Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przemysł petrochemiczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Przemysł petrochemiczny w Polsce - szanse i zagrożenia
100%
PL
Import produktów petrochemicznych, tworzyw sztucznych i wyrobów z nich do kraju jest dziś w wartościowym ujęciu porównywalny z importem ropy i paliw płynnych. Produkty petrochemiczne są istotne dla nowoczesności i konkurencyjności wyrobów innych branż przemysłowych, na świecie wielkość produkcji petrochemicznej ma ścisły związek ze wzrostem produktu krajowego brutto. Rosnący rynek stanowi o szansach, ale stan tego przemysłu, jak dotąd, uniemożliwia ich wykorzystanie.
EN
Having in view value, import of petrochemical products, plastics and derivative goods is comparable to the import of crude oil and liguid fuels. Petrochemical products are valuable components of many wares, making them modern and competitive. Everywhere, the level of petrochemical production is structly connected with gross nation product of a given country. The growing Polish market offers many chances to the industry, however its condition setsback further progress.
2
Content available remote Stan i rozwój bazy petrochemicznej w Płocku
63%
3
Content available remote Innowacje w przemyśle rafineryjno-petrochemicznym
63%
PL
Przedstawiono innowacje procesowo-techniczne wprowadzone w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym. Opisano możliwości zintegrowania procesów tlenowo-parowego zgazowania ciężkich półproduktów pochodzących z przerobu ropy naftowej i węgla w celu przemiany wytworzonego gazu syntezowego nie tylko w metanol, amoniak, alkohole okso, parafiny, kwas octowy oraz ich pochodne, ale również w energię elektryczną.
PL
Spośród metod oczyszczania ścieków zawierających substancje organiczne z przemysłu petrochemicznego należy wyróżnić adsorpcję na węglu aktywowanym, odpędzanie (z ang. stripping) powietrzem i biologiczny rozkład zanieczyszczeń. Nowością jest tutaj utlenianie zanieczyszczeń w fazie ciekłej, w tym zwłaszcza mokre utlenianie nadtlenkiem wodoru - proces, który nie wymaga stosowania wysokiej temperatury, ani ciśnienia.
PL
Wprowadzone w zakresie bezpieczeństwa chemicznego uregulowania prawne są m.in. reakcją na wielkie awarie przemysłowe, które miały miejsce we współczesnym świecie. Powstała Dyrektywa 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zwana dyrektywą Seveso III.
8
Content available remote Pozycja rynkowa i strategia rozwoju Firmy Chemicznej Dwory SA
51%
9
Content available remote Alternatywne technologie petrochemiczne
51%
EN
Some opinions and discussions are presented concerning the following subjects: 1) the concept of sustainable development, interpretations and current status, 2) sustainable technologies, sustainable chemical technologies and their environmental aspects, 3) sustainable technologies in petrochemical industry and their general development trends, 4) recent advances in sustainable petrochemical technologies; some examples
PL
Minął rok od poparcia przez Ministra Środowiska 24 zakładów w walce o utrzymanie ulgi akcyzowej dla producenta paliw z odpadów tworzyw sztucznych, która pozwala na finansowanie systemu zbiórki i odzysku 40 tys. ton odpadów. Zapewniano o pracach nowelizujących ustawę, które dadzą nowe możliwości dofinansowania stworzonego systemu zagodpodarowania tych odpadów.
PL
Jednym z ważnych problemów w utrzymaniu ciągłości procesów wydobywczych i przetwórczych jest dokładne monitorowanie on-line poziomu i składu mieszanin heterogenicznych w dużych zbiornikach (poziome separatory). Niekontrolowany wzrost zawartości warstw piany i emulsji może powodować zablokowanie całego systemu produkcyjnego i konieczność jego awaryjnego wyłączenia podczas przypadkowego przeniknięcia innej fazy do fazy już produkowanej (np. oleju do wody). Może to wpływać na konieczność płacenia bardzo wysokich kar za zanieczyszczanie środowiska. Ponadto zatrzymywanie i usuwanie piany i emulsji na morskich terenach wydobywczych (w zatokach) wymaga stosowania bardzo drogich preparatów chemicznych.
EN
A long service life of petrochemical installations largely depends on their workmanship and materials used for them and also on monitoring their operating parameters. Monitoring is made by computer systems ensuring continous measurement of temperatures from thermoelements installed in pressure tanks and pipelines. The temperatures measured permint to create a temperature history of the operation of pressure thanks. For practical analysis of the temperature data recorded during operation of the installations a special computer program named RTE is used. This program, authorized by experts from the department of Materials Tehcnology of Warsaw Technical University, was designed so as to be used for watching changes of temperature and pressure in anly installation. Basic functions of the program and examples of its application on a petrochemical installation.
14
Content available remote Seminarium naukowo-techniczne "Poliolefiny Basell Orlen Polyolefins"
44%
15
Content available remote Możliwości wykorzystania nanotechnologii w przemyśle naftowym i petrochemicznym
38%
PL
W pracy omówiono w skrócie historię rozwoju badań cząstek o rozmiarach od 1 do 100 nm, umownie wchodzących w zakres nanotechnologii. Wskazano, że podstawą wielu niezwykłych właściwości tych substancji są efekty kwantowe, których oddziaływanie jest wzmacniane przez odpowiednie uporządkowanie materiału atomowego. Na podstawie analizy doniesień literaturowych omówiono kierunki rozwoju nanotechnologii, stwierdzając, że obecnie największe zainteresowanie technikami operacji w obszarze nano wykazują firmy produkujące pamięci elektroniczne i procesory, ponieważ techniki manipulacji atomami pozwalają wytworzyć urządzenia o znacznie większych możliwościach obliczeniowych. Drugą dziedziną wykorzystującą raczej mechaniczne cechy nanocząstek i ich kompozytów jest tworzenie nowych materiałów konstrukcyjnych. Znaczący rozwój obserwuje się w badaniach związanych z biologią i medycyną, w których możliwość badania reakcji komórek na różne czynniki, również w środowisku ciekłym, otworzyła możliwości badania, czy tworzenia nowych leków i poznania ich oddziaływania na materiał komórkowy. Przykładem może tu być wykorzystanie nanocząsteczek srebra jako silnego i trwałego biocydu. Badania w obszarze produktów naftowych są stosunkowo mało rozwinięte i wykorzystywane są głównie utylitarnie. Przykładowo, wpływ nanocząstek na przewodnictwo cieplne wykorzystano przy produkcji cieczy chłodzących - nanofluidów, obniżanie współczynnika tarcia przez nanocząsteczki boru umożliwiło uzyskanie proekologicznych dodatków do olejów smarowych, zastępujących toksyczne produkty zawierające fosfor i siarkę, zwiększanie przewodnictwa elektrycznego cieczy węglowodorowych przez nanorurki węglowe zabezpiecza benzynę przed możliwością zapłonu przez wyładowanie ładunku statycznego. Przeprowadzone rozeznanie wskazuje, że pole badawcze w zakresie wykorzystania nanoproduktów w przemyśle naftowym oraz w procesach wytwarzania paliw alternatywnych jest perspektywiczne. Istnieją możliwości połączenia wiedzy Instytutu z możliwościami jakie oferuje nanotechnologia w zakresie badań dodatków, katalizy, czy modyfikacji asfaltów. Na obecnym etapie najbardziej celowe wydaje się zbadanie przydatności obecnych na rynku nanoproduktów do poprawy, czy modyfikacji właściwości produktów naftowych. Dodatkowo omówiono metody stosowane w badaniach nanocząsteczek i powierzchni w nano skali, ze szczególnym uwzględnieniem techniki mikroskopii sił atomowych. Dotychczas nie natrafiono na publikacje dotyczące badań podstawowych z zakresu związanego ze strukturą składników rop naftowych, czy produktów jej przerobu, a opatentowane sposoby wykorzystania substancji nanostrukturalnych w tym obszarze są stosunkowo nieliczne. Omówiono również zagrożenia, jakie może nieść ze sobą ten typ nowych materiałów.
EN
The short R&D development history of 1 up to 100 nm particles (nano-particles), generally included in nano-technology range, had been discussed. It had been pointed out that the unusual properties of nano-particles and their products are caused by quantum effects, stimulated by the atomic structure arrangement. Based on the analysis of scientific and technical publications the development trends of nano-technologies had been presented, and it was clearly pointed out that the companies manufacturing electronic memories and processors are most interested in nanotechnologies, as methods of atom manipulation, allow considerable increase of memory capacity and transistors packing in processors, increasing greatly computing capabilities. The second main application field are new construction materials, where unusual mechanical properties of nano-particulates, especially in mixtures with other materials - so called composites, are of importance. Third are applications in biology and medicine, where the possibilities of surface reaction investigation, e.g. cellular membranes reactions on different factors, additionally in liquid phase - biosphere of many living organism. New medicines had been developed and other agents, e.g. biocides (silver nano-particulates). The application of nano-particles in petroleum and petrochemical industry are rather limited. But the potential seems to be promising. The influence of nano-particles on thermal conductivity was used to improve properties of cooling liquids - nano-fluids; reduction of friction coefficient by boron nano-particles allowed production of environmental friendly oil additives, without toxic components as phosphorus and sulfur compounds. Increase of electric conductivity of hydrocarbon liquids by addition of carbon nano-tubes is very promising in many applications especially in preventing explosions caused by static electricity. Some publication pointed out the possibility of hydrocarbon fuel properties improvement by addition of carbon nano-particles. The INiG experience and nano-technologies create perspectives for new R&D space. As the first step should be recommended the application tests of nano-products, present on the market, targeting the improvement of petroleum products properties. The negative aspects of nano-particulates applications had also been discussed, based on extensive literature analysis. The modern techniques, as atomic forces microscopy technique seems to be very promising for the investigations of un-conducting substances dispersed in hydrocarbons. The number of publications and patent applications ref. to basic problems related to nano-particles applied in hydrocarbon products are limited what creates the challenge.
PL
Omówiono rafinerie: "Galicja", "Polmin", Rafinerię Nafty nr 10, Lwowską, w Nadwornej.
PL
W artykule przedstawiono działalność Spółki Przetwórstwa Ropy "Hałyczyna", rafinerii "Naftochemik Podkarpacia", Lwowskiego Zakładu Badawczego Ropy Naftowej i Olejów, Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego "Gallak".
PL
Systemy hydrofitowe od ponad pięciu dekad są stosowane w gospodarce komunalnej w wielu krajach i stają się coraz bardziej popularne, również w Polsce. Pomimo zdobytych doświadczeń z eksploatacji tysięcy obiektów funkcjonujących na świecie, wciąż prowadzone są badania nad rozpoznaniem i możliwościami kontrolowania procesów zapewniających usuwanie różnych zanieczyszczeń i mikrozanieczyszczeń ze ścieków.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.