Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2010

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 101 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Kapitał ludzki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 101 next fast forward last
EN
Nowadays a company's competitiveness is defined by not only production factors such as land, capital and work but most importantly by the human capital. According to the analysis of job market in the Sub-carpathian province there is a high proportion of long lasting unemployment among poorly educated people at the productive age. Therefore, such institutions as County Office of Employment ought to adjust their actions towards activating the unemployed. At present Sub-carpathian province is tested in implementing the Human Capital Programme co-financed by the European Social Fund. One may hope that the activities resulting from realization of the Programme will not only increase young people's motivation and commitment towards searching for a job but they will also induce the belief that constant education and improvement of qualifications provides the opportunities for finding a place at the job market. (original abstract)
XX
Dlaczego w warunkach kapitalistycznej transformacji dyskurs klasowy stał się bezużyteczny? Stawiam tu hipotezę, że popularności bezklasowego podejścia do diagnozowania czynników transformacji ekonomicznej sprzyja rozpowszechnienie teorii kapitału ludzkiego. Pytanie badawcze brzmi następująco - dlaczego teoria kapitału ludzkiego stała się swoistą ideologiczną doktryną modernizacji systemów gospodarczych krajów postkomunistycznych? Zastosowanie teorii kapitału ludzkiego do diagnozy mechanizmów transformacji polskiej gospodarki powiążę z jej makrosystemowymi dylematami. Analizę tę uzupełnia empiryczna ilustracja sposobów myślenia Polaków o rzeczywistości gospodarczej i szansach rynkowych na poziomie lokalnym (sfera mikro). Odwołam się do danych z badań nad czynnikami aktywizacji i degradacji kapitału ludzkiego w miastach peryferyjnych małej i średniej wielkości, wykonanych w latach 2008-2009 w ramach projektu MNiSW nr N N1 16201433. (fragment tekstu)
EN
The article discusses the dilemmas of transformations in Polish economy. While the theories of human capital mobilisation are overly displayed, there is a lack of awareness of the role that class differences play in the transition from socialism to capitalism. The theory of human capital performs the function of mobilization but also hides the real class differences in the field of the property rights. The author tends to link these two mechanisms for developing capitalistic entrepreneurship and a market culture. He analyzes the characteristics of human capital at the micro- and macro-social level. The conclusions suggest that activation of the human capital increases the educational aspirations, individualisation of theattitudes and strengthens the amoral familiarism of Polish society. Consumer' s attitudes are the source of the economic activity among the Poles but they still lack the positive models for modern enterprise and respect for the market property rights. (original abstract)
3
100%
XX
Celem niniejszego referatu jest przybliżenie zagadnień związanych z rolą kapitału ludzkiego dla rozwoju regionalnego w gospodarce opartej na wiedzy. W części teoretycznej referatu przybliżono pojęcie kapitału ludzkiego i cechy determinujące jego jakość. Zwrócono także uwagę na wzrost znaczenia kapitału ludzkiego w gospodarce opartej na wiedzy oraz na znaczenie kapitału ludzkiego jako jednego z czynników determinujących rozwój regionów. W dalszej części referatu podjęto próbę obliczenia sumarycznego wskaźnika kapitału ludzkiego dla poszczególnych województw Polski i określenie ich konkurencyjności pod względem wartości tego wskaźnika. W końcowej części referatu zawarto wnioski płynące z rozważań.(fragment tekstu)
EN
Nowadays the processes of forming a modern economy in regions are connected with constructing a knowledge based economy. In this economy knowledge is becoming the main resource of society, the basis for a functioning modern economy. Constructing a knowledge based economy in regions demands implementation of the activities, which are focused on creating, transferring and using knowledge for increasing competitiveness by all regions. In knowledge based economy increases importance of human capital, because only people are able to create and use knowledge. This article deals with selected problems connected with importance of human capital and innovativeness for the successful realization of knowledge based economy in regions in Poland. Nowadays knowledge, qualifications and quality of human resources decide about competitiveness of regional economy. It means, that investment in human capital is becoming the most important form of investment. Conclusions resulting from theoretical considerations based on statistical data describing regions in Poland are included in the final part.(author's abstract)
XX
Region Morza Bałtyckiego obejmuje obszar około 1 676 024 km2, który w 2011 roku zamieszkiwały 146 953 922 osoby. Jeden kilometr kwadratowy zamieszkiwało 87,7 osoby. Celem artykułu jest analiza demograficzna wybranych aspektów dotyczących sytuacji społeczno-ekonomicznej ludności zamieszkującej RMB w latach 2001-2011, jak również prezentacja indeksu potencjału analizowanego obszaru w oparciu o Indeks Rozwoju Społecznego.(abstrakt oryginalny)
EN
The Baltic Sea Region comprises an area of approximately 1,676,024 km2, which in 2011 was inhabited by 146,953,922 people. Thus 87.7 people lived in one square kilometre. The purpose of this article is a demographic analysis of selected aspects of the socio-economic situation of the population in the BSR in 2001-2011, as well as the presentation of the index of the study area potential based on the Human Development Index.(original abstract)
XX
W niniejszym artykule podjęto próbę omówienia specyficznej formy kapitału ludzkiego - sieciowego kapitału ludzkiego. W artykule wskazano na rolę kapitału ludzkiego we współczesnej gospodarce, wyjaśniono pojęcie pracownika wiedzy. Wykazano, że sieciowy kapitał ludzki to pojęcie, które powstało jako skutek połączenia nowoczesnego pracownika wiedzy z wymogami współczesnego rynku, na którym dominują różnego rodzaju sieci powiązań i nowoczesne technologie. Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja koncepcji sieciowego kapitału ludzkiego.(abstrakt autora)
EN
The given article tries to define the specific form of human capital - human capital network. The article underlines the role of human capital in modern economy. Moreover, the article explains the notion of a knowledge worker. The article shows that human capital network is a concept which is the combination of a modern knowledge worker with requests of a modern market which is highly dominated by many kinds of network relationships and by modern technologies. The main goal of the article is to identify the notion of human capital network.(author's abstract)
XX
Występowanie znacznych dysproporcji w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych regionów Polski prowadzi do wyodrębnienia w strukturze przestrzennej regionów centralnych i regionów peryferyjnych. Mimo podejmowanych działań mających na celu niwelowanie nierówności społeczno-ekonomicznych, zróżnicowania międzyregionalne w Polsce nie zmniejszają się. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że wśród czynników, które determinują rozwój regionów, istotną rolę odgrywa kapitał ludzki. W artykule zaprezentowano zasoby kapitału ludzkiego w regionach opóźnionych w rozwoju społeczno-ekonomicznym oraz podjęto rozważania na temat, czy kapitał ludzki regionów peryferyjnych w Polsce może stać się sprawczym czynnikiem ożywienia gospodarczego tych obszarów. (abstrakt oryginalny)
EN
The occurrence of substantial disparities in the level of socio-economic development of particular Polish regions leads to the extraction of central and peripheral regions in the spatial structure. Despite measures aimed at eliminating socio-economic inequalities, interregional differences in Poland are not decreasing. The literature emphasizes that among the factors that determine the development of the region an important role is played by human capital. The article presents human capital resources in peripheral regions and elaborates whether the human capital in peripheral regions in Poland can be a causative factor of economic recovery there. (original abstract)
EN
Behavioural human resources management method covers the full life cycle of an employee in an organisation. Its application begins with the process of selecting candidates to work, through career planning, till the cyclic work evaluation. The method is based on direct observation of the employees or candidates to work behaviour, and the confrontation of the follow-up results to a desired candidate or employee competence profile. Although the method is focused on designing and enforcement of desired behaviours in the work environment, it also influences life outside work environment, affecting the formation of human capital. The paper presents the techniques and procedures of the method, which is gaining popularity in Poland. The presented analysis is based on the author's observations made during the cooperation with transnational corporations in the creation and implementation of behavioural selection and employees evaluation techniques.(original abstract)
XX
Wobec wyrównywania się szans rozwojowych miast, narastającej konkurencji o jak najlepszą pozycję w przestrzeni i w gospodarce - poszukiwanie innych niż tylko ekonomiczne źródeł sukcesu cywilizacyjnego miast staje się interesującym problemem badawczym. Jednym z najistotniejszych źródeł sukcesu gospodarczego i cywilizacyjnego miasta jest wielkość i jakość kapitału ludzkiego. W artykule zakłada się, że im większa jest liczba ludności miasta oraz im wyższe parametry jakości kapitału ludzkiego określonego przyjętymi cechami, tym poziom sukcesu gospodarczego miasta oraz jego dynamika są wyższe. Celem artykułu jest próba wstępnego określenia sumarycznych wielkości kapitału ludzkiego mierzonego wybranymi wskaźnikami i skorelowanie ich z wielkościami sumarycznego wskaźnika sukcesu ekonomicznego badanych 24 miast Polski, mierzonego na podstawie standaryzowanych wartości 4 wskaźników ekonomicznych opisujących ich gospodarkę w krótkim okresie intensywnych przemian, tj. w latach 2002-2007. Korzyści skali wynikające z przewagi liczby ludności stanowią nadal podstawę zróżnicowania sukcesu i tempa rozwoju miast w Polsce. Wartości zagregowanych wskaźników sukcesu miasta i kapitału ludzkiego wskazują wprawdzie na dominacje wielkich miast i potwierdzają tę zgodność z hierarchią ich wielkości, jednak dynamika zmiany tych wskaźników w okresie 5 lat wyraźnie już różnicuje miasta i ma mniejszy związek z ich wielkością, a raczej z procesami wewnętrznymi kształtującymi zmienność przyjętych do badania poszczególnych cech kapitału ludzkiego i potencjału gospodarczego.(abstrakt oryginalny)
EN
One of the most important sources of economic success of the city is the volume and quality of it's human capital. In the paper the author assumes that the bigger the number of inhabitants and the better the parameters of human capital, the higher is the level of economic success of the city and it's dynamic. The aim of the paper is an attempt to preliminary determination of aggregates of human capital measured by some indicators and their correlation with aggregated economic values of the success. These results from standardized values of some indicators describe the level of economy in the dynamic period (2002-2007) of changes and development of 24 Polish cities. The scale benefits resulting from the advantage of number of inhabitants are still the strong base of success differentiation and development dynamics of the cities in Poland. Though the values of the aggregated indicators of economic success and of human capital indicate the domination of big cities and confirm this conformability with their dimension hierarchy, still the dynamic of these indicators in the examined period differentiates the cities and has lesser connection with the number of inhabitants, and more with the internal processes, forming the changeability of specific characteristics of human capital and economic potential.(original abstract)
XX
Świat cały czas się zmienia, idzie do przodu. Dlatego Unia Europejska musi być gospodarką inteligentną, zrównoważoną i sprzyjającą włączeniu społecznemu. Obszary kapitału ludzkiego, wiedzy, edukacji, szczególnie na poziomie wyższym wymagają szczególnej uwagi. Edukacja i nauka determinuje procesy tworzenia i inwestowania w kapitał ludzki, co może pomóc we wzroście wiedzy i stworzenie konkurencyjnej gospodarki.Inwestowanie w kapitał ludzki jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o rozwoju nowoczesnej gospodarki. Kwestia ta ma szczególne znaczenie dla toczącej się globalizacji i coraz bardziej wyraźnie określonej konkurencji na rynkach międzynarodowych. Dynamiczny rozwój obszarów związanych z przetwarzaniem informacji, informatyzacji, nowych i zaawansowanych technologii, niewątpliwie wymaga zaangażowania kapitału ludzkiego wysokiej jakości, który jest w dużej mierze pochodną wykształcenia i zdobytych kwalifikacji, wsparte praktycznymi umiejętnościami.(abstrakt oryginalny)
EN
Word is changing permanently that is why European Union have to become a smart, sustainable and inclusive economy. Areas of human capital, knowledge, education, especially at higher level need special attention. Education and science determine processes of creating and investing in human capital what could help to increase knowledge and create competitive economy.Investing in human capital is one of the most important factors determining the development of the modern economy. This issue has particular importance to the ongoing globalization and increasingly clearly defined competition in international markets. The dynamic development of areas related to the processing of information, informatization, new and advanced technologies, indisputably requires the involvement of high quality human capital, which is largely a derivative of education and gained qualifications, supported practical skills.(original abstract)
10
Content available remote Kreatywność w wybranych metodach wyceny kapitału ludzkiego organizacji
80%
XX
Pracownicy i ich wiedza stanowią źródło przewagi konkurencyjnej w organizacjach opartych na wiedzy. Wiedza natomiast stanowi, jak wiadomo, tworzywo twórczości (kreatywności).(fragment tekstu)
EN
Human capital is a source of knowledge contained in any man, specifying not only the ability to work, but also an opportunity to create new solutions. From the standpoint of contemporary organizations it constitutes a number of possibilities of their development and strengthening of their position on a competitive market.Valuation methods of an organization human capital which take into account aspects related to creativity were indicated in this study.(original abstract)
11
Content available remote Project Implementation in Organisations of Repetitive Activities
80%
XX
W opracowaniu podjęto zagadnienie realizacji projektów w organizacjach, w których cele działalności są osiągane poprzez realizację działań powtarzalnych. W organizacjach tych projekty są z jednej strony traktowane, jako działalność marginalna, a jednocześnie wyniki tych projektów wpływają na realizację procesów podstawowych, np. poprzez wdrożenie, w ramach projektu, nowego wyrobu do produkcji. Istotny wpływ na przebieg i osiągnięcie sukcesu projektu w tych organizacjach ma kapitał ludzki i rozwiązania stosowane w tym zakresie. Ewentualne problemy wynikają z natury projektu, który jest procesem jednorazowym i tym-czasowym, więc rozwiązania organizacyjne też mają charakter tymczasowy. Tymczasowość ta wpływa na postawy i zaangażowanie wykonawców projektu. W opracowaniu zidentyfikowano i przeanalizowano zagadnienia, które wpływają na sukces projektów realizowanych w wybranych organizacjach o procesach powtarzalnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The study presents the implementation of projects in organisations that achieve business objectives through the implementation of repetitive actions. Projects in these organisations are, on the one hand, treated as marginal activities, while the results of these projects have significant impact on the delivery of main processes, e.g. through the introduction of new products. Human capital and solutions in this field bear impact on the success of projects in these organisations, which is not always conducive to smooth implementation of projects. Conflict results from the nature of a project, which is a one-time and temporary process, so organisational solutions are also temporary. It influences on attitudes and commitment of the project contractors. The paper identifies and analyses factors which affect the success of the projects. (original abstract)
XX
Kapitał ludzki stanowi podstawę rozwoju całych gospodarek i poszczególnych przedsiębiorstw. Jego poziom może rzutować między innymi na innowacyjność i konkurencyjność podmiotów gospodarczych. Dlatego tak ważne jest wspieranie jego rozwoju na każdym szczeblu, tzn. na szczeblu: jednostki ludzkiej, organizacji, jak i całego społeczeństwa. W tym obszarze duże znaczenie mają fundusze unijne, dzięki którym od lat są finansowane działania z zakresu podnoszenia poziomu kapitału ludzkiego. Nowa perspektywa finansowania 2014-2020 również przewiduje koncentrację na tym zagadnieniu. W artykule przedstawiono podstawowe informacje o kapitale ludzkim oraz miejsce działań nakierowanych na kapitał ludzki w nowej, unijnej perspektywie. (abstrakt oryginalny)
EN
Human capital is the foundation of development, both for national economies and specific businesses. It can affect innovativeness and competitiveness of all entities. That is why it is so vital to support its development on every level. The European Union funds play a considerable role in this regard - thanks to them, numerous human capital development activities have been possible. The new financial perspective 2014-2020 is also going to focus on the issue of human capital. The paper presents basic information about human capital and the significance of the activities concerning human capital in the new European budget.(original abstract)
XX
Z przeprowadzonych badań wynika, że główne problemy dotyczące sfery kadrowej w Radiu dotyczą kilku aspektów. Pierwszym jest brak formalnego systemu ocen oraz brak akceptacji sposobu oceniania przez pracowników. Wydaje się zatem wskazane wprowadzenie formalnego systemu ocen o jasno i klarownie sformułowanych kryteriach, przy zapewnieniu jednoczesnej akceptacji personelu. Drugim problemem, jaki się wyłonił w trakcie badań to brak planowania przez kierowników ścieżek karier zawodowych podwładnych. Respondenci wyrażali opinie, iż planowanie indywidualnych ścieżek doskonalenia zawodowego oraz karier sprzyjałoby motywacji do pracy. Zdaniem autorek zarządzanie czynnikiem ludzkim powinno dążyć do jak najpełniejszego wykorzystania potencjału pracowników i jednocześnie wykazywania troski o maksymalne zaspokajanie ich potrzeb, w tym także potrzeby rozwoju i samorealizacji. Kolejnym problemem okazał się nieefektywny system motywacyjny i niskie płace. W obliczu takich opinii pracowników kierownictwo powinno podjąć działania zmierzające do lepszego wykorzystania narzędzi stymulowania zarówno materialnego, jak i poza- materialnego pracowników. Zdaniem autorek, w Radiu Opole należałoby również podjąć działania w celu poprawy stosunków interpersonalnych. Cel ten można osiągnąć dzięki m.in.: - umożliwieniu większej integracji pracowników, np. poprzez zaangażowanie ich do realizacji wspólnych celów, - stymulowaniu współpracy na poziomie partnerstwa (przy uwzględnieniu możliwie równomiernej odpowiedzialności za wykonywane zadania), - umożliwieniu pracownikom lepszej komunikacji np. poprzez organizowanie spotkań, na których będą omawiane problemy pojawiające się między poszczególnymi grupami pracowników, co pozwoli im na lepsze zrozumienie wzajemnych potrzeb. Dzięki tym działaniom poprawiono by nie tylko stosunki interpersonalne, ale również jakość pracy. Można również mniemać, że starania pracowników Radia w kierunku jak najlepszego kreowania wizerunku firmy przyniosłyby wówczas jeszcze lepsze efekty. (fragment tekstu)
EN
The aims and strategies are made by the people. That is why this field of management is so important. That assumption became the reason to make researches in Opolskie Radio Rozgłośni Regionalnej w Opolu "PRO FM" S.A. The results of these researches are presented in this article. (original abstract)
14
Content available remote Znaczenie kapitału ludzkiego w rozwoju województwa zachodniopomorskiego
80%
XX
We współczesnym świecie, w obliczu coraz silniejszej globalnej konkurencji, kapitał ludzki stanowi jeden z nieodzownych warunków szybkiego rozwoju gospodarczego. W województwie zachodniopomorskim wskaźniki zatrudnienia są jednymi z najniższych w kraju, stopy bezrobocia - jednymi z najwyższych. Dla przyszłego rozwoju regionu duże znaczenie mają procesy demograficzne. Prognozy wskazują, że w następnych 10 latach struktura demograficzna województwa ulegnie zdecydowanemu pogorszeniu. Celem artykułu jest próba przedstawienia wybranych aspektów kapitału ludzkiego w województwie zachodniopomorskim na tle gospodarki tego województwa. (abstrakt oryginalny)
EN
In today's world, in the face of the increasingly stronger global competition, human capital is one of the essential conditions for rapid economic development. In West Pomeranian Voivodeship (zachodniopomorskie) employment rates are among the lowest in the country, the unemployment rate is among the highest. For the future development of the region, the demographic processes are important. Forecasts indicate that in the next 10 years the demographic structure in West Pomeranian Voivodeship will become sharply deteriorated. The purpose of the article is an attempt to present selected aspects of human capital in West Pomeranian Voivodeship against the background of the economy of this voivodeship. (original abstract)
15
80%
XX
Celem artykułu jest określenie pożądanych i rzeczywistych sposobów oraz cech działań podmiotów gospodarowania kapitałem ludzkim, implikujących to, komu powierza się realizację zadań związanych z transformacją i jak się te osoby wspiera. Sformułowano następujący problem badawczy: Jakiego rodzaju działania personalne zawierają w sobie potencjał kreatywności implikujący kreatywność osób transformujących organizacje i czy ten potencjał jest wystarczająco wykorzystywany w badanych organizacjach? Zweryfikowano następujące hipotezy: - Do pól kreatywnych działań personalnych determinujących generatywność(potencjał inspiracyjny) osób transformujących organizacje należą zarówno działania strategiczno-taktyczne, jak i operacyjne. - W badanych organizacjach w niewystarczającym stopniu wykorzystywany jest potencjał kreatywności działań personalnych, co może opóźniać procesy transformacji organizacji. (fragment tekstu)
EN
This article is about the role of the human capital creativity during the organizational transformation process. It characterizes potential strategical, tactical and operational personnel processes which determine inspirational potential of transformation process participants. Additionally, to give a picture of presented issue, the results of Organizational Management Department statutory research 2010 were used. (original abstract)
XX
W niniejszym artykule szczególną uwagę poświęcono wpływowi specjalnych stref ekonomicznych na poziom kapitału ludzkiego poprzez trzy kanały, tj. generowanie miejsc pracy, poprawę kwalifikacji i umiejętności pracowników, a także podwyższenie poziomu technologicznego. Za istotną uznano również weryfikację postawionej tezy o skuteczności stref ekonomicznie uprzywilejowanych jako narzędzia służącego rozwojowi społeczno- -gospodarczemu, szczególnie w kontekście podnoszenia jakości kapitału ludzkiego.(abstrakt oryginalny)
EN
In this article, special attention was paid to the influence of special economic zones on the level of human capital through three channels, namely the generation of jobs, improvement of qualifications and skills of employees and the increase of technological level. It was also important to verify the thesis of the effectiveness of economically disadvantaged areas as a tool for socio-economic development, particularly in the context of improving the quality of human capital.(original abstract)
17
Content available remote Kapitał ludzki w dobie kryzysu
80%
XX
Dynamiczne zmiany otoczenia we współcześnie działających przedsiębiorstwach są generatorami sytuacji kryzysotwórczych, mających niebagatelny wpływ na funkcjonowanie tychże firm, a także na prowadzoną w nich politykę kadrową, odpowiedzialną za kapitał ludzki. Artykuł ma na celu podkreślić szczególną rolę kapitału ludzkiego jako podstawowego źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Przedstawia także strategie dotyczące działu HR na czas kryzysu, praktyczne wskazówki i porady w tym zakresie. Podsumowując, warto w czasach kryzysu zadbać o kapitał ludzki, gdyż jest on kluczowym czynnikiem sukcesu każdej organizacji. (abstrakt autora)
EN
Dynamic changes in the contemporary operating enterprises generate crisis. They have a substantial impact on the functioning of these companies and its own personnel policy, which is responsible for human capital at all. The article presents a special role of human capital as a fundamental source of a competitive advantage of every company. It also presents strategies for the HR department during the period of the crisis, including practical tips and advice in this regard. In conclusion, now, in time of crisis, thinking about human resources plays an important role because it is a key factor in the success of any enterprise. It's precious to realize that the use of an adequate policy in this area can bring long-term benefits in the future. (author's abstract)
XX
Celem artykułu jest empiryczna weryfikacja procesu demokratyzacji zarządzania w mikro i małych przedsiębiorstwach. Za najważniejszy jej przejaw przyjmujemy partycypację pracowników w procesie zarządzania. Jest to problem o tyle trudny, że mikro i małe przedsiębiorstwa są w zdecydowanej części firmami rodzinnymi, gdzie podział władzy często uzależniony jest bardziej od relacji rodzinnych niż od kompetencji i wyników pracy pracowników. Wyniki badań prezentowanych w tym artykule pochodzą od pracowników niespokrewnionych z właścicielami przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)
EN
Research, the results of which are shown and analysed in the article, was conducted in micro and small organizations based in the Podlasie and Warmia - Mazury Voivodeships, and represent different branches. The subjectof the research is direct participation. (original abstract)
XX
Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw w zmieniającym się otoczeniu zdeterminowany jest przede wszystkim ich konkurencyjnością w stosunku do innych uczestników rynku. Szanse na konkurencyjnym rynku mają przede wszystkim te firmy, które dysponują aktualną informacją i najnowszą wiedzą, którą potrafią wykorzystać w celu utrzymania przewagi konkurencyjnej. Dotyczy to między innymi wiedzy na temat czynników przewagi konkurencyjnej. Obecnie wskazuje się, że są nimi komponenty kapitału intelektualnego. Charakteryzuje je nieograniczoność oraz to, że nie stanowią substytutu dla innego typu kapitału przedsiębiorstwa. Posiadają też zdolność do podnoszenia wartości, gdyż pozwalają kreować nowe produkty, nowe procesy gospodarcze i tworzyć nowe formy organizacji. Komponentem kapitału intelektualnego, który stanowi bazę do tworzenia pozostałych zasobów niematerialnych, jak i też podstawę do uzyskiwania korzyści z posiadanego przez jednostkę kapitału rzeczowego i finansowego, jest kapitał ludzki. W obecnych warunkach to właśnie zarządzanie nim powinno stanowić strategiczną kompetencją mikro i małych przedsiębiorstw. (fragment tekstu)
EN
At present conditions, appropriate usage of human resources may become a strategic competence of macro and small enterprises. But it requires to introduce a concept to manage this strategic resource into their practice. The analysis conducted in this paper indicates that micro and small companies from Bialystok recognize the importance of human capital and its quality in developing competitive advantage. It is a necessary condition of practical implementation of the concept of management of this intangible sphere in an enterprise. (original abstract)
20
Content available remote Struktura kapitału ludzkiego a zmiany na rynku pracy w Polsce
80%
XX
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie roli kapitału ludzkiego w zmianach jakie dokonały się w ostatnim czasie na polskim rynku pracy. Przyjęto tezę, że w państwach rozwijających się oraz wysoko rozwiniętych wykształcenie oraz stałe podnoszenie kwalifikacji jest niezbędne do utrzymania stabilnej sytuacji na rynku pracy. Powstaje zatem pytanie, czy sytuacja taka sprawdza się również w Polsce? Punktem wyjścia prowadzonych analiz było przedstawienie zmian na rynku pracy oraz czynników, które je determinują. Następnie zdefiniowano kapitał ludzki i ukazano najważniejsze tendencje na rynku pracy w Polsce, w ostatniej części przedstawiono dalsze perspektywy rynku pracy. Artykuł kończy się podsumowaniem w którym zawarto wnioski i teoretyczną refleksję autorki. (fragment tekstu)
EN
Deep transformations of the Polish labor market have caused the current level of employment and professional activity in Poland to be significantly divergent from the situation of economies of other member states of the EU. The employment rate in Poland has remained on a low level for years. Only slightly more than a half of the populace aged 15 and above remains professionally active. Data of the BAEL (Research of Economic Activity of the Population) indicate that the number of highly educated unemployed people is rising. The aim of this article is to present the human resources' role in the changes which took place in recent years on the labor market. The article is of an empirical and theoretical character. It utilizes materials included in the most recent literature pertaining to the issues in question and publicly available data from Statistical Yearbooks of the Central Statistical Office of Poland as well as those available at various websites. It provides comments on the presented research results and on this basis formulates conclusions concerning the labor market in Poland and its perspectives for the future. (original abstract)
first rewind previous Strona / 101 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.