Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  underpricing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Zjawisko underpricingu a ład korporacyjny na rynku NewConnect
100%
PL
Zjawisko underpricingu jest dość często przedmiotem analiz dla rynków regulowanych. Celem tego artykułu była identyfikacja skali underpricingu w ujęciu krótko- i długookresowym oraz próba wskazania wielkości z zakresu ładu korporacyjnego, mających wpływ na kierunek oraz wartość uzyskiwanych stóp zwrotu z akcji przez nowych emitentów wprowadzających akcje do alternatywnego systemu obrotu (NewConnect). Badania na próbie 20% spółek pokazały, że najbardziej wpływowy na underpring okazał się free float.
2
87%
PL
Celem badań była ocena reakcji rynkowej następującej po dokonaniu pierwotnych emisji akcji (IPO) przez spółki debiutujące na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie 1996–2010. Zjawisko krótkoterminowego niedoszacowania (underpricingu) i długookresowego przeszacowania cena akcji debiutujących spółek (underperformance) obserwowane było z zasto-sowaniem różnorodnych podejść badawczych. Reakcja krótkoterminowa była oceniana na podsta-wie surowych i skorygowanych natychmiastowych stóp zwrotu. Dla długiego okresu, oszacowano ponadnormalne stopy zwrotu skumulowane oraz typu buy-and-hold. Zastosowano kilka podejść eliminacji niewłaściwego wpływu obserwacji skrajnych na wnioskowanie. W procesie oceny reakcji długookresowej, dokonano porównania wyników dla podejścia opartego na notowaniach dziennych, tygodniowych oraz miesięcznych. Zarówno krótkoterminowy underpricing, jak i długookresowe przeszacowanie cen akcji debiutujących spółek pozostawały przez ostatnie lata na polskim rynku kapitałowym zjawiskiem istotnym zarówno statystycznie, jak i ekonomicznie.  
EN
The purpose of the research was to assess the price behavior of initial public offerings (IPO) of equities listed on the Warsaw Stock Exchange from 1996 to 2010. We also aimed to observe IPO underpricing and the underperformance phenomenon with different approaches. Short-term performance was analyzed with raw and adjusted initial returns. For the long-term, abnormal returns were compounded and cumulated. Different methods of outliers detection and ways of minimizing the detrimental effect of outliers were applied. In long-term studies, we also compared the results for the daily, weekly and monthly returns. IPO underpricing and underperformance on the WSE still remains substantial and significant, even accounting for the variety of methods applied. The difference in underpricing between the 1996–2004 and the 2005–2010 sample was insignificant. However, we reported statistically significant and economically important differences in underperformance between both samples.        
PL
Badania, których rezultaty zawiera opracowanie koncentrowały się wokół oceny krótkookresowej reakcji cenowej następującej po debiucie giełdowym (IPO). Próba badawcza obejmowała spółki dokonujące pierwotnej emisji akcji na jednym z trzech głównych rynków wschodzących w okresie 2005–2012. Celem artykułu było wyjaśnienie, czy krótkoterminowe niedoszacowanie cen akcji debiutujących spółek można wyjaśnić odwołując się do modeli opartych na racjonalności czy na aspektach behawioralnych.W okresie badawczym dla ofert dokonywanych na głównych rynkach wschodzących zaobserwowano wysoki poziom krótkoterminowych stóp zwrotu. Odnotowano również istotne statystycznie różnice w poziomie stóp zwrotu w podokresach wyróżnionych ze względu na koniunkturę rynkową. Z badań wynika również, iż krótkookresowa reakcja cenowa towarzysząca debiutom giełdowym była związana z poziomem niepewności, czynnikami odnoszącymi się do sygnalizacji oraz do teorii wyczucia rynku (market timing).
EN
The study examined the short-term price behavior of initial public offerings (IPOs) of equities listed on the top emerging market exchanges during the period from 2005 to 2012. We investigated whether underpricing could be explained with models based on stakeholder rationality and those concerning behavioral factors. There were extremely high initial, two- and four-week returns in the three top emerging markets during the sample period. The results documented the existence of significant differences in IPO short-term returns between initial equity issues offered in hot- versus cold-and-neutral markets. It was also found that the amount of money left on the table during initial public offerings was related most to the uncertainty, signaling and timing proxies. The study showed that the explanations for high initial returns were, to some extent, influenced by IPO timing.       
4
Content available remote Podnákladové ceny jako nekalá soutěž?
63%
EN
The paper deals with the issue of underpricing from the perspective of the law against unfair competition. It points out the intertwining of the private and public branches of competition law and the confusion of the purpose of both branches in the decision-making practice of Czech courts when assessing the illegality of underpricing used by a non-dominant competitor. The Czech courts incorrectly adopt the conclusions of the case law of the CJEU on the assessment of the unlawful use of below-cost prices by a dominant competitor to cases where such prices are used by a competitor not in that position. This paper seeks to stimulate the debate on the issue at hand and outline appropriate approaches. The possible sanction of below-cost pricing should first be examined according to whether it is offered by the dominant competitor – if so, the application of antitrust law rules (as a sub-fact of abuse of dominance) is appropriate, while cumulative sanction by the law against unfair competition is not excluded. If the use of underpricing is committed by a competitor without a dominant market position, then only the unfair competition law sanction is applicable – in the context of the cumulative fulfilment of the conditions of the general unfair competition clause, it is necessary to take into account the extent and duration of the impact on the relevant market, other competitors or customers, whether the application of below-cost prices is accompanied by an intention on the part of the competitor to eliminate competition on the market (or a particular competitor), the nature of the market, the behaviour of the average consumer on that market (what is the general price level of the goods or services offered at below-cost prices, what is the consumer’s reaction to the price change, what is the substitutability of the goods or services, etc.).
CS
Příspěvek se zabývá problematikou podnákladových cen z pohledu práva proti nekalé soutěži. Poukazuje na vzájemné prolínání soukromoprávní a veřejnoprávní větve soutěžního práva a zaměňování účelu obou větví v rozhodovací praxi českých soudů při posuzování protiprávnosti podnákladových cen užívaných nedominantním soutěžitelem. České soudy nesprávně přejímají závěry judikatury Soudního dvora EU ve věci posuzování protiprávního užití podnákladových cen dominantního soutěžitele i na případy, kdy tyto ceny užívá soutěžitel nezaujímající toto postavení. Tento příspěvek se snaží vyvolat diskusi nad posuzovanou problematikou a nastolit vhodné přístupy. Případný postih podnákladových cen je nutno nejprve zkoumat podle toho, zda tyto nabízí dominantní soutěžitel – pokud ano, je namístě aplikace pravidel antitrustového práva (jako dílčí skutková podstata zneužití dominantního postavení), přičemž kumulativní postih právem proti nekalé soutěži není vyloučen. Pokud se užití podnákladových cen dopouští soutěžitel bez dominantního postavení na trhu, poté přichází v úvahu postih toliko podle práva proti nekalé soutěži – v rámci kumulativního naplnění podmínek generální klauzule nekalé soutěže je nutné zohledňovat, v jaké míře a délce trvání ovlivňují relevantní trh, ostatní soutěžitele nebo zákazníky, zda uplatnění podnákladových cen doprovází záměr soutěžitele eliminovat konkurenci na trhu (či konkrétního soutěžitele), charakter trhu, chování průměrného spotřebitele na tomto trhu (jaká je obecná hladina ceny u zboží či služby nabízené za podnákladové ceny, jak na změnu ceny reaguje spotřebitel, jaká je zastupitelnost zboží či služeb apod.).
5
Content available Factors Influencing IPO Underpricing in Poland
51%
PL
W artykule analizujemy teorię oraz dowody występowania zjawiska niedoszacowania cen emisyjnych pierwszych ofert publicznych akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Mimo że temat był już w przeszłości badany, uważamy, że ostatnia dekada niskich stóp procentowych zasługuje na szczególną uwagę. Zbadaliśmy zjawisko niedoszacowania cen emisyjnych w tym okresie, a także wykazaliśmy, że trzy czynniki miały istotnie statystyczny wpływ na wielkość zjawiska: rok emisji, stopa procentowa wolna od ryzyka oraz poziom zamknięcia indeksu szerokiego rynku w dniu emisji.
EN
We review the theory and evidence on IPO activity and underpricing focusing on the Warsaw Stock Exchange. Although the topic has been under investigation in the past, we believe that the recent decade of low interest rates deserves inquiry. We research the extent of underpricing during this period and further conclude that three factors had a statistically significant influence on initial public offering underpricing during this period: the year of IPO, risk-free rate and WIG close value.
PL
W artykule dokonujemy przeglądu teorii, cech aktywności i niedoszacowania cen emisyjnych (IPO underpricing) pierwszych ofert publicznych na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Potwierdzamy, iż wiele zjawisk związanych z IPO nie ma charakteru stałego. Bazując na behawioralnych aspektach niedoszacowania cen emisyjnych akcji weryfikujemy dokładność wycen giełdowych sporządzanych przez analityków przed pierwszymi ofertami publicznymi. Analizując bazę danych stworzoną na potrzeby artykułu obserwujemy rozczarowujący brak dokładności nie tylko w zakresie wycen spółek, ale także w prognozach przychodów, na których owe wyceny bazują.
EN
We review the theory and evidence on IPO activity and underpricing focusing on the Warsaw Stock Exchange and confirm that many IPO phenomena in Poland are not stationary. Focusing on the behavioural reasons for underpricing, we investigate the accuracy of analysts’ valuations made prior to initial public offerings. Using a unique set of data, we find a disappointing lack of accuracy, not only in the results of valuations but also in the underlying forecasts of revenues. 
PL
W artykule podjęto próbę oceny zależności pomiędzy „jakością zysku” a efektem niedowartościowania ceny emisyjnej akcji spółek IPO. Badaniem objęto dane zawarte w sprawozdaniach finansowych jednostek, które dokonały pierwszej oferty publicznej poprzez wejście na GPW w Warszawie w latach 2008–2011. W celu oceny jakości zysku wykorzystano podejście oparte na pomiarze intencjonalnych różnic memoriałowych. Wyniki przeprowadzonego badania są zgodne z teoretycznymi założeniami oraz z rezultatami innych opracowań i wykazały, iż w ramach polskiego rynku kapitałowego jakość informacji finansowej jest istotnym czynnikiem uzasadniającym efekt niedowartościowania akcji w procesie IPO.
EN
The paper undertakes the assessment of the relationship between “earnings quality” and the underpricing effect in initial public offerings (IPO). The research encompasses data found in the financial statements of companies making their IPO on the Warsaw Stock Exchange over the years 2008–2011. The approach used to assess earnings quality was the measurement of abnormal accruals. The results of this research are consistent with other studies. They demonstrate that on the Polish capital market the “quality” of financial information is a significant factor behind the underpricing of shares in the IPO process.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.