Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  SBF
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Mineral trioxide aggregate (MTA) jest materiałem, którego zastosowanie wywołuje odpowiedź biologiczną polegającą na regeneracji przyczepu łączno-tkankowego tkanek przyzębia oraz odbudowie kości. Jednakże hipoteza wpływu MTA na procesy gojenia i odbudowy tkanek okołozębowych oraz mechanizmu tworzenia cementu korzeniowego pozostaje niejasna. Celem pracy było zbadanie wpływu płynu tkankowego SBF (Simulated Body Fluid) na materiał Pro Root MTA Grey w obecności twardych tkanek zęba. Z 10 zębów bydlęcych uzyskano 20 bloczków cementu korzeniowego. Po opracowaniu próbek i nałożeniu preparatu MTA Grey podzielono je na trzy równe grupy (I, II i III), po 6 próbek każda. Bloczki zębiny z grupy I zanurzono w 0,9% roztworze soli fizjologicznej (0,9% NaCl), bloczki z grupy II i III inkubowano w syntetycznym płynie tkankowym (roztwór SBF) odpowiednio przez 2 i 10 miesięcy. Wszystkie próbki umieszczono w temp. 37oC oraz 100% wilgotności. Po okresie inkubacji próbki poddano badaniu w elektronowym mikroskopie skaningowym, wykonano analizę spektroskopową EDS oraz badanie metodą dyfrakcji rentgenowskiej. Na powierzchniach próbek inkubowanych w SBF stwierdzono obecność związków fosforu i wapnia, jednak nie stwierdzono obecności kryształków hydroksyapatytu.
EN
Mineral trioxide aggregate (MTA) is a material provoking a good biological reaction which may facilitate the regeneration of the periodontal ligament and formation of bone. However, the hypothesis of the dental alveolar healing and cement formation by the application of MTA has not been proven. The purpose of this study was to investigate the probable influence of the Simulated Body Fluid (SBF) on Grey Pro Root Mineral Trioxide Aggregate (GMTA) in the presence of the dental hard tissue. From 10 bovine extracted teeth, 20 samples of hard dental tissue were obtained. After the preparation and application of the GMTA material all of the samples were divided randomly into three groups (I, II, III), of 6 samples each. Dentine blocks in group I were incubated in 0.9% NaCl whilst those in groups II and III were incubated in SBF for 2 and 10 months, respectively, at 37oC, 100% humidity. SEM investigation, energy dispersive spectroscopy elemental analysis (EDS) and X-ray diffraction analysis of the samples were performed. On the surfaces of SBF incubated samples precipitation of phosphorus and calcium was indicated but no hydroxyapatite crystals were found.
PL
Celem badań było wytworzenie kompozytu hydroksyapatyt - bioszkło nowej generacji. Badaniom poddano kompozyty o różnej zawartości bioszkła S2: 2,5%, 5%, 10%, 25% oraz 50%, w których resztę składu procentowego stanowił hydroksyapatyt. Otrzymane próbki zostały scharakteryzowane ze względu na skład fazowy, a w celu oceny bioaktywności przeprowadzono badania in vitro w sztucznym osoczu (SBF). Wykorzystując scanningową mikroskopię elektronową oceniono stan powierzchni materiałów po 7 i 14 dniach inkubacji w sztucznym osoczu (SBF).
EN
The aim of this study was to fabricate a new generation bio-glass / hydroxyapatite composite. Bioceramic composites were synthesized by sintering the powders of hydroxyapatite (HAp) mixed directly with an additive of 2.5, 5, 10, 25 and 50 wt. % bio-glass, at different temperatures ranging from 700 to 1300°C. The obtained materials were characterised with respect to phase composition and SBF test for estimation of their bioactive properties was carried out. The surfaces of composites were investigated as a function of soaking time in simulated body fluid (SBF) after 7 and 14 days, using SEM/EDAX analysis.
4
84%
PL
Kształtowanie przyrostowe LENS (Laser Engineering Net Shaping), będące jedną z technik druku 3D, umożliwia zarówno wytwarzanie, jak i modyfikacje samej warstwy wierzchniej wytworzonego wcześniej produktu. W niniejszej pracy za pomocą techniki LENS wytworzono bioaktywne warstwy o wysokim rozwinięciu powierzchni na powierzchni endoprotez stawu biodrowego. Zarówno warstwy napawane, jak i podłoża były wytworzone ze stopu Ti-6Al-4V. Na otrzymanych warstwach zostały przeprowadzone testy bioaktywności in-vitro w roztworze SBF (Simulated Body Fluid), posiadającym wszelkie niezbędne składniki nieorganiczne osocza ludzkiej krwi. Powstawanie zarodków fosforanów wapnia zaobserwowano techniką SEM (Scanning Electron Microscopy) już po dwóch dniach imersji. Na podstawie uzyskanych wyników podczas badań z użyciem SEM i EDX (Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy) można stwierdzić, że wytworzone techniką LENS warstwy ze stopu Ti-6Al-4V wykazują wysoką bioaktywność w warunkach badań in-vitro w SBF.
EN
Laser Engineering Net Shaping (LENS), which is one of the 3DP techniques, allows for both, the fabrication and the modification of surface layer of the product previously prepared. In the current work, using LENS technique, highly developed bioactive layers, were prepared on the surface of the hip prosthesis. Both, fabricated layers and hip prosthesis, were fabricated from Ti-6Al-4V alloy. The tests were carried out using Simulated Body Fluid (SBF) solution, having all the necessary components on the inorganic human blood plasma. Scanning Electron Microscopy (SEM) showed the nucleation of calcium phosphates even after 2 days of immersion. Based on the results obtained in SEM and EDX tests, it can be claimed that Ti-6Al-4V layers manufactured using LENS technique exhibit high bioactivity in in-vitro, in the SBF solution.
EN
The present work investigates surface biocompatibility of silicon-substituted calcium phosphate ceramics. Different silicon-substituted calcium phosphate ceramic bodies were prepared from co-precipitated powders by sintering at 1300°C. The in vitro bioactivity of the ceramics was assessed in simulated body fluid (SBF) at 37°C for periods up to 4 weeks. The changes in the surface morphology and composition were determined by scanning electron microscopy (SEM) coupled with electron probe microanalysis and energy dispersive spectrometer (EDX). Inductively coupled plasma optical emission spectroscopy (ICP-OES) was used to observe the change in ionic concentration of SBF after removal of the samples. The bioactivity of the ceramics increased with an increasing silicate ion substitution in a systematic way. The surface of ceramics with 2.23% silicon substitution was partially covered with apatite layer after one week, while ceramics with 8.1% silicon substitution were completely covered with apatite in the first week. The porous microstructure of high-concentration Si-substituted ceramics helps the dissolution of surface ions and the leaching process. This allows SBF to reach supersaturation in a short time and accelerate the deposition of apatite layer. [...]
EN
A new method of calcination for the sol-gel derived bioactive glass sample has been developed to produce superior textural and bioactive properties. Based on this method, mesoporous 67.4 SiO2-25 Na2O-5 CaO- 2.6 P2O5 (mol.%) bioactive glasses (MBGs) have been synthesized through acid assisted sol-gel technique followed by evaporation induced self-assembly (EISA) process, commonly used for obtaining bioactive glasses. Moreover, the use of microwave irradiation has been compared with that of conventional heat treatment for a particular quaternary composition,which has allowed the homogeneous spatial distribution of heat and to obtain smaller, uniform pore sizes with high surface area. The distinctions between the two methods of calcination have been observed in the structural, morphology and textural characteristics. The superior textural characteristics have allowed the rapid dissolution of MBGs followed by development of nanocrystalline hydroxycarbonate apatite (HCA) layer. In vitro bioactive analyses on both MBGs have revealed a rapid formation HCA layer with distinct behavior on the biomineralization process. The difference in the behavior of biomineralization process is attributed to the kinetics of supersaturation of the biological medium.
7
Content available remote Synthesis and in vitro investigation of sol-gel derived bioglass-58S nanopowders
83%
EN
The aim of this research is the synthesis of bioglass-58S nanopowders by sol-gel method. Also, the effect of aging time of parent sols on the morphology, structure and particle size was investigated. Bioglass-58S powders were analyzed by X-ray diffraction patterns (XRD), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), zetasizer instrument, scanning electron microscopy (SEM) and transmission electron microscopy (TEM). The XRD results showed that the powder is amorphous and glassy. According to FTIR spectroscopy, silicate bonds were formed in all powders. Zetasizer curves proved that the particle sizes of the powders and agglomerates have increased with aging time. The SEM images confirmed these results, too. Additionally, the TEM observations revealed that the increase of aging time caused the growth of grains with the size between 50-200 nm. The in vitro biological behavior of bioglass-58S powders were investigated by immersing the bioglass discs (made from the powders) in the simulated body fluid (SBF). The XRD patterns and SEM images confirmed the formation of the hydroxyapatite (HA) phase.
PL
Mikroskopową ocenę warstw Ca-O-P osadzonych na próbkach anodowanego tytanu i jego implantowych stopów (Ti6AI4V ELI i Ti6AI7Nb), w sztucznym płynie fizjologicznym badano przy użyciu mikroskopu elektronowego SEM+EDS. Próbki były zanurzone w SBF przez 8 dni, w temperaturze 298K. Przed zanurzeniem próbki mechanicznie szlifowano i anodowano w 0,5M i 2M roztworze kwasu fosforowego. Badania SEM i EDS ujawniły obecność rozproszonych wydzieleń Ca-O-P pokrywających powierzchnię anodowej warstwy na tytanie. Tytan i oba stopy anodowane w 2M kwasie fosforowym były pokryte jednolitą warstwą wydzieleń połączonych z porowatą warstwą na powierzchni.
EN
Microscopic examination of Ca-O-P coatings deposited on anodized titanium and its implant alloys samples (Ti6Al4V ELI and Ti6Al7Nb) from simulated body fluid was investigated by using scanning electron microscopy SEM+EDS. Samples were immersed in SBF for 8 days at 298 K. Prior to immersion samples were mechanically polished and anodised in 0.5M and 2M phosphoric acid solutions. SEM and EDS investigations revealed the presence of scattered Ca-O-P deposits covering the surface anodic layer on titanium. Titanium and both alloys anodised in 2M phosphoric acid solution were covered by uniform layers of merged deposits with a porous sub-layer on a surface.
9
Content available remote Hydroxyapatite coatings on porous ti and ti alloys
71%
EN
Deposition of hydroxyapatite coating on porous Ti and Ti alloys with electrochemical and biomimetic deposition approach is presented. The enhancement of phosphates deposition by well oriented and uniform titanium oxide nanotube array on the surface of titanium substrate is discussed.
10
Content available remote Evaluation of the biomedical properties of hydroxyapatite obtained from bone waste
71%
EN
The method of obtaining hydroxyapatite by thermal treatment of deproteinised and defatted bone pulp called bone sludge was presented. The products of the calcining process were characterized with X-ray diffraction (XRD) and Fourier transformed infrared spectroscopy (FT-IR). The calcium content was determined with titration, whereas the contents of total phosphorus - with a spectrophotomertric method. X-ray investigations confirmed that hydroxyapatite was the main component of the calcining products in the calcining process. The FT-IR spectra confirmed that all organic substances were removed during the calcining process. On the basis of the research into physiological liquids the propensity to resorption of hydroxyapatite bioceramic was evaluated.
EN
The method of obtaining hydroxyapatite by thermal treatment of deproteinised and defatted bone pulp called bone sludge was presented. The products of the calcining process were characterized with X-ray diffraction (XRD) and Fourier transformed infrared spectroscopy (FT-IR). The calcium content was determined with titration, whereas the contents of total phosphorus - with a spectrophotomertric method. X-ray investigations confirmed that hydroxyapatite was the main component of the calcining products in the calcining process. The FT-IR spectra confirmed that all organic substances were removed during the calcining process. On the basis of the research into physiological liquids the propensity to resorption of hydroxyapatite bioceramic was evaluated.
PL
W pracy przedstawiono badania impedancyjne tytanu po anodowaniu w roztworze kwasu fosforowego. Testy impedancyjne prowadzono w symulowanym roztworze soli fizjologicznej SBF w temperaturze 298K. Próbki poddano anodowaniu galwanostatycznemu w 0,5M i 2M roztworze H3PO4, przy gęstości prądowej 0,5 Am2 w czasie 1000 s. Analizę impedancyjną (EIS) prowadzono po 2h oraz po 2, 4, 6 i 8 dniach przechowywania próbek w roztworze SBF. W pomiarach impedancyjnych stosowano impuls zmienny 10 mV o częstotliwości od 10(5) Hz do 0,18 Hz, nakładany na potencjał korozyjny Ekor (NEK). Badania wykazały zmiany wielkości impedancji warstw powierzchniowych podczas zanurzenia w SBF w ciągu 8 dni i ujawniły wpływ stężenia kwasu na pojemność i oporność tych warstw.
EN
The impedance behaviour of anodized Ti was studied in the simulated physiological solution SBF at temperature 298K. The specimens were anodised in 0.5M and 2M phosphoric acid solutions, at 0.5 Am2 current density for 1000s and then examined electrochemical impedance spectroscopy (EIS) in SBF solution, with ac impulse of 10 mV, in the frequency range between 10(5) Hz and 0.18 Hz, superimposed to corrosion potential Ecorr (SCE). Changes of the impedance of surface layers during 8 days immersion SBF showed the effect of the electrolyte concentration on the capacity and the resistance of these layers.
13
Content available remote Training subset selection for support vector regression
48%
EN
As more and more data are available, training a machine learning model can be extremely intractable, especially for complex models like Support Vector Regression (SVR) train- ing of which requires solving a large quadratic programming optimization problem. Selecting a small data subset that can effectively represent the characteristic features of training data and preserve their distribution is an efficient way to solve this problem. This paper proposes a systematic approach to select the best representative data for SVR training. The distribution of both predictor and response variables are preserved in the selected subset via a 2-layer data clustering strategy. A 2-layer step-wise greedy algorithm is introduced to select best data points for constructing a reduced training set. The proposed method has been applied for predicting deck's win rates in the Clash Royale Challenge, in which 10 subsets containing hundreds of data examples were selected from 100k for training 10 SVR models to maximize their prediction performance evaluated using R-squared metric. Our final submission having a R2 score of 0.225682 won the 3rd place among over 1200 solutions submitted by 115 teams.
PL
Podstawowe cechy materiałów kościozastępczych takie jak bioaktywność i biokompatybilność, mogą być badane in vitro przy wykorzystaniu roztworu imitującego płyn tkankowy tzw. płyn SBF. Dwufazowy kompozyt, przeznaczony do wypełniania ubytków kostnych, został wykonany z granul hydroksyapatytu węglanowego i polimeru polisacharydowego. Biomateriał testowano pod kątem zdolności tworzenia warstwy apatytu w roztworze SBF przez okres 30 dni. Po tym czasie powierzchnię próbek i płyn po inkubacji, poddano analizie z wykorzystaniem SEM-EDX. Wykazano tworzenie warstwy apatytowej na powierzchni kompozytu kościozastępczego.
EN
Biocompatibility and bioactivity, elementary characteristics of bone substitute materials, can be examined in vitro using solution that simulates body fluids. Two-phase composite, intended for filling bone defects, was made of carbonated hydroxyapatite granules and polysaccharide polymer. Biomaterial was tested whether it can form apatite layer during soaking in SBF solution for 30 days. After that time, the surface of composite samples and the fluid were analyzed using SEM-EDX. Our observations indicate the ability of a bone substitute biomaterial to form apatite layer on its surface.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu implantacji jonów wapnia, fosforu oraz wapnia i fosforu (dawka 1x10¹7; jonów/cm²) na odporność korozyjną i biozgodność tytanu. Badania odporności korozyjnej prowadzono metodami elektrochemicznymi w roztworze symulującym płyn ustrojowy (SBF) w temeraturze 37 °C. W celu określenia składu chemicznego warstw powierzchniowych stosowano metody SIMS i XPS natomiast w celu określenia struktury metodę TEM. Stwierdzono wzrost odporności korozyjnej tytanu po implantacji jonami fosforu oraz wapnia i fosforu. Implantacja jonami wapnia powoduje wzrost odporności na korozję w warunkach stacjonarnych, natomiast podczas polaryzacji anodowej próbki implantowane jonami wapnia ulegają korozji wżerowej. Stwierdzono, że tworzące się podczas ekspozycji fosforany wapnia nie wpływają na odporność korozyjną tytanu. Wyniki badań biozgodności wykazały, że tytan implantowany jonami Ca, P oraz Ca + P może być stosowany przy rekonstrukcji tkanki kostnej.
EN
This work presents data on the corrosion resistance of titanium after Ca and/or P ion implantation with a dose 10¹7;/cm². The Ca+, P+ ion energy was 25 KeV. The corrosion resistance was examined by electrochemical methods in simulated body fluid at a temperature of 27°C. Transmission electron microscopy (TEM) was used to investigate the microstructure of implanted layers. The chemical composition of the surface layers was examined by XPS and SIMS. The results of electrochemical examination indicate that the P and Ca + P ion implantation in to the surface of titanium increases its corrosion resistance. Samples implanted with Ca showed pitting corrosion during anodic polarization. The breakdown potentials measured are high (2.5 to 3 V). All results obtained in the experiments confirm biocompatibility of titanium tested in contact with osteoblasts in vitro. It can be concluded that titanium implanted with Ca, P and Ca + P may be promising biomaterials for bone tissue reconstruction.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.