Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 122

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Code of Commercial Companies
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
Content available remote Prawo podmiotowe z artykułu 583 KSH
100%
XX
Artykuł 583 § 5 uregulował kwestię odpowiedzialności spadkobiercy wspólnika spółki jawnej do momentu uzyskania przez niego statusu komandytariusza w spółce komandytowej lub akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej (w spółce przekształconej spadkobierca odpowiada na zasadach ogólnych).(fragment tekstu)
EN
If a heir to a deceased partner of a registered partnership claims to be granted the status of a limited partner, the registered partnership is obliged to grant the status of a limited partner to such a heir unless other living partners adopt a resolution to dissolve the partnership. The claims made by the heir to the deceased partner of the registered partnership are also taken into consideration if other living partners of the registered partnership adopt a resolution to transform the registered partnership into a limited joint-stock partnership and to grant the heir the status of a limited partner. The heir is obliged to report the claim within six months of coming into the inheritance, in accordance with Art. 584 § 4 of the Polish Commercial Companies' Code. If the registered partnership takes into consideration claims of the heir to the deceased partner, it is obliged to fulfill conditions provided for in Art. 557-561 of the Polish Commercial Companies' Code. It must be noted that in the process of transform-ing the partnership heirs to the deceased partner are not partners. Heirs become partners at the moment of making a statement about partici-pation in the transformed partnership. Such a statement must be made in writing because of the clause of nullity. If within six months of coming into the inheritance the heir is granted the status of the limited partner or the shareholder of the limited joint-stock partnership, or the partnership is dissolved during that period, then he is liable for the partnership liabilities in accordance with the regulations of the law of succession. Analysis of the issues regulated in Art. 583 of the Polish Commercial Companies' Code makes it possible to state that the regulation is vague, uncommunicative, has loopholes, and raises problems and arguments in practice.(original abstract)
XX
Łączenie spółek kapitałowych ma charakter interdyscyplinarny, a wszystkie jego aspekty i etapy należy rozpatrywać oddzielnie, aby na koniec sformułować wspólne dla nich wnioski. Powodzenie połączenia przedsiębiorstw zależy od jego dobrego przygotowania od strony finansowej, rynkowej, prawnej i organizacyjnej, dlatego łączenie firm jest przedmiotem dociekań w środowiskach naukowych i biznesowych. Ostatecznym etapem połączenia jest jego zarejestrowanie w sądzie rejestrowym. Istnieje spór interpretacyjny w zakresie skutecznego zarejestrowania połączenia w rejestrze przedsiębiorców na tle przepisów tytułu IV, Działu I, Rozdziału 1 oraz Rozdziału 2 ustawy Kodeks spółek handlowych z 15 września 2000 roku. Niniejszy artykuł ma zatem na celu wyjaśnienie drogi postępowania łączeniowego przed sądem, z wykluczeniem transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych.(fragment tekstu)
EN
Capital Companies Mergers are an object of vivid interest and deliberations of both scientists specialising in law, management and economy due to the interdisciplinary nature of this issue as well as businessmen. The interpretation of regulations connected with formal preparation of mergers, merging procedures and legal effect arouse heated debates in the environment of lawyers. There is some interpretation argument in the area of effective registration of a merger in the light of regulations: Title IV, Section I, Chapter 1 and Chapter 2 of Law Commercial Companies Code of 15 September 2000 (Journal of Laws no. 94, item 1037, as amended later). The article is to explain the merging procedure in the court of law, excluding trans-border merging of capital companies.(original abstract)
XX
Druga połowa 2011 r. przyniosła kilka kolejnych nowelizacji ustawy z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037 z późn. zm. - dalej Ksh), mających na celu m.in. usprawnienie procedury powoływania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uproszczenie fuzji i podziałów spółek oraz przekształcania indywidualnej działalności gospodarczej prowadzonej pod własnym nazwiskiem w spółkę kapitałową. Zmiany te zostaną omówione w artykule.(fragment tekstu)
4
Content available remote Wycena spółek w świetle kodeksu spółek handlowych : wybrane zagadnienia
100%
XX
Artykuł ma na celu przybliżenie tematu wyceny spółek w kontekście regulacji kodeksu spółek handlowych. Zagadnienie wyceny pojawia w artykułach kodeksu spółek handlowych regulujących funkcjonowanie spółek jawnych, spółek z ograniczonych odpowiedzialnością, spółek akcyjnych oraz opisujących procesy połączeń i podziałów spółek. Wycena spółek staje się coraz bardziej ważnym zagadnieniem dla obrotu gospodarczego w Polsce i jej regulacje kodeksowe powinny stać się przedmiotem wnikliwej i krytycznej analizy.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article to carry out a preliminary analysis of the topic of business valuation in view of the regulations of the Polish Commercial Companies Code. The issue of business appraisal appears in the articles of the code, regulating the functioning of partnerships, limited liability companies, joint stock companies as well as describing the processes of mergers and divisions of companies. The topic of business valuation has been becoming an increasingly important issue for the Polish economy and the regulations included in the Commercial Companies Code should be subject to thorough and critical analysis.(original abstract)
XX
Celem ustawy z 26 lipca 2000 r. kodeks spółek handlowych, oprócz unowocześnienia dość archaicznych unormowań kodeksu handlowego z 1934 r., było także dostosowanie polskich unormowań w tym zakresie do wymogów prawa europejskiego. Przedmiotem zainteresowania autora artykułu jest określenie zasady równego traktowania akcjonariuszy (zapis art. 20 ustawy), przy odwołaniu się do przyjętego w teorii prawa rozumienia pojęcia "zasady prawa", a także do dorobku polskiej i niemieckiej doktryny prawa spółek. Podjęto także próbę odpowiedzi na pytanie, na ile treść art. 20 ustawy, zmieniła stan prawny w porównaniu do unormowań obowiązujących na gruncie Kodeksu Handlowego.
6
Content available remote Zakaz łączenia funkcji w spółkach kapitałowych
75%
XX
Kodeks spółek handlowych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania spółek kapitałowych posłużył się modelem przewidującym rozdzielenie funkcji nadzoru i zarządu spółki w myśl zasady, iż kontrolowany nie może być kontrolującym. Oddzielenie kontroli od prowadzenia spraw spółki stanowi konieczność zachowania instytucjonalnego dystansu między kontrolowanym a kontrolującym. Konsekwencją owego stanowiska jest zakaz kumulowania funkcji w zarządzie spółki i stanowisk bezpośrednio podległym zarządowi z mandatem członka rady nadzorczej. Artykuł ma na celu objaśnienie zakazu łączenia funkcji wynikającego z art. 214 i 387 ksh w raz z pojawiającymi się wątpliwościami interpretacyjnymi. (fragment tekstu)
EN
This work aims at explanation of the provisions concerning joining posts prohibition (Articles 214 and 387 of Commercial Companies Code) along with the arising here misinterpretations and doubts. For company's proper functioning Commercial Companies Code establishes separation of the supervision and management according to the principle that who is under supervision cannot be the supervisor. The separation of the supervision and the company's affairs conduct is necessary to keep distance between an inspector and one being inspected. As a consequence of this position there is the prohibition of joining posts in the Management Board and other subordinated ones to the management on the one hand with the membership in the Supervisory Board on the other hand. (orginal anstract)
XX
Europejska spółka akcyjna pojawiła się w polskim obrocie gospodarczym 19 maja 2005 r., tzn. z chwilą wejścia w życie ustawy z 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz.U. Nr 62, póz. 551), która stała się aktem wykonawczym do rozporządzenia Rady WE z 8 października 2001 r. nr 2157/2001 w sprawie statutu spółki europejskiej (SE). Europejska Spółka Akcyjna jest spółką kapitałową, która posiada charakter zbliżony do spółek akcyjnych, ponieważ znaczna część regulacji dotyczących spółek akcyjnych w kraju siedziby ESA ma zastosowanie do spółki europejskiej. Zasadniczym elementem odróżniającym omawianą spółkę od spółek akcyjnych jest fakt, iż posiada ona tzw. flagę europejską, co sprowadza się do możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę europejską na terenie całej UE, przy zachowaniu siedziby tylko w jednym z krajów UE.
XX
Możliwość przeniesienia praw i obowiązków wspólnika spółki komandytowej na inną osobę, zgodnie z brzmieniem art. 10 Kodeksu spółek handlowych nie budzi wątpliwości. Jakkolwiek w literaturze istnieje szereg opracowań omawiających tryb i warunki zgodnego z prawem przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki komandytowej, to jednak obszarem, który nie był przedmiotem szerszego zainteresowania przedstawicieli doktryny, jest dopuszczalność przeniesienia ogółu praw i obowiązków na innego wspólnika takiej spółki w sytuacji, gdy wspólnik nabywający ogół praw i obowiązków miałby stać się jedynym wspólnikiem spółki komandytowej. Celem niniejszego artykułu jest analiza takiej zmiany podmiotowej wspólnika w spółce komandytowej.(abstrakt oryginalny)
EN
There are no doubts that it is possible to transfer the rights and obligations of a partner of a limited partnership to another person, pursuant to Article 10 of the Code of Commercial Partnerships and Companies. Even though literature abounds in papers discussing the procedure and conditions fora lawful transfer of all rights and obligations of a partner in a limited partnership, there has so far been very little interest among legal scholars in the permissibility of transferring all the rights and obligations to another partner of such a partnership in a situation when the partner acquiring all the rights and obligations were to become the sole partner in that limited partnership. Another aim of this article is to analyse such a change of partner in a limited company.(original abstract)
XX
Zgodnie z treścią art. 299 §1 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okazała się bezskuteczna członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Członek zarządu może jednak uwolnić się od wskazanej wyżej odpowiedzialności, jeżeli udowodni jedną z okoliczności, o których mowa w art. 299 §2 Kodeksu spółek handlowych. Do okoliczności tych należą: - zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania układowego we właściwym czasie; - brak winy członka zarządu w niezgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęciu postępowania układowego; - brak szkody wierzyciela pomimo niezgłoszenia wniosków o ogłoszenie upadłości albo wszczęcie postępowania układowego. Skuteczne powoływanie się na brak winy członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością możliwe jest tylko wówczas, gdy dochowuje on należytej staranności. Ocena w tym zakresie winna uwzględniać przede wszystkim treść art. 293 §2 Kodeksu spółek handlowych i wskazany tam zawodowy charakter działalności.(abstrakt oryginalny)
EN
According to the article 299 of the Commercial Companies Code, if the enforcement against the company proved ineffective, board members are jointly liable for its obligations. A member of the Board may, however, be free from liability indicated above, if one proves one of the circumstances included in the article 299 of the Commercial Comapnies Code. These circumstances include: - submission of a bankruptcy or composition proceedings in a timely manner; - a board member's lack of guilt in failure to register a bankruptcy and failure to start composition proceedings; - no damage of the creditor despite the failure to register a bankruptcy and failure to initiate composition proceedings. An effective reference of a limited liability company member's lack of guilt is possible only when a member exercises due care. Assessment in this area should focus mainly on the article 299 of the Commercial Companies Code and indicated there the professional nature of the business.(original abstract)
10
Content available remote Uchwały zgromadzenia wspólników podjęte poza granicami Polski
75%
XX
W artykule autor zajmuje się problematyką uchwał zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podjętych poza granicami Polski. Rozważania obejmują dopuszczalność zwołania i odbycia się zgromadzenia poza granicami Rzeczypospolitej. Publikacja obejmuje kwestię ważności podjętych uchwał jak i próbę dookreślenia pojęcia terytorium Polski. Autor zwraca również uwagę na związek poruszanej problematyki z przepisami regulującymi odbycie się walnego zgromadzenia bez formalnego zwołania a także dotyczącymi spółki jednoosobowej. (abstrakt oryginalny)
EN
Author is addressing problem of resolutions of shareholder meetings of limited liability company adopted outside of Poland. Article cover topic of possibility of convening shareholders meeting outside of Polish borders. Author presents problematic connected with validity of resolutions as well as the definition of polish territory as regards the related regulations. Additional comments were devoted for ad hoc general meeting and single-persons companies. (original abstract)
XX
Reprezentacja łączna polega na współdziałaniu co najmniej dwóch podmiotów w ramach reprezentacji mocodawcy. Reprezentacja łączna może mieć postać zarówno reprezentacji łącznej "czystej", w sytuacji gdy źródła umocowania osób współdziałających są jednorodne, jak i mieszanej, w sytuacji gdy źródła umocowania nie są jednorodne Prokura łączna, jako jedna z możliwych postaci reprezentacji łącznej, może być tylko i wyłącznie "właściwa", co oznacza, że jej istotą jest współdziałanie co najmniej dwóch prokurentów w ramach reprezentowania mocodawcy. Na podstawie regulacji zawartych w k.s.h., gdy mamy do czynienia ze współdziałaniem prokurenta z członkiem zarządu spółki kapitałowej lub wspólnikiem spółki osobowej, mówimy o reprezentacji łącznej mieszanej.(abstrakt oryginalny)
EN
A joint representation is based on the cooperation of at least two entities within the representation of a principal. A joint representation might be both in the "pure" form, when sources of authority are homogeneous and "mixed" when sources of authority are not homogeneous. A joint commercial proxy, which is one of the types of joint representation, can be only the "right one". It means that the Civil Code regulates the essence of a joint commercial proxy and it should be defined only as the cooperation of at least two holders of a commercial proxy on behalf of a principal. On the basis of the provisions envisaged in the Commercial Companies Code, when there is a joint representation and cooperation between a holder of a commercial proxy and (e.g.) a partner, the representation should be named as the "mixed" ("combined") joint representation.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest analiza wybranych problemów związanych z nabywaniem akcji własnych w celu umorzenia. Zwrócono uwagę na przesłanki nabywania akcji własnych w celu umorzenia, skutki niedozwolonego nabycia akcji własnych, obowiązek równego traktowania akcjonariuszy w procesie nabywania akcji własnych oraz problem zgody akcjonariusza na umorzenie akcji zbywanych spółce.
14
Content available remote O formie aktu notarialnego na gruncie kodeksu spółek handlowych
75%
XX
Celem napisania niniejszego artykułu jest przyjrzenie się regulacji prawnej zawartej w ustawie z 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000, Nr 94, poz. 1037, ze zmian.) a dotyczącej przypadków zastrzeżenia przez ustawodawcę formy aktu notarialnego dla regulowanych w niej czynności prawnych (oświadczeń woli). Oczywiście z uwagi na ramy pracy nie stanowi ona pogłębionego omówienia tej problematyki. W pracy przedstawiam poszczególne przypadki zastrzeżenia formy aktu notarialnego na gruncie tejże ustawy szczególnej li tylko dla oświadczeń woli; niektórym poświęcając nieco więcej uwagi. (abstrakt oryginalny)
XX
Prawo spółek jest jedną z części prawa handlowego, której dostosowanie do ustawodawstwa Unii Europejskiej uznano za priorytetowe ze względu na stworzenie atrakcyjnych warunków gospodarczych w Polsce dla przedsiębiorców zagranicznych i krajowych. W artykule ograniczono się do przedstawienia głównych zobowiązań, wynikających z Układu Europejskiego oraz zasadniczych zmian w kodeksie spółek handlowych, będących wyrazem dostosowania polskiego prawa spółek do standardów europejskich. Ponadto, omówiono podstawowe założenia europejskiego prawa spółek zawarte przede wszystkim w dyrektywach. (abstrakt oryginalny)
EN
The commercial companies' law is the part of the commercial law which adaptation to the European Union legislation was regarded as a priority and necessity on account of creating attractive economic conditions for foreign and Polish entrepreneurs in Poland. The content of the elaboration on account of editorial requirements is limited to presenting the main obligations for Poland resulting from the European Agreement and crucial amendments to the Commercial Code which are the means of adaptation of Polish law to the European standards. The basic rules of the European commercial law which are mainly included in the European directives were presented in addition. (original abstract)
XX
Celem opracowania jest przedstawienie normatywnych aspektów dotyczących sprawozdawczości likwidowanych spółek kapitałowych. Praca stanowi głos w dyskusji o właściwym kształcie uregulowań w tym zakresie. W opracowaniu zastosowano metodę analizy literatury przedmiotu oraz aktów prawnych, metodę badania dokumentów źródłowych oraz elementy metody zogniskowanego wywiadu grupowego. Opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2016 r. (fragment tekstu)
XX
Polski system prawny charakteryzuje dualizm legalnych definicji instytucji finansowej. Mogą z tego wynikać negatywne implikacje zwiazane z niejednoznaczną interpretacją przepisów.
XX
Autor pisze, że odpowiedzialność za zobowiązania niemieckiej sp. z o.o. (Gesellschaft mit beschränkter Haftung - GmbH) jest ograniczona do majątku spółki, który często jest zdecydowanie niższy niż wartość zawieranych przez spółkę umów. Tylko w wyjątkowych wypadkach, obok osobistej odpowiedzialności cywilnej prezesów zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Geschäftsführer) za określone działanie lub zaniechanie, możliwa jest odpowiedzialność wspólników. Orzecznictwo dopuszcza odpowiedzialność wspólnika spółki za jej długi majątkiem osobistym w sytuacji, gdy powołanie się na zasadę rozdziału majątku wspólników od majątku spółki naruszałoby zasady dobrej wiary.
XX
Autor wyjaśnia, że kodeksy corporate governance mają dualny charakter. Stanowią one zbiór norm skierowanych do różnych podmiotów, które to normy nakazują lub zakazują określonych zachowań. Z drugiej strony zawierają kryteria oceny określonych zapisów umów i innych dokumentów organizacyjnych spółek, co do tego, czy zabezpieczają one odpowiednio „dobre praktyki" władztwa korporacyjnego. Poszczególne zasady corporate governance można traktować jako propozycje fakultatywnych postanowień statutów w spółkach kapitałowych, wszędzie tam, gdzie nie narusza to postanowień kodeksu spółek handlowych (k.s.h.)
20
63%
XX
Zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych doczekało się odrębnej regulacji w prawie polskim. Kodeks spółek handlowych statuuje katalog podmiotów, które są uprawnione do zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia w oparciu bądź to o powództwo o stwierdzenie nieważności, bądź powództwo o uchylenie uchwały. Mogłoby się wydawać, że materia ta jest niesporna i jasna. Jednakże w praktyce pojawiło się dużo wątpliwości. Niniejszy artykuł poświęcony jest problemom wokół katalogu podmiotów legitymowanych do wystąpienia z powództwem. Zagadnienie to stanowi przedmiot ożywionej dyskusji zarówno w orzecznictwie, jak i doktrynie prawa. Dlatego też przeanalizowana zostaje większość poglądów wypowiedzianych w trakcie prowadzonego dyskursu, wraz ich wyjaśnieniem i oceną. (abstrakt oryginalny)
EN
Challenging of resolutions of the general assembly of a company is a subject of an extensive regulation in Polish law. The Code of Commercial Companies statutes a catalogue of persons who are entitled to challenge a company's resolution by means of an action for an annulment of a resolution and an action for a declaration of invalidity of a resolution. It might seem that the subject scope of challenging resolutions of a capital company should be undisputed and unquestionable. However in practice much doubts have appeared. The paper deals with problems that have arisen on the ground of persons legitimated to challenge a company's resolution. It is the subject of a heated discussion both in judicature and amongst academics. The author scrutinizes majority of opinions presented so far in legal discourse, elucidating and assessing them. (original abstract)
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.