Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 52

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Marketing wirusowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
XX
Skutecznie i tanio każdą praktycznie markę mogą wypromować sami klienci. Przedstawiono kilka dobrych marketingowych pomysłów kreowania wizerunku, które, niczym wirus, rozprzestrzeniają się pomiędzy potencjalnymi nabywcami (e-mailing, gry flashowe, konkurs, wartościowe prezenty) oraz warunki sukcesu.
2
Content available remote Marketing wirusowy a sposób postrzegania marki
80%
XX
O możliwościach wykorzystywania marki jako skutecznego narzędzia konkurowania przesądza siła marki. K.L. Keller określa ją jako efekty marketingowe, które mogą być przypisane bezpośrednio marce - co oznacza, że nie pojawiłyby się one, gdyby produkt nie był nią właśnie oznaczony1. Siła marki zależna jest od siły i natury skojarzeń z nią związanych. Siła wpływa na świadomość marki, zaś całość skojarzeń związanych z marką tworzy jej wizerunek. Wpływ na ich powstawanie wywiera nie tylko firma, lecz również kultura, oczekiwania społeczne, działania konkurencji czy opinie innych osób. To właśnie na skutek oddziaływania tych czynników całość skojarzeń, jakie firma stara się wytworzyć lub utrzymać na temat swej marki (tożsamość marki)2, nie zawsze jest zgodny z całością skojarzeń zapisanych w umysłach konsumentów (wizerunkiem marki). Na wizerunek marki wpływ mają także osobiste i nieosobiste doświadczenia, marketing szeptany, nieoficjalne informacje o marce czy uprzedzenia związane z marką, firmą, krajem pochodzenia, osobą, wydarzeniem lub miejscem. Właśnie na skutek oddziaływania tych elementów tak trudne staje się zapewnienie zgodności pomiędzy wizerunkiem a tożsamością marki. (fragment tekstu)
EN
The article deals with the problem of influence of viral marketing activities on brand perception. On the basis of a literature analysis, the author tries to answer the question what could be a positive and the negative influence effect of viral marketing on brand image. The results shows, that although viral marketing actions could bring a lot of positive results to the way brand is perceived, it's also related with some threats. Basic problems in this matter are the lack of control, finding a suitable for the brand image viral marketing message and reducing possible distractive impact of negative opinions.(original abstract)
3
Content available remote Viral Marketing as an Innovative Form of Marketing Communication
80%
EN
Viral marketing is considered to be part of internet marketing. A virus as an information carrier spreads among people and gradually "infects" subsequent internet users1. The paper mainly aims at indicating contemporary forms and applications of viral marketing on the internet. The paper is based on secondary reports concerning the spread of viral information as well as the author's experiment conducted on Facebook relating to the viral message.(original abstract)
XX
Marketing wirusowy to strategia promocyjna mająca na celu zachęcić klientów do przesyłania innym klientom informacji marketingowej tym samym okazję do lawinowego rozprzestrzeniania się i oddziaływania komunikatu. Przedstawiono motywy skłaniające ludzi do przekazywania informacji marketingowej.
XX
Przedmiotem niniejszego artykułu badawczego jest przedstawienie wpływu internetu na sposoby i miejsca poszukiwania informacji zakupowych przez konsumentów. Punktem wyjścia jest pogląd, że dzisiejszy klient zmienił sposób poszukiwania informacji, w szczególności w aspekcie swoich zachowań zakupowych, poprzez fundamentalną transformację procesu poszukiwania i kupowania produktów pod wpływem nowych mediów. Głównym celem opracowania jest zwrócenie uwagi na istotę nowoczesnych technik komunikacji online oraz empiryczna weryfikacja założenia, że konsumenci stają się źródłem informacji o produktach i usługach firm dla innych podmiotów rynkowych. Podstawę źródłową stanowi analiza literatury przedmiotu oraz analiza wyników badań własnych zrealizowanych metodą CAWI na próbie N = 340. Interaktywność jest kluczową cechą internetu - pozwala ona firmom na komunikację w nowy sposób za pomocą "miejsc" poszukiwania informacji w internecie przez konsumentów. W trakcie planowania i realizacji zakupu 46% badanych konsumentów poszukuje informacji w internecie. Za najmniej wiarygodne źródło informacji respondenci uznali sklepy internetowe. Zastosowanie technik komunikacji on-line, kanałami mediów cyfrowych, jak marketing w wyszukiwarkach internetowych czy w mediach społecznościowych, w świetle przeprowadzonej analizy powinno być istotnym elementem szerszej strategii firm. Artykuł może stanowić podstawę do podjęcia aktywnych działań związanych z dostosowaniem strategii marketingowej firm do poszukiwania nowych metod pozyskiwania i utrzymywania klientów oraz zdobywania wiedzy o ich zachowaniach na bazie nowych mediów. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of this research paper is to present impact of the internet on the ways and "places" of search for buying information by consumers. Today's customer has changed the way of searching for information, in particular in the aspect of consumer buying behavior through the fundamental transformation the process of searching and buying products influenced by new media. This article is mainly concerned with the problem of relevance modern communication techniques and to empirically verify the assumption that consumers become a source of information about companies' products and services for other market players. Analysis basis on the results of literature review and empirical studies results based on the CAWI method with N = 340 respondents. Interactivity is a key attribute of the Internet - allows companies to communicate in a new way, using the source of information "places" in the Internet by consumers. During planning and buying process 46% of consumers are looking for information on the internet. Internet shops are recognized as least credible source of information. Application of online communication techniques by digital media channels, like search engine marketing or social media, seems to an important element of a company strategy. In conclusion this article can stay a base to companies activities related to adapting their marketing strategy to search for new methods of acquiring and maintaining customers and acquiring knowledge about their behavior base on new media. (original abstract)
6
Content available remote Marketing wirusowy w promocji miejsc i produktów turystycznych
60%
XX
Celem niniejszego artykułu jest zdefiniowanie pojęcia marketingu wirusowego, przedstawienie jego założeń, przykładów i zalet oraz siły przekazu. Opisano zasady tworzenia przekazu, wskazując przykłady kampanii wirusowych. Dalszą cześć pracy poświęcono analizie efektywności promocji na podstawie badań przedstawionych w raporcie TOP PROMOCJI polskich miast, powiatów i regionów 2013, zrealizowanym przez Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc. W raporcie przedstawiony został ranking najbardziej efektywnych, w relacji nakładów do efektów, narzędzi promocji miejsc oraz najbardziej efektywne narzędzia promocji miejsc według doświadczenia respondentów. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this scientific article is to define the concept of viral marketing, to present its objectives, examples, advantages and to show strength of transmission. Article describes the rules for creating media, showing examples of viral campaigns. A further part of the research work concerns the analysis of the effectiveness of promotion on the basis of studies presented in the report "TOP PROMOTION Polish cities, counties and regions 2013 ', published by the Best Place - European Place Marketing Institute. The report presents the ranking of the most effective, in relation of expenditures to the effects, tools of promotion and the most effective tools of promotion according to experiences of the respondents. (original abstract)
XX
Celem publikacji jest przedstawienie uwarunkowań i korzyści wynikających z zastosowania marketingu wirusowego ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji w Internecie. Artykuł składa się z trzech części, gdzie przedstawiona została istota marketingu wirusowego, opis wirusa popularyzowania w Internecie oraz przyczyny rozprzestrzeniania się informacji wirusowo.
EN
The goal of this article is to present conditions and advantages of using virus marketing. Special attention paid to communication in the Internet. The article consist of three parts, where presents issue of virus marketing, description of popularization process in the Internet and results of spread virus information.(MP)
8
Content available remote Viral Marketing - the Case of Turkey
60%
EN
The purpose of this paper is to present and analyze successful viral marketing campaigns of Turkish advertisements in the form of a case study to determine which factors seem to play the most important role in terms of viral marketing message perception in Turkey. As a country in which the increasing role of digital media and the internet is beginning to dominate interpersonal communication, the use of viral approach in marketing is also growing. The examples of most viral videos in Turkey from the previous years confirm that the most important factor which determines the success of a viral message is its content, which should be at the same time attention-catching and entertaining. Nevertheless, the seeding strategy is the factor which accelerates the success of viral messages. (original abstract)
XX
Nowa rzeczywistość gospodarcza powoduje, że marketerzy mogą i powinni wykorzystać internet jako istotny kanał informacyjno-komunikacyjny i sprzedażowy. Celem artykułu było przybliżenie wirusowej komunikacji marketingowej na rzecz marki w sieci, w ujęciu teoretycznym i empirycznym. Metodyka badawcza objęła studia literaturowe, analizę wtórnych źródeł informacji, w tym zasobów internetowych, studia przypadków kampanii wirusowych dla wybranych marek oraz badania pierwotne z wykorzystaniem ankiety internetowej. Przeprowadzone badania potwierdziły atrakcyjność, skuteczność i wzrastającą rolę wirusowych kampanii komunikacyjnych wokół marek w internecie. Przynoszą one różnorodne korzyści, takie jak: budowanie społeczności marki, generowanie ruchu w sieci, efekt publicity, kreowanie pozytywnych doświadczeń interesariuszy, wzrost satysfakcji czy zacieśnianie relacji uczestnik-marka, a także wymierne wyniki sprzedażowe.(abstrakt autora)
EN
In the current new economic reality, the marketing experts can and should use internet as the powerful information and communication, as well as sales channel. The article aims at providing an overview of viral marketing communication related to the brand in the internet, from the theoretical and empirical perspective. The research methodology covered literature studies, secondary research, including internet resources, case studies of viral campaigns for selected brands, and primary research by means of an online survey. Results of conducted research prove the attractiveness, effectiveness, and growing role of viral communication campaigns associated with various brands on the internet. They produce various benefits, such as creation of brand community, generating activity on-line, publicity effect, creating positive experience for stakeholders, enhanced satisfaction and closer participant-brand relationship, as well as measurable sales results.(author's abstract)
XX
Marketing wirusowy jest strategią promocyjną mającą na celu zachęcić klientów do przesyłania innym klientom informacji marketingowej, tym samym stwarzając okazję do lawinowego rozprzestrzeniania się i oddziaływania komunikatu. Przedstawiono metody i techniki wykorzystywane w marketingu wirusowym poprzez Internet. Zwrócono uwagę na motywy, jakie skłaniają użytkowników do przekazywania informacji komercyjnej znajomemu.
XX
Od czego zależy sukces marketingu wirusowego. Decydujące znaczenie mają dwie rzeczy - pomysł oraz przemyślana strategia działań. Warto pamiętać, że nie każdy produkt i nie w każdym momencie cyklu życia nadaje się do wypromowania za pomoc marketingu wirusowego.
XX
Marketing wirusowy stwarza szanse, ale i zagrożenia. Jego największa zaleta, czyli włączenie odbiorcy w proces konstruowania i rozpowszechniania komunikatu może obrócić się na niekorzyść firmy.
14
Content available remote Marketing wirusowy w internecie
60%
XX
Niniejszy artykuł opisuje zjawisko marketingu wirusowego w Internecie. Opisane zostały jego formy oraz kanały przekazu z uwzględnieniem mechanizmów stojących za samoczynnym rozpowszechnianiem się komunikatu reklamowego. Autor porusza również kwestię przygotowania virala jak i pomiaru efektów jego rozprzestrzenienia się. Artykuł wzbogaca studium przypadku kilku wybranych kampanii wirusowych w Internecie.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents the aspects of viral marketing in the Internet. Forms of virals and self-propagation have been discussed. Author also presents the background of viral preparation and methods of results measurement.(original abstract)
15
Content available remote Marketing wirusowy w przedsiębiorstwach usługowych
60%
XX
Celem niniejszego opracowania jest opisanie możliwości wykorzystania marketingu wirusowego przez przedsiębiorstwa usługowe na podstawie wybranych przykładów dotychczas przeprowadzonych kampanii marketingu wirusowego. W artykule z wykorzystaniem metody opisu i analizy źródeł przedstawiono specyficzny rodzaj marketingu szeptanego online - marketing wirusowy - oraz sposoby jego wykorzystania. Zaprezentowano również model pozwalający na zaplanowanie efektywnej kampanii marketingu wirusowego oraz opisano z jego wykorzystaniem dwa przykłady udanych kampanii prowadzonych przez przedsiębiorstwa usługowe i jeden przykład negatywny. Marketing wirusowy jest interesującym narzędziem z punktu widzenia przedsiębiorstw usługowych (wykorzystywanym już od co najmniej dekady), ponieważ udana kampania potrafi zaangażować i zainteresować nadawcą duże rzesze internautów.(abstrakt oryginalny)
EN
The goal of this paper is to describe how service-providing enterprises could make use of viral marketing, based on select examples of past viral marketing campaigns. The paper uses descriptive method and source analysis to present a specific type of word of mouth on-line - viral marketing - and its applications. A model of designing an efficient viral marketing campaign is presented as well, along with two positive applications in advertising services and one negative one. Viral marketing is an interesting tool for enterprises - and used for at least a decade now - especially that a successful campaign can involve and cause interest of large groups of Internet users.(original abstract)
XX
W artykule opisano akcję charytatywną „Nakarm psa z Szerlokiem". Serwis Szerlok.pl zobowiązał się nakarmić zwierzęta z wybranego schroniska w zamian za określoną liczbę kliknięć użytkowników. Akcja dokarmiania psów była elementem strategii budowania wizerunku serwisu jako miejsca, w którym można pomóc, a także narzędziem promocji serwisu na zasadzie wirusowej.
17
Content available remote Reklama w świecie nowych technologii - przegląd wybranych zagadnień
51%
XX
Głównym celem niniejszego artykułu jest prezentacja wybranych zagadnień dotyczących reklamy w kontekście nowych technologii, a zwłaszcza w odniesieniu do takich jej typów, jak prankvertising i reklama interaktywna, rozumiana zarówno jako interactive advertising, jak i Interactive Digital Signage. Przedstawiona analiza zmierza do identyfikacji związku pomiędzy dzisiejszą technologią a możliwością zaangażowania konsumenta w proces reklamowy. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of this article is to present selected issues concerning advertising in the context of new technology, considered especially in reference to: Interactive Digital Signage, interactive advertising and prankvertising. Present analysis trying to identify a connection between technology today and the consumer commitment in advertising process. (original abstract)
XX
Artykuł dotyczy akcji Maraton Pisania Listów organizowanej przez Amnesty Intenational. Po raz pierwszy w Polsce organizacja pozarządowa wykorzystała do kampanii społecznej najnowocześniejsze środki marketingowe, takie jak marketing szeptany i społecznościowy. Maraton to coroczna akcja społeczna organizowana przez Amnesty International, która polega na odręcznym pisaniu listów (przez 24 godziny) w obronie ofiar udokumentowanych przypadków naruszeń praw człowieka. Listy Amnesty są skuteczne - także te adresowane do najbardziej zamkniętych i krwawych reżimów. Poprawa sytuacji osób, w obronie których pisane są listy, notowana jest w co trzecim przypadku. Także takie kraje, jak Chiny czy Iran, przy dużym nacisku ulegają.
XX
Niestandardowe akcje oparte na mechanice flash mobów najczęściej budzą sympatię i cieszą się sporym zainteresowaniem, chociaż pojawiają się też głosy sprzeciwu, nie każdy bowiem zgadza się na takie wykorzystanie idei spontanicznego wydarzenia. (...) Coraz częściej jednak flash moby są pozbawione elementu absurdu, humoru, stając się okazją do zgromadzenia ludzi, których łączy ta sama idea. Takie wydarzenia nigdy nie staną się znane na szerszą skalę, nie podbiją serc internautów - zbyt poważne, nachalnie promocyjne eventy nie mają viralowego potencjału. O tym warto pamiętać. (fragment tekstu)
XX
Marketing wirusowy jest dynamicznie rozwijającą się gałęzią promocji, której znaczenie i skala oddziaływania na konsumentów będzie rosło wraz ze wzrostem znaczenia Internetu w życiu przedstawicieli danego społeczeństwa. Szczególnym aspektem wewnątrz tej metody promocji jest zjawisko generowania treści przez samych konsumentów, które dzięki serwisom o charakterze UGC mogą w łatwy sposób osiągać efekt wirusowy. Pomimo nieoficjalności takich treści ich znaczenie marketingowe dla danej marki może być istotne, zatem analiza tego zjawiska może przynieść znaczący wkład w zrozumienie skali oddziaływania techniki marketingu wirusowego jako całości. Celem artykułu jest analiza wpływu czynników przyczepności oficjalnych przekazów promocyjnych na wywoływanie trendów naśladownictwa, w szczególności w nieoficjalnej twórczości zwykłych konsumentów. Dla zobrazowania analizy teoretycznej została przeprowadzona porównawcza analiza praktyczna kampanii wizerunkowych zrealizowanych przez firmę Apple Inc. (fragment tekstu)
EN
Paper treats about a contents generated by consumers that were inspired by official commercials what can be seen as a variant of viral marketing. The efficiency of generating that kind of content was analysed according to the rules of stickines of ideas on the basis of advertising campaigns of Apple Computer Inc. (original abstract)
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.