Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5109

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 256 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Agriculture
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 256 next fast forward last
XX
Celem pracy była analiza możliwości wykorzystania zaprojektowanego fotobioreaktora do hodowli mikroglonów słodkowodnych w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych. Zakres prac obejmował projekt i wykonanie fotobiorekatorów (PBR) oraz założenie hodowli porównawczych mikroglonów słodkowodnych chlorelli vulgaris wraz z określeniem intensywności przyrostu biomasy dla zmiennej ilości dostarczanej pożywki. Stwierdzono możliwość zastosowania zbudowanych PBR do hodowli mikroglonów w kontrolowanych warunkach. Wykazano wpływ ilości pożywki na rozwój chlorelli vulgaris. W rezultacie zwiększenia stężenia pożywki od 30,1-120,4 mll-1 wody, nastąpił w trakcie trwania doświadczenia przyrost masy suchej pozostałości w fotobioreaktorach odpowiednio od 1,33 g·dm-3 do 4,68 g·dm-3.(abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the paper was to analyse the use of the designer photobioreactor for freshwater microalgae cultivation in the controlled laboratory conditions. The work covered the design and construction of photobioreactors (PBR) and setting up comparative cultivations of freshwater microalgae chlorelli vulgaris along with determination of the biomass growth intensity for a varied amount of supplied culture medium. It was found out that the constructed PBR may be used for microalgae cultivation in the controlled conditions. The impact of the culture medium amount on the growth of chlorelli vulgaris was proved. As a result of the increase of culture medium concentration to 30.1-120.4 mll-1 of water, dry mass in photobioreactorsincreased respectively from 1.33 g·dm-3 to 4.68 g·dm-3.(original abstract)
XX
Autor przeprowadził analizę struktury agrarnej, poziomu produkcji, wydajności pracy oraz tempa zmian zachodzących w rolnictwie poszczególnych krajów UE od 1970 do 1993 r. Stworzenie jednolitego wspólnego rynku w dziedzinie żywności i surowców rolnych oraz wprowadzenie zasad wspólnej polityki rolnej nie zdołało zlikwidować istniejących obiektywnie różnic w naturalnych i ekonomiczno-społecznych warunkach produkcji rolnej oraz w poziomie życia lokalnych społeczności wiejskich.
XX
W 1993 r. w rolnictwie UE przeprowadzono kolejne, wspólne badanie ankietowe obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne. Artykuł jest omówieniem tejże ankiety.
XX
W opracowaniu podjęto próbę analizy uwarunkowań rolnictwa w obwodzie kaliningradzkim po rozpadzie Związku Radzieckiego. Poddano analizie uwarunkowania przyrodnicze oraz pozaprzyrodnicze w dwóch skalach przestrzennych: makro i mezo. Stwierdzono, że ogólny wpływ na słaby poziom rozwoju rolnictwa mają uwarunkowania ogólnorosyjskie (zapaść gospodarcza w Rosji, jaka miała miejsce po rozpadzie byłego ZSRR; kontynuowanie przez władze w Moskwie "surowcowej" orientacji rozwoju kraju; nieudolnie przeprowadzana dekolektywizacja). Natomiast uwarunkowania mezoskalowe (przekształcenie obwodu kaliningradzkiego w eksklawę w następstwie rozpadu byłego Związku Radzieckiego; nadanie przez władze centralne i obwodowe zbyt dużej wagi egzogennym uwarunkowaniom rozwoju obwodu kosztem endogennych; przypisanie nadrzędnej roli specjalnej strefie ekonomicznej w rozwoju obwodu) dodatkowo oddziałują negatywnie, pogarszając i tak niekorzystną sytuację rolnictwa w obwodzie. W efekcie poziom rozwoju rolnictwa w obwodzie jest dużo niższy niż na sąsiednich terenach Litwy oraz województwa warmińsko-mazurskiego. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper attempts to analyze determinants of agriculture in the Kaliningrad Oblast after the collapse of the Soviet Union. Natural and non-natural determinants were analyzed on a macro and a mezo scale. It was found out that the over all impact on the weak level of development of agriculture is exerted by the all-Russian determinants (economic collapse in Russia which took place after the disintegration of the former USSR; continuing by authorities in Moscow of the "rawmaterial"; direction of the development of the country; ineptly conducted decollectivization). On the other hand, the mezo scale determinants (converting the Kaliningrad Oblast into an enclave as a result of the collapse of the former Soviet Union; giving too great weight to the exogenous determinants of the development of the oblast at the cost of the endogenous ones by central and district authorities; assigning superior role to the special economic zone in the development of the oblast) additionally influence negatively, worsening the already bad condition of agriculture in the oblast. (original abstract)
XX
Opracowanie, przygotowane przez Sekcję Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej (SAEPR) FAPA, przedstawia podstawowe dane charakteryzujące polskie rolnictwo na tle krajów Unii Europejskiej.
XX
Autor przedstawia etapy integracji polskiego rolnictwa z UE omawia trudności i przedstawia przypuszczalne koszty integracji.
XX
Jest to analiza stanu rolnictwa krajów Europy Środkowo-Wschodniej i krajów Unii Europejskiej. Kraje postkomunistyczne będą musiały przyjąć raporty w sprawie rolnictwa opracowane przez ekspertów Unii, aby możliwa była integracja gospodarek.
XX
Autorka przedstawia raporty dotyczące reformy rolnictwa w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
XX
Przedstawiono sytuację rolnictwa Polski oraz szanse dostosowania tego działu do wymogów Unii Europejskiej. Opisano główne korzyści i zagrożenia związane z ujednoliceniem gospodarki.
XX
W artykule przedstawiono zasady wspierania z Funduszy Strukturalnych UE programów rozwoju obszarów wiejskich realizowanych w Niemczech w latach 1994-1999. Zaprezentowano szeroki wachlarz możliwości wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich jakie daje przynależność do UE. Na przykładzie Niemiec pokazano obowiązujące procedury dotyczące budowy programów strukturalnych oraz ich realizacji i kontroli.
XX
W artykule ukazano przemiany zachodzące w polskich gospodarstwach rolniczych w latach 1988-1996 oraz ich dalsze możliwości rozwoju.
XX
Artykuł przybliża historię powstania FAO - największej organizacji o wyspecjalizowanym charakterze w systemie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Omówione zostały zadania i funkcje tej organizacji, a także jej struktura organizacyjna. Podjęto również temat współpracy Polski z FAO.
XX
Autor omawia sytuację rolnictwa Czech. Przedstawia poziom ochrony rynku w Czechach i w UE. Władze czeskie zdecydowały się na podwyższenie ceł na niektóre produkty żywnościowe, aby chronić rodzimą produkcję. Zamieszczono tabelę prównującą poziom ochrony rynku wybranych produktów żywnościowych w Czechach i w Unii.
XX
W artykule przedstawiono wyniki analizy przeprowadzonej w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 100 ha utworzonych na bazie byłych PGR. Badaniami objęto jednostki z regionu Wielkopolski i wybrane gospodarstwa z regionu całego kraju w latach dziewięćdziesiątych.
XX
Artykuł omawia najważniejsze tezy raportu przygotowanego przez b.ministra rolnictwa Francji, H.Nalleta i specjalistę holenderskiego A.Van Stolka pt. "Stosunki UE i krajów Europy Centralnej i Wschodniej w dziedzinie rolnictwa i przemysłu spożywczego" /z 15 czerwca br./, który został przedstawiony Komisji Europejskiej.
XX
Rolnictwo jako system zarządczy ekosystemem dostarcza usług zaopatrujących, które są niezbędne dla człowieka. Oczywiście korzysta ono również z innych usług ekosystemu, takich jak regulacyjne, wspierające i zaopatrujące. Maksymalizowanie usług zaopatrujących, które wydaje się koniecznością wynikającą z analiz wzrostu populacji ludzkiej i zwiększenia potrzeb żywnościowych w przyszłości, z mikroekonomicznego punktu widzenia, stoi w konflikcie z innymi usługami środowiska. W przypadku długookresowej wielokryterialnej oceny wydaje się, że istnieje przewaga korzyści nad kosztami. Kluczową rolę odgrywają więc praktyki rolnicze, które mogą wpłynąć na zwiększenie przepływu usług z rolnictwa i zminimalizować negatywne usługi działalności pomijającej potrzeby środowiska. Kompromis może zostać osiągnięty dzięki dokonaniu operacjonalizacji tych usług. Mając na uwadze zwrotne oddziaływanie negatywnych usług wytwarzanych przez rolnictwo, właściwym kierunkiem w tym zakresie wydaje się minimalizacja kompromisu, a maksymalizacja synergii usług.(fragment tekstu)
EN
Environmental services as externalities, are often overlooked in economic anal-yses of business activity. This approach is particularly disadvantageous in agriculture, since some of the services such as soil fertility and pollination are key processes deci-sive of productivity in this sector. The purpose of this article is to present environmental services related to agricul-ture and the creation of a coherent classification. These considerations have been carried out by the critical analysis of available literature on the theory of environmental services. (original abstract)
XX
Podano regulacje przyjęte w ramach programu Agenda 2000 dotyczące rolnictwa, a konkretnie mechanizmu regulacji rynku zbóż i stosowania cen interwnencyjnych i subwencji i premii z tytułu uprawy i odłogowania gruntów rolnych w Niemczech.
XX
Porównanie charakterystycznych cech gospodarstw rolnych pozwala na ocenę dystansu dzielącego nasze rolnictwo od Unii Europejskiej.
19
Content available remote Świadomość młodzieży akademickiej na temat rolnictwa
80%
XX
Celem pracy jest ocena poziomu świadomości rolniczej młodzieży akademickiej z woj. małopolskiego oraz określenie wybranych czynników determinujących ten poziom. Ich znajomość może stanowić podstawę działań różnych podmiotów, które przyczynią się do wzrostu świadomości rolniczej młodego pokolenia. Zasadniczym źródłem danych wykorzystanych do analizy i wnioskowania były informacje pierwotne uzyskane z badań własnych, przeprowadzonych metodą PAPI na grupie 436 studentów. Do pomiaru i oceny świadomości młodzieży na temat rolnictwa wykorzystano indeks świadomości rolniczej. Jak wynika z przeprowadzonych badań, większość respondentów nie rozumie roli rolnictwa, którą odgrywa ono w gospodarce, społeczeństwie i środowisku. Determinantami poziomu świadomości rolniczej w grupie studentów były płeć oraz miejsce zamieszkania. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the work is to assess the level of agricultural awareness of academic youth and to pinpoint selected factors determining this the level. Being familiar with these determinants might serve as the basis for taking some actions by various entities which contribute to the increase in the agricultural awareness of the young generation. The main source of the data used for the analyses and applications was the primary information obtained from personal research. The research was done by using PAPI method on the group of 436 students. In order to measure and evaluate the youth awareness on agriculture the index of agricultural awareness was used. The findings of the studies indicate that the level of agricultural awareness of academic youth on the role in economy, society and environment is low. The determinants of agricultural awareness among students were gender and abode. (original abstract)
XX
W pracy przedstawiono zagrożenia dla zdrowia i życia rolników wynikające z różnorodności prac wykonywanych w gospodarstwie. W szczególności skupiono się na przyczynach wypadków i zagrożeniach występujących w stosunku do osób zajmujących się obsługą zwierząt. Na ilość wypadów ze zwierzętami i w otoczeniu zwierząt wpływ ma sposób podejścia do zwierząt, ich stan fizjologiczny i ich sytuacje stresowe. Wypadki wynikają również ze stanu technicznego budynków inwentarskich i ich wyposażenia. Do wypadku dochodzi głównie w małych gospodarstwach rolnych o przestarzałej technologii produkcji. Innymi przyczynami występowania wypadków i chorób jest brak przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Wypadki są spowodowane również sprzętem do przygotowania pasz i usuwania gnojowicy. Mimo zabezpieczeń udział wypadków związanych z obsługą zwierząt osiąga rocznie około 18% całkowitej ilości odnotowanych zdarzeń w rolnictwie. (abstrakt oryginalny)
EN
The risks to the health and life of farmers arising from the diversity of the work done on the farm were presented in the paper. In particular there was focused on the causes of accidents and hazards to persons involved in the handling of animals. The physiological state of animals and stress of animals influences to the amount of accidents with animals. Accidents also stem from the technical condition of livestock buildings and their equipment. The accidents occur mainly in small farms with outdated technology. Other causes of accidents and diseases is the lack of respect for the principles of health and safety. For accidents occur also because of equipment for feed and slurry removal. The proportion of accidents related to handling of animals annually reaches approximately 18% of the total reported events in agriculture, although of security used. (original abstract)
first rewind previous Strona / 256 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.