Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 318

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Zadowolenie z pracy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
XX
Radość w pracy ma znaczenie. Potwierdzają to już nie tylko opinie doświadczonych analityków rynku pracy, ale i najnowsze wyniki badania opinii przeprowadzonego w 11 krajach Europy i Chin. Raport "Międzynarodowy krajobraz radości w pracy 2019" to pierwsze tego typu międzynarodowe zestawienie. Znalazły się w nim opinie studentów i osób z doświadczeniem zawodowym. I choć widoczne są różnice opinii pomiędzy krajami, dotyczące różnych aspektów radości w pracy, to jest kilka punktów wspólnych, ważnych dla ankietowanych z wszystkich krajów. Jakich? (fragment tekstu)
XX
Artykuł porusza zagadnienie satysfakcji pracowników w odniesieniu do zasobów niematerialnych organizacji z jednoczesnym wskazaniem roli, jaką ogrywają obie te kwestie w procesie przygotowania produkcji. Dzięki wykorzystaniu metody systematycznego przeglądu literatury zidentyfikowano prace naukowe poświęcone miejscu satysfakcji w koncepcjach zasobów niematerialnych i kapitału intelektualnego oraz prezentujące wyniki badań w zakresie związków między różnymi zasobami niematerialnymi, takimi jak reputacja firmy czy kapitał strukturalny, a satysfakcją z pracy. Wnioski z tych badań mają szczególne znaczenie dla przygotowania produkcji. Wskazują bowiem, jak ważne są reputacja firmy i inne zasoby niematerialne wykorzystywane do zagwarantowania satysfakcji pracowników i ich zatrzymania w firmie, co ma szczególne znaczenie w realizacji zaawansowanych technologicznie prac badawczo-rozwojowych.(abstrakt oryginalny)
EN
This article addresses the issue of employees' job satisfaction in terms of the intangible assets of an organisation and simultaneously indicates the role which both of those aspects play in implementing the production preparation process. Through the use of a systematic literature review method, it was possible to identify research studies devoted to the position of satisfaction in the concepts of intangible assets and intellectual capital, and the study results in terms of relations between various intangible assets, such as the company's reputation or structural capital, and job satisfaction. The conclusions of this study are particularly important for production preparation. They indicate how important the reputation of the company and other intangible assets are for employees' satisfaction and for retaining them in the company, which is crucial for the implementation of technologically advanced research and development.(original abstract)
XX
Czy szczęście w pracy (ang. fun at job) wpływa na zaangażowanie pracowników? Czy to zaangażowanie przekłada się na ich większą motywację, efektywność i kreatywność? Te pytania coraz częściej pojawiają się w głowach zarządzających w firmach. Odpowiedzi na nie są zaskakujące. (fragment tekstu)
XX
Praca, w której radość ma znaczenie, to nie mit, to rzeczywistość. Zarządzający firmami przekonują się, że zaangażowanie pracowników, motywacja do działania, efektywność i kreatywność w dużej mierze może wynikać z dostarczania pracownikom radości. Konsekwencją jest nie tylko sama zabawa pracowników, ale przede wszystkim konkretne zyski. Przekonuje się o tym firma AmRest, dla której radość z pracy stała się jednym z celów strategicznych. (fragment tekstu)
EN
In this research has been paid to the research and study of new concepts in management that is considered to the attention of many researchers in various fields including economics, social sciences, and political science and ... because of its strand nature. This study investigates the effect of social capital on job satisfaction of managers and employees in the State General Inspection Organization. The purpose of this study, the type of application and data collection methods, descriptive. This study is called correlation research because of the relationship between two or more variables. In this study has been investigated the model by using exploratory and confirmatory analysis statistics. The statistics society of this research is managers, experts and employees of the State General Inspection Organization. Confirmatory factor analysis of social capital in the first question of all questions except 58 and 61 t-value are acceptable to that question will be removed and the job satisfaction of first-order factor analysis of questions 2 and 31 are removed and values x 2 / df First-and second-order confirmatory factor analysis, and RMSEA of social capital and job satisfaction of first-and second-order model is indicative of the suitability and the value of x 2 / df and RMSEA T-value of the structural model and the necessary modifications are appropriate. (original abstract)
XX
Wstęp: Praca ma na celu przeanalizowanie przewidywanego wpływu postrzeganej polityki organizacyjnej na zadowolenie z pracy pracowników oraz rolę osobowości (ekstrawersja, otwartość, ugodowość oraz sumienność) w kształtowaniu powiązań i wzajemnych stosunków.Metody: Dane zostały zebrane poprzez przeprowadzenie wywiadu ankietowego wśród 210 pracowników prywatnych przedsiębiorstw w Malezji. Hipotezy zdefiniowane na tej podstawie zostały poddane ocenie przy użyciu analizy regresji hierarchicznej.Wyniki: Zgodnie z przewidywaniami, wyniki badania wskazują, że postrzegana polityka organizacji jest odwrotnie skorelowana z zadowoleniem z pracy (R2 = 0.09). Spośród czterech ocenianych cech osobowości, tylko ekstrawersja i otwartość, miały wpływ na zależności pomiędzy postrzeganą polityką organizacji a zadowoleniem z pracy.Wnioski: Otrzymane rezultaty badań poszerzają dostępną wiedzę dotyczącą istotności cech charakteru w relacji z postrzeganą polityką organizacji a zadowoleniem z pracy wśród pracowników. (abstrakt oryginalny)
EN
Background: This study aims to examine the predictive effect of perceived organizational politics on employees' job satisfaction, and the role of personality (extraversion, openness, agreeableness and conscientiousness) in moderating the relationship.Methods: Data were collected using self-report questionnaires from 210 employees working in private organizations in Malaysia. The hypothesized relationships were tested using hierarchical regression analyses.Results: Consistent with the prediction, results of the study indicated that perceived organizational politics was negatively related to job satisfaction (R2 = 0.09). From the four personality traits, only extraversion and openness were found to moderate the relationship between perceived organizational politics and job satisfaction.Conclusion: The findings of this research extent the current knowledge on the importance of personality traits in relation to perceived organizational politics and job satisfaction among employees. (original abstract)
XX
Jak odnaleźć radość w wykonywaniu nużącej pracy? Jak motywować i zachęcać pracowników do wykonywania zadań, które niekoniecznie kojarzą się z czymś przyjemnym, ale mimo wszystko trzeba je zrobić? Jak nadać sens pracy, która wydaje się zupełnie bezsensowna? Jest na to kilka sposobów. (fragment tekstu)
EN
Nowadays, SMEs operate in an increasingly competitive environment, full of threats from competing companies. One of the big challenges facing small and medium enterprises is human resource management. People spend most of their hours at work, and job satisfaction plays a vital role in an efficient work environment. Employee job satisfaction is a very complex construct, and is considered a critical factor in the organization's success. The purpose of this article is to examine how various, selected factors, such as: identification with the strategy, leadership style, job security and awards, simultaneously affect employee job satisfaction in Polish small and medium-sized enterprises. The sample of the study includes employees of Polish small and medium enterprises. Based on data from 274 surveys with Polish small and medium sized enterprises' employees, fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis was used to investigate several combination of conditions affecting job satisfaction. The results presented in the article confirm that a high level of job satisfaction can be achieved through many constellations of conditions. Small and medium-sized enterprises can adopt in practice these specific factors in several constellations to obtain a higher level of employee job satisfaction. (original abstract)
9
Content available remote Cross-cultural determinants of job satisfaction
80%
EN
The article investigates if the relative importance of determinants of job satisfaction is influenced by cultural differences. The research evidence provided by a multinational data sample from morę than 40 countries and 376,670 respondents from 207 different corporations shows that these influences are mostly not statistically significant so they become practically irrelevant for management practitioners. The interpretation of the findings focuses on two widespread assumptions about the role of individual and cultural values in the job satisfaction formation. (original abstract)
XX
Celem pracy jest zbadanie poziomu odczuwanej satysfakcji zawodowej pracowników, który determinuje jakość pracy, lojalność, zaangażowanie i stopień identyfikacji z celami firmy. Wszechstronną analizę motywacji, komunikacji oraz oceny warunków i atmosfery pracy przeprowadzono głównie za pomocą technik wielowymiarowej analizy statystycznej i metod klasyfikacji na podstawie danych pochodzących z różnych skal pomiarowych. (fragment tekstu)
EN
Paper shows the application of the cluster analysis framework for the employee classification in the organization. Over 38 percent of employees took part in the job related satisfaction survey, which was conducted in a branch of the multinational company. The surveyed firm employs almost 600 people. According to the procedure proposed by Calinski and Harabasz - the classification into seven clusters was chosen. The k-means method has been used for classification. In the first step, 40 variables ware used as a base for classification. In the second step, each employee was described by 15 variables corresponding with motivation issues in the company. (original abstract)
XX
Na podstawie danych statystycznych dotyczących "starych" krajów UE w artykule analizie poddano osoby, które z różnych przyczyn zmieniły miejsce pracy. Szukano odpowiedzi m.in. na następujące pytania: Czy przyczyna zaprzestania poprzedniej pracy ma wpływ na zadowolenie zawodowe w nowym miejscu pracy? Czy można wyodrębnić jednorodne - ze względu na przyczynę zmiany miejsca pracy i zadowolenie zawodowe - grupy osób? Czy osoby zaklasyfikowane do tej samej grupy charakteryzują się podobnymi cechami demograficznymi i/lub zawodowymi? Czy można zaobserwować uniwersalny europejski wzorzec zachowań w tym obszarze, czy też istnieją wyraźne różnice narodowe?Przeprowadzenie międzynarodowej analizy przyczyn zmian miejsca pracy oraz wynikającego z nich zadowolenia zawodowego miało na celu próbę sformułowania rekomendacji dla polskiego rynku pracy. Przy założeniu, że istnieją uniwersalne wzorce zachowań pracowników oraz że kraje znajdujące się w okresie transformacji ustrojowej i gospodarczej mogą adaptować doświadczenia krajów o dłuższej historii gospodarki rynkowej, wnioski wynikające z doświadczeń międzynarodowych mogą być podstawą formułowania rekomendacji dla polskich instytucji rynku pracy oraz dla pracodawców. Przyjęte założenie uzasadnia możliwość przeniesienia wiedzy o satysfakcji zawodowej i jej znaczeniu dla kreowania zadowolenia z pracy i przywiązania pracownika do firmy, zaobserwowanej w starych krajach Unii. (fragment tekstu)
EN
The goal of the analysis is the reasons (factors) identification - why an employed person is changing a job. Important issue on job paths analysis is the influence of the perceived level of satisfaction on the job mobility. The other question is: how important for this decision are demographic and social-economic features, such as age, gender, cohabitation status, occupation, industry, firm size. In order to achieve the formulated research goal - the multidimensional statistical analysis framework was used for analysis of the selected information contained in the ECHP database - European Community Household Panel (involving approximately 150,000 respondents from fifteen old EU members). (original abstract)
12
Content available remote Satysfakcja z pracy członków zespołu projektowego
80%
XX
Konsekwencją podmiotowego traktowania pracowników jest między innymi zwrócenie uwagi na kwestie satysfakcji z pracy. Źródeł tej satysfakcji poszukiwać można wśród cech pracy. Gdy praca polega na realizacji projektu, zmienne warunkujące osiąganie zadowolenia wyznaczane będą zespołowością pracy. Celem artykułu stała się zatem identyfikacja czynników determinujących satysfakcję z zespołowej pracy nad projektem. Badania prowadzono w oparciu o analizę literatury przedmiotu, przeprowadzono też wywiady pogłębione, częściowo skategoryzowane, z członkami zespołów projektowych. Realizowane przez nich projekty były zróżnicowane ze względu na takie kryteria, jak liczba zaangażowanych osób, czas trwania oraz dziedzina. Respondentami były zarówno osoby pracujące w zespołach tradycyjnych, jak i wirtualnych. Jedna osoba pracowała nad realizacją projektu jako zewnętrzny ekspert. (fragment tekstu)
EN
The aim of the paper is to identify factors that determine satisfaction of teamwork on the project. It was found that a set of characteristics of teamwork, resulting in an increase of job satisfaction, only slightly overlaps with the set of attributes that lead to dissatisfaction. The first group contains cohesiveness, sense of community, membership of the same informal group, friendship and proper communication. On the other hand, communication errors, conflicts, social loafing of some team members, unequal division of tasks as well as the incompetence of the project manager are included in the second group. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono rezultaty badania, którego celem była z jednej strony identyfikacja podobieństw i różnic w odczuwaniu satysfakcji zawodowej przez osoby zatrudnione w "starych" krajach Unii Europejskiej, z drugiej - identyfikacja czynników wpływających na poziom odczuwanej satysfakcji zawodowej, w tym głównie analiza wpływu cech osobowych (demograficznych i zawodowych). Szukano odpowiedzi m.in. na następujące pytania: Czy można zaobserwować uniwersalny europejski obraz satysfakcji zawodowej, czy też istnieją wyraźne różnice narodowe? Które z krajów można uznać za wzorcowe pod względem polityki rynku pracy gwarantującej satysfakcję zawodową pracowników? Jakie czynniki szczególnie wpływają na odczuwany poziom satysfakcji zawodowej? Czy występują znaczące różnice w przypadku analizowania podpopulacji kobiet i podpopulacji mężczyzn. (fragment tekstu)
EN
The aim of the analysis is identification of similarities and differences in the field of job-related satisfaction, and of the reasons (factors) influencing the job satisfaction level. The question is: how important for the satisfaction are demographic and social-economic features, such as age. gender, cohabitation status, occupation, industry, firm size. In order to achieve the formulated research goal, the multidimensional statistical analysis framework was used for analysis of the selected information contained in the ECHP database - European Community Household Panel (involving approximately 150.000 respondents from 15 "old" EU members). (original abstract)
XX
Czy praca zawodowa wpływa na zadowolenie z życia, a zmiana pracodawcy sprawia, że jesteśmy szczęśliwsi? Okazuje się, że w pewnym stopniu tak, jednak związek między szczęściem a pracą jest skomplikowany, a to, jak bardzo praca wpływa na naszą życiową satysfakcję, zależy od wielu czynników. (fragment tekstu)
EN
Employment is at the heart of European Union (EU) policies as it is the basis for wealth creation. Knowing how satisfied EU residents are with their occupation is very important, since losing one's job may undermine one's life satisfaction and its overall meaning (European Commission 2015). According to the most recent Eurostat data (European Commission 2017), Poland reported an average job satisfaction well above the EU mean, ranked 8th (behind Denmark, Iceland, Austria, Finland, Norway, Switzerland and Sweden). Thus, it is interesting to present an analysis focused on the job satisfaction of workers in Poland - a country of emigration, with the highest percentage of temporary contracts in Europe (European Commission 2016). The main aim of our study is understanding how the different socio-economic features affect the groups of workers with similar job satisfaction levels in Poland. Most of the Polish job satisfaction studies are focused on selected professional groups, in selected regions of Poland. This article presents another, the latent variable models approach to the hetero-geneous data set for different subgroups of workers in all the regions of Poland. The combination of the two latent variable models enables to find homogeneous classes of individuals characterized by the similar latent ability levels, and at the same time, the item characteristics analysis (usually identified as discrimination indices and difficulty parameters) as well. Latent Class Item Response Theory (LC-IRT) models are more flexible in compa-rison with traditional formulations of Item Response Theory (IRT) models, often based on restrictive assumptions, such as normality of latent trait (explicitly introduced). Moreover, the authors also apply the extended latent variable models under the discrete assumption of the latent trait including individual socio-demographic features, such as age, sex, education, marital status or current financial situation. The article analyzes data collected as part of the International Social Survey Programme 2015 using R software. The results may help policymakers tailor their employment policies as well as to create and deliver services focused on special socio-economic groups of the Polish society.(original abstract)
16
Content available remote Organizational Conditioning of Job Satisfaction : a Model of Job Satisfaction
80%
EN
Job satisfaction is an important predictor of job switching. Knowledge of the predictors of job satisfaction offers business owners and management staff the ability to shape the work environment so that the most valuable, loyal, and experienced employees can be retained in the company. The objective of this project is to test a model of job satisfaction based on person-organization fit (P-O fit), perceived organizational support (POS), and perceived supervisor support (PSS). The study examines whether PSS directly relates to employee job satisfaction or whether P-O fit or POS mediate in this relationship. Additionally, it is examined whether POS is a moderating variable between P-O fit and job satisfaction. The study was conducted using a sample 484 employees of a company in the IT sector. It turns out that POS, and P-O fit to the organization are variables that act as partial mediator between PSS and job satisfaction. The relationship between PSS and POS is both direct and indirect. P-O fit is a partial mediator of this relationship, while POS is both a partial mediator and a moderator between P-O fit and job satisfaction. Among employees who POS to be high, consistency between an employee's and the organization's values is indirectly connected with job satisfaction, whereas among employees who POS to be low, this relationship is both direct and indirect. In their operations, employers should focus on shaping managers' attitudes towards their subordinates in an appropriate direction, as managers significantly influence employees' perceived organizational support and job satisfaction. (original abstract)
XX
Od 2013 roku w firmie Objectivity regularnie przeprowadzane są badania satysfakcji pod nazwą Happiness Index. Częste monitorowanie potrzeb pracowników, nazywane także monitorowaniem dobrostanu członków zespołów projektowych, pozwala firmie skutecznie działać i szybko odpowiadać na wymogi pracowników. (fragment tekstu)
XX
Artykuł zawiera przegląd wybranych perspektyw koncepcyjnych i badawczych kategorii satysfakcji z pracy sporządzony na bazie dorobku teoretycznego i praktycznego, wypracowanego w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Na tej podstawie wskazano różne sposoby rozumienia satysfakcji z pracy w kontekście możliwości badawczych i diagnostycznych, koncentrując się na trzech najbardziej obszernych i najczęściej przywoływanych w literaturze ujęciach: poznawczym, emocjonalnym i procesowym. Następnie pogrupowano potencjalne składniki satysfakcji poprzez przypisanie ich do odpowiadających im wymiarów, tworząc w ten sposób zestawienie modułowe, które umożliwia elastyczny dobór składników satysfakcji z pracy. Przedstawione przez autora propozycje mają charakter otwarty, umowny i stwarzają możliwości elastycznego ich doboru dopasowanego do konkretnego problemu badawczego.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper contains a review of selected conceptual and research perspectives of «job satisfaction» category on the basis of scientific achievements developed in the last few decades, consisting of both scientific publications, questionnaires and surveys tested and verified in practice. On this basis it identifies the various ways of understanding job satisfaction in the context of research and diagnostic studied in three approaches most extensively and most often cited in the literature: cognitive, emotional, and process one. Then, potential components of satisfaction were grouped by assigning them to the corresponding dimensions, creating a list of modules that allows a flexible selection of components of job satisfaction. The author's suggestions are open, contractual and flexible.(original abstract)
EN
Research concerning Poles' attitude to work has shown high level of work satisfaction, identification with company, and career satisfaction. This relates to low interest in changing the company those people currently work for. Research results picture dominant company's organizational culture as culture of cooperation and mutual assistance. Information provided in the article identifies factors that have positive influence and sources of potential reserves in satisfaction domain. (original abstract)
XX
Autorka opracowania, spośród znaczeń współcześnie przypisywanych systematycznym pomiarom satysfakcji zawodowej pracowników, za najważniejszy dla praktyki zarządczej w zespołach pielęgniarskich, uznaje aspekt związany z procesem motywowania pracowników, a co za tym idzie postrzega satysfakcję zawodową jako źródło zaangażowania organizacyjnego. Poziom satysfakcji zawodowej postrzega się wówczas jako jeden z elementów skutecznie wspomagający, czy wręcz determinujący proces motywowania. Niemniej za kwestię podstawową należy w nim przyjąć indywidualne poczucie sprawiedliwości, odczuwane przez każdego z pracowników. (fragment tekstu)
EN
Professional satisfaction is one of the most important elements influencing the quality of life of every person. Its level depends on many factors. The aim of the study has been to investigate selected factors determining the professional satisfaction of Polish nurses. The examined group consisted of 1066 professionally active Polish nurses. The study has been conducted with the use of diagnostic survey method, where the standardized questionnaire survey had been used as main tool. The group of factors classified in the area of quality of interpersonal relations is the second among the five groups of factors most strongly influencing the professional satisfaction of Polish nurses in the occupational satisfaction survey. The most influential factor in respondents' opinion in this group of factors is "atmosphere in the workplace". The results show that in the group of Polish nurses, the factors that are characterized as actual motivators are significantly influencing the level of job satisfaction. Therefore, they should be used in daily management practice in nursing teams, especially in the process of skilful motivation and employee engagement. (original abstract)
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.