Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 52

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Modyfikacja sposobu wytwarzania włókien z roztworów celulozy w N-tlenku-N-metylomorfoliny (NMMO) obejmowała badania nad formowaniem włókien, modyfikacją roztworów przędzalniczych przy pomocy niskocząsteczko-wego polietylenu i wodoronadtlenku mocznika oraz zastosowaniem środków po-wierzchniowo-czynnych w czasie rozpuszczania celulozy i przędzenia włókien. Wykazano, że przędzenie włókien powinno następować bezpośrednio po rozpuszczeniu celulozy w NMMO, ponieważ postępująca krystalizacja roztworów ma niekorzystny wpływ na ich przędliwość i w konsekwencji na właściwości włókien. Roztwory celulozy w NMMO charakteryzują się właściwościami lepko-sprężystymi przejawiającymi się zaburzeniami wypływu z otworów dysz przędzalniczych. Zaburzenia te mogą być ograniczone przez zastosowanie dysz przędzalniczych o wzrastającym stosunku długości do średnicy otworów. Wydłużenie otworu dyszy przędzalniczej nie powoduje istotnego wzrostu oporów przepływu i ciśnienia podczas przędzenia włókien. Stwierdzono, że niskocząsteczkowy polietylen (LMPE) działając jako wewnętrzny plastyfikator jest odpowiednim modyfikatorem procesu przędzenia włókien. Badania Teologiczne i zdjęcia przekrojów poprzecznych wykazały, że modyfikacja ma charakter fizyczny. Dodatek 5% LMPE do roztworów celulozy w NMMO zwiększa wyraźnie wytrzymałość włókien na rozciąganie i wytrzymałość w pętli oraz umożliwia wzrost szybkości przędzenia. Badania porozymetryczne wykazały, że włókna Tencel formowane z roztworów celulozy w NMMO charakteryzują się mikroporowatą strukturą, a ich powierzchnia wewnętrzna jest ponad dwukrotnie większa w porównaniu z włóknami wiskozowymi polinosic. Podobną powierzchnię wewnętrzną jak włókna Tencel charakteryzują się włókna otrzymywane z roztworów modyfikowanych kationowymi środkami powierzchniowo czynnymi, z tym jednak, że w tym przypadku dominują mikropory o najmniejszej średnicy od 5,0÷15,0 nm tworząc 99% ich powierzchni wewnętrznej. Przez odpowiedni dobór środków powierzchniowo-czynnych możliwe jest otrzymanie włókien o zwiększonej wytrzymałości oraz sorpcji i retencji wody i różnorodnych zastosowaniach Charakterystyczne żółte zabarwienie włókien wytwarzanych z roztworów celulozy z NMMO może być wyeliminowane, bez konieczności obróbki środkami bielącymi, poprzez wprowadzenie do roztworów przędzalniczych wodoronadtlenku mocznika z odpowiednią ilością antyutleniacza.
EN
Modification of the fibre manufacturing process from cellulose solution in N-methylmorpholine-N-oxide (NMMO) contains investigations on fibre forming, modification of the spinning solutions by means of low-molecular polyethylene and urea hydrogen peroxide, as well as the surface-active agent application in the course of the cellulose dissolving and fibre spinning. It was demonstrated, that fibre spinning should directly follow cellulose dissolution in NMMO, because progressive solution crystallization has disadventageous influence on spinnability and in consequence on fibre properties. The cellulose solutions in NMMO characterize themselves of visco-elastic features occuring the outflow disturbances from the spinneret hole. These disturbances can be reduced by using the spinnerets with increasing ratio length to diameter in the hole. The lengthening of the spinneret hole does not influence significantly on increasing the flow resistance and pressure during the spinning fibres. It was found that low-molecular polyethylene (LMPE) as internal plastifica-tor is adequate modifier in the process of fibre formation. Rheological investigations and cross section of the fibres have shown, that modification has only physical character. Addition of 5% LMPE to the cellulose solution in NMMO increases distinctly the fibre tensile strength and loop tensile strength and makes possible the growth of the spinning speed. The porosimetric investigations show that Tencel fibres, prepared from cellulose solutions in NMMO have micropor-ous structure, and their internal surface is twice larger in comparising with viscose polynosic fibres. Similar internal structure as Tencel has fibres prepared from the solutions modified by cationic surface-active agents, however in this case predominate micropores with the lowest diameter from 5.0 to 15.0 nm forming 99% their internal surface. With the proper selection of the surface -active agent, it is possible to obtain the fibres with improving tensile strength and water sorption and retention as well as various applications. Characteristc yellow colouration of the cellulosic fibres prepared by NMMO method can be eliminated, without necessity of fibres bleaching, by incorporation into the spinning dope the urea hydrogen peroxide together with antioxidant.
PL
Artykuł przedstawia aktualne przepisy prawne dotyczące realizacji lotów bezzałogowych statków powietrznych (BSP), w poszczególnych kategoriach. Kolejne zagadnienie przybliży podział przestrzeni powietrznej w FIR Warszawa z uwzględnieniem możliwości wykonywania lotów BSP w poszczególnych elementach tej przestrzeni. W końcowej części artykułu opisane są skutki prawne naruszenia przepisów obowiązującego prawa dotyczącego lotów z wykorzystaniem BSP.
EN
The paper describes currently binding legal regulations for execution of flights by unmanned aerial vehicles (UAV) of particular categories. The division of the air space in the Warsaw’s flight information region (FIR) including consideration of possibilities for flights with the use of UAVs in different parts of this space is also presented. The final part of the paper provides information on legal consequences after violation of binding law regulations relating to the performance of flights by the UAVs.
6
Content available Model ekstraktora sygnałów dyskretnych
63%
PL
W artykule przedstawiono model ekstraktora sygnałów dyskretnych zrealizowany w postaci algorytmu zaimplementowanego w języku C++ na mikrokontroler jednoukładowy. Przeanalizowano możliwość wykorzystania proponowanego algorytmu do detekcji ciągów kodowych impulsowych sygnałów dyskretnych. Przedstawiono wyniki badań wstępnych zrealizowanego modelu ekstraktora z wykorzystaniem rzeczywistego sygnału impulsowych ciągów kodowych.
EN
A model of an extractor for discrete signals having the form of an algorithm implementing C++ in one-chip microcontroller is presented in the paper. A possibility of using the proposed algorithm for detection of strings of coded discrete impulse signals is analysed. Initial results of tests performed on the model of extractor by using the real signal of coded impulse strings are presented.
EN
In this series of publications, the process of nonwoven melt blowing of ultra-fine fibers is presented. The process starts in the dual slot die where two converging air jets draw the molten polymer stream. In the present paper (Part I), the air flow field is investigated with the aid of the k – ε turbulence model, which is solved numerically. From the results of computations, we have distributions of the air flow parameters along the z – axis, which is also the axis of pneumatic melt spinning. These parameters are the air velocity, temperature and pressure, which will be used in Part II and III to compute the fiber melt blowing dynamics.
PL
Praca stanowi część pierwszą serii trzech publikacji, w których przedstawiono matematyczne modelowanie procesu pneumatycznego przędzenia włóknin ze stopionego polimeru typu „melt blowing”. Proces ten zachodzi pod wpływem podwójnego, zbieżnego strumienia gorącego powietrza wydmuchiwanego symetryczne z dysz powietrznych z obu stron belki przędzalniczej. W niniejszej publikacji (Część I) przedstawiono badanie pola aerodynamicznego strumienia powierza metodą numeryczną z zastosowaniem modelu turbulentnego k – ε. W wyniku obliczeń otrzymano rozkłady parametrów pola przepływu powietrza wzdłuż centralnej osi strumienia, która jest też osią przędzenia. Parametrami tymi są prędkość, temperatura i ciśnienie powietrza, których rozkłady wzdłuż osi przędzenia będą zastosowane w modelowaniu dynamiki procesu pneumatycznego przędzenia włóknin ze stopu izotaktycznego polipropylenu w częściach II i III serii publikacji.
EN
Computer simulation of the pneumatic melt spinning of isotactic polypropylene based on the mathematical model of the process is presented. Two dynamic zones of the air jet-filament interactions along the melt blowing axis are predicted – a zone with a drawing activity of the air jets with aligned filaments in this zone, and a passive zone with the bending and coiling of the filaments. The diameter of the fibres and structure of the nonwoven should depend on the die-to-collector distance, and the zone in which the collector is located. Ranges of the zones are discussed as dependent on the initial velocity of the air jets, the melt extrusion temperature, and the molecular weight of the polymer. Axial profiles of the polymer velocity, diameter and temperature of the filament, the tensile force, tensile stress, and rheological pressure along the melt blowing axis are presented for a process with the collector located within the air-drawing zone at a fixed take-up distance. The dynamic profiles indicate a narrow axial range of air-drawing next to the spinneret.
PL
Przedstawiono wyniki symulacji komputerowej pneumatycznego przędzenia włókien ze stopu izotaktycznego polipropylenu opartej na modelu matematycznym procesu. Obliczenia modelowe przewidują występowanie na osi przędzenia dwóch stref dynamicznych oddziaływania strumień powietrza - strugi polimeru: strefa aktywnego oddziaływania aerodynamicznego prowadzącego do rozciągania strug i równoległego ich ułożenia w strefie oraz strefa pasywna, gdzie następuje zginanie się strug oraz ich statystyczne skłębianie. Wnioskuje się, że grubość włókien w odbieranej włókninie oraz struktura włókniny powinny zależeć od strefy dynamicznej, w której następuje jej odbiór. Dyskutowane są zakresy obu stref dynamicznych w zależności od prędkości początkowej strumienia powietrza, temperatury wytłaczania stopu polimeru oraz masy cząsteczkowej polimeru. Przedstawiono osiowe profile prędkości, średnicy, temperatury, siły i naprężenia rozciągającego strugi polimeru oraz ciśnienia reologicznego wzdłuż osi przędzenia w przypadku procesów z ustaloną odległością odbioru włókniny od filiery, w strefie dynamicznej aktywności strumienia powietrza. Otrzymane dynamiczne profile procesu wskazują, zgodnie z obserwacjami doświadczalnymi, wąski zakres formowania się włókna wzdłuż osi strumienia aerodynamicznego, w pobliżu belki przędzalniczej.
11
Content available remote Badania systemu automatyzacji dowodzenia „DUNAJ”
63%
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań państwowych systemu „DUNAJ” przeznaczonego do automatyzacji dowodzenia sektorem obrony powietrznej Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej.
PL
W artykule przedstawiono założenia metody badań rozróżnialności obiektów powietrznych przez urządzenia radiolokacyjne z wykorzystaniem lotów samolotów, których trójwymiarowa pozycja jest określana z dokładnością około 1 m z interwałem czasowym 1 s za pomocą różnicowych technik pozycjonowania GPS. W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki sprawdzeń zrealizowanych według zaproponowanej metody, wykonanych w ramach badań typu radaru NUR-22N-(3D).
EN
In this article there were presented foundation for the flying objects distinction research method by radiolocation devices, using flights of aircraft, which 3-dimesional position is determine exact to about 1m and time interval 1s by means of Differential GPS. In the second part of this paper there where showed results of verification realized according to suggested method, performed within the confines of radar NUR-22N-(3D) type tests.
PL
W artykule przedstawiono wyniki i wnioski z badań kwalifikacyjnych mobilnego zautomatyzowanego stanowiska dowodzenia SDP-20, które stanowi główny element systemu dowodzenia jednostkami wojsk rakietowych. Obiekt SDP-20 zapewnia kierowanie (dowodzenie) pododdziałami ogniowymi oraz włączenie ich, docelowo, w zintegrowany system OP NATO.
EN
The results and conclusions of qualification tests of the mobile automatic command post SDP- 20 that is the main component of the Air Defence SAM Troops Command System are presented in the paper. The SDP-20 object provides the control (command) of combat units and their integration with the NATO Air Defence system in the future.
PL
W artykule przedstawiono wnioski z badań kwalifikacyjnych Zautomatyzowanego Systemu Dowodzenia i Kierowania Rozpoznaniem Elektronicznym Sił Powietrznych, kryptonim „WOŁCZENICA”, który instalowany będzie na bazie batalionu radioelektronicznego (brel) i Ośrodka Radioelektronicznego (ORel).
EN
Some conclusions of the qualification tests on the Air Forces eleetronic reconnaissance automatic command and control system named "Wolczenica" are presented in the paper. The system is predicted to be integrated into the Air Forces structure.
PL
W artykule przedstawiono metodę sprawdzenia parametrów dokładnościowych systemu zbioru i obróbki informacji radiolokacyjnej. Jako dane referencyjne do oceny dokładności wykorzystano współrzędne geograficzne zarejestrowane za pomocą aparatury GPS zainstalowanej na pokładzie statku powietrznego.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.