Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 614

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  animal production
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
1
Content available remote Zmiany produkcji rolniczej w Polsce w latach 2000–2014
100%
EN
The aim of the study is to discuss the situation of agricultural production in Poland and its connection to the implementation of the Common Agricultural Policy (CAP). Agriculture sector in Poland in the years 2000–2014 underwent dynamic changes in its organization and intensity of production. CAP played an important role in this context, as its instruments accelerated and strengthened transformation and restructurization of Polish agriculture. Those changes deepened significant regional differences in agricultural production, leading to its concentration, polarization and specialization.
EN
The aim of this study was to evaluate individual farms which predominantly dealt with crop production, but also kept sheep. Information about the farms’ cash flow was collected by way of direct interviews with the owners of the farms. The cash flow analysis revealed problems with liquidity. Therefore, it was necessary for some farms to have financial resources available for periods of negative financial flows or to be able to sell farm products. The national sheep industry which focuses on the production of lambs for slaughter, gives the opportunity to improve revenue. This was especially necessary in the second quarter, in which a lack of liquidity was observed. The share of income from sheep production in total revenues ranged from 19 to 50%, and proved that keeping sheep as a supplementary activity was beneficial.
PL
W pracy przedstawiono zasoby oraz przepływy pieniężne gospodarstw indywidualnych, w których oprócz wiodącej produkcji roślinnej utrzymywano owce. Dane dotyczą 2012 roku i gospodarstw z województwa lubelskiego. Informacje o rachunku przepływów pieniężnych zebrano na podstawie wywiadu bezpośredniego z właścicielami gospodarstw. Analiza przepływów pieniężnych wskazała na problemy z zachowaniem płynności finansowej. Konieczne jest, zatem posiadanie pewnych zasobów pieniężnych przewidzianych na okresy ujemnych przypływów finansowych lub możliwość sprzedaży produkcji z gospodarstwa. Krajowe owczarstwo ukierunkowane na produkcję jagniąt rzeźnych daje możliwość poprawy przychodów szczególnie w drugim kwartale, w którym odnotowuje się brak płynności finansowej. Udział przychodów z produkcji owczarskiej w przychodach całkowitych wynosił od 19 do 50%, i był dowodem na korzyści płynące z utrzymywania owiec, jako działalności uzupełniającej.
PL
Badano wyniki projektu "Ochrona środowiska na obszarach wiejskich" nadzorowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uczestniczące w projekcie gospodarstwa wyspecjalizowane w produkcji zwierzęcej uzyskiwały w nim dofinansowanie budowy nowoczesnych płyt obornikowych, zbiorników na gnojówkę i gnojowicę. Oszacowano redukcję emisji azotu do wód powierzchniowych, gruntowych i podziemnych w różnych gospodarstwach modelowych usytuowanych w różnych warunkach geologicznych i hydrogeologicznych w ciągu 22 lat objętych modelowaniem. Na trzech pilotowych obszarach średnie redukcje emisji do wód gruntowych wynosiły 4,1 kgN/ha/rok, do wód powierzchniowych 0,1 kgN/ha/rok, do gruntu 6,3 kgN/ha/rok (2,1 kgN/ha/rok zawieszone w strefie aeracji), do środowiska ogólnie 11,7 kgN/ha/rok. W końcowym 22 roku zbliżone do docelowych reducje emisji do wód gruntowych wynosiły 5,8 kgN/ha/rok i do wód powierzchniowych 0,4 kg N/ha/rok. Redukcje w emisji azotu do morza Bałtyckiego z pilotowych obszarów w roku końcowym wynosiły 0,003% całkowitej i 0,01% rolniczej emisji azotu z terenu Polski. Gdyby podobne rozwiązania zastosowano we wszystkich gospodarstwach w Polsce redukcje osiągnęłyby odpowiednio 1,07% i 3,34%.
EN
The results of an internationally sponsored pilot project supervised by the National Fund of Environmental Protection and Water Management have been investigated. Specialised animal production farms in 3 pilot areas in Poland had been subsidised from the funds within the project in order to put up new and modern manure pits and liquid manure tanks or slurry tanks. The reduction of nitrogen emissions to the surface and ground waters in various model farms situated in various localities during a 22 years long time span has been estimated. Average reductions of emissions to the ground waters were 4.1 kgN/hectare/year, to the surface waters 0.1 kgN/hectare/year, to the ground 6.3 kgN/hectare/year (2.1 kgN/hectare/year suspended in the zone of aeration), to the environment as a whole 11.7 kgN/hectare/year. The reductions in the final 22nd year, close to the future steady state reductions, were for emissions to the ground waters 5.8 kgN/hectare/year, to the surface waters 0.4 kgN/hectare/year. Reductions in the emissions to the Baltic sea from the pilot areas in the final 22nd year of simulation amounted to 0.003% of the total and 0.01% of the agricultural Polish emissions. Were the pilot measures applied to all farms in Poland these percentages would rise to 1.07% and 3.34% respectively.
EN
The aim of this study was to establish the effect of the genotype on performance of chickens. The experimental material included 1,320 slow-growing chickens with two genotypes Hubbard JA 957 - available on the Polish market hybrid with a declared slow growth and non-commercial hybrid CxGP, for creation of which a light native breed Greenleg Partridge hens were used. Chickens were maintained up to 63 days of age. During the experiment body weight, feed intake and health of the birds were under control. Based on the observations the growth rate and the feed conversion ratio (FCR) were determined. It was found, that chickens CxGP were characterized by lower body weight, slower rate of growth and higher feed conversion ratio compared with the chickens Hubbard JA 957, but chickens CxGP had a higher health.
PL
Genotyp - czynnik warunkujący wyniki produkcyjne w stadach kurcząt rzeźnych. Celem badania było określenie wpływu genotypu na wyniki produkcyjne kurcząt. Badania przeprowadzono na 1320 kurczętach o dwóch genotypach Hubbard JA 957 - dostępnym na rynku polskim mieszaniec o deklarowanym wolniejszym tempie wzrostu oraz CxZk - mieszaniec, do którego wytworzenia wykorzystano kury rasy lekkiej zielononóżki kuropatwianej. Kurczęta utrzymywano do 63. dnia życia. W czasie odchowu kontrolowano masę ciała, spożycie paszy i zdrowotność ptaków. Na podstawie prowadzonych obserwacji określono tempo wzrostu oraz wskaźnik zużycia paszy. Stwierdzono, że kurczęta CxZk charakteryzowała mniejsza masa ciała w porównaniu z kurczętami Hubbard JA 957 oraz wolniejsze tempo wzrostu. Mniejsze wykorzystanie paszy na przyrost masy ciała stwierdzono dla kurcząt Hubbard JA 957. Kurczęta CxZk charakteryzowała natomiast wyższa zdrowotność.
EN
The aim of the work was to analyse the external costs for agriculture and agri-food industry related to the possible launch of lignite deposits in Wielkopolska, that is, on the Ościsłowo, Dęby Szlacheckie and Oczkowice deposits. The duration of the mine’s impact on the environment includes the period of drainage of the deposit, its exploitation and the time necessary for the reconstruction of water relations around the open pit. The level of losses in agricultural production was estimated based on the production results achieved by agriculture threatened by the occurrence of external costs based on the Central Statistical Office (CSO) data. The studies adopted two variants of the impact of open pitches on agriculture, including: the area of the estimated depression hopper, that is, the area in which the water table lowered by at least one meter and the entire impact area of the outcrop. In total, the external costs in agricultural production and processing, which may arise as a result of the launch of extraction from the three analysed deposits, were estimated at PLN 7.7–32.3 bn, losses in non-produced agricultural production at PLN 31.8–113.0 bn, while when the value of lignite is PLN 83.7–111.6 bn. Such high costs mean that the opening of new lignite deposits in Wielkopolska raises economic doubts. This also applies to each deposit separately.
PL
Zbadano wpływ obsady inwentarza żywego i zasobów użytków zielonych na spełnienie wymagań dotyczących trzech aspektów zrównoważonej produkcji rolniczej. Wyniki badań wykazały istnienie korelacji między wielkością produkcji zwierzęcej, zasobami użytków zielonych a wybranymi miernikami zrównoważenia produkcji.
EN
The scope of the research covered the impact of livestock and grassland resources on meeting requirements concerning three aspects of the balanced agricultural production. The test results prove the correlation between animal production volume, grassland resources and selected production balancing measures.
EN
The aim of the study was to determine the effect of free-range raising system on production results and carcass and meat quality of broiler chickens aged 42 days, using fast growing Ross 308 line. Day-old chicks were randomly assigned to two groups, 120 birds in each. Group I throughout rearing remained indoors on deep litter while Group II was kept at free range. Production results,carcass quality, physico-chemical traits of breast and leg muscles (pH15min and pH24h, L*a*b* colour space, water-holding capacity, drip loss, thermal loss, and shear force) were determined. Housing system affected the rearing performance of birds. Higher body weight and lower mortality were characteristic of Group I. Rearing system had no effect on dressing percentage, carcass colour and carcass quality. The majority of physico-chemical parameters of breast and leg muscles were similar in both groups.
EN
Effect of management system on production results and slaughter value of fatteners. The studies were conducted in the farm, possessing three management systems and production of fatteners on litter-free (SB), shallow litter (SPS) and deep litter (SGS). There were managed 200 (SB), 446 (SGS) and 883 (SGS) four-breed fatteners (Landrace x Large White) x (Duroc x Pietrain), with the preservation of standards in respect of environmental parameters. After completion of 2-stage fattening, in which full-ration mixtures (from body weight of ca. 30 kg up to 120 kg) were employed, the animals were slaughtered. The effect of management system on growth rate and feed conversion (FCR) and slaughter value of pigs was evaluated. Daily gains for fatteners managed in SB, SPS and SGS systems were equal to 983, 971 and 845 g and FCR amounted to 2.71, 2.63 and 2.97 kg. The obtained results may be considered as very good ones. The deaths did not exceed 2% what is a good result. Meatiness of the fatteners kept in three discussed systems was higher than 58%, was very good and comparable in the groups. Qualification of the carcasses to the appropriate classes in EUROP system occurred to be most favourable for SGS (93.44% carcasses in classes S-E) although in the case of SB, all carcasses were classified into classes with a higher meatiness, that is, S-U. The results of fattening confirm the advantages of floor management system and its main superiority as compared to the systems of deep and shallow litter, whereas the results of slaughter evaluation indicate rather certain advantages of deep litter system. It seems, however, justifiable to utilize - in practice – different solutions in respect of management of the fatteners, with the indication to litter-free system as being more favourable in respect of the obtained production results.
PL
Wpływ systemu utrzymania na wyniki produkcyjne i wartość rzeźną tuczników. Badania przeprowadzono w gospodarstwie dysponującym trzema systemami utrzymania i produkcji tuczników tj. bezściółkowym (SB), płytkiej ściółki (SPS) i głębokiej ściółki (SGS). Utrzymywano w nich odpowiednio 200 (SB), 446 (SPS) i 883 (SGS) tuczników 4. rasowych, (Landrace x Large White) x (Duroc x Pietrain), z zachowaniem standardów w zakresie parametrów środowiskowych. Po zakończeniu 2. fazowego tuczu, w którym stosowano mieszanki pełnoporcjowe (od masy ok. 30 do 120 kg), zwierzęta ubito. Oceniono wpływ systemu utrzymania na tempo wzrostu i zużycie paszy oraz wartość rzeźną świń. Przyrosty dobowe tuczników utrzymywanych SB, SPS, SGS wyniosły: 983, 971 i 845 g, a zużycie paszy na 1 kg m. c. 2,71, 2,63, 2,97 kg; uzyskane wyniki można uznać za bardzo dobre. Upadki nie przekroczyły 2% co jest wynikiem dobrym. Mięsność tuczników utrzymywanych w trzech systemach wyniosła ponad 58%, była bardzo dobra i porównywalna w grupach. Kwalifikacja tusz do klas w systemie EUROP okazała się najkorzystniejsza dla SGS (93,44% tusz w klasie S-E), chociaż w przypadku SB wszystkie tusze zakwalifikowano do klas o wyższej mięsności, czyli S-U. Wyniki tuczu potwierdzają korzyści systemu bezściółkowego oraz jego zasadniczą przewagę nad systemami głębokiej i płytkiej ściółki, natomiast wyniki oceny rzeźnej na pewne zalety utrzymania na głębokiej ściółce. Zasadne wydaje się jednak wykorzystanie w praktyce różnych rozwiązań w zakresie utrzymania tuczników ze wskazaniem na system bezściółkowy, jako korzystniejszy pod względem uzyskiwanych wyników produkcyjnych.
EN
Indoors microclimate defines organism living conditions and affects efficiency of animal production. Microclimate is an important component of the atmospheric air , which is characterized by a higher concentration of harmful gases during animal production. The paper presents the results of the use of preparations containing beneficial microorganisms in the autumn season to minimalize their content in livestock.
PL
Jednym z najważniejszych działów rolnictwa jest produkcja zwierzęca. Jej znaczenie wynika z możliwości uzyskania od zwierząt różnorodnych surowców, wśród których dominuje mięso. Integralnym elementem chowu zwierząt jest powstawanie odchodów na terenie gospodarstwa. Z tego względu należy prowadzić działania mające na celu nie tylko ograniczenie możliwości ich negatywnego wpływu na środowisko, ale także zadbać o wykorzystanie ich potencjału nawozowego.
EN
Animal production is considered to be one of the most important sectors in agriculture. This is due to the fact that there is a number of animal products that can be obtained from animal feedstock. Animal husbandry - as an integral element of animal production - generates significant quantities of livestock manure that can have negative impacts on the environment. Therefore, there is a need to undertake actions that would allow reduction of negative impacts and use of livestock manure as a fertilizer.
PL
Badano oddziaływanie preparatów nanokatalitycznych, opartych na koloidowych roztworach nanocząsteczek srebra i miedzi, na redukcję odorów i wybranych gazów powstających w chowie zwierząt oraz czystość mikrobiologiczną powierzchni mających kontakt z gnojowicą i zanieczyszczonym powietrzem. Badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych, w komorach bilansowych. Uzyskane wyniki wskazują, że wybrane preparaty zmniejszają emisję odorów i amoniaku z gnojowicy oraz wykazują wysoką skuteczność bakteriobójczą. Badano oddziaływanie preparatów nanokatalitycznych, opartych na koloidowych roztworach nanocząsteczek srebra i miedzi, na redukcję odorów i wybranych gazów powstających w chowie zwierząt oraz czystość mikrobiologiczną powierzchni mających kontakt z gnojowicą i zanieczyszczonym powietrzem. Badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych, w komorach bilansowych. Uzyskane wyniki wskazują, że wybrane preparaty zmniejszają emisję odorów i amoniaku z gnojowicy oraz wykazują wysoką skuteczność bakteriobójczą.
EN
The influence of nanocatalytic preparations based on colloidal solutions of nanoparticles of silver and cooper on the decreasing of odours and selected gases generated during animal breeding and microbiological cleanness of the surface being in contact with slurry and polluted air was examined. The investigation was executed in laboratory condition in balance chambers. Obtained result shows, that selected preparations reduce emissions of odours and ammonia from slurry and reveal high antibacterial efficiency.
18
75%
EN
The biogas production constitutes one of renewable energy sources (RES) . In addition, wastes are preferred for energy production. In the case of some wastes, e.g. poultry manure, it is difficult to conduct anaerobic digestion in monofermentation. The aim of this work was to plan the biogas plant, in which the main substrate is the waste from a poultry farm. The scope of work included: preparation of a biogas plant technological project, determining the amount of biogas and methane that can be produced annually on the example of the selected poultry farm, performing the energy and financial calculations for the current conditions prevailing on the renewable energy market in Poland. The installation project assumed the location of a biogas plant at an existing poultry farm – the source of the substrate. The micro-biogas plant includes a fermentation tank with a capacity of 500 m3 and storage of digestate pulp with a capacity of 700 m3. The assumed power biogas plant will generate 112 kW of electricity and 120 kW of heat. The installation will operate in a single-stage mesophilic technology (39 °C), which will avoid incurring additional costs related to heating and the construction of additional fermentation tanks. The use of poultry manure by anaerobic digestion provides benefits through biogas technology. It is necessary to examine the technology in terms of biogas production, which is carried out under better sanitary and environmental conditions. This work was undertaken to investigate the environmentally friendly removal of poultry manure through biogas technology to obtain the best economic effect, and employ it further, e.g. as a fertilizer.
EN
Carcass characteristics and meat quality of extensive grazed Polish Heath Sheep. Slaughter value and fatty acid profile from group of rams and castrates, that were kept on fallow lands used for past 15 years only for sheep production were analyzed. Positive impact of extensive grazing on animals production results during grazing season have been shown. Slaughter analysis have shown beneficial effects of this form of grazing on fatty acid profile. Rams castration may be advantageous in case of conducting the production in such areas because number of animals groups is reduced and its affects cost reduction.
PL
Charakterystyka tusz oraz jakość mięsa ekstensywnie wypasanych owiec rasy Wrzosówka polska. Przeanalizowano wartość rzeźną i profil kwasów tłuszczowych od grypy tryczków i kastratów, które utrzymywane były na terenie odłogowanym na którym od 15 lat prowadzona była produkcja owczarska. Wykazano pozytywny wpływ ekstensywnego wypasu na wyniki produkcyjne zwierząt w trakcie sezonu pastwiskowego. Analizy rzeźne dowiodły korzystnego wpływu takiej formy wypasu na profil kwasów tłuszczowych. Wykazano, iż zabieg kastracji tryczków może okazać się korzystny w przypadku prowadzenia produkcji na takich terenach, gdyż ogranicza liczbę grup zwierząt, a przez to wpływa na ograniczenie kosztów.
20
Content available remote Produkcja i konsumpcja mięsa w aspekcie zrównoważonego rozwoju
75%
PL
Wśród produktów pochodzenia zwierzęcego najwięcej kontrowersji co do roli w diecie człowieka budzi obecnie spożywanie mięsa. Traktowane jest ono zwykle jako pokarm prestiżowy, świadczący o dobrobycie i zamożności społeczeństwa, ze względu na zawartość pełnowartościowego białka o korzystnych dla organizmu człowieka proporcjach aminokwasów, pełni obok mleka i jaj istotną rolę w gospodarce żywnościowej. Globalny rozwój gospodarczy prowadzi do wzrostu popytu na żywność oraz zmian we wzorcach konsumpcji mięsa i jego przetworów. Pokrycie zapotrzebowania na mięso jest motorem intensyfikacji produkcji zwierzęcej, co pociąga za sobą wzrost pogłowia zwierząt i zwiększenie ich presji na środowisko. Nadmierna i niezrównoważona konsumpcja mięsa to jednak nie tylko zagrożenie dla funkcjonowania zrównoważonego rozwoju, ale także dla dobrostanu człowieka. Spożywanie nadmiaru mięsa to jedna z potencjalnych przyczyn chorób cywilizacyjnych.
EN
Out of all animal products, the most controversial is consumption of meat and its role in human diet. This is in spite of the fact that from times immemorial meat is treated as prestigious food reflecting the condition of the society. Due to the contents of valuable proteins, with proportions of amine acids beneficial for the human organism, meat, just like milk and eggs, plays an important role in food economy. The global economic development leads to increased affluence, higher demand for food and changes in models of food consumption, with growing intake of meat and its products. The necessity to satisfy the demand for meat in the dynamically growing human population is a driving factor for intensifying livestock production, which consequently leads to increasing livestock populations and related environmental pressure. Excessive and unsustainable consumption of meat does not only pose hazard for effective sustainable development, but also carries risks to people’s well-being, as one of the potential causes for diseases of affluence.
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.