Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  otylosc brzuszna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem pracy była ocena zgodności kryteriów występowania otyłości brzusznej u dzieci i młodzieży opartych o analizę obwodu pasa WC (Waist Circumference) oraz wskaźnika: obwód pasa do wysokości ciała WHtR (Waist to Height Ratio). Badaniami objęto 26544 dzieci i młodzieży (13186 chłopców, 13358 dziewcząt), uczniów szkół łódzkich w wieku 7-19 lat. W odniesieniu do badanych dzieci i młodzieży jako kryterium występowania otyłości brzusznej zasadne jest przyjęcie poziomu WC > c95. Kryterium WHtR ≥0,5 można stosować jako uproszczone i uniwersalne dla obu płci przy rozpoznania otyłości brzusznej.
EN
The aim of this study was to evaluate on agreement of abdominal obesity criteria for children and youth based on Waist Circumference (WC) and Waist Circumference to Height Ratio (WHtR) analysis. A total of 26,544 children and youth (13,358 girls and 13,186 boys) aged 7-19 years from city of Łódź were examined. For examined children and youth, the WC > c95 is more reliable criterion in evaluation of abdominal obesity. WHtR ≥0.5 may be used as an additional and simple criterion for abdominal obesity i children of both sexes.
PL
Wstęp. W świetle narastającej epidemii otyłości i jej powikłań, kluczowego znaczenia profilaktycznego i terapeutycznego nabiera identyfikacja czynników wpływających na masę ciała. Kilka opublikowanych w ostatnim czasie prac wskazuje na związek pomiędzy masą ciała a czasem trwania snu. Nie wyjaśniono mechanizmu, poprzez który zbyt mała ilość snu lub jego nadmiar mogą zwiększać ryzyko nadwagi i otyłości. Cel pracy. Ustalenie, czy istnieje zależność pomiędzy występowaniem nadmiernej masy ciała i otyłości brzusznej a czasem trwania snu. Materiał i metody. Do badania zakwalifikowano 378 osób (217 kobiet i 161 mężczyzn), u których wykonano pomiary antropometryczne (masa ciała, wzrost, obwód talii) i zebrano wywiad chorobowy oraz dane dotyczące zwyczajowego czasu trwania snu w czasie doby. U 257 osób wykonano dodatkowo badanie składu ciała, oceniające poziom podstawowej przemiany materii (PPM) i zawartość tłuszczu w organizmie. Zgromadzone dane poddano analizie statystycznej przy pomocy programu Statistica 10, przyjmując poziom istotności p ≤ 0,05. Przyjęto następujące kryteria czasu trwania snu badanych: „śpiący krótko" tj. ≤ 6 godzin snu na dobę, „śpiący normalnie" tj. 7-8 godzin na dobę oraz „śpiący długo" tj. ≥ 9 godzin na dobę. Wyniki. Badanie wykazało, że zarówno u mężczyzn „śpiących krótko", jak i u „śpiących długo" średnie masy ciała, obwodu talii oraz zawartości tłuszczu w organizmie były znamiennie wyższe w porównaniu z mężczyznami „śpiącymi normalnie". Porównanie średnich wartości wskaźnika BMI w odniesieniu do czasu trwania snu w czasie doby nie wykazało istotnych statystycznie różnic, wskazuje jednak na istnienie trendu do wyższych wartości BMI zarówno u badanych z deficytem, jak i dużą ilością snu (p = 0,055). U mężczyzn, którzy zwyczajowo śpią ≥ 9 godzin na dobę zdecydowanie częściej występowała choroba niedokrwienna serca w porównaniu z osobami śpiącymi 7-8 godzin oraz ≤ 6 godzin (p = 0,016). W grupie kobiet nie stwierdzono istotnych statystycznie zależności pomiędzy czasem trwania snu a analizowanymi czynnikami. Wnioski. Nieprawidłowa ilość snu (zarówno niedobór, jak i nadmiar) może być związana z częstszym występowaniem nadwagi i otyłości brzusznej u mężczyzn. Ponadto zbyt długi sen może współistnieć z chorobą niedokrwienną serca u mężczyzn. Istnieje potrzeba kontynuacji badań w tym zakresie.
EN
Introduction. Identification of factors that modulate body mass becomes vital preventive and therapeutic objective in view of emerging epidemic of obesity and related complications. Several recently published studies revealed association between body mass and the duration of sleep. However, the mechanism by which shortage or excess of sleep might increase the risk of overweight and obesity still is not understood. Objective. To analyze potential relationship between the prevalence of overweight and abdominal obesity and sleep duration. Material and methods. The study included 378 individuals (217 women and 161 men). Anthropometric measurements (body mass, body height, and waist circumference) were determined in all participants; furthermore, their medical histories were analyzed along with the data on daily duration of sleep. Moreover, body composition was determined in 257 participants in order to assess basal metabolic rate and body fat mass. The results were subjected to statistical analysis carried out with Statistica 10 package (p ≤ 0.05). Depending on the duration of sleep, the participants were classified as "short sleepers" (≤ 6 hours of sleep per day), "normal sleepers" (7-8 hours), and "long sleepers" (≥ 9 hours). Results. Both short and long sleeping males were characterized by significantly higher average body mass, waist circumference and body fat mass as compared to "normal sleepers". Although there was no significant association between average BMI and the duration sleep, both shorter and longer sleeping individuals showed a tendency to higher BMI values (p = 0.055). The prevalence of ischemic heart disease in males who used to sleep ≥ 9 hours per day was significantly higher than in individuals sleeping 7-8 hours or ≤ 6 hours per day (p = 0.016). No similar association was documented in women.
PL
Wprowadzenie. Obecnie prowadzone badania wskazują na wzrost zgonów u osób z niskim stężeniem cholesterolu w surowicy, które spowodowane jest zmniejszaniem frakcji lipoprotein o wysokiej gęstości (HDL-C) i lipoprotein o niskiej gęstości (LDL-C). Cel. Celem pracy była ocena związku pomiędzy polimorfizmem TaqIB genu CETP, a stężeniami wybranych parametrów gospodarki lipidowej u pacjentów z nadwagą i otyłością. Materiał i metoda. Badaniami objęto 73 osoby w wieku 24-68 lat. Otyłość androidalną stwierdzono u 90,4% kobiet, w tym u 66,7% ze stężeniem HDL-C powyżej 50 mg/dL. Wyniki. Najwięcej z otyłością brzuszną było heterozygot B1B2 (38,1%). Otyłość brzuszna występowała u 48,4% mężczyzn, w tym u 25,8% heterozygot B1B2 oraz u 67,7% z HDL>40mg/dl. Stwierdzono, większe nieistotne statystycznie stężenie TG, TC, LDL-C, procentowej zawartości masy tkanki tłuszczowej (%FM) u pacjentów z genotypem B2B2 w porównaniu do osób z genotypem B1B1 i B1B2. U kobiet wyższe stężenie TC, LDL-C oraz HDL-C stwierdzono w przypadku obecności genotypu B1B2, natomiast większe stężenie wszystkich badanych frakcji lipidowych wykazali mężczyźni z genotypem B2B2, u których stwierdzono także największą zawartość %FM. Wnioski. Uzyskane wyniki wskazują, że u otyłych mężczyzn polimorfizm TagIB może być niezależnym czynnikiem wpływającym na stężenie HDL-cholesterolu.
EN
Background. Ongoing research shows an increase in mortality in patients with low levels of serum cholesterol, which is caused by decreasing the fraction of high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C) and low-density lipoprotein (LDL-C). Objective. The aim of our study was to assess the relationship between the CETP gene TaqI polymorphism and concentrations of selected parameters of lipid metabolism in patients with overweight and obesity. Materials and method. The study involved 73 people aged 24-68 years. Android obesity was found in 90.4% of women, including 66.7% in the HDL-C levels above 50 mg / dL. Results. Most of abdominal obesity was the B1B2 heterozygotes (38.1%). Abdominal obesity was present in 48.4% of men, including 25.8% in B1B2 heterozygotes and in 67.7% of HDL> 40mg/dl. It was found statistically insignificant higher levels of TG, TC, LDL-C, the percentage of fat mass (% FM)in patients with genotype B2B2 compared to those with genotype B1B1 and B1B2. In women, higher levels of TC, LDL-C and HDL-C were found in the presence of B1B2 genotype, whereas a higher concentration of all lipid fractions studied showed the men with the B2B2 genotype, who also had the highest % FM. Conclusions. The results indicate that in obese men TagIB polymorphism may be an independent factor influencing HDLcholesterol.
PL
Wstęp. Otyłość brzuszna jest główną składową zespołu metabolicznego. Nadmierny rozrost trzewnej tkanki tłuszczowej prowadzi do licznych metabolicznych i hormonalnych zaburzeń. Współwystępowanie nadciśnienia, dyslipidemii i insulinooporności istotnie zwiększa ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 i chorób układu krążenia. Cel badań. Celem niniejszego badania była ocena wpływu ubogoenergetycznej diety (1200-1500 kcal/dobę) o zmodyfikowanym składzie puli kwasów tłuszczowych w terapii zespołu metabolicznego oraz oszacowanie całkowitego ryzyka zgonów z przyczyn sercowo – naczyniowych przed i po interwencji dietetycznej. Materiał i metody. 23 otyłe osoby w wieku 29–65 lat: 14 mężczyzn (44,0±11,9 lat) i 9 kobiet (49,7±11,3 lat) z zespołem metabolicznym (według kryteriów NCEP ATP III) losowo podzielono na 2 grupy: badaną (II) i kontrolną (I), w których proporcja PUFA n-3/n-6 wynosiła odpowiednio 1:5 i 1:10. Wartość energetyczna diet była zbliżona. Białka, tłuszcze i węglowodany dostarczały odpowiednio: 18%, 28% i 53% energii całodobowej racji pokarmowej, zawartość błonnika pokarmowego w diecie >29 g/dobę, dobowa podaż cholesterolu <200 mg. U badanych monitorowano: standardowe parametry antropometryczne, wybrane biochemiczne, skład ciała oraz wartość ciśnienia tętniczego. Wyniki. Po 12 tygodniach odnotowano istotne zmiany w wartościach kontrolowanych parametrów, jednak nie wykazano istotnych różnic między grupami. Znaczącej redukcji uległa masa ciała pacjentów (8,2±1,6 kg; p<0,001), obwód talii (13,4±2,4 cm; p<0,001), wartości skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi o odpowiednio: 11,5±2,2 mmHg i 7,1±09 mmHg (p=0,0003 i p=0,0008). Odnotowano także istotną redukcję całkowitego ryzyka zgonów z przyczyn sercowo – naczyniowych oszacowanego za pomocą skali Framingham i algorytmu SCORE. Wnioski. Niskoenergetyczna dieta o zredukowanej zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych oraz zwiększonej zawartości polienowych kwasów tłuszczowych i błonnika pokarmowego stosowana przez 12 tygodni zmniejszyła istotnie nasilenie zaburzeń metabolicznych u osób otyłych z zespołem metabolicznym, przez co znacząco zmniejszyła ryzyko chorób układu krążenia.
EN
Background. Abdominal obesity is the main component of the metabolic syndrome. Hyperplasia of visceral adipose tissue leads to numerous metabolic disorders: hypertension, dyslipidemia, insulin resistance. This clustering of the most hazardous risk factors is directly linked to type 2 diabetes and cardiovascular disease. Objective. The aim of presented trial was to evaluate the use of low-caloric diet (1200-1500 kcal/day) with modified fatty acids pool in dietetic therapy of the metabolic syndrome and additionally to estimate the total risk of various cardiovascular disease outcomes. Material and methods. 23 obese patients aged 22–65 years: 14 men (44.0±10.9 years) and 9 women (49.7±11.3 years) with metabolic syndrome (according to NCEP ATPIII) were randomly divided into 2 groups: examined (II) and control (I) with PUFA n-3/n-6 ratio 1:5 and 1:10 respectively. There were no difference in diet composition between groups. Dietary fiber intake was over 29 g/day and both diets provide 28% of total energy from fats, 53% from carbohydrates and 18% from proteins, with <200 mg cholesterol/day. Anthropometric (body mass, waist and hip circumference) and biochemical (plasma concentration of: glucose, triglicerydes, total cholesterol, LDL and HDL cholesterol) indicators, body composition and the value of blood pressure were controlled. Results. After 12 weeks trial there was significant decrease in measured parameters noted: body mass (8.2±1.6 kg; p<0.001), waist circumference (13.4±2.4 cm; p<0.001), systolic and diastolic blood pressure: 11.5±2.2 mmHg and 7.1±09 mmHg; (p=0.0003 i p=0.0008) respectively. The reduction in total risk of developing coronary heart disease measured by Framingham risk score and SCORE algorithm was observed. There was no statistically significant difference between the effects of both groups: PUFA n-3/n-6 1:5 and 1:10. Conclusions. These results suggest that the individually matched low-caloric diet with decreased saturated fats intake, increased intake of PUFA n-3 and dietary fibers are crucial in metabolic syndrome therapy and efficiently decrease total cardiovascular risk in these patients.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.