Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 119

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Marketing mobilny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
The use of smartphones is still increasing in Poland. 64% of Poles used a smartphone device in 2017. Mobile marketing is therefore an ever increasingly important component of a firm's overall promotional strategy. The importance of this medium can be seen through time spent on mobile media, number of searches, and direct and indirect mobile generated sales. The objective of the paper is to investigate the perception of the use of mobile apps by the biggest Polish service companies. By the use of a dedicated research tool, the paper investigates changes that occurred during the two years period. It was revealed that the mean evaluation of mobile apps by android users declined in the research period (years 2016-2018). It constitutes a serious thread for researched service companies, as it may indicate a poor level of satisfaction of their customers from their mobile marketing actions.(author's abstract)
2
Content available remote Bluetooth marketing jako forma marketingu mobilnego
100%
XX
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja bluetooth marketingu jako nowoczesnego narzędzia marketingu mobilnego. Autor, w oparciu o własne doświadczenia i dostępną literaturę, przedstawia wady i zalety stosowania tej technologii. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the paper is presenting bluetooth marketing as a modern of mobile marketing. The author basing on own experience and available literature introduces advantages and disadvantages of this technology. (original abstract)
3
Content available remote Nowoczesne formy komunikacji hotelu z klientem
100%
XX
W dobie społeczeństwa sieciowego dynamicznym zmianom podlegają narzędzia marketingu usług turystycznych. Dobrym przykładem jest rozwój nowoczesnych, internetowych form komunikacji z klientem hotelu. Stopniowo wprowadzane są internetowe systemy rezerwacji hotelowej o ogólnoświatowym zasięgu. Systemy te dają możliwość swobodnego kształtowania produktu turystycznego przez klienta. (abstrakt oryginalny)
EN
In the day of network society marketing tools of tourist services change dynamically. Appropriate example could be development of modern, via Internet forms of hotel communication with clients. Gradually there are implemented global scope web systems of hotel reservation. That new systems give a possibility of freely forming tourist product by clients. (original abstract)
XX
W erze gospodarki rynkowej nieodłącznym elementem związanym bezpośrednio z osiąganiem celów przedsiębiorstwa stała się walka o klienta. Klient uważany jest za najważniejsze ogniwo systemu gospodarczego. Jednak wobec wciąż zwiększającej się konkurencji w wielu sektorach gospodarki niełatwym zadaniem jest zdobycie klienta, jeszcze trudniejszym - osiągnięcie jego lojalności. Przedsiębiorstwa wykorzystują więc najnowsze rozwiązania z zakresu szeroko pojętego marketingu, aby zwrócić na siebie uwagę konsumenta. Do komunikacji z potencjalnymi klientami stosuje się wszystkie dostępne media: prasę, radio, telewizję, Internet, media reklamy zewnętrznej, materiały BTL, a także kontakt bezpośredni. Konsument z kolei w obliczu intensyfikacji działań promocyjnych staje się znacznie bardziej wymagający. Mamy do czynienia z uodparnianiem się ludzi na pewne formy perswazji ze strony oferentów. Wspomniane tu czynniki spowodowały, że w momencie pojawienia się nowej, bezprzewodowej technologii komunikacyjnej, specjaliści marketingowi rozpoczęli intensywne próby zaadaptowania jej do celów marketingu. Dostępne na rynku nowinki technologiczne umożliwiły bowiem ludziom nie tylko komunikowanie się na odległość, ale i wykonywanie coraz to bardziej złożonych operacji z dowolnego miejsca o każdej porze dnia i nocy. W efekcie stworzono nową dziedzinę marketingu, określaną jako marketing mobilny (mobile marketing) lub m-marketing. (fragment tekstu)
EN
This article presents overview of development of mobile marketing in Poland. The current situation in the Polish telecommunications market was also taken under consideration. It shows the specificity of cellular telephony in the context of its use in marketing and how it changed the way businesses of every size can get their marketing messages across to customers. Mobile marketing is compared with other kinds of marketing to show its advantage as a medium of business communication between companies and consumers. (original abstract)
XX
W artykule, bazując na źródłach wtórnych, przedstawiono znaczenie mobilnej komunikacji marketingowej na współczesnym rynku. Szczególny nacisk położono na użycie smartfonów w komunikacji marketingowej, zarówno z punktu widzenia nadawcy (organizacji) jak i odbiorcy (klienta). W artykule przedstawiono różnorodne podejścia do mobilnej komunikacji marketingowej, wybrane przykłady (case study) z rynku polskiego oraz zawarto propozycję struktury narzędzi mobilnej komunikacji marketingowej.(abstrakt autora)
EN
The paper is a review of secondary sources presenting the importance of mobile marketing communication on the contemporary market. A special attention is paid to the use of smartphones in marketing communication, both from the sender's (organization's) and receiver's (customer's) points of view. The paper discusses various approaches to mobile marketing communication, some analyses from Polish market (case studies), and proposes a structure of tools for mobile marketing communication.(author's abstract)
XX
Co oferuje marketing mobilny? Przedstawiono najczęściej występujące formy marketingu mobilnego oraz jego obszary. Zamieszczono kilka przykładów wykorzystania tej formy marketingu w Polsce i na świecie.
XX
Co oznacza "marketing mobilny, jaki jest jego potencjał w Polsce, czym wyróżnia się na tle innych działań marketingowych, jakie stwarza szanse i zagrożenia, czy jest skuteczny i efektywny, jakie wzbudza reakcje u klientów - to zagadnienia poruszane przez autorkę niniejszego artykułu.
8
Content available remote Menedżerowie i konsumenci wobec narzędzi marketingu mobilnego
60%
XX
W 2017 roku 38,7% mieszkańców Polski w wieku od 16 do 74 lat łączyło się z Internetem poprzez telefon komórkowy lub smartfon, dlatego też istnieje wyraźna zależność pomiędzy wiekiem konsumentów a wykorzystywaniem urządzeń mobilnych do komunikowania się z siecią. W grupie wiekowej 16-24 lata odsetek ten wynosił 80,6%, podczas gdy w kategorii wiekowej 65-74 lata jedynie 5% [www.stat.gov.pl]. Rosnące znaczenie urządzeń mobilnych w codziennym życiu konsumentów skłoniło menedżerów do eksploatowania kanałów mobilnych w działaniach marketingowych firm, kierowanych zwłaszcza do młodszej części społeczeństwa. Wraz ze wzrostem użyteczności narzędzi marketingu mobilnego pojawiają się pytania o rodzaj najczęściej stosowanych narzędzi, ich efektywność, zgodność z preferencjami konsumentów. Celem artykułu jest ukazanie zachowań przedsiębiorstw oraz postaw i opinii menedżerów w odniesieniu do instrumentów marketingu mobilnego, a także zgodności ich stosowania w stosunku do preferencji konsumentów. (fragment tekstu)
EN
The article presents the results of direct research, the aim of which was to show the behavior of enterprises, attitudes and opinions of managers regarding the mobile marketing instruments, as well as the compliance of the instruments used with the consumer preferences. The research was carried out using the Internet survey method on a sample of 511 consumers and questionnaire interviews on a sample of 235 managers. Purpose selection method was used in both samples. Mobile marketing offers many tools that can be used to improve marketing activities. Modern Polish enterprises are still learning to use them in marketing activities. Not always choices are in line with consumer preferences. Efficiency assessments provide an indication of the use of specific mobile marketing tools in the future. Currently, the most commonly used tools are social media, mobile websites, search engine advertising (AdWords) and graphic advertising (Display). In the future they will be joined by coupons and mobile applications, geolocation tools and QR codes. However, mobile e-mails, SMSs, MMSs and VSMs, as well as augmented reality and newsletters due to the reluctant attitude of consumers are unlikely to gain a greater role in the future. (original abstract)
XX
Jednym z ważniejszych współczesnych trendów społecznych jest wzrost zakresu korzystania z urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe, smartfony i tablety. Ten trend wykorzystują przedsiębiorstwa różnych branż i sektorów, uwzględniając go w swych działaniach marketingowych. Coraz silniej rozwija się marketing mobilny (m-marketing), który wraz z marketingiem tradycyjnym (offline marketing) i marketingiem internetowym (online marketing) tworzy współczesny system marketingowy. Polskie duże przedsiębiorstwa, zatrudniające co najmniej 250 osób, stosują marketing mobilny, który sprzyja ich konkurencyjności. Jednak są one jeszcze w fazie początkowej rozwoju marketingu mobilnego. Dominują takie jego narzędzia, jak strony mobilne, mobilny e-mail oraz SMS. Jeszcze niewiele firm stosuje aplikacje mobilne. Największe zastosowanie urządzeń mobilnych w przedsiębiorstwach znajduje się w działaniach promocyjnych. Duża liczba przedsiębiorstw realizuje handel wielokanałowy.(abstrakt oryginalny)
EN
One of the most important contemporary social trends is the increase in the use of mobile devices such as mobile phones, smartphones, and tablets. This trend is used by companies of different branches in their marketing activities. Mobile marketing is growing increasingly and this kind of marketing, together with traditional marketing (offline marketing) and Internet marketing (online marketing), creates the contemporary marketing system. Large Polish companies with over 250 employees use mobile marketing activities in order to increase their competitiveness. However, these companies are, at present, in the initial phase of the development of mobile marketing. Mobile marketing tools, such as mobile websites, mobile e-mail, and SMS predominate in their marketing activities, as not many enterprises use mobile apps. Of special importance is the use of mobile technologies in promotional activities of these firms. A great number of companies also use multichannel distribution.(original abstract)
10
Content available remote Perspektywy wykorzystania narzędzi marketingu mobilnego
60%
XX
Marketing mobilny ma kilka niezaprzeczalnych zalet w stosunku do innych kanałów komunikacji, takich jak: interaktywność, dotarcie lokalizowane i impulsowość (spontaniczność). Niemniej telefon komórkowy i inne urządzenia przenośne są dla użytkowników przedmiotami osobistymi, w których niechętnie widzą oni ingerencję z zewnątrz. Wyzwaniem dla branży jest więc dobre zrozumienie ograniczeń związanych z tą formą komunikacji. Czynniki specyficzne dla m-marketingu to m.in. profil odbiorcy, kontekst i motywacje użytkownika "w ruchu". (abstrakt oryginalny)
EN
Mobile marketing has some undeniable advantages over other communication channels, such as interactivity, location based services and impulsiveness (spontaneity). However, a cell phone and other mobile devices are treated by users as personal devices in relation to which they are reluctant to see the interference from outside. The challenge for the industry is therefore a good understanding of the restrictions associated with this form of communication. Factors specific to m-marketing include profile of the recipient, the context and motivations of the user "in motion". (original abstract)
11
Content available remote Mobile marketing w procesie decyzyjnym konsumenta
60%
XX
Wraz ze wzrostem liczby sprzedanych smartfonów wzrasta zainteresowanie wykorzystaniem ich w działaniach marketingowych. Mobile marketing przestaje być jedynie nowinką czy chwilową modą. To wymóg strategii marketingowej dla tych firm, które chcą budować swoją przewagę rynkową. Kryje on w sobie ogromny potencjał marketingowy, którego eksplozję będzie się bez wątpienia obserwować w najbliższym czasie. Dzięki innowacyjnym narzędziom umożliwia on nie tylko wyeliminowanie barier czasowych czy przestrzennych, ale przede wszystkim dostarczanie wartości dodanej odwołującej się do emocji i nowych doświadczeń klienta. Dzięki temu wciąga go w swoistą podróż z daną firmą/marką, która ma doprowadzić do jego zaangażowania i nawiązania trwałych relacji. Jednak skuteczność działań prowadzonych za pośrednictwem urządzeń mobilnych wymaga znajomości poszczególnych rozwiązań i świadomości ich konsekwencji zarówno po stronie klientów, jak i wykorzystujących je firm/marek.(abstrakt oryginalny)
EN
With the growth of the number of sold smartphones, the interest of their use in marketing operations is also growing. Mobile marketing stops to be only a novelty or a fad. It is a requirement of a marketing strategy for those companies which want to build their market advantage. Mobile marketing has a huge marketing potential which explosion undoubtedly we will be able to observe in the nearest year. Due to innovative tools, it enables not only the elimination of time and space barriers but most of all it provides a value added that appeals to emotions and customer's new experiences. Thanks to that, mobile marketing involves the customer in a kind of a specific travel with a given company or a brand which aim is to lead to a customer's engagement and establish permanent relations. However, the effectiveness of action led through the mobile devices requires the knowledge of specific solutions and awareness of their consequences both from the customers and companies or brands that use the mentioned solutions.(original abstract)
12
Content available remote Marketing mobilny w budowaniu wartości dla pokolenia Y na rynku turystycznym
60%
XX
W 2017 roku najmłodsi konsumenci kwalifikowani w Polsce do grupy pokolenia Y/ millenialsi (ludzi urodzonych w okresie od 1984 do 1997 roku) skończą 20 lat. W Polsce jest to grupa ok. 9 mln osób, które są w cyklu życia charakteryzującym się wysoką dynamiką wzrostu konsumpcji produktów i usług. W życiu pokolenia Y kluczową rolę odgrywają technologie informacyjne i komunikacyjne (ang. ICT), które wpływają na podejmowanie decyzji i kształtowanie się procesu zakupowego na rynku. Obszarem wykorzystywania technologii ICT jest systematycznie rozszerzające się instrumentarium marketingu mobilnego, w szczególności w obszarze komunikacji z klientami (m.in. aplikacje mobilne, M-kupony, SMS/MMS, newsletter). W artykule, na bazie wyników zrealizowanych badań bezpośrednich, opisane zostały zagadnienia dotyczące uwarunkowań korzystania z technologii ICT przez przedstawicieli pokolenia Y. Zaprezentowano wybrane narzędzia marketingu mobilnego wykorzystywane przez przedsiębiorstwa w procesie budowania wartości produktu/usług na rynku turystycznym dla specyficznej grupy docelowej (pokolenia Y) charakteryzującej się odmiennością potrzeb i oczekiwań w porównaniu do dotychczas obsługiwanych przez przedsiębiorstwa turystyczne segmentów rynku.(abstrakt oryginalny)
EN
In 2017 the youngest consumers qualifying for the Y/millennials generation in Poland (people born between 1984 and 1997) will be 20 years old. InPoland it is a group of about 9 million people who are in the stage of life cycle characterized by high dynamics of growth of product and service consumption. Information and communication technologies (ICT) play a key role in the life of Y-generation. They influence the decision-making process and formation of the purchasing process on the market. An area using ICT technologies is the continuously growing set of instruments of mobile marketing, in particular in the area of communication with clients (among others, mobile applications, mobile vouchers, SMS/MMS, newsletter). In the article, on the basis of the results of conducted direct surveys, the issues concerning the conditions for the use of ICT technologies by the representatives of Y generation are described. The article presents chosen tools of mobile marketing used by companies in the process of building the value of products/services on the tourist market for a specific target group (Y generation) characterized by needs and expectations different from the segments of the market served by tourist companies thus far.(original abstract)
13
60%
XX
Branża lotnicza stanowi wyzwanie dla specjalistów od marketingu ze względu na dużą dynamikę podawania informacji. Linie lotnicze dążą do coraz bardziej efektywnej komunikacji z pasażerem. Specyfika tej branży stanowi również wyzwanie dla deweloperów aplikacji mobilnych, którzy aktualizują je częściej niż aplikacje firm z innych branż. Celem artykułu będzie omówienie procesów budowania relacji, skutecznej komunikacji z klientem na rynku pasażerskich usług lotniczych przy wykorzystaniu aplikacji mobilnych. Problem ten nie stanowił do tej pory przedmiotu zarówno studiów literaturowych jak i badań empirycznych. Materiałami źródłowymi opracowania będą dostępna literatura przedmiotu, własne analizy oparte na źródłach wtórnych, a także badania empiryczne realizowane wśród pasażerów. (abstrakt oryginalny)
EN
The airline industry constitutes a challenge for marketing specialists due to high dynamics of provision of information. Airlines strive to communicate more and more effectively with the passenger. The specific character of the branch also constitutes a challenge for mobile application developers, who update them more often than applications of companies from other branches. The goal of this article will be discussing the processes of building relations, efficient communication with clients on the market of passenger airline services using mobile applications. Up till now this problem hasn't been the subject of both literature studies and empirical research. Source materials for the work will be available literature on the subject, own analyses based on secondary sources, as well as empirical studies conducted among passengers. (original abstract)
XX
Komunikacja mobilna jest coraz częściej wykorzystywana przez marketerów jako skuteczny środek komunikowania się z konsumentami i potencjalnymi klientami. Nowa kategoria działań promocyjnych to połączenie mobilnych aplikacji z zaszytymi komunikatami reklamowymi. W artykule podano przykłady zastosowanych przez znane firmy aplikacji budujących świadomość marki.
15
Content available remote Aplikacje m-health i ich zastosowanie
60%
XX
Celem niniejszego artykułu jest analiza wybranych aplikacji mobilnych m-health oraz ocena aplikacji sportowych przez biegaczy. (fragment tekstu)
EN
D.L. Publications Hoff man and T.P. Novaka has already pointed to the impact of changes in Internet communications (multi-to-many communication) and changes in consumer behavior as a result of technology development. The development of the Internet and information technology, according to R.V. Kozinets has determined the emergence of virtual communities, including consumers, that are "e-consumer groups whose online interactions are based on information exchange, enthusiasm and knowledge about consumer experiences". In today's economy characterized by high levels of competition, the ability to generate content (content) and values that are relevant to the customer is of particular importance. For this purpose, the offered product/service, also in the form of a mobile application, should satisfy its information needs. Today's mobile technology users expect solutions that provide immediate interaction and data availability. The aim of this article is to analyze selected mobile m-health applications and to present the results of direct research on the evaluation of sports applications by runners. (original abstract)
XX
Artykuł porusza kwestie związane z bardzo dynamicznym obecnie rozwojem marketingu mobilnego. Związany jest on z rosnącą siłą oddziaływania telefonów komórkowych. Reklama w aplikacjach mobilnych jest prostym, przyjaznym dla użytkownika rozwiązaniem. W artykule przedstawiono przykład mobilnej kampanii firmy Adidas.
17
60%
PL
Stosowanie reklamy mobilnej zależy od wielu czynników. W niniejszym artykule skoncentrowano się na uwarunkowaniach, które w opinii autora mają fundamentalne znaczenie. Należą do nich: kształtowanie się wskaźnika penetracji urządzeń mobilnych, zwłaszcza smartfonów, zmiany w zachowaniach konsumentów wywołane użytkowaniem smartfonów, postawy konsumentów wobec reklamy mobilnej oraz rozwój rynku reklamy mobilnej. Niechęć wobec reklamy mobilnej stanowi istotną barierę jej stosowania, natomiast działaniem, które może ją przełamać, jest personalizacja przekazów.
EN
The use of mobile advertising in the marketing communications of enterprises depends on various factors, both internal and external. This article focuses on the conditions that in the opinion of the author are of fundamental importance. These include the formation of the penetration rate of mobile devices, especially smartphones, mobile advertising market growth, changes in consumer behavior caused by the use of smartphones and consumer attitudes towards mobile advertising. Aversion to advertising in general, including those to mobile advertising, represents a significant barrier to the use of mobile advertising. Action that can overcome this barrier is to personalizm communications.
PL
Dynamicznie rosnący popyt na urządzenia mobilne powoduje, iż producenci dóbr high-tech coraz częściej włączają działania marketingu mobilnego do swoich strategii marketingowych. Dzięki temu mogą unikalnie prezentować produkty w rzeczywistym miejscu i czasie, personalizować komunikaty marketingowe, wchodzić w interakcje z nabywcami. Sprzyja to autentycznemu angażowaniu nabywcy i w efekcie budowaniu silnej relacji między nim a danym produktem/marką oraz kreowaniu nowoczesnego wizerunku. Głównymi formami marketingu mobilnego, stosowanymi przez wytwórców produktów high-tech, są: portale mobilne, reklama w postaci SMS, MMS i wap-push, aplikacje mobilne oparte na rozszerzonej rzeczywistości i kody QR oraz gry marketingowe/reklamowe (gdzie nośnikami są: advergaming, in-game advertising, społeczności).
EN
The dynamically growing demand for mobile telecommunications equipment causes that high-tech goods manufacturers more and more often use mobile marketing in their marketing strategies. This allows them to present products more attractive (in real place and time), to personalize marketing messages, to interact with customers. It helps manufacturers to really involve the consumer, and as a result, to build a strong relationship between him and the product/brand and to create a modern image. The basic tools of mobile marketing of high-tech goods manufacturers are mobile portals, SMS, MMS and wap-push advertising, mobile applications based on augmented reality and QR codes, advergaming.
19
Content available remote Rola zarządzania wiedzą w marketingu mobilnym
60%
XX
Jednym z najszybciej rozwijających się kanałów informacji marketingowej jest marketing mobilny. Mobilne urządzenia terminalowe i sieci mobilne umożliwiają masową personalizację treści przesyłanych indywidualnym odbiorcom, a tym samym ułatwia segmentacje odbiorców w ramach marketingu one-on-one. Marketing mobilny oznacza wykorzystywanie interaktywnych mediów bezprzewodowych w celu dostarczania klientom osobistych informacji, z możliwością ścisłego sprofilowania geolokalizacyjnego, czasowego oraz często związanego z zainteresowaniami, płcią lub innymi atrybutami, promujących towary, usługi i pomysły, a tym samym generujących wartość dla wszystkich uczestników procesu. Media mobilne całkowicie zmieniły obecną koncepcję kampanii marketingowych i otworzyły szereg nowych możliwości dla reklamodawców. Przyniosły nowe wyzwania dla firm stosujących systemy CRM i KM. W ramach badania grupy studentów, starano się ustalić czynniki, które pomogą znaleźć odpowiedź na pytanie: jak skutecznie prowadzić mobilne kampanie marketingowe oraz co uwzględnić przy korzystaniu z narzędzi i wiedzy, jakie oferuje zarządzanie wiedzą i zarządzanie relacjami z klientami.(abstrakt oryginalny)
EN
Mobile marketing is one of the fastest growing channels of marketing information. Mobile terminal devices and mobile networks allow for mass personalisation of content transmitted to individual recipients thereby facilitating recipient segmentation within one-to-one marketing. Mobile marketing means using interactive wireless media to provide clients with personal information with precise profiling using geo-location, time, and often associated with their interests, sex or other attributes, promoting goods, services and ideas, thus, also generating added value for all the process participants. Mobile media has completely transformed the present concept of marketing campaigns and has opened up a wide array of new opportunities for advertisers. They have also brought new challenges for companies using CRM and KM. In a study involving a group of students, efforts were made to determine the factors which are likely to contribute to finding the answer to the question of how to effectively run mobile marketing campaigns and what should be taken into account when using the tools and knowledge offered by knowledge management and customer relationship management.(original abstract)
XX
Celem głównym rozdziału jest rozpoznanie możliwości zastosowania mobilnej komunikacji marketingowej przez podmioty operujące na rynku kultury i sztuki w procesie kształtowania relacji z konsumentami. Celami szczegółowymi są: wyjaśnienie kategorii mobilnej komunikacji marketingowej, identyfikacja ważniejszych przesłanek jej wdrażania przez ww. podmioty oraz wskazanie jej głównych instrumentów i kanałów przekazu. Opracowanie powstało na podstawie krytycznej analizy literatury przedmiotu, metody dokumentacyjnej z wykorzystaniem materiałów wtórnych dotyczących podmiotów badanego sektora (w tym źródeł internetowych). Posłużono się ponadto metodą analizy naukowych studiów przypadku (case research). (fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.