Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 58

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Własność państwowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Niektóre problemy definiowania własności jako kategorii ekonomicznej
100%
XX
W niniejszym artykule przedstawiono uwagi dotyczące definicji kategorii własności, które nie wyczerpują rzecz jasna istniejących problemów, wskazują wszakże na użyteczność dalszych studiów nad tą problematyką.
EN
The category of property has been the subject of interests for Marxist political economy for a long time. However, the economic bibliography presents different views concerning the way of viewing property and its definition. This question has not been settles satisfactorily so far, although its proper understanding influences all the solutions adopted in the theory of economy. Marxist bibliography generally treats property as an economic category, emphasizing its socio-economic content in relation to its legal expression. This of course does not mean that investigations on the legal aspect of property have no importance for the character of the economic essence of this category. Getting acquainted with the law of property, although not to be identified with getting acquainted with the economic content of property relations, is the latter's important prerequisite. Interference between economy and law in the case of this category makes is difficult to separate those two aspects sufficiently. Numerous contradictions and misunderstandings in the discussion of the category of property also result from the fact that no attempts to define property precisely have been undertaken. It is essential from this point of view to choose the proper ''national network" to define the rules of its use. A separate question is the wrong (but frequently posed) objection that the notion of appropriation is improperly used while defining property. Appropriation in comparison with the other terms used here, is a much more capacious category, which presents the real meaning of economic property relations in a more profound way. A result of appropriation of the production means is appropriation of production and products. In these two forms, separate rights or functions of the owner in relation to the object of property occur which make up (apart from the very appropriation) the economic substance of the category of property. In the process of appropriating production, one can speak about the function of setting goals, the function of economic disposition, and the function of an effective control over the process of production. On the other hand, the process of appropriating the product includes the function of division, the function of using the object of property, and the function of accepting the share resulting from the adopted pronciples of division. The way in which these functions of property are performed by the owner is an important feature of the category of property understood in such a way.(original abstract)
XX
Dokonujące się w ostatnich kilku latach w Polsce zmiany w systemie zarządzania gospodarką oraz projektowane dalsze radykalne jej przeobrażenia w kierunku gospodarki rynkowej wymagają nowego spojrzenia na istotę własności państwowej i przedsiębiorstwa państwowego. Na temat nieracjonalności nakazowego systemu zarządzania mieniem ogólnonarodowym wypowiedziano w literaturze ekonomicznej i prawnej wiele słusznych opinii. Stały się one źródłem dość powszechnego poglądu, iż niższa efektywność przedsiębiorstw państwowych niż prywatnych wynika z cech własności państwowej, która nie stymuluje podmiotów gospodarczych do zwiększania efektywności gospodarczej. Nie negując możliwości zwiększenia efektów gospodarowania drogą rozwoju sektora prywatnego wydaje się, iż krytyka sektora państwowego w tym przedmiocie jest przesadna. Nie uwzględnia możliwości i rezerw tkwiących we własności państwowej, które powinny uruchomić mechanizmy rynkowe.(fragment tekstu)
EN
The paper discusses the influence of marketization of the economy on the content and realization of state ownership and the economic and legal shape of a state enterprise. The author formulates the following conclusions. 1. The ownership relationships define only the general frames of the economy's functioning, and they do not determine any specific organizational solutions. 2. The state property does not contradict the market economy. In the modern market economy we observe a process of separating the ownership of the production means from their management. 3. In the state sector this process takes a form of economic distinguishment of economic subjects from the state property in a twofold manner: a commercial company or an enterprise run in a special form. 4. An advantage of the former is its simplicity, clear character and flexibility of organizational and legal solutions. In the case of the latter, it is extremely difficult to regulate the ownership relations in a proper way. 5. These regulations should be based on the traditional legal institutions and should aim at such a direction where the economic and legal shape of a state enterprise should not depart from the shape of other market participants. 6. These conditions fulfilled a tendency to monopolize the production and the market in the state sector should not be greater than in the others. 7. When all the sectors are equally treated, no need arises to protect the state property in any special way.(original abstract)
XX
Trwające w naszym kraju próby reformowania gospodarki w kierunku pełnego usamodzielnienia organizacyjnego i finansowego podmiotów występujących w obrocie od kilku lat ostro stawiają problem uprawnień jednostek państwowych do posiadanego majątku. Przestała to być tylko kwestia teoretyczna, jak ją traktowano przed laty, lecz praktyczna potrzeba wyraźnego stwierdzenia pozycji majątkowej tych jednostek wobec swoich kontrahentów oraz wobec Państwa. Brak jasności w tym względzie stanowił przez całe lata powód niepewności jednostek państwowych co do własnych uprawnień względem majątku, a zwłaszcza co do rzeczywistej możliwości dysponowania nim na rzecz kontrahentów w obrocie. Na obecnym rynku kontrahentami tymi są także niepaństwowe jednostki uspołecznione, w tym spółki oraz osoby fizyczne. Zbywając tak im podmiotom majątek nieruchomy i ruchomy ma się świadomość wyzbywania własności państwowej (według terminologii kodeksu cywilnego), która staje się albo własnością spółdzielczą, albo własnością organizacji społecznej czy też osób fizycznych. Nie ma wówczas wątpliwości, że przedmiotem transakcji jest własność ogólnonarodowa, choć zbywający nie zastanawiał się dotąd specjalnie nad tym (bo nie musiał), czy był właścicielem tego majątku czy tylko nim zarządzał. To, że nie bardzo był pewien swej sytuacji i że miało to dla niego jakieś znaczenie, przejawiało się, a i nadal przejawia, w obawie co do tego, czy w ogóle mógł zbyć i czy temu właśnie nabywcy. Podmiot, który jest właścicielem, z reguły się nad tym nie zastanawia. Interesuje go ekonomiczna strona transakcji, a zatem pytanie, czy przedsięwzięcie się mu opłaca. Jeżeli jednak przychodzi do nabycia majątku przez jednostkę państwową, wówczas postawione na wstępie pytanie objawia się z całą ostrością. Co właściwie jest nabywane i na czyją rzecz? Czy nabywca uzyskuje własność w imieniu państw a (społeczeństwa, narodu), czy tylko odblask własności przy należnej państwu? Wreszcie, jest i kolejna sytuacja - nabycia (zbycia) majątku między państwowym i jednostkami organizacyjnymi. Co przenoszą, własność czy tylko posiadanie? Jak wiemy, uchylony od 1 II 1989 r., art. 535 § 2 k.c. stanowił odnośnie do sprzedaży, że w tak im wypadku sprzedawca nie zobowiązywał się przenosić własności rzeczy na kupującego, lecz tylko rzecz wydać i "pozostawić do jego wyłącznej dyspozycji". Czy uchylenie tego przepisu, a także zmiana art. 128 k.c. uzasadniają stwierdzenie o przeniesieniu własności należącej do państwowych osób prawnych stron umowy sprzedaży? (fragment tekstu)
EN
In the course of the economic reform the autonomy of state enterprises and other state corporations calls for new solutions of the rights of those subjects to the possessed property. Consequently it is the matter of interpretation of the principle of unity of national property, determined by the Constitution and the Civil Code. Untill the 1st of F ebruary 1989 especially doubtful was Art. 128 of the Civil Code. According to th at regulation the national property, also called state property, belonged indivisibly to the state, and the corporations in their own name exercised the rights of national property to that part of the property which was under their management. A discussion on the principle of unity of national property and the character of rights of legal persons to national property was developed already in 1960s, generating a number of views later completed by new conceptions based on the legislation of the economic reform, in particular the Act on Public Enterprises and the Act on Self-government of the Staff of Public Enterprises, of 1981. The opinion that state corporations have no right to any property belongs to the past. The most common were the compromising conceptions admitting the property to the state, and various rights like management, competence or public usufruct to the state legal persons. Also the distinction of property in constitutional sense and in civil law sense w as a compromise. Against the background of the economic reform legislation the idea of a right of property type or simply property right began to gain popularity. Basing upon the in vestigations of the discussed problem, published lately mostly in the Franch, German and Soviet literature, and upon the arguments raised in the discussion on the Polish law, the author supports the idea that all the property belonging to the state is national property. In the law of property nation and in civil law relations state legal persons have their own property right to all subjects possessed by these persons. The Civil Code has changed by the law of January 31, 1989 (Dz.U. 1989, no 3, it. 11). According to the amendment of art. 128. C.C. national property belongs to the Treasure of State or to another state legal person. It is property right, exclusive, including an authorization of usufruct and disposition of property in favour of contracting parties. Irrespective of the kind of contracting parties (cooperative, commercial company, natural person, another state corporation) the object of transaction is the property right appropriated according to the general regulation of the Civil Code. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest teoretyczna i empiryczna analiza nowego, ważnego fenomenu współczesnej gospodarki w skali globalnej, tj. wzrostu zakresu oraz znaczenia przedsiębiorstw państwowych. Szczególną uwagę poświęcono roli przedsiębiorstw państwowych w polskiej gospodarce rozpatrywanej na tle tendencji ogólnoświatowych. Autorzy omawiają najpierw problemy metodologiczne związane z wyodrębnieniem i definiowaniem przedsiębiorstw państwowych wskazując, że kryterium własności, tradycyjnie stosowane do wyodrębniania przedsiębiorstw państwowych, powinno być obecnie uzupełnione lub zastąpione przez kryterium rzeczywistej kontroli nad funkcjonowaniem i rozwojem danego przedsiębiorstwa. Następnie przedstawiają i analizują dane liczbowe oraz wskaźniki ilustrujące miejsce przedsiębiorstw państwowych w gospodarce światowej i w Polsce. Potem omawiają trzy czynniki wpływające na wzrost zakresu i znaczenia przedsiębiorstw państwowych we współczesnych gospodarkach: ewolucję układu sił w gospodarce globalnej, wzrost znaczenia zasobów energetycznych oraz zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwami państwowymi wpływające na ich efektywność. W zakończeniu przeprowadzona jest dyskusja nad wnioskami wynikającymi z dokonanej analizy. Artykuł zamykają wnioski z przeprowadzonej analizy. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is a theoretical and empirical examination of the new major phenomenon of the contemporary global economy: a rise in the scope and importance of state enterprises. Special attention was given to the role of state enterprises in the Polish economy, considered against a background of world economy. The authors discuss first the methodological problems related to the definition and identification of state enterprises. They point at the fact that the property criterion traditionally used to identify state enterprises should be supplemented or replaced by the criterion of factual control over enterprise's functioning and development. Then the authors present and analyse numerical data and indicators which illustrate the place of state enterprises in the world economy and in Poland's economy. Next, they point at the three factors underlying the rising share and significance of state enterprises in the contemporary economies: changes in the relative strength of major powers within the global economy, a rising importance of energy resources, and changes in the management system of state enterprises affecting their efficiency. The paper is closed with the conclusions drawn from the analysis. (original abstract)
XX
Artykuł przedstawia rozważania Adama Smitha wokół kategorii własności, zwracające uwagę na źródła jej powstania, rolę państwa w zabezpieczeniu własności, stosunek do monopoli oraz związek z interesem osobistym. W efekcie swoich analiz uznał własność prywatną za bardziej racjonalną niż państwowa. Własność prywatna powiązana z interesem osobistym była motorem postępu i rozwoju gospodarczego. Krytykował powstanie monopoli i ich politykę uniemożliwiającą konkurencję(abstrakt oryginalny)
EN
This article presents considerations about Adam Smith's ownership categories, drawing attention to the source of its creation, the role of state in securing a property, the ratio of the monopolies and the relationship of personal interests. As a result of his analyses he considered private property to be more rational than the state one. Private property associated with personal interest was the driving force of progress and economic development. He criticized the creation of monopolies and their policy of preventing competition(original abstract)
XX
Własność jest jedną z podstawowych kategorii ekonomicznych. Jednakże pojęcie to występuje w wielu naukach społecznych. Można ją analizować w wymiarze prawnym, socjologicznym, politycznym oraz ekonomicznym. Istnienie własności i różnych jej rodzajów determinuje kształt systemu politycznego, społecznego czy też prawnego specyficznego dla danego państwa. Kategoria ta warunkuje powstawanie politycznych i prawnych instytucji zabezpieczających wolność. Forma własności decyduje także o charakterze systemu gospodarczego. Celem tej części opracowania jest wyjaśnienie i omówienie pojęcia własności, jej rodzajów, pokazanie różnorodności poglądów na temat tej kategorii ekonomicznej występujących w literaturze przedmiotu oraz omówienie roli, jaką własność odgrywa w determinowaniu współczesnego wzrostu i rozwoju gospodarczego. Specjalną uwagę zwrócono również na zagadnienia związane z ochroną własności, traktując je jako źródło wzrostu i rozwoju gospodarczego. (fragment tekstu)
7
Content available remote Własność państwowa w gospodarce drugiej rzeczypospolitej
75%
XX
Artykuł dotyczy własności państwowej w Drugiej Rzeczypospolitej oraz stanowiska ekonomistów wobec tej kwestii. Sektor państwowy w okresie międzywojennym się rozrastał. Wynikało to nie tylko z celowej polityki rządu (np. z procesu polonizacji wielkich przedsiębiorstw działających na szkodę państwa polskiego), ale również z sytuacji gospodarczej kraju i ogólnoświatowych tendencji. Jednak zarówno przedstawiciele myśli akademickiej, jak i rzecznicy sfer przemysłowych krytycznie odnosili się do aktywnej działalności państwa w gospodarce(abstrakt oryginalny)
EN
This article is about state ownership in the Second Republic of Poland and the position of economists in this matter. State sector developed during the interwar period. This was a result of not only a deliberate government policy (for example the process of large companies polonization which operated to the detriment of the Polish state) but also the economic situation of the state and global trends. The representatives of academic thought as well as industrial class spokesmen criticized active state intervention in the economy(original abstract)
8
Content available remote Przedsiębiorstwa państwowe we współczesnej gospodarce - problemy definicyjne
75%
XX
Celem niniejszego artykułu jest dokonanie przeglądu problemów pojawiających się przy definiowaniu współczesnych przedsiębiorstw państwowych oraz zaproponowanie potencjalnych metod ich rozwiązywania. Problematyczne zagadnienia wynikają z trzech kwestii: ze zróżnicowanego nazewnictwa, z powodu niejasnej granicy między "prywatnym" a "państwowym" oraz z braku wyraźnej granicy między "przedsiębiorstwami państwowymi" a innymi państwowymi podmiotami gospodarczymi. Całkowite rozwiązanie problemów definicyjnych nie jest możliwe, jednak już sama ich świadomość w procesie konstruowania metodologii badań oraz przy interpretacji ich wyników powinna przyczynić się do uniknięcia błędów i niejasności. Autor proponuje zdefiniowanie przedsiębiorstwa państwowego jako podmiotu gospodarczego, wobec którego zasadnicza część kontroli korporacyjnej jest wypełniana przez organy państwa i który znaczną część przychodów uzyskuje ze sprzedaży dóbr i usług na rynku. Niemniej inne podejścia, w tym oparte na kryterium własnościowym, są uzasadnione w określonych przypadkach. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to review various problems with defining stateowned enterprises (SOEs) and to propose possible solutions. Problematic issues arise from three aspects: heterogeneous terminology, unclear distinction between "state" and "private" and the unclear distinction between SOEs and other state economic entities. A complete solution to these problems is not possible, however taking them into account would vastly improve methodologies of studies and the interpretation of results. The author proposes the following definition of the SOE: it is the economic entity that is controlled by the state and that generates the bulk of its revenue from selling goods and services on the market. However, other approaches, including one based on the ownership criterion, are justified in certain cases. (author's abstract)
9
Content available remote Własność korporacyjna: prywatna czy publiczna
75%
XX
Celem opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie, jaką formą własności jest własność akcyjna: prywatną czy publiczną. Cele funkcjonowania, związek właścicieli z zarządzaniem, wpływ na otoczenie, skutki podejmowania błędnych decyzji dla gospodarki w przypadku dużej spółki akcyjnej są inne niż dla klasycznego przedsiębiorstwa prywatnego, a w niektórych obszarach bliższe są przedsiębiorstwu państwowemu. Zdaniem autora powoduje to konieczność traktowania akcyjnej formy własności jako odrębnego, specyficznego rodzaju własności, innego niż państwowa i prywatna.(abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the study is an attempt to answer to the question, what form of ownership is the joint-stock form of ownership: private or state. The purposes of functioning, the connection between owners and managers, the impact on the business environment, the results of making wrong decisions for the economy are different for a big corporation than for a classic privately held enterprise. In the author's opinion it is necessary to treat the joint-stock form of ownership as separate, specific kind of ownership, neither state nor private.(original abstract)
10
75%
XX
W artykule przedstawiono zmiany w strukturze własnościowej lasów w województwie wielkopolskim w latach 2001-2016 oraz wyjaśniono przyczyny tych zmian. Badaniami objęto główne formy własnościowe występujące w lasach: własność państwową, gmin oraz prywatną - własność osób fizycznych, spółdzielni, kościołów, wspólnot gruntowych oraz spółek prawa handlowego. Analizę przeprowadzono w ujęciu gmin. Badania wykazały, że dominującą rolę w wielkopolskim leśnictwie spełniają lasy państwowe, które w 2016 r. stanowiły 89% powierzchni leśnej województwa. Jednak w porównaniu z 2001 r. ich udział zmalał o 1% na rzecz wzrostu udziału lasów prywatnych (z 9,3% w 2001 r. do 10,3% w 2016 r.) i gminnych (z 0,7% do 0,8%). (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents changes in the ownership structure of forests in Wielkopolska voivodeship in the years 2001-2016 and offers an explanation of their causes. The research embraced the chief forms of forest ownership: the property of the state, communes and private entities - natural persons, cooperatives, churches, land communities, and commercial companies. The analysis was conducted by commune. The research showed that the dominant role in Wielkopolska forestry was played by state-owned forests, which accounted for 89% of the voivodeship's forests area in 2016. It was found that the dynamics of changes in the ownership of the examined forests resources varied over the study period. Some of them changed only slightly, while others showed a regression or a dynamic increase. Thus, when comparing the 2016 ownership structure of forests with that of 2001, there was a decrease in the proportion of state-owned forests (by 1%), but an increase in that of private ones (from 9.3% in 2001 to 10.3% in 2016) and those owned by communes (from 0.7% to 0.8%). (original abstract)
11
Content available Własność korporacyjna: prywatna czy publiczna?
75%
PL
Celem opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie, jaką formą własności jest własność akcyjna: prywatną czy publiczną. Cele funkcjonowania, związek właścicieli z zarządzaniem, wpływ na otoczenie, skutki podejmowania błędnych decyzji dla gospodarki w przypadku dużej spółki akcyjnej są inne niż dla klasycznego przedsiębiorstwa prywatnego, a w niektórych obszarach bliższe są przedsiębiorstwu państwowemu. Zdaniem autora powoduje to konieczność traktowania akcyjnej formy własności jako odrębnego, specyficznego rodzaju własności, innego niż państwowa i prywatna.
EN
The main aim of the study is an attempt to answer to the question, what form of ownership is the joint-stock form of ownership: private or state. The purposes of functioning, the connection between owners and managers, the impact on the business environment, the results of making wrong decisions for the economy are different for a big corporation than for a classic privately held enterprise. In the author’s opinion it is necessary to treat the joint-stock form of ownership as separate, specific kind of ownership, neither state nor private.
12
Content available remote Nacjonalizacja na Węgrzech w kontekście międzynarodowym
75%
XX
Po roku 2008 sektor publiczny w wielu krajach powiększył się przede wszystkim, choć nie wyłącznie, w wyniku dokapitalizowania banków. Niniejszy artykuł stanowi próbę przedstawienia zakrojonej na szeroką skalę nacjonalizacji na Węgrzech na tle europejskiego trendu. Zdaniem autorki, mimo wielu podobieństw odnośnie do sektorów, metod czy deklarowanych celów, przemiany własnościowe są w tym szczególnym przypadku nieodłączną częścią systemowej polityki rządu, dążącej do wzmocnienia roli państwa, centralizacji procesów decyzyjnych oraz redystrybucji bogactwa.(abstrakt oryginalny)
EN
Public ownership has expanded in many countries since 2008, mainly but not exclusively by means of bank recapitalizations. The paper compares the large scale Hungarian nationalizations with this European trend. It argues that despite many similar elements regarding sectors, methods and even governmental objectives in general, ownership changes in this particular case are integral parts of a comprehensive governmental policy, aimed at expanding the role of the state, centralizing decision-making and redistributing wealth.(original abstract)
13
Content available remote The Public Sector of MixedEconomy in the Modern World
75%
EN
The article examines the processes of rapid development of economic systems of a new type, including mixed economy, shows competitive institutions of the mixed economy, and illustrates the significance of the public sector for the development of the national economy. (orignal abstract)
14
Content available remote Demokratyzacja własności państwowej rozwojową szansą polskiej gospodarki
75%
XX
Praktyczna konieczność zapobieżenia chaosowi i dezintegracji w substancji ekonomicznej i społecznej kraju, wraz z odgrywającymi zasadniczą rolę w motywowaniu względami moralnymi, unaoczniły w latach osiemdziesiątych bezsporną pilność zdemokratyzowania upaństwowionej gospodarki, czyli - innymi słowy - jej komercjalizacji lub prywatyzacji, połączonej z uzależnieniem reprodukcji podmiotowych praw do własności od rezultatów rynkowej konkurencji, a nie arbitralnej woli biurokracji partyjnopaństwowej. Sprywatyzowanie dominującej części majątku państwowego determinuje szansę odtworzenia w kraju klasy średnich i małych właścicieli kapitału, zainteresowanych nie życiem z łaski i na koszt państwa, lecz ekonomiczną wolnością i przedsiębiorczością, trwale zabezpieczoną przed woluntaryzmem politycznych ingerencji oraz tyranią ludowych zgromadzeń, przyzwoleń i uchwał.(fragment tekstu)
EN
Denationalization of the collectivized economy is now perceived as the main premise for the political stabilization, awakening the real processes, building the market of capital and labour, economizing the attitudes of the government, enterprises and households, activization of competition and enterprise and leading the country out of the civilizational collapse. The first part analyses the essence, virtues and faults of different forms of democratizing (denationalizing) the ownership of the production means, at the same time speaking for the need to have them maximally privatized. The second part discusses the desirable conditions, phases, principles and the expected consequences of the reform of ownership viewed in this way.(original abstract)
EN
The paper presents data extracted from the Notarial Deeds concluded in Poland in 2004, with categorisation of properties. The author discusses property markets in 16 PolishRegions, taking into account the subdivision of property deals into the following types of transactions: market and non-market transactions, land transactions, deals by natural persons, legal entities, the State Treasury, and communes. The author also distinguishes groups of transactions based on their intensity and value. Market operations in 2004 were considered. (original abstract)
XX
Omówione problemy po części wyróżniono przez arbitralny wybór autorów. Dlatego nie wszystkie punkty polityki właścicielskiej zostały jednakowo omówione. Pominięto na przykład część dotyczącą wyzbywania się własności, jako szeroko znaną (denacjonalizacja) i, jak dotąd, najbardziej utożsamianą z polityką właścicielską. (fragment tekstu)
XX
Ogólny podział wód w Polsce uregulowany jest przez ustawę Prawo wodne, zgodnie z którą wody dzielimy na powierzchniowe płynące oraz powierzchniowe stojące. Podział ten jest bardzo istotny, ponieważ bezpośrednio oddziałuje na prawo własności. Zgodnie z prawem wodnym wody płynące oraz grunty pod nimi stanowią bezpośrednią własność państwową, dlatego tak istotne jest poprawne ustalenie linii brzegowej. Na potrzeby pracy przeprowadzono analizę zgodności przebiegu granic ujawnionych w operacie ewidencji gruntów i budynków z rzeczywistym ich przebiegiem w terenie na przykładzie gminy wiejskiej Smyków. Wykonując analizę, zauważono na mapie ewidencyjnej liczne przykłady błędnie oznaczonych użytków, stwierdzono również bardzo wiele przypadków błędnie wykazanej granicy cieku. Na podstawie przeprowadzonej analizy oszacowano zgodność danych katastralnych dotyczących wód płynących na poziomie 25%, a w przypadku rowów - na około 40%. W niniejszym artykule jego autorka pragnie zwrócić uwagę na potrzebę poprawnego wykazania granicy cieku w operacie ewidencji gruntów i budynków wskazując bezpośrednio przykłady jej błędnego określenia na przykładzie gminy Smyków(abstrakt oryginalny)
EN
General division of waters in Poland is regulated in the Water Law. Waters division is very essential, as it has direct impact on ownership. Boundary of watercourse disclosed in the register of land and buildings is border of the property, determines of the rights of ownership, that is why it is important to determine this properly. During work on this article author analysed compliance of the course of the boundaries presented in documents with their actual existence in Smyków community. Many of the usable lands were incorrectly marked. There have been found many examples of changing the coast line. The compliance of cadastre datas in extent of ground water was estimated at the level of 25% and in case of the ditches/drainage ditches 40%. In this article the author wishes to draw att ention to the need of correct demonstration of watercourse boundary shown in the register of land and buildings, pointing directly examples of its erroneous determination on the example of Smyków.(original abstract)
18
Content available remote Bezpieczeństwo energetyczne a własność państwowa
75%
XX
Problematyka własności państwowej podejmowana jest w literaturze już od czasów A. Smitha. Brakuje jednak artykułów łączących własność państwową i kwestie bezpieczeństwa energetycznego. Bezpieczeństwo energetyczne oraz własność państwowa, to tematy niezwykle istotne, gdyż przedsiębiorstwa państwowe stanowią znaczącą część gospodarek krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4), a bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z najważniejszych współczesnych problemów i stanowi wyzwanie dla wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Celem artykułu jest przedstawienie struktury własnościowej spółek energetycznych V4 oraz wskazanie na korelację bezpieczeństwa energetycznego z własnością państwową. Do realizacji celu przyjętego w artykule wykorzystano krytyczną analizę literatury oraz analizę porównawczą. Na początku autor przedstawił pojęcie bezpieczeństwa energetycznego oraz najważniejsze zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa energetycznego. Następnie autor wyjaśnił, dlaczego państwo może skutecznie zapobiegać i przeciwdziałać wyzwaniom, zagrożeniom oraz wskazał działania państwa, które mają na celu zapewnienie stabilnego funkcjonowania systemu energetycznego. Na końcu został zaprezentowany wynik przeprowadzonych badań struktury własnościowej spółek energetycznych w krajach V4. Otrzymane rezultaty wykazały, że własność państwowa dominuje w spółkach energetycznych V4.(abstrakt oryginalny)
EN
The issue of state property has been taken up in literature since the times of Adam Smith. There is a shortage of articles combining state property and energy security issues. The issues of energy security and state property are extremely important topics, since state enterprises constitute a significant part of the economies of the Visegrad Group countries (V4), and energy security is one of the most important contemporary problems and a challenge for all Central and Eastern European countries. The aim of the article is to present the ownership structure of V4 energy companies and to indicate the connection of energy security issues with state-owned property. The critical analysis of literature and comparative analysis were used to achieve the goal adopted in the article. At the beginning, the author presented the concept of energy security and the most important threats and challenges for energy security. Then, the author explained why the state can effectively prevent and counteract challenges, threats and pointed out the actions of the state, which are aimed at ensuring the stable functioning of the energy system. At the end, the results of conducted research on the ownership structure of energy companies in the Visegrad Group countries were presented. The obtained results showed that state ownership dominates in energy companies V4. Keywords: energy security, state ownership, the Visegrad Group, threats to energy security, challenges for energy security, energy companies.(original abstract)
EN
Since the late 1920s, the legislator has been trying to indicate the place of animals in the legal system. Due to their psychophysical features, they can be classified neither as things nor as persons. Determination of the place of animals in the legal system was extremely important due to the need to grant them legal protection in order to combat inhumane treatment. Today, the term "animal" is regulated in the Animal Protection Act, which clearly states that an animal is not a thing. However, in matters not regulated in the said act, laws applicable to things apply. Such subjectivity of animals is opposed by the understanding of game under the Hunting Law. What is more, this is not the only significant difference in the understanding of these related terms based on analysis of the two legal instruments. Humaneness viewed through the prism of the two pieces of legislation seems to be contradictory - the above-mentioned acts present different understanding thereof as well as different implementation by law. The cited acts were analysed in terms of literal, purposive, logical, and functional interpretation. Research into the issues in question was carried out with the use of dogmatic-legal, theoretical-legal, historical-legal, and sociological methods. This publication indicates the problem of ambiguity of the term "animal" based on the Hunting Law. Its aim is an in-depth analysis of the legal aspects of humane protection of animals, as well as an a contrario presentation of hunting practices. The research work carried out has suggested both inconsistencies as to identical terms in the above-mentioned acts, and a clear problem with regard to respecting and implementing the norms that stem from the provisions of the Hunting Law. Such results lead to a justified concern about the topicality of the legal solutions presented in the said act, while approval of this position should result in a conclusion that there is a need to amend the Hunting Law. (original abstract)
20
Content available remote Skarb Państwa w roli właściciela przedsiębiorstw
75%
XX
Skarb Państwa w imieniu państwa pełni funkcję właściciela spółek pozostających w jego władaniu. Jest on właścicielem ułomnym, który nie potrafi lub nie jest w stanie wyartykułować własnych interesów, co przejawia się w braku jasno sformułowanych założeń polityki właścicielskiej. W konsekwencji prowadzi to do braku skuteczności działania organów nadzorczych, sprawujących w imieniu właściciela nadzór nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa. Celem referatu była ocena roli Skarbu Państwa jako właściciela przedsiębiorstw. Przedstawiono uprawnienia oraz podstawy prawne działania Skarbu Państwa jako właściciela, a także zestawienie spółek pozostających we władaniu Skarbu Państwa. Badanie miało charakter eksploracyjny. Opracowanie zostało oparte na wtórnych źródłach informacji. Przeanalizowano literaturę ekonomiczną z zakresu przemian własnościowych w Polsce, publikacje Ministerstwa Skarbu Państwa, raporty i opracowania Głównego Urzędu Statystycznego oraz akty prawne(abstrakt oryginalny)
EN
The Treasury, on behalf of the State, acts as the owner of companies being under its control. It is a disabled owner who cannot or is not able to articulate its own interests, which manifests itself in the absence of a clearly formulated ownership policy guidelines. Consequently, this situation leads to a lack of effectiveness of supervisory authorities activities, supervising, on behalf of the owner, the companies with the shares of the Treasury.The aim of the study was to identify the role of the Treasury as the owner of companies. It presents the powers and the legal framework of the State Treasury as the owner and also the list of companies held in the hands of the Treasury. The study is of an exploratory character. The study is based on secondary sources of information. The analysed material included the economic literature in the field of ownership transformation in Poland, the Ministry of Treasury publications, reports and studies of the Central Statistical Office and legal acts(original abstract)
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.