Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Dimensioning of durable and reliable concrete liquid tank structures should take into account various aspects of concrete tightness with respect to cracking of wall or bottom structures. Design procedures should consider recent classification of concrete liquid tightness given in final version of Eurocode 2 Part 3. In this paper the recommendations concerning cracking of concrete water tanks are presented and discussed and some technological solutions are described.
PL
Artykuł dotyczy tendencji i kierunków rozwoju turystyki żeglarskiej w Polsce i na świecie. W ostatnich latach turystyka żeglarska w Polsce dynamicznie się rozwija. Ze względu jednak na fakt, że wcześniej przez wiele lat traktowana była marginalnie to zmiany obserwowane w Polsce są odmienne od tego co obecnie widoczne jest w krajach, gdzie rozwój turystyki żeglarskiej następował stopniowo i systematycznie. O ile, widoczne na polskim rynku turystyki żeglarskiej tendencje związane są głównie z nadrabianiem zaległości powstałych w wyniku kilkudziesięcioletniego braku inwestycji w infrastrukturę portów jachtowych, to tendencje i kierunki rozwoju turystyki żeglarskiej, które można obserwować na świecie są odpowiedzią na zmiany ze strony popytowej, warunkowane głównie zmianami czynników pozaekonomicznych.
EN
Paper concerns the main trends and directions of sailing tourism development in Poland and chosen parts of the World. Recently sailing tourism in Poland have been developing dynamically. However, due to the fact that for many years it had been treated marginally, the changes that can be observed in Poland on the field of sailing are completely different from that what can be observed in countries where sailing tourism had been being developed systematically. The main trend which is visible in Poland is building and renovating infrastructure of marinas. In many other countries in the World where the condition of marinas infrastructure is satisfactory, activities taken due to developing sailing are much different. They are responding for tourists demands which very often are related with non-economic factors.
3
Content available remote Przyczyny uszkodzeń konstrukcji z betonu. Cz.1 Korozja betonu
100%
4
Content available remote Detale architektoniczne obiektów mostowych
100%
PL
Detale były i nadal są dostrzegalne w architekturze mostów. Jednak podejście do detalu architektonicznego mostów obecnie jest inne, niż było w przeszłości. Dziś swoistość detalu zależy przede wszystkim od charakteru samego obiektu mostowego.
EN
The details of bridges were perceptible in past and are still perceptible. However the approach to the such architectural details at present is different than it was in the past time. Today the specific character of the details first of all depends on the character of bridge itself.
5
Content available remote Estetyka mostów a postęp naukowo -techniczny
100%
PL
Na estetykę mostów w dużej mierze wpływa konstrukcja. Nowe technologie dają nowe możliwości kreowania formy architektonicznej mostów. Jednak technologia pozostaje jedynie narzędziem projektantów w poszukiwaniu estetyki.
EN
Largely a construction influences to aesthetics of bridges. New technologies are giving new opportunities of creating the architectural form of bridges. However the technology remains only a tool for designers in quest of aesthetics.
PL
Podano założenia, zakresy obliczeniowe odkształceń przekroju oraz algorytm projektowania. Zamieszczono tablice ułatwiające wyznaczanie przekroju zbrojenia oraz nośności granicznej przekroju zbrojonego pojedyńczo i podwójnie.
EN
Assumptions, range of analysis of deformation and design algorithms are presented. Tables for simple estimation of the reinforcement area and limit bearing capacity of the section with single or two layers of reinforcement are given.
PL
Omówiono podstawy teoretyczne metody wymiarowania, w której - zgodnie z Eurokodem 2 i nowelizacją normy PN-B-03264 - przyjęto paraboliczno-prostokątny związek beta minus epsilon dla betonu. Zamieszczono przykłady obliczeń.
EN
Theoretical principles of proportioning method in which acc. to Eurocode 2 and novelized Polish standard PN-B-03264 the parabolic/rectangular relation for concrete has been accepted.
PL
Rynek Sienny został zlokalizowany w miejscu, gdzie łączyły się dawne trakty - szlaki handlowe. Od powstania miasta (nadania praw miejskich w II poł. XVIII w.), tereny obejmujące obecny Rynek Sienny oraz jego bezpośrednie otoczenie, należały do przedmieść miasta i były nierozerwalnie związane z rozwojem Białegostoku. Na omawianym terenie ulokowane zostały cmentarze trzech różnych wyznań, swiadczących o wielokulturowości miasta. Intensywny i dosyć spontaniczny rozwój przedmieść Białegostoku w I poł. XIX w., spowodował włączenie nowej zabudowy do struktury miasta. Budowa linii kolejowych, rozwój przemysłu oraz handlu, spowodowały napływ ludniości do miasta oraz zapotrzebowanie na mieszkania. Wywołało to konieczność regulacji zabudowy pod koniec XIX w. W tym okresie uformował się Rynek Sienny, którego kształt i obszar znacząco nie uległ zmianie aż do II wojny światowej. Sytuacja diametralnie zmieniła się po wojnie, z powodu kilku niezbyt udanych decyzji urbanistycznych. Próby rewitalizacji omawianego terenu (organizowane konkursy) jak dotąd nie przyniosły poprawy stanu istniejącego. W artykule przedstawiono kilka postulatów, dotyczących zagospodarowania Rynku Siennego i terenów bezpośrdnio do niego przylegających.
EN
Sienny Square (Rynek Sienny) was located in place, where old trade trails were connected. Since Bialystok get city status (2-nd half of XVIII c.) until 1-st half of XIX c., the area comprising Sienny Square and the nearest neighborhood, was suburb of the city. Cementaries of three different confessions were located on this terrain, what witnnes of milticultural character of Bialystok. The final form of Sienny Square was determinated in the end of XIX c. After 1945 situation was totaly changed, but some of the unit buildings and monuments in this area was saved. At the end, this paper presents a few proposals of functional and spatial solutions.
Logistyka
|
2014
|
tom nr 3
3915--3920
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie, które służyły określeniu wiedzy związanej z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju transportu towarowego. Wiedza tej grupy jest szczególnie istotna ponieważ rekrutować się z niej będą przyszłe kadry odpowiadające za szeroko pojętą politykę transportową. Przeprowadzone badania pozwoliły również na określenie głównych, zdaniem studentów, problemów w obszarze systemu dostaw realizowanych w centrum Szczecina. Z przeprowadzonych badań wynika, że w społeczności studenckiej Akademii Morskiej w Szczecinie, istnieje stosunkowo wysoka świadomość problematyki zrównoważonego rozwoju transportu towarowego. Respondenci jednak mieli niewielką widzę dotyczącą podejmowanych w Szczecinie działań w tym zakresie, jak również na temat projektów europejskich poświęconym problemom zrównoważonego rozwoju transportu towarowego. Należy więc zintensyfikować działania informacyjne i edukacyjne w tym zakresie.
EN
The article presents the results of surveys conducted among students of the Faculty of Economics and Transport Engineering in Maritime University of Szczecin, which were done to specify their knowledge related to basic issues pertaining to the sustainable freight transport development. Knowledge of this group is particularly important because the future staffs responsible for the transport policy will recruit from its members. The research that had been done, enabled also, to identify the main, according to students, problems in the area of system deliveries in the center of Szczecin. The study shows that the Maritime University students, have generally relatively high awareness of sustainability issues. Respondents , however, had little knowledge of actions which had been taken in Szczecin in the field, and of European projects devoted to problems of sustainable freight transport development. It is therefore necessary to intensify information and education actions in these fields.
PL
Mijają już cztery lata od podpisania w czerwcu 1999 r., w Bolonii Deklaracji związanej z modyfikacją kształcenia uniwersyteckiego w Europie. Artykuł nawiązuje do ustaleń podjętych w ramach tej Deklaracji oraz konsekwencji związanych z próbą ujednolicenia rozwiązań i systemów kształcenia w Europie w odniesieniu do studiów technicznych na kierunku Budownictwo.
EN
After four years from signing of the Bologna Declaration concerning the changes in European high education policy the deep discussion on the European Universities are continuing. The paper concerns this discussion regarding the problems on Polish Technical Universities and especially on civil Engineering Faculties.
PL
Reforma systemu kształcenia wynikająca z postanowień Deklaracji Bolońskiej, w tym wprowadzenie studiów dwustopniowych wymaga pilnej modyfikacji sposobów nauczania wielu przedmiotów zawodowych na kierunku Budownictwo. Naprzeciw tym potrzebom wychodzą opracowane w roku bieżącym nowe standardy nauczania na poziomie inżynierskim i magisterskim, W artykule poruszono problemy związane z modyfikacją programów studiów z przedmiotu "konstrukcje betonowe", jako jednego z najważniejszych przedmiotów zawodowych i zaproponowano modułowy układ treści programu dostosowany do nowych realiów i wymagań prawnych związanych ze zmianami systemowymi w wyższym szkolnictwie technicznym w Polsce.
EN
Structural concrete is one of the most intensively developed subject in the field of civil engineering. Due to recently changing in Poland system of high education into two tier system a new curricula should be elaborated taking into account new core recommendation and some others specific problems discussed in this paper.
EN
The architectural object may arise as a result of inspiration from Nature. But firstly, the idea appears in the mind of the architect, which is then realized in the form of a drawing. The first concept sketches that support the idea of the project are the base of a project, and thus an architectural object. This paper briefly describes the design process based on selected buildings by S. Calatrava.
PL
Dzieło architektoniczne może powstać w wyniku inspiracji Naturą. Lecz w pierwszej kolejności rodzi się idea w umyśle architekta, która następnie zostaje urzeczywistniona w postaci rysunku. Czy pierwsze szkice koncepcyjne mogą być nośnikami idei projektowej, na bazie której powstaje projekt, a następnie obiekt architektoniczny? W przypadku S. Calatravy, zabawy w rysowanie architektury można traktować całkiem poważnie.
PL
Artykuł dotyczy mostów drogowych wraz z terenami przyległymi na obszarach niezurbanizowanych w woj. podlaskim. W określonych sytuacjach obiekty mostowe mogą być (w kontekście urbanistycznym) istotnymi elementami organizującymi przestrzeń. W pobliżu mostów skupiają się połączenia komunikacyjne, co powoduje powstanie nowych funkcji na terenach do nich przyległych. W takich przypadkach most i tereny przyległe stanowią razem zespół, który możemy nazwać systemem.
EN
The paper concerns road bridges situated outside the urban areas in Bialystok Voivodship. Also the areas adjacent to bridges are discussed in the paper. In certain situations, bridges could be treated (in urbanistic aspect) as the important object organizing the space around. Near the bridges there are concentrated communication lines, that create new functions at the areas adjacent to the bridges. In such cases the bridge and the adjacent areas should be treated as the common engineering system.
PL
W artykule przeanalizowano elementy oferty turystycznej portów jachtowych województwa zachodniopomorskiego. Prezentowane dane zostały zebrane w wyniku badań własnych prowadzonych w latach 2012–2013 na terenie 24 portów jachtowych. Ich wyniki są istotne z uwagi na strategiczne znaczenie jakie dla województwa zachodniopomorskiego ma rozwój turystyki żeglarskiej. W pierwszej części artykułu zaprezentowano podstawowe definicje związane z portami jachtowymi i ich wyposażeniem, a także wskazano na specyficzną rolę jaką porty jachtowe pełnią w produkcie turystycznym dedykowanym żeglarzom. W dalszej części artykułu przedstawiono elementy oferty występujące najczęściej a także wykazano istniejące braki. Stwierdzono m.in. że zachodniopomorskie porty w niewielkim stopniu przygotowane są do obsługi jachtów motorowych. Wykazano również stosunkowo niskie kompetencje językowe pracowników bezpośrednio odpowiedzialnych za obsługę turystów, co może przyczyniać się do spadku poziomu obsługi klientów zagranicznych.
EN
The article analyzes the elements of tourist offer of marinas operating in Western Pomerania. The presented data were collected as a result of research conducted by the years 2012–2013 in 24 marinas. Their results are significant in view of the strategic importance that development of nautical tourism has for Western Pomerania. The first part of the article presents the basic definitions related to marinas and their equipment, and also indicates the specific role that marinas play in the tourist product dedicated sailors. Later in the paper there are presented the most frequently occurring elements of the offer as well as the shortcomings of the offer. It was found e.g. that explored ports are poorly prepared to handle motor yachts and that staff members directly responsible for servicing tourists have relatively low language skills, which may contribute to the reduction of level of customers service of foreign sailors.
EN
Recently the final version of Eurocode 1 Part 4 "Action on Silos and Tanks" [1] has been approved by CEN, as well as the translation to Polish version PN-EN of this Standard has been done [2]. The final application rules and principles are changed in many points compared to previous versions and also are different than these given in the Polish Silo Standard [3]. In this paper the most important concepts of silo load due to particulate solid pressure calculation recommended in Eurocode 1 Part 4 are presented and some comparison with results of own experimental tests Polish Standard recommendations are given.
PL
W pracy przedstawiono uwagi do niektórych założeń obliczeniowych i procedur wyznaczania obciążeń w silosach wywołanych parciem ośrodka sypkiego, podanych w Eurokodzie 1 - część 4. Szczególną uwagę poświęcono dyskusyjnym sposobom wyznaczania obciążeń lokalnych oraz obciążeń wywołanych mimośrodowym opróżnianiem przez otwory denne na dużych mimośrodach. Dyskusji poddano także sposób wyznaczania parcia w silosie pod wpływem skrócenia termicznego ściany. Zaproponowano korektę sposobu wyznaczania tego parcia w cylindrycznych silosach o ścianach żelbetowych.
EN
The paper presents some remarks and discussion of the scope and some chosen principles and rules of determinatian of silo loads in the European Standard PN-EN 1991-4:2008, e.g. path loads, actions due to eccentric outlet and thermal silo pressure due to drop of external temperature. Some own propositions are given which would be included in Nationa! Annex.
PL
Przedstawiono najważniejsze zasady i reguły projektowania dotyczące wyznaczania obciążeń w silosach. Rozważania zilustrowano przykładem obliczeniowym. Polska wersja normy PN-EN 1991-4 (Eurokodu 1991) została ustanowiona w 2007 roku. Przyjęte modele oddziaływań na silosy znacząco zmieniają wcześniejsze propozycje, a także ustalenia aktualnych norm polskich dotyczących silosów.
EN
Most important principles and some application rules are discussed and illustrated on an example of design. Polish version PN-EN has been elaborated. This Eurocode concerns almost all the types of silos. Proposed in this Eurocode models of loads on silo structures due to stored material significantly changed the calculation procedures compared to previous drafts and Polish standards concerning methods of silo design.
PL
Przedstawiono algorytm obliczeniowy i procedury wymiarowania przekrojów oraz sprawdzania nośności elementów zginanych. Podano tablice współczynników pomocniczych do obliczeń.
EN
Algorithm and proportioning procedures as well as checking bearing capacity of bended members are presented. Tables of subsidiary coefficients for calculation are given.
19
100%
EN
The paper describes and discuss the standard procedures presented in the Eurocode 1 Part 4 for evaluation of modulus of elasticity of bulk solids stored in silos. The paper presents also the authors concept of experimental evaluation of bulk solids modulus of elasticity on the big model of cylindrical silo, providing a realistic assessment of this property in the stress conditions existing in the real silo chambers.
20
Content available Nowe, trwalsze, niezawodne
100%
PL
Obserwowany w ostatnich dziesięcioleciach postęp w dziedzinie inżynierii materiałowej, szczególnie w zakresie materiałów z zakresu budownictwa, sprzyja powstawaniu nowych, bardziej ekonomicznych, trwalszych i bardziej niezawodnych rozwiązań konstrukcyjnych.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.