Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  warzelnie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
It was proven that estimation of simplified mashing efficiency could be an important feature of evaluation of suitability of any compositions of pilsner type malt with special malts and unmalted adjuncts used in the production of brewer’s worts in minibreweries and restaurant breweries. Forecasting of mashing efficiency can simplify the planning of mashing process using different recipes involving any composition of raw materials included in the load which variably affects the efficiency of wort obtaining process. Here proposed method of evaluation of mashing efficiency allows to predict the most important technological features of mashing (extract content and volume of wort). It is a laboratory method that allows to develop new recipes of production of brewer’s wort without bearing the costs of experiments in the production scale.
PL
Wykazano, że określenie uproszczonej wydajności warzelni może być ważnym wyróżnikiem oceny przydatności dowolnych kompozycji słodu typu pilzneńskiego ze słodami specjalnymi oraz surowcami niesłodowanymi wykorzystywanymi do pozyskiwania brzeczek piwnych w warunkach minibrowarów i browarów restauracyjnych. Prognozowanie wydajności warzelni może ułatwiać planowanie procesu zacierania z wykorzystaniem różnych receptur uwzględniających dowolną kompozycję surowców wchodzących w skład zasypu, w różny sposób wpływających na wydajność procesu pozyskiwania brzeczki. Proponowana metoda oceny wydajności warzelni pozwala na przewidywanie najważniejszych wyróżników technologicznych warzelni (zawartości ekstraktu i objętości brzeczki) pozyskiwanej w dowolnej konfiguracji surowcowej zasypu. Jest to laboratoryjna metoda ułatwiająca opracowywanie nowych receptur pozyskiwania brzeczki piwnej bez ponoszenia kosztów eksperymentów w skali produkcyjnej.
PL
Wyznaczono charakterystykę energetyczną linii warzenia sera. Zastosowano oryginalną metodą pomiarową z wykorzystaniem komputerowego systemu pomiarowego. Pomiarami objęte byty praktycznie wszystkie odbiorniki energii elektrycznej bezpośrednio zaangażowane w tym procesie, co umożliwiło wyznaczenie tzw. energochłonności technicznej tego zespołu technologicznego. Badania doprowadziły do wyznaczenia modelu zależności jednostkowego wskaźnika zużycia energii od stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnej. Przy zmienności stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnej z 15% do 114% zużycie energii na jednostkę wyrobu wzrosło dwukrotnie. Zastosowana metoda badań umożliwiała wyznaczenie dobowych wykresów obciążenia poszczególnych urządzeń dając możliwość pełnej analizy przyczyn zmian energochłonności linii.
EN
The power characteristic of a cheesewaking line was determined. The measurements were based on an original concept of the computer-measurement system. All the essential electric sub-assemblies were monitored in order to calculate the index of so called technical energy consumption per unit. The data analysis provided to create a model for description the dependence of energy, consumption per unit on the production capacity factor. When the production capacity increased from 15% to 114% the energy consumption per unit increased twofold. The described method is suitable for plotting the 24-hour load curve for individual machines and assemblies thus enabling us to analyze the causes for changes of energy consumption of the line.
EN
The aim of the work was to determine the mashing efficiency during obtaining of malt extracts in brewing industry. The materials used in this study were malting worts, obtained as a result of mashing of the mixture of malt with maize (com) grits or fine grits (10-80% of charge) and 5% addition of black malt. Unmalted raw material was or wasn't gelatinized. Mashing was differently carried out: without additives or with enzymatic preparation Ultraflo L addition. The colour ability of extracts from special malts were determined and described in the previous article 161. The materials used in the second study were malting worts, obtained as a result of mashing of the mixture of malt with maize grits or fine grits (40-80% of charge). Gelatinization of unmalted raw material was differently carried out: without additives or with enzymatic preparation Termamyl SC addition, whereas mashing - without additives or with preparation of Ceremix 6X MC or Ceremix Plus MC. In both studies was calculated mashing efficiency as a function of the volume and extract content in obtained worts. Mashing efficiency at /east at the level of all malt was achieved through mashing of the mixture of Pilsner type malt with 5% addition of black malt and with up to 50% addition of maize grits or up to 40% of fine grits in the presence of Ultraflo L preparation. The greatest efficiency of mashing of the mixture of Pilsner type malt with 40-80% addition of milled maize products was achieved through the addition of maize grits and fine grits gelatinized in the presence of Termamyl SC or mashing of the mixture in the presence of Ceremix preparation.
PL
Celem pracy było określenie wydajności zacierania w trakcie otrzymywania wyciągów słodowych w warunkach warzelni browaru. Materiałem badawczym były brzeczki słodowe otrzymane w wyniku zacierania słodu typu pilzneńskiego z grysem lub kaszką kukurydzianą (10-80% zasypu) oraz 5% dodatkiem słodu barwiącego. Materiał niesłodowany poddawano, bądź też nie, kleikowaniu. Zastosowano również dwa warianty zacierania: bez dodatków lub z dodatkiem preparatu enzymatycznego Ultraflo L. Zdolności barwiące wyciągów opisano w publikacji 161. W drugiej części badań materiałem były brzeczki otrzymane w wyniku zacierania słodu pilzneńskiego z 40-80% udziałem grysu lub kaszki w zasypie. Kleikowanie przebiegało z dodatkiem lub bez dodatku preparatu Termamyl SC, natomiast zacieranie - z dodatkiem lub bez dodatku preparatu z grupy Ceremix. W pracy obliczono wydajność zacierania jako funkcję zawartości ekstraktu i objętości uzyskanych wyciągów. Zacieranie słodu pilzneńskiego z 5% udziałem słodu barwiącego oraz dodatkiem skiełkowanego grysu w ilości do 50% zasypu lub kaszki do 40% zasypu, w obecności preparatu Ultraflo L, umożliwia osiągnięcie wydajności zacierania co najmniej na poziomie otrzymanym dla samego słodu. Największą wydajność zacierania kompozycji słodu pilzneńskiego z 40-80% udziałem produktów kukurydzianych można osiągnąć poprzez dodatek do zacieru grysu lub kaszki, skiełkowanych w obecności preparatu Termamyl SC lub zacieranie kompozycji w obecności preparatu z grupy Ceremix.
PL
W artykule przedstawiono obecny stan techniki i technologii europejskiej we wszystkich podstawowych działach browarów. Porównano wielkości browarów i spółek z wielkościami browarów niemieckich i innych zachodnioeuropejskich. Krótko scharakteryzowano stan techniki i technologii polskich browarów. Sprecyzowano podstawowe kierunki technologii i wyposażenia krajowych browarów do 2000 r.
EN
The present technical and technological condition in all basic brewery division in Europe were resented in this article. Capacity of the Polish breweries were compared to german and the other European breweries. Technical and technological condition of the Polish breweries were characterised. The basic trends in the technology and the equipment up to 2000 year were precised.
PL
W artykule przedstawiono obecny stan techniki i technologii europejskiej we wszystkich podstawowych działach browarów. Porównano wielkości browarów i spółek z wielkościami browarów niemieckich i innych zachodnioeuropejskich. Krótko scharakteryzowano stan techniki i technologii polskich browarów. Sprecyzowano podstawowe kierunki technologii i wyposażenia krajowych browarów do 2000 r.
EN
The present technical and technological condition in all basic brewery division in Europe were resented in this article. Capacity of the Polish breweries were compared to german and the other European breweries. Technical and technological condition of the Polish breweries were characterised. The basic trends in the technology and the equipment up to 2000 year were precised.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.