekami generycznymi, liberalizacja w zakresie przepływu usług i inwestycji oraz zmiany w dostępie do sektora zamówień publicznych.(abstrakt oryginalny)
EN
In 2007 the European Union and the Republic of India launched negotiations on the Bilateral Trade and Investment Agreement (BTIA), the strategic aim of which is to create a free trade area between the parties. The negotiations on the ambitious and comprehensive FTA were brought to a standstill in 2013 due to disagreements between the parties on the commitments to be included in the BTIA. The main contentious issues that blocked the negotiation process were: the level of tariffs cuts on automobiles and agricultural products, trade in generic drugs, services, investments and regulations on public procurement.(original abstract)
XX
Główną przesłanką negocjowania umów o wolnym handlu nowej generacji, o których mowa w strategii rozwoju wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej z 2006 r. jest kryterium ekonomiczne (potencjał rynku, wzrost gospodarczy) w doborze potencjalnych partnerów handlowych oraz de facto odejście od multilateralizmu na rzecz bilateralizmu. Pierwsza umowa handlowa tego typu zawarta przez Unię Europejską z Koreą Południową dobrze wpisuje się w ten schemat. Korea jako dynamicznie rozwijające się państwo azjatyckie, jest ważnym partnerem handlowym UE. Celem artykułu jest ukazanie genezy, głównych postanowień oraz znaczenia umów handlowych nowej generacji zawieranych przez Unię Europejską z państwami trzecimi. W badaniach empirycznych posłużono się pierwszą taką umowę podpisaną przez UE - z Koreą Południową. Ze względu na ograniczoną objętość artykułu, w analizie znaczenia porozumienia dla unijno-południowokoreańskich relacji handlowych ograniczono się do obrotów towarowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The selection of potential trading partners in new-generation free trade agreements is primarily is above all about economic criteria (market potential, economic growth). This was emphasized in the new strategy of the European Union's common trade policy in 2006. The first trade agreement of this type which was concluded by the European Union with South Korea fits well into this scheme. Korea is a dynamically developing Asian country, at the same time it is an important trade partner of the EU. The purpose of the article is to show the genesis, main provisions and meaning of new generation trade agreements which were concluded by the European Union with third countries. In empirical research, the first such agreement - with South Korea - was used. Due to the limited volume of the article, the analysis of the significance of the agreement for EU-South Korean trade relations was mainly limited to trade in goods. (original abstract)
XX
Program Maquiladora jako synonim bezprecedensowego wzrostu gospodarczego na pograniczu amerykańsko-meksykańskim stał się przedmiotem dużego zainteresowania w Polsce w związku z rozwojem współpracy transgranicznej polsko-niemieckiej. Celem artykułu jest rozszerzenie skromnej bazy informacyjnej na temat programu Maquiladora i ogólne porównanie doświadczeń na granicy polsko-niemieckiej.
XX
W artykule podano zmiany w zasadach dostępu do polskiego rynku towarów pochodzących z Węgier, Czech i Słowacji, spełniających wymagania reguł pochodzenia CEFTA. Zmiany te weszły w życie dnia 1 lipca 1994 r. zgodnie z postanowieniami trzech rozporządzeń Rady Ministrów z 21 czerwca 1994 r. (Dz.U. nr 75 poz.340-342).
XX
Omówiono problemy związane z liberalizacją handlu towarowego i usług, liberalizacją handlu usługami, liberalizacją inwestycji. Przedstawiono wpływ liberalizacji na handel wewnątrzregionalny ASEAN oraz wpływ utworzenia AFTA na handel z krajami trzecimi.
EN
Problems related to trade and service liberalization as well as investment liberalization have been discussed. Liberalization's influence on interregional trade of the ASEAN has been presented. The article also focuses on the process of creating AFTA and its influence on trade with Third World countries.(AŁ)
XX
W referacie przedstawiono rozwój gospodarczy Meksyku na tle podpisanego w 1993 roku Porozumienia o wolnym handlu Ameryki Północnej (The North American Free Trade Agreement - NAFTA).
EN
January 1, 2004 marks the tenth anniversary of the launching of the North American Free Trade Agreement. NAFTA is an outstanding demonstration of the rewards to outward-looking countries that implement policies of trade liberalization as a way to increase wealth and improve competitiveness. The NAFTA is an example of benefits that all countries could derive from moving forward with multilateral trade liberalization. (original abstract)
XX
Zgodnie z przedstawioną w 2006 r. strategią "Globalna Europa" UE planuje zawarcie dwustronnych porozumień z najważniejszymi partnerami handlowymi, w tym z Japonią. W marcu 2013 r. rozpoczęły się oficjalnie negocjacje pomiędzy UE oraz Japonią, których celem jest wynegocjowanie i zawarcie porozumienia o utworzeniu strefy wolnego handlu. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie oczekiwań oraz motywów stron stojących za rozpoczętymi negocjacjami. O ile strona japońska pragnie zapewnić sobie lepszy dostęp do rynku UE dla swoich produktów przemysłowych, o tyle UE postrzega nową umowę jako okazję do poprawy dostępu do rynku Japonii dla swoich artykułów rolnych, żywności oraz specyficznych produktów przemysłowych. Wśród priorytetów UE znajdują się także takie kwestie, jak wymiana usług, BIZ, zamówienia publiczne oraz prawo konkurencji(abstrakt oryginalny)
EN
In 2006 the European Commission accepted a strategy "Global Europe" which presented the priorities of the EU's commercial policy. According to the strategy the EU plans to conclude a series of bilateral agreements with main trade partners, including Japan. In March 2013 the EU and Japan officially launched the negotiations for a free trade agreement. The objective of the article is to present general expectations and motives of both partners for starting negotiations on the FTA. As the Japanese side expects to secure more advantageous access for manufactured products to European market, the EU perceives the agreement as an opportunity to improve access to the Japanese market of agricultural products, food and specific manufactures. Amid the European priorities are also trade in services, FDI rules, public procurement as well as competition policy(original abstract)
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.