Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 59

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  motywy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Unia Europejska jest głównym beneficjentem, a także inwestorem kapitału zagranicznego na świecie. Corocznie przedsiębiorcy z całego świata lokują w krajach członkowskich około 35% strumienia globalnych inwestycji. Celem artykułu jest omówienie motywów, jakimi kierowali się przedsiębiorcy dokonujących bezpośrednich inwestycji zagranicznych na terenie Unii Europejskiej. W pierwszej części artykułu Autorka dokonuje przeglądu polskiej i światowej literatury w zakresie teorii omawiających problematykę wyboru miejsca lokalizacji swojej działalności przez przedsiębiorców przez pryzmat motywów i czynników, jakimi kierują się w swoich decyzjach. W drugiej części opracowania przestawione zostało zjawisko napływu BIZ do państw członkowskich w latach 2005 i 2011, a także wskazano liderów w odbiorze tej formy kapitału. Część trzecia to syntetyczne zestawienie wyników badań ankietowych przeprowadzonych przez Autorkę w 2006 i 2012 roku, których celem było określenie bodźców, jakimi kierowali się przedsiębiorcy w swoich decyzjach o ekspansji na rynki unijne. Na ich podstawie wyciągnięte zostały wnioski, w których nacisk Autorka postawiła na określenie motywów istotnych i mniej istotnych przy tego typu działaniach, a także ich zmienność w ostatnim pięcioleciu.
Turyzm
|
2016
|
tom 26
|
nr 1
63-72
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę polskich turystów uprawiających skituring. Poszukiwano odpowiedzi na pytania: kto, jak i dlaczego uprawia tę formę turystyki? Jakie doświadczenie mają badani turyści, czy mają świadomość jej niebezpieczeństwa, czy są przygotowani teoretycznie i praktycznie do zagrożenia lawinowego. Porównano cechy społeczne i zachowania turystyczno-rekreacyjne badanych turystów z badaniami przeprowadzonymi przez GUS wśród Polaków w 2012 r.
PL
Wprowadzenie. Recepcja sztuki walki, w tym karate, przez osoby trenujące nie była wcześniej badana przez większą grupę badaczy. W ogóle nie było dotąd takich badań na reprezentacji narodowej Polskiego Związku Karate Tradycyjnego, wykorzystujących metodologię jakościową. HTSW (humanistyczna teoria sztuk walki) i antropologia sztuk walki tworzą ramy naukowe dla tego badania. Problemy badawcze. Sformułowano następujący problem: na czym polega recepcja karate i stosunek do karate u członków polskiej kadry seniorów w karate, a zwłaszcza kadry trenerskiej? Następnie ustalono zestaw pięciu pytań badawczych:1) Jakie są powody zainteresowania sztukami walki i karate, a także okoliczności rozpoczęcia regularnego treningu? 2) Jakie zmiany w karate i w twojej własnej osobowości są postrzegane w funkcji czasu?3) W jaki sposób ludzie postrzegają filozofię, zasady i wartości karate?4) Co dla respondentów jest najważniejszą wartością w życiu? 5) Jaki jest wpływ karate na młodych karateka?Materiał i metoda. W pierwszej fazie badania wykorzystano analizę zawartości literatury i obszerną analizę dyskursu z interdyscyplinarną analizą porównawczą podjętą na ten temat, a także metodę dedukcyjną. Źródłem są tutaj publikacje tematyczne – literatura. Główną metodą badań empirycznych jest tu jakościowa analiza wypowiedzi członków polskiej kadry seniorów w „tradycyjnym karate”. Narzędziem był kwestionariusz wywiadu bezpośredniego pogłębionego Cynarskiego (2006). Ponadto wykorzystano kwestionariusz pomocniczy A. W czterech przypadkach (osoby posiadające stopień 3–4 dan) użyto metody sądów eksperckich / sędziów kompetentnych. Materiałem badań są wypowiedzi przedstawicieli reprezentacji narodowej Polskiego Związku Karate Tradycyjnego 2016, kategorii wiekowej seniorów (21+) w liczbie N = 20. Wyniki i wnioski. Film sztuki walki, pewna moda, chęć uczenia się samoobrony, ciekawość karate, chęć poprawy sprawności były częstymi motywami podejmowania długoletnich studiówkarate przez ekspertów. Wśród pozostałych respondentów najczęściej wymienianym powodem był przypadek. Dla fachowców fascynacja fizycznymi i technicznymi aspektami karate zanika z powodu pogłębienia motywacji, postrzegania aspektów duchowych, kulturowych i lepszego zrozumienia znaczenia sztuk walki. Inne „czarne pasy” widzą zmiany społecznego postrzegania karate, które stało się bardziej popularne, ale mniej tajemnicze. Wszyscy respondenci oceniają pozytywnie wpływ uprawiania karate na zmiany w sobie i w życiu. Respondenci podkreślają zasady etyczne i pozytywny wpływ edukacyjny karate. Dla wielu karate jest pasją, ale najważniejszą wartością w życiu jest – w większości przypadków – rodzina.
EN
Background. Reception of martial arts, including karate, by persons training has not been previously investigated by growing group of researchers. It was not far at all such research in karate national team of the Polish Traditional Karate Association, using a qualitative methodology. The HTMA (Humanistic Theory of Martial Arts) and the anthropology of martial arts co-create the scientific framework for this study. Problem. The formulated scientific problem was: What is the reception karate and attitude toward by members of the Polish karate senior squad, and especially the coaching staff? Subsequently, the scope of testing a series of five research questions: 1) What are the reasons for interest in martial arts and karate, and the circumstances of start regular training? 2) What changes in karate and in your own personality are perceived as a function of time?3) How do people perceive the philosophy, principles and values of karate?4) What are for respondents the most important values in life?5) What is the impact karate on young karateka? Material and Method. In the first phase of the study we used content analysis of literature and an extensive analysis of the discourse with interdisciplinary comparative analysis undertaken for the topic and the problem, as well as the deductive method. The source here are thematic publications - literature. The main method of empirical research here is qualitative analysis of expression the Polish senior squad members in "traditional karate". The tool was a direct depth questionnaire by Cynarski [2]. In addition, the auxiliary questionnaire A was used. In four cases (3–4 dan degree holders) the court expert / competent judges method was used. Material of research are the statements of representatives of the national team of the Polish Traditional Karate Association 2016, age category seniors (21+) in the number N = 20. Results and Conclusions. Videos/films of martial arts, and a certain fashion, willingness to learn self-defence, karate curiosity, the desire to improve efficiency were frequent motifs undertake long-term studies karate by the experts. Among the remaining respondents most often mentioned was the case. For experts, the fascination with the physical and technical aspects of karate subsides with time-depth motivation of perceiving aspects of spiritual, cultural, with a better understanding of the meaning of martial arts. The other “black belts” see the changes in the social perception of karate, which has become more popular, but less mysterious. All respondents positively assess the impact of practicing karate on the changes in yourself and in your life. Respondents emphasize ethical principles and the positive educational impact of karate. For many, karate is a passion, but the most important value in their lives is – in most cases – the family.
PL
Airsoft gun (ASG) jest wierną repliką broni palnych, a także grą zespołową opartą na rekonstrukcji działań wojennych i polegającą na walce takimi replikami broni. Celem opracowania jest określenie uwarunkowań zaangażowania w plenerowe gry rekreacyjne typu airsoft. Główny problem badawczy stanowi pytanie: co decyduje o poziomie zaangażowania graczy w airsoft? Sformułowano hipotezę badawczą, która brzmi: istotnym motywem uczestnictwa i zaangażowania w gry airsoft jest chęć występowania w roli berserka. W wyniku przeprowadzonych badań sondażowych na próbie 100 graczy ASG stwierdzono, że poziom ich zaangażowania w airsoft jest stosunkowo wysoki, a dla większości z nich jest ona najważniejszą formą aktywności rekreacyjnej. Gracze najczęściej uczestniczą w indywidualnie organizowanych grach na małą skalę, a na miejsca spotkań wybierają miejsca mało uczęszczane i ruiny budynków. Głównymi motywami graczy są: chęć przebywania z przyjaciółmi, ucieczka od codzienności oraz potrzeba doznania mocnych przeżyć. Wyniki badań zmusiły autorów do odrzucenia hipotezy o istotnym znaczeniu roli berserka: motywy związane z poczuciem bliskości śmierci uzyskały najniższą rangę oraz nie wykazały związku z zaangażowaniem w airsoft.
PL
Wstęp. Celem naszych badań była analiza porównawcza dotycząca aktywności fizycznej w czasie wolnym i motywów jej podejmowania przez studentów trenujących i nietrenujących. Materiał i metody. Badaniami objęto studentów dwóch bialskich uczelni – Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej i Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filii w Białej Podlaskiej. Ogółem przebadano 130 osób: 65 sportowców i 65 nieuprawiających sportu wyczynowo. Wyniki. Na podstawie analizy wyników badań można wywnioskować, iż wyczynowe uprawianie sportu różnicuje opinie badanych dotyczące spędzania czasu wolnego oraz ich uczestnictwo w zajęciach sportowo-rekreacyjnych. Wnioski. Studenci uprawiający sport wyczynowo większą uwagę przywiązują do rekreacji ruchowej i są dwukrotnie bardziej aktywni fizycznie w czasie wolnym od studentów, którzy sportu nie uprawiają. Motywami różnicującymi podejmowanie aktywności fizycznej przez badanych są: kształtowanie charakteru, zdobycie nowych umiejętności, względy towarzyskie, kariera sportowa oraz poprawa zdrowia – wymienia większość sportowców. Studenci uprawiający sport wyczynowo dostrzegają znacznie więcej korzyści zdrowotnych, jakie daje regularna aktywność fizyczna.
EN
Introduction. The purpose of our research was a comparative analysis of physical activity in free time and the motives of its performance in students doing sports professionally and those who do not. Material and methods. The study involved students from two Polish higher education institutions - Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska and Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, Faculty of Physical Education and Sport in Biała Podlaska. In total, 130 people were tested: 65 athletes and 65 non-professional athletes. Results. On the basis of the analysis of the results of the research, it can be concluded that being involved in performing sport professionally affects respondents’ opinions concerning leisure time and their participation in sports and leisure activities. Conclusions. Students who do sports are more attentive to physical recreation and are twice as physically active during leisure time than those who do not practice sports. The motives which affect the respondents’ physical activity include character formation, acquisition of new skills, social skills, sports career and health improvement. Professional athletes understand the health benefits of regular physical activity.
EN
Background. It has been observed that people have more leisure time than before and they willingly spend it actively, frequently taking part in kayaking events. The aim of the paper is to describe motivations for participation in mountain kayaking tourism. Material and methods. The diagnostic survey method including a questionnaire comprising 22 questions was used. Results and conclusions. The obtained results showed that the type of employment played essential role in taking decisions, while education and gender were of minor importance. Taking the mind off daily duties and tasks at work, discovering and admiring new places, as well as relaxing in nature were the most common reasons for taking up kayaking tourism. In turn, the need for being alone and desire to break stereotypes and just feel free were the least significant motives.
EN
Friends with Benefits relationship is defined as a relation between friends who engage in sexual activity on repeated occasions, without any romantic commitment. The aim of this article is focused on the most commonly investigated aspects of Friends with Benefits relationships, such as: prevalence, motives, and characteristics of the relation participants. The current research explores differences regarding ways in which men and women make friends with benefits (FWB) relationships. Individuals currently involved in FWB relationships (134 persons: 65 men, 69 women) were subjected to online examinations. The results indicate both similarities and differences as sex was a more common motivation for men to begin such relationships, whereas emotional and sexual motives were more common among women. These relationships are considered as a novelty among human relationships, especially in the area of Polish research, and they require a further exploration.
PL
Związek Friends with Benefits (FWB) (w dosłownym tłumaczeniu „przyjaciele z korzyścią/bonusem”) to relacja, w której przyjaciele utrzymują ze sobą powtarzalne kontakty seksualne, wykluczająca jednak romantyczne zaangażowanie. Badania skupiły się na wybranych aspektach związków Friends with Benefits, należą do nich: rozpowszechnienie omawianych związków, motywy, oczekiwania i charakterystyka ich uczestników. Badania miały na celu określić różnice w sposobie, w jaki mężczyźni i kobiety nawiązują „przyjaźń z bonusem”. W tym celu przeprowadzono za pośrednictwem Internetu badania wśród osób zaangażowanych obecnie w relacje FWB (łącznie 134 osoby, w tym 65 mężczyzn i 65 kobiet). Wyniki wskazują na wiele podobieństw, ale także różnic, bowiem seks był częściej wymienianym motywem do rozpoczęcia takich relacji przez mężczyzn, podczas gdy motywy emocjonalne i seksualne w równym stopniu motywowały kobiety. Związki te postrzegane są jako nowość w dziedzinie relacji międzyludzkich, a w szczególności w obszarze polskich badań, i wymagają dalszej eksploracji.
12
Content available Wartości górskiej aktywności turystycznej
63%
EN
The impact of mountain ecosystems on the modern man can appear as a source of satis­faction, self-expression and self-realization. A heterogeneity of tourism activity character (i.e. form and content) is desirable because it is a result of individual values, needs and tourism motives. As needs result form a particular system of values, active physical behaviour may be a response to the realization of the values. The lifestyle of an individual is shaped by these values and around them. The awareness and internalization of values allow to discover opportunities unknown before and stimulate activity in a certain direction. The theoretical basis of this paper is the classification and systematization of values introduced by Max Scheler. The following types of values are included: aesthetic, cognitive, vital, utilitarian, hedo­nistic, recreational, social. Max Scheler’s idea is complemented by Maslow’s hierarchy of needs. The aim of the work is to identify the specific nature of mountain tourism in socio-cultural terms and to systematize the accompanying values, on the basis of literature and the authors’ own experience.
EN
The SPE teacher is a part of developmentally appropriate physical education. In other words it is a physical activity that is adapted and modified to be appropriate for the person with a disability. The specialization in Adapted Physical Education in Wroclaw University School of Physical Education was established in 1997. This article reports data drawn from a survey of students’ views about their motivation to work with children with disabilities. The students were recruited from adapted physical education specialization provided by the University. The data were used to constitute six groups of the motives of adapted physical education students. The findings showed that the largest group of female students, more than 30 percent, decided to study adapted physical education because they “want to help others”. The largest groups of male students have chosen the specialization as a way of self-realization, more than 35 percent.
EN
Introduction. In the new reality, young people often spend many hours in front of the monitor, phone, or tablet forgetting or not having time to deepen their motivation to undertake physical activity, which is the basis for the proper functioning of the human body. With the significant increase in the number of hours of remote learning and online working, young people should increase their self-motivation to exercise and choose various types of physical activities to keep their bodies fit and avoid lifestyle diseases, such as obesity, in the future. Aim. To explore differences with regards to the motives for undertaking physical activity among young women and men. Material and method. 629 young people participated in the study. Among them, there were: 312 women and 317 men. A questionnaire designed by the author of the study was used. Results. The most common motive for engaging in physical activity by young people is to stay healthy and fit. The most common reason for young women and men not to take up physical activity is lack of time. One of the rarest motives for becoming active is family traditions (only 3.5% of women; 1.3% of men). This is an interesting result, considering the fact that as many as 86.44% of the surveyed young people who come from families with sports traditions are currently engaged in physical activities. The differences between the study groups concerned such motives as the desire for self-fulfillment (motive more often chosen by women) and to fill up free time (motive dominating in men). In turn, the differences in the factors discouraging young persons to take up physical activity were related to an overloaded program of activities, which was more often mentioned by women.
PL
Wprowadzenie. W warunkach nowej rzeczywistości młode osoby często spędzają wiele godzin przed monitorem, telefonem lub tabletem. Zapominają lub nie mają czasu na podejmowanie aktywności fizycznej, która leży u podstaw prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. W związku ze zwiększoną liczbą godzin nauki zdalnej oraz pracy w formie online młode osoby powinny mieć silniejszą motywację do ćwiczeń fizycznych oraz wybierać różne rodzaje aktywności, aby w przyszłości nie mieć problemów z chorobami cywilizacyjnymi, np. nadwagą, i zachować odpowiednią kondycję ciała. Cel. Poznanie różnic pomiędzy motywami młodych kobiet i młodych mężczyzn do podejmowania aktywności fizycznej. Materiał i metoda. W badaniach uczestniczyło 629 młodych osób. Wśród nich było 312 kobiet i 317 mężczyzn. Wykorzystano kwestionariusz ankiety własnego autorstwa. Wyniki. Najczęstszym motywem do podejmowania aktywności fizycznej przez młode osoby jest chęć uzyskania lepszego zdrowia i lepszej kondycji. Najczęstszą przyczyną niepodejmowania aktywności fizycznej przez młode kobiety i młodych mężczyzn jest brak czasu. Jednym z najrzadszych motywów do podejmowania aktywności były tradycje rodzinne (wskazało je tylko 3,5% kobiet i 1,3% mężczyzn). Jest to interesujący wynik, zwłaszcza że aż 86,44% badanych młodych osób pochodzących z rodzin o tradycjach sportowych obecnie wykonuje aktywność fizyczną. Różnice pomiędzy badanymi grupami dotyczyły takich motywów jak: chęć samorealizacji (motyw częściej wybierany przez kobiety) oraz sposób na wypełnienie wolnego czasu (motyw dominujący u mężczyzn). Natomiast różnice w czynnikach zniechęcających do aktywności fizycznej dotyczyły przeładowanego programu zajęć, na który częściej wskazywały kobiety.
EN
Facebook remains the largest social networking site, with 2.32 billion active monthly users recorded in 2018. Despite still being dominated by individuals classified under Generation Y, with 83 percent of its users being between 18 and 24 years of age, reports suggest that it is losing popularity amongst members of this generation. Generation Y represents an important current and future market segment across a range of industries and Facebook’s continued success, both as a social networking site and a marketing platform for reaching this segment, depends on its marketing management’s ability to retain older members of Generation Y and attract its younger members. As such, this study sought to determine Generation Y students’ motives for using Facebook. Survey questionnaires were used to collect data from a convenience sample of 311 Generation Y students registered at four campuses from three South African universities. The findings infer that Generation Y students’ motives for using Facebook is a six-factor model, which exhibits reliability, construct validity and acceptable model fit. Generation Y students’ most salient motives for using Facebook include managing long-distance relationships, organising events and active photo-related activities. If Facebook is to remain relevant to Generation Y, it needs to revisit its initial purpose, namely to be a social networking site. This entails focusing on facilitating the managing of long-distance relationships, organising of events and active photo-related activities.
PL
Facebook pozostaje największym portalem społecznościowym, z 2.32 miliardem aktywnych użytkowników zarejestrowanych miesięcznie w 2018 r. Mimo, że nadal jest zdominowany przez osoby zaklasyfikowane do Generacji Y, z 83% użytkowników w wieku od 18 do 24 lat, raporty sugerują, że traci popularność wśród członków tego pokolenia. Generacja Y reprezentuje ważny obecny i przyszły segment rynku w wielu gałęziach przemysłu, a ciągły sukces Facebooka, zarówno jako serwisu społecznościowego, jak i platformy marketingowej do osiągnięcia tego segmentu, zależy od zdolności kierownictwa marketingu do zatrzymania starszych członków Generacji Y i przyciągnięcia jego młodszych członków. W związku z tym, celem tego badania było określenie motywów uczniów Generacji Y do korzystania z Facebooka. Kwestionariusze ankiet zostały wykorzystane do zebrania danych z próby 311 studentów pokolenia Y studiujących w czterech kampusach z trzech południowoafrykańskich uniwersytetów. Wyniki wskazują, że motywy uczniów Generacji Y do korzystania z Facebooka są modelem sześcioczynnikowym, który wykazuje wiarygodność, trafność konstrukcji i akceptowalne dopasowanie modelu. Najważniejsze motywy uczniów pokolenia Y do korzystania z Facebooka obejmują zarządzanie relacjami na odległość, organizowanie wydarzeń i aktywne działania związane z fotografią. Jeśli Facebook ma pozostać istotny dla Generacji Y, musi powrócić do pierwotnego celu, jakim jest portal społecznościowy. Obejmuje to skupienie się na ułatwianiu zarządzania relacjami na odległość, organizowaniu wydarzeń i aktywnej działalności związanej z fotografią.
PL
Uprawianie turystyki ma zwykle wydźwięk pozytywny i rzadko kojarzy się z negatywnymi konsekwencjami. Podjęcie tematyki dysfunkcji turystycznych wynika z faktu, że współczesna turystyka coraz bardziej jest narażona na generowanie różnorodnych, negatywnych następstw społecznych. Celem badawczym niniejszej pracy było przedstawienie rodzaju dysfunkcji turystyki oraz międzynarodowych uwarunkowań negatywnych konsekwencji ruchu turystycznego w Krakowie. W empirycznej części dokonano analizy wielkości ruchu turystycznego oraz wskazano najczęstsze motywy przyjazdu turystów do Krakowa. Na podstawie przeprowadzonych badań sondażowych i wywiadów wyodrębniono trzy kategorie postaw mieszkańców wobec destrukcyjnych zachowań turystów.
EN
Leisure and tourism usually have a positive connotation and is rarely associated with negative consequences. Undertaking the subject of tourist dysfunction stems from the fact that contemporary tourism is increasingly prone to generating a variety of negative social consequences. The aim of the research was to show the type of dysfunction and international determinants of the negative consequences of tourist traffic in Krakow. In the empirical part of the paper the analysis of the size of tourist traffic was made through which common motivation of tourists arriving in Krakow was identified. On the basis of surveys and interviews, identified were three categories of attitudes of residents in respect to destructive behaviour of tourists.
PL
W artykule została przedstawiona ogólna struktura osobowościowego i sytuacyjnego tła motywacyjnego sprawców zabójstw homoseksualnych, m.in. na podstawie ustalonych lub hipotetycznych motywów wiodących i ubocznych popełnienia tych czynów, przy czym zastosowano tutaj podział motywów w aspekcie psychologicznym J. K. Gierowskiego. W prowadzonych dotychczas badaniach podział motywów zabójstw jest zróżnicowany w zależności od: metodologicznego podejścia badaczy, przyjętego nazewnictwa i od występującego tła motywacyjnego. Należy więc zaznaczyć, iż wyróżnienie trzech głównych motywów wiodących w wymienionym aspekcie psychologicznym można w zasadzie odnieść do wszystkich dotychczasowych podziałów i kategorii zabójstw, bez szkody dla przyjętej metodologii badań. Jednakże niejednokrotnie wskazanie głównego motywu działania sprawcy może być znacznie utrudnione, nawet w sytuacji gdy pozostawione ślady zdają się na taki motyw wskazywać. Poza tym należy pamiętać o możliwości pozorowania motywu przez sprawcę zabójstwa, czym jest np. podpalenie mieszkania ofiary. Takie wypadki notowano w zabójstwach homoseksualnych, gdzie sprawcy podpalali mieszkania ofiar lub chcieli spowodować wybuch gazu dla zatarcia śladów i upozorowania innego motywu albo nieszczęśliwego wypadku. Z przeprowadzonych badań wynika, iż sprawcy zabójstw homoseksualnych nie stanowią jednolitej grupy, dlatego nie można określić ich typowej sylwetki psychospołecznej. Nie występuje też jedna kategoria motywów popełnienia tych czynów. W ogóle problematyka motywów tego rodzaju zbrodni nie jest dostatecznie opracowana w polskiej literaturze kryminologicznej. Duża grupa sprawców to również młodociani a wiele zabójstw popełnionych należałoby zaliczyć do grupy retorsyjno-odwetowych, podobnie jak w innych kategoriach tych zbrodni. Łącznie można określić, iż na 111 badanych zabójstw homoseksualnych 45 (39 wykrytych i 6 niewykrytych), tj. 40,5% zostało popełnionych z motywów emocjonalnych, gdzie poczucie krzywdy, chęć zemsty i inne zachowania emocjonalno-afektywne były dominujące, zaś wśród zabójstw z motywów racjonalnych 33 (23 wykryte i 10 niewykrytych), tj. 29,7% zostało popełnionych na tle ekonomicznym; 8, tj. 7,2% na tle seksualno-ekonomicznym i 5, tj. 4,5% na tle seksualnym, w tym trzy mordy z lubieżności na małoletnich chłopcach (jeden niewykryty). W sumie 41,4 % zabójstw zostało popełnionych z motywów racjonalnych. Ponadto 20, tj. 18% zabójstw (1 wykryte i 19 niewykrytych) zostało popełnionych z motywów nieustalonych. Wśród wykrytych sprawców zabójstw stwierdzono, że 34 (41,5%) z nich uprawiało prostytucję homoseksualną. Dokonali oni 31 zabójstw homoseksualnych, których ofiarami padły 34 osoby. Przy czym 17 (tj. 50%) sprawców uprawiających prostytucję dokonało 15 zabójstw na tle ekonomicznym (motywy racjonalne). W kategorii motywów racjonalnych nie zanotowano sprawców uprawiających prostytucję, którzy dokonaliby zabójstw na tle seksualno-ekonomicznym lub tylko na tle seksualnym. Jeden ze sprawców uprawiających prostytucję dokonał zabójstwa z motywów nieustalonych. Pozostałych 16 (tj. 47,1 %) sprawców popełniło zabójstwa z motywów emocjonalnych.
EN
The present age is marked by an unsustainable trends not only in the field of production but also in consumption, and concerns all levels of the community. At enterprise level, there is an effort to eliminate these negative trends by the application of several concepts in which environment and security are the essential parts. The paper focuses on environmental management as a significant part of the corporate sustainability concept and reports using of specific environmental tools to promote corporate sustainability. Apart from the tools, the paper also deals with motives that lead enterprises to focus on the environmental protection. The data were obtained through a questionnaire survey among Slovak manufacture enterprises. The focus of the research is transformed into several hypotheses. Several methods of inferential statistics (Interval estimate, Chi-square test, Kruskal-Wallis ANOVA, and Wilcoxon signed-rank test) were used to verify our hypotheses. In hypothesis testing we used .05 level of significance. Based on the descriptive statistics it is evident that 50% of the total number of enterprises (N = 336) use at least one of the environmental management tools. Their using depends on the origin of capital. The results also indicate the individual benefits of focusing on environmental management and underline their importance to the business world.
PL
Matematyka jest uniwersalną dziedziną, dzięki której odbywa się zarówno badanie, jak i odkrywanie otaczającego nas środowiska. Jednocześnie przez matematykę jako dyscyplinę akademicką dąży się do kształtowania logicznego i praktycznego myślenia. Z tej przyczyny dla studentów specjalności pedagogicznych jest to wiedza abstrakcyjna, ograniczona do wiadomości uzyskanych w gimnazjum. Niezbędna jest zatem motywacja i orientacja zawodowa do studiowania matematyki, umożliwiająca zastosowanie zdobytej wiedzy z tej dziedziny i pozyskanych umiejętności matematycznych w działalności praktycznej. W niniejszym artykule przeanalizowano znaczenie pojęcia motywacji, ale także podjęto problematykę motywacji uczniów policealnego technicznego szkolnictwa zawodowego – przyszłych nauczycieli szkół podstawowych w Republice Mołdawii. Jednocześnie określono problematyczne aspekty procesu kształcenia zawodowego przyszłych nauczycieli szkół podstawowych.
EN
Mathematics is the universal compartment through which both the study and the discovery of the surrounding environment take place. At the same time, mathematics is the academic discipline through which the formation of logical and practical thinking is pursued, so for the students of pedagogical specialties this discipline is an abstract science about which students know only what they have learned in gymnasium. Therefore, the motivation and professional orientation for studying mathematics are necessary, allowing in this context the application of mathematical knowledge and skills acquired in practical activities. This article thoroughly analyses the concept of motivation, but also addresses the motivation issue of the students in post-secondary technical vocational education – future primary school teachers in the Republic of Moldova. At the same time, the problematic aspects of the professional training process of future primary school teachers are determined.
PL
Artykuł prezentuje skutki migracji ludności obszarów wiejskich w aspekcie ekonomicznym i społecznym. W opracowaniu, poza zdefiniowaniem zjawiska migracji zewnętrznych na tle współczesnych tendencji społecznych, zaprezentowano zestawienie motywów migracyjnych z uwzględnieniem czynników wypychających (kraj macierzysty) oraz przyciągających (kraj goszczący) w odniesieniu do trzech płaszczyzn: ekonomiczno-demograficznej, politycznej i społeczno-kulturowej. W dalszej kolejności sporo miejsca poświęcono ekonomicznym skutkom przepływu ludności z punktu widzenia funkcjonowania państw dotkniętych masową migracją. W części empirycznej skupiono się na analizie wyników badań przeprowadzonych metodą ankietową na grupie blisko 100 osób podejmujących zagraniczne wyjazdy zarobkowe.
EN
The article presents the outcomes of rural dwellers’ migrations in the economic and social aspect. Apart from defining the phenomenon of external migration against the background of current social trends, also a review of motives for migration including the push factors (home country) and the pull factors (host country) in three aspects: economic-demographic, political and socio-cultural are presented. Furthermore, the economic effects of population flows from the perspective of functioning of the countries affected by mass emigration are discussed extensively. The empirical part of the article is focused on an analysis of results of studies conducted on a group of approximately 100 person involved in economic emigration. Respondents, whose permanent place of residence is South- Eastern part of Poland, have most frequently chosen the USA or Canada as the target country, whereas in Europe they migrated to Ireland, Germany and the United Kingdom. Willingness to improve their material status, the threatening unemployment or continuation of education prevailed among the reasons for migration. These elements were also most frequently indicated as positive outcomes of the decisions, whereas an additional asset of the emigration was an improvement of one’s status in the society or better chances for professional promotion, but also a cognitive motive. On the other hand the respondents pointed to negative results of migration, among which social effects like trauma caused by prolonged separation from the family, loosened family bonds or health injuries, and in the economic aspect the considerable costs incurred by the mobility.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.