Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 169

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  geometria
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
1
Content available Nieprzemijalny język geometrii
100%
EN
The art that is based on geometry seems to be inviolably durable. It was created by our cave ancestors. It was used in ancient and more recent times as information signs and ornaments. Over the last five decades, it has undergone quite distinct changes as a trend in art. However, these changes did not entirely transform this trend, nor did they get rid of its classical features. The trend of geometry in art is neither anachronistic nor extinct and imitative. It originates from the earliest times and cultures, continues to develop and will probably continue until the mankind survives. Bożena Kowalska's text presents particular stages of geometric abstraction development, as well as the permanent features of this trend in art.
2
Content available Geometria Dyskursywna
100%
EN
The article presents a look at geometric art from the perspective of Discursive Geometry, which the author perceives as a postmodern alternative for two leading modernist tendencies: philosophical and analytical. The subsequent parts of the text contain descriptions of various aspects of this trend, including: its definition, classification of the creative areas of the main representatives, selected exhibitions and issues expressed in their titles.
PL
Wizualizacja nie zawsze jest wystarczającym narzędziem w geometrii, czasem pojawia się potrzeba weryfikacji logicznej poprawności rozumowania. Większość zagadnień dotyczących skończonych geometrii ma czysto kombinatoryczny charakter. Uzasadnia to zastosowanie w geometrii komputerowych systemów weryfikacji oraz automatyzacji dowodzenia.
EN
Sometimes visualization is not sufficient in geometry and verification of logical correctness of a reasoning is necessary. Most problems concerning finite geometry are of purely combinatorial nature, so that reasonings could be automated. This justifies the application of the proof-checkers and provers in geometry.
4
Content available remote Matematyka jest sztuką – wywiad z Włodzimierzem Kuperbergiem
80%
PL
W niniejszym wywiadzie chciałabym przybliżyć postać profesora Włodzimierza Kuperberga, zamieszkałego obecnie w USA i pracującego na Uniwersytecie w Auburn w Alabamie. Nawiązaliśmy kontakt przez internet za pośrednictwem Danuty Błaszak. Wszystko zaczęło się od pracy nad antologią Współcześni pisarze polscy 2000-2014, nad wydaniem której miałam przyjemność pracować. W tej książce znajduje się esej profesora zatytułowany Mathematics versus poetry. W taki oto sposób zaczęła się niezwykła przyjaźń na odległość. Pisujemy do siebie bardzo często i dzięki temu mam przyjemność poznawać niezwykłego człowieka - bardzo miłego, ciepłego i z dużym poczuciem humoru.
PL
Przyłączając się do dyskusji nad możliwością uruchamiania we wczesnej edukacji matematycznej aktywności badawczej uczniów oraz twórczego podejścia do doświadczeń z matematyki, w artykule podjęto próbę przedstawienia częściowych badań przeprowadzonych w niektórych polskich przedszkolach, których przedmiotem była diagnoza kompetencji przedszkolaków w zakresie geometrii. Głównym celem badań było poznanie wpływu rozwiązywania zadań, przez dzieci w wieku 6-6,5 lat, na rozwijanie wiedzy z podstaw geometrii, a także na ich twórcze myślenie. Poziom wiedzy i umiejętności badanych dzieci określono na podstawie pre-testu i post-testu z geometrii. Natomiast zagadnienie twórczego rozwiązywania zadań przeprowadzono na przykładzie projektu pt. Plac zabaw, który każde dziecko opracowało według własnego pomysłu i możliwości twórczych. Badaniem objęto 175 dzieci w wieku 6-6,5 lat z czterech miejskich przedszkoli na terenie miasta Biała Podlaska w woj. lubelskim. Badania zrealizowano w 2018 roku w dwóch etapach. W I etapie badań przeprowadzono diagnozę poziomu wiedzy i umiejętności z geometrii dzieci, czyli określono tzw. stan początkowy. W tym celu zastosowano pre-test dostosowany do wieku dziecka (6 lat) i obowiązującej Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego. Opracowano autorski test obrazkowy zawierający 6 ilustrowanych kart pracy. W II etapie badań zastosowano obserwację przeprowadzoną przez 7 nauczycieli, której celem było zaobserwowanie zachowań i różnego rodzaju aktywności dzieci podczas wykonywania przez nie własnego projekt placu zabaw. Po zrealizowaniu projektu przeprowadzono post-test, aby zaobserwować różnice w poziomie wiedzy i umiejętności z geometrii w badanej grupie dzieci. W celu wykazania różnic w poziomie wiedzy i umiejętności dzieci, w odniesieniu do całości testu, jak i poszczególnych zadań, zastosowano nieparametryczny test Chi-kwadrat Pearsona. Wyniki badanej grupy dzieci pokazały różnice w poziomie wiedzy i umiejętności z geometrii. Większość dzieci poradziła sobie dobrze z rozwiązaniem i realizacją projektu, ale w stosunku do niektórych dzieci należy podjąć ukierunkowane działania interwencyjne. Wnioski i obserwacje nauczycielskie poczynione w trakcie realizacji projektu zachowań i efektów wykonanych przez dzieci projektów pozwoliły na wypracowanie zasad i nowych metod pracy, które pomogą dzieciom w twórczym rozwiązywaniu zadań i problemów. Wymienione zasady nauczyciele będą mogli wykorzystać w bezpośredniej pracy metodycznej.
EN
Joining the discussion about the possibility of initiating children’s research activity and creative approach to mathematical experiences in early mathematical education, the article attempts to present a partial study which was conducted in some of Polish nursery schools and whose subject was the diagnosis of preschool children’s competence in geometry. The main objective of the study was to find out the impact of solving mathematical problems, by children aged 6 – 6.5, on developing the knowledge of the basics of geometry as well as on children’s creative thinking. The level of knowledge and skills of the researched children was determined by a pre-test and a post-test in geometry whereas the issue of solving problems creatively was tested by a project called “a playground” which was developed by each child according to their own ideas and creative abilities. The research involved 175 children aged 6 – 6.5 from four urban nursery schools located in the town of Biała Podlaska, Lublin Province. The study was conducted in two stages in 2018. The first stage of the study included making the diagnosis of the children’s level of knowledge and skills in geometry, i.e. the so-called initial state was determined. In order to do that, a pre-test suitable for the age of children (6 years) and the binding Core Curriculum for Preschool Education was used. An original picture test including 6 illustrated worksheets was prepared. In the second stage of the study an observation by 7 teachers was conducted, the objective of which was to monitor the behaviour and all types of activities of the children while carrying out their own playground projects. After completing the project a post-test was conducted in order to observe the differences in the level of knowledge and skills in geometry in the researched group of children. In order to demonstrate the differences in the children’s level of knowledge and skills, with reference to the whole test and individual mathematical problems, non-parametric Pearson’s chi squared test was applied. The research demonstrated the differences in the level of knowledge and skills in geometry. Most of the children coped well with solving and conducting the project but as for some of them, targeted preventive actions should be taken. Teachers’ conclusions and observations made in the process of carrying out the project made it possible to develop rules and new methods of work which are going to help children with doing tasks and solving problems creatively.
EN
In some of our earlier papers including rather old ones we have discussed the concept of affinely-rigid body, i.e., continuous, discrete, or simply finite system of material points subject to such constraints that all affine relations between its elements are frozen during any admissible motion. For example, all material straight lines remain straight lines in the course of evolution, and their parallelism is also a constant, non-violated property. Unlike this, the metrical features, like distances and angles, need not be preserved. In other words, such a body is restricted in its behaviour to rigid translations, rigid rotations, and homogeneous deformations. Models of this kind may be successfully applied in a very wide spectrum of physical problems like nuclear dynamics (droplet model of the atomic nuclei), molecular vibrations, macroscopic elasticity (in situations when the length of excited waves is comparable with the size of the body), in the theory of microstructured bodies (micromorphic continua), in geophisics (the theory of the shape of Earth), and even in large-scale astropysics (vibrating stars, vibrating concentrations of the cosmic substratum, like galaxies or concentrations of the interstellar dust).
PL
W pracy przedstawiono porównanie niektórych podstawowych relacji geometrycznych w odwzorowaniach złożonych alternatywnie z rzutu prostokątnego i tzw. rzutu okręgowego (inwersyjnego) oraz rzutu prostokątnego i środkowego.
EN
The purpose of the article is the analysis of two typical double-image methods of projection: a representative of quadratic transformations, namely the composition of orthogonal and circular projections and the composition of orthogonal and central projections.
10
80%
EN
The article actually represents an excerpt of the author’s text for exhibition and catalogue with the same name for the Art Museum Würzburg (Museum im Kulturspeicher), Germany [38]. The show was held from March 13th up to May 31th, 2015. Already ten years before, in 2005, this Museum featured an exhibition and published the first book entiteled "Concrete Photography" [39]. Based on Peter C. Ruppert collection "Concrete Art in Europe after 1945" with its unique collection of concrete photographs, the exhibition and book coined a term which has since been taken up and discussed in the theory of photography: Concrete Photography as a form of non-representational photography in which the medium itself moves away from its classical role of representing the external world to take on a self-reflective role. The present project follows this line and discusses the question of concrete photography in the digital age.
PL
W pracy przedstawiono zarys historycznego rozwoju zabytkowych kopuł sklepionych w aspekcie kształtowania geometryczno-konstrukcyjnym. Zwrócono uwagę na rozpiętości kopuł, ich wyniosłość i grubości w przekroju. Rodzaje konstrukcyjne zilustrowano przykładami budowli. Wiedza o geometryczno-konstrukcyjnej budowie dawnych kopuł sklepionych jest istotna z punktu widzenia ich konserwacji, remontów i odbudowy.
16
Content available remote Amodel of deformation geometry in pipe bending processes
60%
EN
The paper presents a complete set of geometric relationship for logarithmic measures of longitudinal, circumferential and radial strains arising in bending of thin- and thick-walled pipes. The strain can be determined at each plane parallel to the principal plane of bending and at each plane perpendicular to them, so that each point of the bending zone is accounted for. The relationships have a direct reference to engineering practice since they express strains as functions of pipe geometry and bending process variables. The calculation results were compared with experimental data for the bend angle equal to 18O and the bending zone range index equal to 1 and 3. Suitable plots are incorporated.
EN
In the paper the short theoretical backgrounds about elastic-plastic fracture mechanics were presented and the O’Dowd-Shih theory was discussed. Using ADINA System program, the values of the Q-stress determined for various elastic-plastic materials for SEN(T) specimen – single edge notched plates in tension – were presented. The influence of kind of the specimen, crack length and material properties (work-hardening exponent and yield stress) on the Q-parameter were tested. The numerical results were approximated by the closed form formulas. Presented in the paper results are complementary of the two papers published in 2007 (Graba, 2007) and in 2010 (Graba, 2010), which show and describe influence of the material properties and crack length for the Q-stress value for SEN(B) and CC(T) specimens respectively. Presented and mentioned papers show such catalogue of the Q-stress value, which may be used in engineering analysis for calculation of the real fracture toughness.
EN
The Distance Geometry Problem (DGP) asks whether a simple weighted undirected graph can be realized in a given space (generally Euclidean) so that a given set of distance constraints (associated to the edges of the graph) is satisfied. The Discretizable DGP (DDGP) represents a subclass of instances where the search space can be reduced to a discrete domain having the structure of a tree. In the ideal case where all distances are precise, the tree is binary and one singleton, representing one possible position for a vertex of the graph, is associated to every tree node. When the distance information is however not precise, the uncertainty on the distance values implies that a three-dimensional region of the search space needs to be assigned to some nodes of the tree. By using a recently proposed coarse-grained representation for DDGP solutions, we extend in this work the branch-and-prune (BP) algorithm so that it can efficiently perform an exhaustive search of the search domain, even when the uncertainty on the distances is important. Instead of associating singletons to nodes, we consider a pair consisting of a box and of a most-likely position for the vertex in this box. Initial estimations of the vertex positions in every box can be subsequently refined by using local optimization. The aim of this paper is two-fold: (i) we propose a new simple method for the computation of the three-dimensional boxes to be associated to the nodes of the search tree; (ii) we introduce the resolution parameter ρ, with the aim of controling the similarity between pairs of solutions in the solution set. Some initial computational experiments show that our algorithm extension, differently from previously proposed variants of the BP algorithm, is actually able to terminate the enumeration of the solution set by providing solutions that differ from one another accordingly to the given resolution parameter.
20
Content available remote Computerized design - generation of the worm-gear flank.
60%
EN
The study of the geometry for worm-gearing is much more complicated than that of plane gearing, since worm-gearing is three-dimensional. A numerical method to determine the conjugate profile of worm-gearing tooth is developed. The software, with numerical set-up and graphic display, is an original and special program, and it could be adopted for the geometry of any kind of cylindrical worm-gearings, as well as for spur gearings and bevel gearings.
PL
Badanie geometrii zazębienia ślimakowego jest o wiele bardziej skomplikowane niż w przypadku zazębienia płaskiego, gdyż przekładnie ślimakowe są trójwymiarowe. Opracowano metodę wznaczania zarysu zęba współpracującego przekładni ślimakowej. Oprogramowanie zawiera moduły obliczeń numerycznych i zobrazowania graficznego i jest oryginalnym wyspecjalizowanym pakietem programowym, który może być przystosowany do geometrii dowolnego typu walcowych przekładni ślimakowych jak również przekładni czołowych i stożkowych.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.