Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3626

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 182 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Turystyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 182 next fast forward last
1
Content available remote Ewolucja systemu turystycznego w Polsce w okresie transformacji
100%
XX
Turystyka w wysoko rozwiniętych społeczeństwach jest nie tylko istotnym elementem kultury poszczególnych społeczeństw, ale także istotną częścią gospodarki. Generuje coraz większą część PKB, tworzy miejsca pracy, wpływy dewizowe, jest obszarem inwestowania. Ewolucja systemowa w Polsce w mniejszym lub większym stopniu dotyczy wszystkich dziedzin życia gospodarczego i społecznego. Cele artykułu jest przedstawienie, w odniesieniu do Polski, ewolucji systemu, jakim jest wieloaspektowo rozumiana turystyka. Wyodrębnione zostaną najistotniejsze elementy systemu oraz pokazane kierunki i siła zmian. Ponieważ w Polsce turystyka jest jeszcze w niewielkim stopniu obszarem systematycznych i wszechstronnych badań, wykorzystywane do analizy dane statystyczne nie są kompletne i ciągłe. (fragment tekstu)
EN
Tourism performs a great function in human's life indirectly or directly satisfying his essential needs, also biological ones. It performs also an important economic role creating GDP and generating taxes receipts. In world scale it's a section with a very high development dynamics. The inclusion of tourism into activity of economy policy planning, social policy of the country and unit local council should be the consequence. Thus, research of economic system especially in period of system transformation seems to be expedient. Tourism complexity causes that only defining tourism system is a difficult matter, so therefore its dynamics is also studied. That's why the isolated basic elements of the system and their analysis made an attempt of describing and concluding about the whole tourism system in Poland. Both statistical perceptible quantitative changes and changes with qualitative type have been studied. We can state, with existing methodological and statistical restriction, that there is a lack of grounds to infer about evolution of Polish tourism system, in positive meaning of this word. Intensity of changes and its different directions let us rather declare a situation of stagnation. This kind of situation should be acknowledge as a negative and suggest activities which contribute to evolution. (original abstract)
XX
Roztocze jest regionem o znaczących zasobach przyrodniczych i kulturowych oraz stosunkowo dobrze rozwiniętej infrastrukturze. Decyduje to o jego wysokiej wartości poznawczej, wypoczynkowej i zdrowotnej. Jego możliwości w zakresie rozwoju różnych form turystyki nie są jednak w pełni wykorzystywane. Nierównomiernie jest też rozwinięta funkcja turystyczna w odniesieniu do całego obszaru. Celem artykułu jest zaprezentowanie przestrzennego zróżnicowania zjawisk turystycznych na Roztoczu. Został on zrealizowany z wykorzystaniem taksonomicznej metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Obliczono syntetyczne wielkości potencjału i funkcji turystycznej w gminach położonych w jego granicach. Uzyskane wielkości wskaźników pokazują, że tylko pięć jednostek (Krasnobród, Zwierzyniec, Janów Lubelski, Bełżec, Józefów) osiągnęło zadowalające - najwyższe mierniki. W pozostałych gminach - zaobserwowano dysproporcje w rozwoju potencjału i funkcji. Wyniki analizy relacji pomiędzy tymi wskaźnikami w gminach pozwoliły na określenie aktualnych problemów związanych z rozwojem turystyki. Powinny być one zatem uwzględnione w celu wzmocnienia sytuacji gospodarczej gmin poprzez rozwój turystyki.(abstrakt autora)
EN
The Roztocze region is characterised by remarkable natural and cultural resources and a relatively well-developed infrastructure. They determine its high educational, recreational, and healthpromoting value. However, the tourism potential of the region is not being fully exploited. The tourism function is irregularly developed on the scale of the entire region. The aim of the article is to present the spatial diversity of tourist phenomena in Roztocze. The objective will be achieved with the use of the taxonomic method of multidimensional comparative analysis. Synthetic measures of the tourism potential and function in communes located in the region were calculated. The values of the indicators suggest that only five units (Krasnobród, Zwierzyniec, Janów Lubelski, Bełżec, Józefów) are characterised by satisfactory and the highest measures. The other communes exhibited disparities in the development of the potential and function. The results of the analysis of the relationships between these measures in the communes have contributed to identification of the current problems of tourism development. They should therefore be taken into account in an attempt at improving the economic situation of the communes through the development of tourism.(author's abstract)
3
Content available remote Turystyka społeczna - studium przypadku Wielkiej Brytanii
100%
XX
Artykuł przedstawia brytyjskie doświadczenia w zakresie turystyki społecznej. Celem jego jest zaprezentowanie rozwiązań w zakresie turystyki społecznej stosowanych w kraju charakteryzującym się małym zaangażowaniem państwa w rozwój turystyki. W podsumowaniu autorka podjęła próbę wyciągnięcia wniosków dla Polski wynikających z doświadczeń brytyjskich.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents British experience in the scope of social tourism. Its aim is to show the solutions for social tourism used in a country in which the engagement of the state towards the development of tourism is low. In the final part the author tries to draw conclusions for Poland resulting from British experience.(original abstract)
XX
We współczesnym społeczeństwie osoby niepełnosprawne tworzą znaczącą liczebnie grupę. Poświęca się im coraz więcej uwagi, ale pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, jeśli chodzi o ułatwienie im normalnego funkcjonowania. Niepełnosprawni są takimi samymi członkami społeczności jak osoby w pełni sprawne. Nie powinny być zatem w żaden sposób dyskryminowane. Każda osoba pełnosprawna może nagle w wyniku choroby czy wypadku utracić sprawność. Nie należy bać się udzielić pomocy osobie niepełnosprawnej, chociaż czasami wymaga to taktu i dyskrecji. O samodzielności i jakości życia osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu decyduje wiele czynników. Chodzi m.in. o odpowiednie przystosowanie obiektów użyteczności publicznej (administracji państwowej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, nauki, służby zdrowia, poczty, opieki społecznej), a także otoczenie przed budynkami (podjazdy, bramy, furtki). Nie sposób nie wspomnieć tutaj o roli społeczności osób, wśród których osoba niepełnosprawna się znajduje. (abstrakt oryginalny)
EN
Many factors decide about independence and life quality of the disabled with re-duced mobility. It mainly refers to the due adjustment of public facilities to the needs of such individuals. Among public facilities an important place is occupied by cultural institutions (e.g. museums, cinemas, theatres). The objective of the hereby article is to evaluate the adjustment of selected cultural institutions functioning in Wrocław to the needs of the disabled with reduced mobility.(original abstract)
5
Content available remote Dyskusja nad pojęciem destynacja
100%
XX
Destynacja to pojęcie bardzo popularne i często występujące w literaturze zagranicznej, a od pewnego czasu coraz częściej także w polskim środowisku naukowym. Trudno obecnie nie podkreślać znaczenia destynacji. Termin ten ogrywa istotną rolę w literaturze - zarówno w rozważaniach teoretycznych, jak i zagadnieniach empirycznych. Jak podają T. Kesić i I. Pavlić, w ramach współ-czesnej turystyki destynacje powinny być postrzegane jako podstawowe jednostki, mogące sprostać wymaganiom współczesnego rynku turystycznego dzięki jej niepowtarzalności i indywidualności do tworzenia nowych, zróżnicowanych produktów w oparciu o szczególne cechy destynacji"1. W artykule dokonano analizy pojęcia destynacji. Zaprezentowano sposób pojmowania tego terminu w różnych pozycjach literatury obcojęzycznej, w której występuje ono najczęściej. Przeprowadzonej analizy nie ograniczono jedynie do dyskusji nad pojęciem destynacji, lecz poszerzono ją również o związki z innymi zagadnieniami (w tym turysty, produktu turystycznego, rynku turystycznego itd.) oraz charakterystykę elementów składających się na destynację. (abstrakt oryginalny)
EN
In this article, an analysis was conducted of the formulation of the term of destination. Its purpose was chiefly to depict the understanding of this notion in different sources of foreign-language literature. The analysis conducted was not limited merely to a discussion concerning the notion of destination: it was extended to cover its connections with other issues (including the tourist, the tourist product, the tourist market etc.) and a description of those elements which make up a destination. The analysis of the notion demonstrated significant differences in the understanding of this notion. It can generally be observed that the attempts made to define the destination concern a demand oriented approach (the destination is defined and understood by the tourist) or a supply oriented approach (a tourist location or the tourist product offered). One of the very few common features is a non-specific statement which makes a reference to a "space", "area", "place", "surface" or "location".(original abstract)
6
Content available Efektywność lokalnych systemów turystycznych
100%
EN
Tourism is more dynamically developing part of economy and it plays more important role. Tourist requirements still rise up and capabilities of alleviate this requirements also change. It seems more and more obvious that tourism must be treat like a full rights part of economy. The concequences of that should be to management tourism, it develop with more professional style. The chance of that seems to be treated destination place in tourism like compact collection, linked up miscellaneous equipments and institutions, which from the point of view of it specificity can attract tourists and alleviate their requirements. Collection which its specificity are differing from surroundings. System approach to tourism reception place , give us a chance for better recognition the conditionality of functioning, development and effectiveness in it. Introductory try to describe possibilieties and ways of the effectiveness of local tourism system, constitute aim of this article.
7
Content available remote Efektywność lokalnych systemów turystycznych
100%
XX
Rozwój społeczno-gospodarczy, powiązany z nim wzrost przeciętnej zamożności, rosnące zapotrzebowanie na usługi czasu wolnego, rozwój transportu, zanik barier administracyjno-politycznych w podróżowaniu sprawiają, że turystyka staje się coraz istotniejszą częścią gospodarki i coraz ważniejszą formą aktywności ludzkiej. Współcześnie turystyka nie jest postrzegana tylko jako przyjemność, ale także jako źródło dochodów, generator miejsc pracy, rewitalizacji jakiegoś obszaru. Turysta niezależnie od formy i motywu podróżowania realizuje swoje potrzeby nie w jakimś kraju czy regionie, ale w jednoznacznie określonym "fizycznym" miejscu - części kraju, regionu. Celem opracowania jest przeanalizowanie wybranych aspektów funkcjonowania tego miejsca turystycznego, w którym zaspokajane są potrzeby turystów, traktując to miejsce jako pewnego typu system. (fragment tekstu)
EN
Tourism is more dynamically developing part of economy and it plays more important role. Tourist requirements still rise up and capabilities of alleviate this requirements also change. It seems more and more obvious that tourism must be treat like a full rights part of economy. The concequences of that should be to management tourism, it develop with more professional style. The chance of that seems to be treated destination place in tourism like compact collection, linked up miscellaneous equipments and institutions, which from the point of view of it specificity can attract tourists and alleviate their requirements. Collection which its specificity are differing from surroundings. System approach to tourism reception place , give us a chance for better recognition the conditionality of functioning, development and effectiveness in it. Introductory try to describe possibilieties and ways of the effectiveness of local tourism system, constitute aim of this article. (original abstract)
XX
Niniejsza publikacja ma na celu scharakteryzowanie zagadnień teoretycznych prowadzących do zaproponowania autorskiej metody identyfikacji faz rozwoju obszaru turystycznego. Autor dokonuje dekompozycji krzywej dotyczącej liczby odwiedzających obszar turystyczny, a następnie określając punkty wspólne z innymi koncepcjami ewolucji obszaru turystycznego, wskazuje możliwość praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy.(fragment tekstu)
EN
The article describes decomposition the curve of the visitors of the tourism area, and indicates the points in common with other concepts of the tourism area evolution. In this way, attempts to identify their practical use. The subject of this work is to characterize the theoretical issues underlying the proposed method of the identification of tourism area development phases.(original abstract)
9
100%
XX
Celem niniejszego artykułu jest diagnoza zmian strukturalnych i dynamicznych losów zawodowych absolwentów szkół wyższych o kierunku tury-styka i rekreacja, przy jednoczesnym wykazaniu ich zawodowych kompetencji. Zrealizowana próba absolwentów szkół wyższych liczyła 500 respondentów. Zastosowano schemat losowania warstwowego proporcjonalnego. Otrzymana próba spełnia wymogi pełnej reprezentatywności. Analizę merytoryczną przygotowano w oparciu o dane z edycji badawczej z roku 2010, ale także dla porównania posłużono się danymi z lat 2003 i 2007.(fragment tekstu)
EN
The article presents the carrier stories of the professional graduates who have completed the field of studies in tourism and recreation. Issues include: assessment of competencies and skills acquired during their studies, continuing education, employment characteristics consistent and not consistent with professional preparation: type of employment, ways of job searching, the degree and the factors determining the attractiveness of work, place of employment, level of job satisfaction, the degree of conviction of the rightness of the choice field of study(original abstract)
XX
Niniejszy artykuł zawiera krótką charakterystykę Euroregionu Karpackiego, jego dotychczasowych osiągnięć w rozwoju społeczno-gospodarczym i kulturalnym współpracujących ze sobą krajów. Omówiona została także problematyka turystyki aktywnej i możliwości jej rozwoju z wykorzystaniem walorów turystycznych województwa podkarpackiego.
EN
Karpacki Euroregion was brought into being in 1993. Euroregion includes Karpackie areas near the border of Poland, Slovakia, Ukraine, Hungary and Romania. The purpose of Euroregion functioning is development of economic and cultural cooperation, as well as, protection of unique nature of Karpaty. Taking advantage of outstanding natural conditions of this area, its economy, as well as, world-wide trend in development of tourism, various kinds and forms of active qualified and technicall tourism is preferred to pursue. (original abstract)
XX
W niniejszym artykule przedstawiono zobowiązania krajów Unii Europejskiej wobec GATS odnośnie usług rekreacyjnych, sportowych i w sferze kultury. Zgodnie z zastosowaną w GATS klasyfikacją do sektora usług rekreacyjnych, sportowych i w zakresie kultury zalicza się następujące usługi: usługi rozrywkowe, usługi agencji informacyjnych, usługi bibliotek, archiwów, muzeów i inne usługi sportowe i usługi rekreacyjne.
XX
Turystyka ślubna jest nową, rozwijającą się formą turystyki zarówno pod kątem wyjazdów z, jak i przyjazdów do Polski. W niektórych krajach na świecie pakiet ślubny dla turystów jest już doskonale prosperującym produktem turystycznym. Ze względu na konkurencyjne ceny, wysoką jakość, dobrze rozwiniętą bazę turystyczną oraz wspaniałe atrakcje Polska może zaistnieć na rynku turystyki ślubnej. Celem artykułu jest analiza możliwości rozwoju turystyki ślubnej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Kopalni Soli "Wieliczka". Dokonana ona zostanie w oparciu o analizę potencjału turystycznego Kopalni Soli "Wieliczka", danych statystycznych dotyczących liczby ślubów udzielonych na terenie Miasta i Gminy Wieliczka, w Kopalni Soli "Wieliczka" oraz opinii pracowników polskiej firmy 5 Events, biura podróży specjalizującego się w turystyce ślubnej przyjazdowej i wyjazdowej(abstrakt oryginalny)
EN
Wedding tourism is a new and growing form of tourism, both in terms of incoming and outgoing tourism to Poland. In some countries in the world, wedding package for tourists is a well prospering tourist product. Due to the competitive price, high quality, well-developed tourist infrastructure and great attractions, Poland may be a successful destination weddings tourism market. The purpose of the article is to examine the possibility of the wedding tourism development in Poland with particular attention to the Wieliczka Salt Mine. It will be made based on the analysis of the tourism potential of the Wieliczka Salt Mine, statistical data on the number of marriages granted in the Town and Municipality of Wieliczka, salt mine in Wieliczka and the opinion of 5 Events travel agency specializing in incoming and outgoing destination wedding tourism(original abstract)
EN
The aim of this paper is to explain the growing phenomenon of the consumption of dental services beyond the place of the patient's permanent residence. The essence and the scope of the phenomenon are discussed and the main factors affecting its development are indicated. The elements of the service package offered by dental clinics are identified. A critical analysis is conducted of relevant literature items. The paper constitutes an introduction to further research that will take account of medical tourists' leisure activities, the dental tourism dysfunctions and the specificity of the medical tourism sub-segment in Central and Eastern Europe (CEE).(author's abstract)
14
Content available remote Niskobudżetowa turystyka indywidualna jako forma aktywności turystycznej
100%
XX
Turystyka niskobudżetowa, zwana także niskokosztową (ang. low-cost tourism, low- -budget tourism), obejmuje wyjazdy turystyczne, realizowane indywidualnie przez pojedyncze osoby lub małe grupy, przy jak najniższym wykorzystaniu środków finansowych. Możliwość przemieszczania się w celach turystycznych grup konsumentów o niskich dochodach jest rezultatem obniżania cen usług turystycznych, wzrostu możliwości finansowych konsumentów, usuwania barier administracyjnych na granicach państw, poszerzania dostępu do informacji, usieciowienia usług turystycznych i zwiększenia dostępności komunikacyjnej obszarów recepcji turystycznej. Celem opracowania jest przedstawienie niskobudżetowej turystyki indywidualnej (niezorganizowanej) jako formy aktywności turystycznej. W opracowaniu zawarto tezę, że turystyka niskobudżetowa umożliwia realizację silnie zindywidualizowanych celów turystycznych, dlatego w przyszłości znaczenie niskokosztowych sposobów podróżowania może wzrastać. W tekście przedstawiono profil turysty niskobudżetowego, charakterystykę celów i sposobów podróżowania, poddano analizie doświadczenia nabyte w trakcie tych podróży, poruszono zagadnienia bezpieczeństwa i zdrowia. Opis oparto na badaniu jakościowym, zrealizowanym w formie wywiadu. Wybór niskokosztowej formy podróżowania jest pochodną sytuacji ekonomicznej turystów, a nie ich specyficznych upodobań, przy czym ważny jest sam fakt podróżowania, a nie dotarcie do destynacji za wszelką cenę. Koszty takich wypraw są nawet kilkukrotnie mniejsze od wyjazdów organizowanych przez biura podróży. Wbrew oczekiwaniom, turyści niskobudżetowi obierają za cele wypraw kraje stosunkowo drogie: tanie mają być koszty podróży, a nie miejsca docelowe. W kształtowaniu tej formy podróżowania główną rolę odgrywają internet i media społecznościowe. Niskobudżetowa turystyka indywidualna, upowszechniana w sieci poprzez udostępnianie doświadczeń z podróży, może stać się w niedalekiej przyszłości ważnym nurtem gospodarki turystycznej. (abstrakt oryginalny)
EN
Low-budget tourism includes tourist travels, organized and undertaken personally by individuals or small groups with the least possible use of financial resources. Groups of consumers with low income have possibilities to move for tourism purposes following: the low prices of travelling, increasing financial capability of the tourists, the removal of administrative barriers at national borders, expanding access to information, networking of tourism services and increasing transport accessibility of tourist reception areas. The aim of the study is to present the low-budget individual (unorganized) tourism as a form of tourist activity. The work contains thesis on the growing importance of individualized and low-cost ways of travelling. Presented text delivers: a profile of the low-budget tourist, a description of the objectives and ways of travelling; it also analyzes the experience acquired during these journeys. The description is based on qualitative research conducted in the form of an interview. The choice of low-cost form of travel is a derivative of the economic situation of tourists, not their specific preferences. Important is the very fact of travelling, and not the reaching a destination at all costs. Economic costs of such trips are even several times smaller than journeys organized by travel agencies. Contrary to expectation, the goals of the low-cost tourists are relatively expensive countries: travel costs should be cheap, not destination. The main factor shaping this form of travelling is the Internet and social media. Individual low-budget tourism, disseminated on the Web by sharing travel experiences, can become in the near future an important trend in whole tourism economy. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest ukazanie funkcji kształceniowej, jaką mogą pełnić wyjazdy turystyczne dla seniorów, i porównanie ich do zachowań turystycznych młodzieży akademickiej. Odwiedzając nowe miejsca, doświadczamy zbliżania się i integracji społecznej ludności, oprócz tradycyjnie pojmowanej kształceniowej roli turystyki. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że funkcja kształceniowa turystyki jest bardzo istotna zarówno dla seniorów, jak i dla młodzieży.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article was to present the educational function which can be played by tourist activities for seniors and comparing them to tourist activities of academic youth. Apart from the traditional, educational role of tourism, visiting new places, we experience closeness and social integration of the community. The results obtained allow to conclude that the educational function of tourism is more important for seniors than for young people.(original abstract)
EN
The aim of this article is to present the phenomenon of stalkerism (a kind of illegal tourism) in the Chernobyl Exclusion Zone. The article investigates the specificity of the stalker experience through the concept of transgression (Kozielecki 2007). The article broadens the perspective on the tourism experience by using a psychological concept that has not so far been widely used in tourism studies, even though it refers to classic ideas (liminality, rites of passage, transformation). The genesis and specificity of the phenomenon of stalkerism in the context of the development of organized tourism in the Zone are presented. Then the transgressions of stalkers during exploration of the Zone are described. Lastly, the article shows how stalkerism contributes to the transformation of tourism and the development of the Zone's heritage. (original abstract)
EN
The first signs of a registered tourist movement in the area of the former Yugoslavia should be recorded at the end of 1992, when an Italian tourist agent, Massimo Beyerle, organized special expeditions to various conflict-torn corners of the world (Lisle, 2007). Customers who used his services spent two weeks on Bosnian or Croatian fronts. During that time they were equipped with bulletproof vests and helmets, and their health was supervised by doctors. Participation in this form of tourism cost its participants 25,000 dollars. (fragment of text)
XX
Badania uczestnictwa w turystyce są w Polsce dobrze rozwinięte, brakuje jednak analiz oceniających to zjawisko na poziomach regionalnym i lokalnym. Niedoskonałość metodologiczna, różnorodność podejść i fragmentaryczność badań ograniczają porównania i nie pozwalają na wykorzystanie ich wyników w praktyce gospodarczej. Celem artykułu jest charakterystyka aktywności turystycznej młodzieży uczącej się powiatu wałbrzyskiego. Wykorzystując metodę wywiadu kwestionariuszowego, poddano w nim analizie siłę oddziaływania czynników motywujących młodych wałbrzyszan do aktywności turystycznej.(abstrakt oryginalny)
EN
The research referring to the participation in tourism is well developed in Poland, however, the analyses assessing this phenomenon at regional and local level are still missing. Methodological imperfections, diversification of approaches and fragmentation of research reduce the scope of comparison and do not allow for taking advantage of their results in economic practice. The objective of the hereby paper is to characterize tourism oriented activities of the learning youth in Wałbrzyski district. The paper, by means of questionnaire interviews, analyses the power of influence exerted by motivating factors which stimulate young people from Wałbrzych to be active in tourism.(original abstract)
XX
Przedstawiono ogólne tendencje w Unii Europejskiej dotyczące sektora turystycznego oraz źródła finansowania projektów turystycznych w państwach UE. Zamieszczono również wykaz programów unijnych, które mogą się stać źródłem finansowania dla przemysłu turystycznego. Artykuł zawiera 2 tabele.
XX
Kazimierz - dawna żydowska dzielnica Krakowa - staje się dużą atrakcją turystyczną miasta.
EN
Lively tourism is breathing new life into Kazimierz -- the medieval Jewish quarter of Krakow, Poland -- but not without controversy.
first rewind previous Strona / 182 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.