Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 140

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Siedlce
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Ocena jakości wody wymaga określenia wartości wszystkich wskaźników fizycznych, chemicznych i biologicznych. W artykule przedstawiono ocenę jakości wody przeznaczonej do picia w powiecie siedleckim sporządzoną na podstawie danych uzyskanych z Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach z lat 2005-2007. Wodę do badań pobierano z 10 wodociągów w powiecie siedleckim. W 2005 r. tylko w jednym wodociągu - w Stoku Lackim - woda odpowiadała obowiązującym w Polsce normom jakości wody pitnej. W 2006 r. nie zostały przekroczone żadne normy w 4 punktach pomiarowych, a w 2007 r. w 2 punktach. W analizowanych latach z parametrów fizycznych najczęściej przekraczana była mętność i barwa, natomiast z chemicznych: żelazo i mangan. Wskaźniki biologiczne przekraczające dopuszczalną normę to: liczba bakterii E. coli lub grupy coli typ kałowy (3 razy), bakterie grupy coli (2 razy) i ogólna liczba bakterii w 37°C (1 raz). Odczyn, zapach, smak, twardość i azotyny to parametry, które nie przekraczały obowiązujących norm w żadnym z analizowanych wodociągów. Najlepszą jakość wody zanotowano na wodociągu Stok Lacki.
EN
The quality assessment of water requires determination of all physical, chemical and biological indices values. The article presents the quality assessment of drinking water in the Siedlce Poviat, elaborated on the basis of data obtained from the State Sanitary and Epidemiological Station in Siedlce for the years 2005-2007. The water for analysis was collected from 10 water supply pipelines in the Siedlce Poviat. In 2005 only in one pipeline - in Stok Lacki - the water fulfilled the requirements of the drinking water quality norms binding in Poland. In 2006, norms were not exceeded in 4 measurements points, and in 2007 - in 2 points. For the analysed years, the most often exceeded physical parameters were turbidity and hue, and chemical parameters: iron and manganese. Biological indices exceeding the allowed limit were: number of E.coli bacteria or faecal-type coli group (3 times), coli group bacteria (2 times) and total number of bacteria in 37°C (1 time). PH, smell, taste, hardness and nitrites are among parameters the norms of which were not exceeded in any of the analysed pipelines. The best quality of water was registered in Stok Lacki waterworks.
2
Content available Archiwum Diecezjalne w Siedlcach
75%
EN
-
EN
The objective of the work was to describe the thermal and snow conditions in the winter period in the Siedlce area. The average daily air temperatures were used in addition to numbers of days with a snow cover of at least 1 cm for the years 2000–2016 obtained from the Meteorological Station in Siedlce. Dates of the beginning and end of the winter season were determined. The average temperature of the winter season was determined in addition to the degree of winter severity, according to Oskin. The average, minimum and maximum values of parameters were calculated. The probability of an occurrence of individual types of winter severity was determined. Next, principal component analysis and cluster analysis were applied, the latter to the group years in terms of the days with a given type of weather in winter. It was found that – on average – the thermal winter began on 5 December and ended on 6th March. The winter was found to have lasted for 66 days. From year to year, there was observed an increase in the average number of days with mild weather. The greatest decline was found for the days with the weather typical of slightly severe and moderately severe winter. The last study years had the highest average number of days with weather typical of mild, slightly severe and moderately severe winter, and the lowest number of the days with weather typical of severe, very severe, unusually severe and extremely severe winter.
PL
Badania nad stanem sanitarnym powietrza w Siedlcach przeprowadzono w roku 1998. Aby zobrazować ten stan wykreślono mapę lichenoindykacyjną dla tego miasta. Wykorzystano do tego celu gatunki porostów rosnące na korze drzew przydrożnych i leśnych, charakterystyczne dla odpowiednich stopni skali biologicznej. Na terenie Siedlec wyróżniono 4 strefy wegetacji porostów, a wśród nich dwa fragmenty pustyni porostowej. Występuje ona w centrum miasta oraz w okolicach zakładów przemysłowych. Największy obszar zajmuje strefa II, która odpowiada 2. i 3. stopniowi skali biologicznej. Korę drzew zasiedlają tu jedynie pospolite w skali kraju porosty skorupkowate, jak: Lecanora conizaeoides, Scoliciosporum chlorococcum, Buellia punctata. Niewielki teren zajmuje strefa najczystsza w Siedlcach (IV). Charakteryzują ją epifity porostowe należące do 5. stopnia skali biologicznej, np.: Hypogymnia physodes, Parmelia sulcata, Evernia prunastri, Physcia stellaris, Melanelia acetabulum itp. Występuje ona jedynie w lesie Sekuła w południowej części miasta.
EN
Field investigations of the lichens in Siedlce and surroundings were carried out in 1998. Collected data were used to analysis of the lichen species and comparison with the grades of Hawksworth and Rose biological scale. The biological scale was adapted to flora of Poland (Kiszka). As a result of analysis, four lichen-indication zones were separated. Zone I covers the habitats of very strongly degraded bio-ecological conditions in response to urban - industrial emissions (lichen desert) in the city centre and near industrial plants. Zone II covers the habitats with a strong degradation of bio-ecological conditions in response to urban - industrial emissions (the bark of trees occupied by common lichens only: Lecanora conizaeoides, Scoliciosporum chlorococcum, Amandinea punctata). Zone III includes the habitats affected by polluted air coming from degraded areas. Zone IV covers quite small, less polluted areas (the Sekuła forest only) with the lichens such as Hypogymnia physodes, Parmelia sulcata, Evernia prunastn, Physcia stellaris, Melanelia acetabulum.
6
Content available Wieś Siedlce w Ziemi Łukowskiej
71%
EN
Although it has been a settlement since the ninth century, the sources regarding Siedlce before it was granted the town charter are few. The town was situated at the northern edge of the Łuków district, which was a part of the Kingdom of Po-land. . The first houses were (found?) on the grounds of the present day palace and the town hospital. The first mention of Siedlce in the written records comes from 1441, when Wojciech of Michów from the Rawicz family exchanged his property with that of his relative Elżbieta, wife of Jan from Oleksów. He gave her half of Siedlce as well as half of Golice, Wola Siedlecka and Wola Golicka in the Łuków district and received in return half of Rudno and half of Składów in the Lublin district. . Elżbieta was in all probability the grandmother of Daniel Gniewosz Siedlecki, the owner of Siedlce at the turn of 16th century. In the early 16th century, Daniel Gniewosz's properties, and subsequently his son's, Stanisław Gniewosz’s, properties, flourished. In addition to Siedlce, they owned between ten and twenty other villages and ironworks by the Muchawka and Liwiec rivers. In 1532, a parish was established and a church under the name of the Blessed Virgin Mary and Stanislaus of Szczepanów, the bishop and martyr, was erected. Another success of Stanisław Siedlecki was the granting of the town charter by Sigismund I the Old in 1547 on the basis of which a e town, named Nowa Siedlcza, was established a little further west from the village.
EN
Siedlce district offi ce of public safety in lats in to 1944-1945. It take possession by staff of jewish origin 20%. They occupied positions of chiefs or they were employed in character of scout of section, who dealt with liquidation of independence underground. There was one of employee offi cer to from murders dating PUBP Hersz Blumsztejn, who has been employed as scout in section IV. By poles from hands rid nazi, now they have stood in one range with communist for battle with independence underground. There was among they Hersz Blumsztejn, surname is mentioned which who as responsible officer for quota in crime of killing without judicial sentence by local apparatus of safety in Siedlce, at least in night from 12 on 13 april 1945 16 persons. Then henry has been rescheduled as chief of section after loud crime to for service in structures of communist apparatuses of safeties for Kielce for on bottom Silesia II Siedlce Hersz Blumsztejn Oława. It worked in structures of apparatuses of safeties for january 1946 Hersz Blumsztejn.
PL
Tekst skupia się na próbie wymiarowania biurokracji uniwersyteckiej na przykładzie Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Jest to podstawą do zaproponowania strategii zmniejszenia biurokracji oraz identyfikacji czynników, które mogą przyczynić się do jej wzrostu. Metody badawcze obejmują analizę literatury, obserwację i badania ankietowe.
9
71%
PL
Strategia jest wszechstronnym planem rozwoju danego mikroregionu, który przedstawiastrategiczne cele rozwoju, wytycza szczegółowe kierunki działania oraz określa podział środkówfinansowych niezbędnych do realizacji przyjętych zadań. Każda jednostka samorządowa zmierza dopełnego rozwoju gospodarczego zarządzanego przez siebie terenu. Opracowanie strategii pozwalana wykorzystanie posiadanych zasobów w jak największym stopniu.Słowa kluczowe: , ,
10
Content available Gatunki rodzaju Taraxacum miasta Siedlce
71%
EN
The list of 38 Taraxacum species noted in Siedlce city is presented in the paper. Occurrence frequency and state of endangerment of particular taxa are also given.
PL
W ostatnich dniach września Elektrim Megadex wygrał przetarg na budowę Zakładu Utylizacji Odpadów (ZUO) w Woli Suchożebrskiej k. Siedlec. Przetarg oparty był na projekcie budowlanym opracowanym przez Elektrim Megadex SA. W ciągu 30 miesięcy ma tam zostać wybudowany i uruchomiony zakład utylizacji, który pracować będzie w oparciu o technologię tzw. suchej fermentacji odpadów. Dostawcą francuskiej technologii VALORGA, stanowiącej serce zakładu, będzie niemiecka firma Babcock Borsing Power Environment (Steinmüller Rompf Wassertechnik GmbH&Co.).
EN
Assosiate Professor Jerzy Prochorow was born and brought up in Siedlce. He connected his scientific thesis with the Institute of Physics of Polish Academy of Science, where he obtained the degree of PhD and PhD with habilitation, later the academic title – Professor of Physical Science. He worked as a director of Institute of Physics (PAS), the chairman of Scientific Council (IF PAS). He was also a member of Scientific Council IF PAS for a long time. He received scientific awards for his work and activity.
13
Content available remote Siedlecka Temida i jej „klienci” w relacjach międzywojennej prasy
71%
EN
Among the many publications on the judiciary and the law may indicate little, in which it was subject matter of the social dimension of law. It leaves out the question of the role of sociological and psychological factors that affect the atmosphere of the courtroom, and the perception of the court – sovereign power by coming to him for justice. Pay attention to the topic of creating these factors by the media, whose voice grew in the interwar period louder and louder. Press releases from the courtroom appear quite often in the pages of the local press in Siedlce, aroused particular interest to readers. They were in fact a direct message from the “theater of life”, showed the true story of a man whose guilt had settled usually triple the jury. The accused was against the prosecutor, and sometimes also in the audience, who entered the trial as a real theater, with a ticket in hand. In the lobby we could hear comments on the matter, judge, prosecutor, defender, and above all, the accused and his family. A deep interest in Siedlce court case list is the fact that people often gathered here waiting for the outcome of late. Press information function in addition to meet the educational role. Journalists quickly noticed widely read topics on the right. For this reason, they uploaded more and more articles that explain the essence of the laws and regulations, knowledge of which they considered necessary in everyday life. Press releases related to the crimes committed. Vivid description of the event were acting on the imagination, which had warned the victim and deter potential criminals by showing them the consequences of breaking the law. Please ensure you fully appreciate the role of the press in shaping public opinion on the law, the drafting and enforcement.
EN
On 21 November 2014 the Conference of PhD and students of the Institute of History and International Relations UPH took place in Siedlce. The conference was organized very well and 21 students and doctorals attended to it. Participants presented the results of their historical research. Hopefully, the conference will be held next academic year.
17
71%
EN
The last day of Nazi German occupation of Siedlce started a new chapter in the life of the local community. Being destroyed in 75 percent, the town was far from its former status of an important regional centre of administration and education. As a result of military actions many buildings and schools were burned or destroyed. The local power plant and waterworks were damaged. The scale of damages and nonfunctioning of , numerous, basic town facilities made the living situation of local citizens very complicated and hard to resolve. By describing the extent of damages, the tries to show the conditions in which the local community had to live and how difficult it was to recover after the military actions during the Second World War, including the battle of 1944. The violent political changes, which occurred after the Red Army’s appearance, formed the background to rebuilding of the town and social recovery. Despite the propaganda and brutal political struggle, the imposed local government was considered „foreign” by the majority of citizens. Having sketched the grim post-war situation of Siedlce’s residents, the author analyzes the causes of anxieties and later hostile attitude of the local society towards the new administration built on the principles set by Polish Committee of National Liberation, whose operations changed the social landscape for the worse.
18
71%
EN
The unpreserved design of the ‘The Princess Ogińska Gate’ in Siedlce is discussed. Founded by Michał Fryderyk Czartoryski in 1773-76, it was a town gate while also serving as the belfry of St Stanislaus Parish Church. The Author traces certain analogies between its composition and the ancient gate from Spello (a locality in the Umbria region) whose drawing was included in Book III of Sebastian Serlio’s treatise. Pointing to certain similarities, the Author demonstrates that the design was most likely executed by Szymon Bogumił Zug.
20
Content available Dobra Ziemskie Narodowe Wiszniów i ich zarządcy
71%
EN
National Good Earth or landed estates existing in the period of the Polish Kingdom, included the in sites of former crown lands. These numerous estates were owned by of the National Treasure. I discussed estate in Wiszniowie (Wiśniew in the present) located in the district Siedlce, is an example of national properities. Property in the Wiśniew is an example the nineteenth-century, a Polish village is located under Russian partition. Grange was their central location (house) inhabited mostly by the owner or lessee. Grange was center of administration and representative. The owners of these goods was the Treasury of the Kingdom but nevertheless they were repeatedly put a lease of or even included in the donation. This article is primarily a response to a question about which ones the village belonged in the nineteenth century to the property and who, when and to what extent o managed to land estates in Wiszniów. We also brings the people associated with these assets, and provides information about legal ways to acquire such assets owned lease or as a donation. The land reform of the countryside in the Polish Kingdom, the beginning of a long-term possession of the property by the Tsarist officers from the lineage of Maniukin. Their reign lasted time until the end of First World War.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.