Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 121

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  State ecological policy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
XX
W Polsce ekologiczne rolnictwo rozwija się dynamicznie. Zwiększa ono dochody rolników, zachowując środowisko naturalne i dziedzictwo kulturowe. Rolnictwo ekologiczne opiera się na naturalnych metodach uprawy ziemi, które utrzymują jej żyzność i chronią zwierzęta. Największą korzyścią ze stosowania rolnictwa ekologicznego jest ochrona bioróżnorodności. Liczba gospodarstw ekologicznych zwiększyła się blisko dziesięciokrotnie w 2005 roku w porównaniu do 1999. Średnia powierzchnia gospodarstwa ekologicznego wynosiła 23 hektary i jest dużo większa w porównaniu do gospodarstwa tradycyjnego. Powierzchnia pod uprawami ekologicznymi uległa również zwiększeniu w 2005 roku. Zebrane informacje z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi potwierdziły rozwój rolnictwa ekologicznego i wzrost liczby przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem produktów ekologicznych zarówno po, jak i przed akcesją Polski do Unii Europejskiej.(abstrakt oryginalny)
EN
Ecological farming is developing rapidly in Poland. It enhances farm incomes while preserving the natural environment and cultural heritage. Ecological farming is based on natural methods of land cultivation which preserve the fertility of land and protect animals. The most important advantage of ecological farming is the preservation of biodiversity. The number of ecological farms increased in 2005 to almost ten times their 1999 figures. The average ecological farm area has 23 hectares and is much larger in comparison to traditional farms. The total average agricultural land under ecological production in 2005 also increased. The collected data from the Ministry of Agriculture and Rural Development has confirmed the increasing use of ecological agriculture and the number of processing factories using ecological products both before and after Polish integration with the European Union.(original abstract)
XX
Celem opracowania jest analiza potrzeb inwestycyjnych na Łotwie i w Polsce związanych z implementacją acquis communaitatre w zakresie ochrony środowiska. Najpierw dokonano przeglądu oszacowań nakładów inwestycyjnych w dziedzinie ochrony środowiska Polski i Łotwy na tle pozostałych nowych krajów członkowskich, następnie porównano wybrane charakterystyki w zakresie polityki ekologicznej obu państw do 2006 roku oraz zagadnienia dotyczące finansowania ochrony środowiska ze źródeł zagranicznych. (fragment tekstu)
XX
Celem artykułu jest pokazanie ekologicznego wymiaru tych niedoskonałości, zwłaszcza występowania efektów zewnętrznych, oraz krótkie przedstawienie działań państwa, które poprzez politykę ekologiczną i polityki makroekonomiczne może uzupełniać i korygować działania mechanizmu rynkowego w obszarze racjonalnego gospodarowania zasobami przyrodniczymi i ochrony środowiska.(fragment artykułu)
EN
Market economy in action is characterized by many market imperfections that possess economic, social and ecological scope. Their occurrence forces and rationalizes government intervention into market mechanism. The aim of this paper is to show the ecological scope of market imperfections, especially the occurrence of externalities and a brief introduction into government actions that through environmental policy and macroeconomic policies supplement and correct market mechanism in the area of rational governance of ecological assets and environmental protection. The fulfillment of environmental goals is a domain of environmental policy, however its effectiveness depends on respecting ecological aims within basic macroeconomic policies, mainly fiscal policy, trade policy and sector policies - industrial policy, energetic policy, transport policy, agricultural policy etc. (original abstract)
XX
W artykule omówiono zagadnienia związane z koniecznością przeprowadzenia wielu istotnych procesów dostosowawczych do Unii Europejskiej, między innymi w dziedzinie ochrony środowiska. Przedstawiono ekologiczne uwarunkowania modernizacji polskiej gospodarki, gospodarcze bodźce przemian proekologicznych oraz przykłady najważniejszych działań dostosowawczych do wymagań UE.
EN
The paper includes the characteristic of the ecologic conditions of modernization of Polish economy and economic incentives of such a transformation. It also describes the examples of solutions in that area which are introduced by Polish authorities and firms. In conclusion, it is stated that it is necessary both to adjust the law and institutions to European Union requirements and to improve the environment. (original abstract)
XX
Omówiono szczegółowo założenia polityki ekologicznej państwa polskiego sformułowane pod koniec 1990 roku przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
EN
Based on the latest state materials, the article presents the basic problems and goals of Polish ecological policy. It also shows the measures taken in those branches of our economy that are the source of danger to the environment. (original abstract)
XX
Przedstawiona poniżej synteza opracowania pod tym samym tytułem stanowi wprowadzenie do realizowanego tematu "System ekonomicznych instrumentów oddziaływania państwa na gospodarkę w zakresie ochrony środowiska". Poniższe opracowanie ujmuje tylko część problematyki zawartej w pracy, a mianowicie zarysowuje podstawy polityki ochrony środowiska i problemy decyzyjne występujące w tej polityce, tj. formułowanie celów i optymalizację rozwiązań.
XX
Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych (European Association of Environmental and Resource Economits - EAERE) powstało w połowie lat osiemdziesiątych, zaś oficjalną działalność rozpoczęło w 1990 roku. Zasadniczym celem działalności Stowarzyszenia jest podniesienie poziomu badań naukowych, wywieranie wpływu na politykę ekologiczną w poszczególnych krajach oraz sprzyjanie integracji tej polityki w Europie i na świecie. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w sądzie w Siegen (Niemcy) i tam ma swoją oficjalną siedzibę. [...] Z propozycją utworzenia Oddziału Polskiego Stowarzyszenia wystąpił w 1989 r. dr hab. Tomasz Żylicz. Inicjatywę tę podtrzymali i rozwinęli: prof, dr hab. Kazimierz Górka z Akademii Ekonomicznej w Krakowie i dr Bazyli Poskrobko z Politechniki Białostockiej. 8 VI 1990 r. z inicjatywy dr inż. Bronisława Kamińskiego, ówczesnego ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, zwołano spotkanie około 60 ekonomistów. Uczestnicy potwierdzili zasadność powołania Polskiego Oddziału Stowarzyszenia. (fragment tekstu)
XX
Celem artykułu jest rozpoznanie i przeanalizowanie wyników badań prowadzonych od wielu lat w ramach projektów badawczych OECD w odniesieniu do subsydiów oddziałujących na środowisko. Wyniki tych badań i obserwacji stanowią interesujące uzupełnieni, punkt wyjścia lub element porównań w badaniach prowadzonych w zakresie tej tematyki w Polsce. W artykule omówiono powiązania pomiędzy działaniami wspierającymi a ich skutkami dla środowiska, a następnie przedstawiono usystematyzowane podejście do badania subsydiów w kraju, mogących oddziaływać na środowisko. (…) W końcowej części artykułu skupiono się na czynnikach, które wpływają na opóźnianie decyzji o reformie subsydiów, w tym subsydiów mogących negatywnie oddziaływać na środowisko. (fragment tekstu)
EN
Along with taxes, subsidies are an important element of state economic policy. They have an essential influence on decisions taken by businesses and households, which both directly and indirectly affect the environment. The article aims to identify and analyse the results of research carried out for many years by OECD research projects concerning the influence of subsidies on the environment. The correlations between subsidies and their results are discussed in the article. The relationship between the structure of the subsidy (the place of the subsidy in the production process) and its projected effects on the environment (through its impact on the decisions of producers and consumers) is a particularly important element of the analysis. Finally, the article also discusses factors that influence the decision to delay the reform of subsidies, including those which may have an detrimental effect on the environment. (original abstract)
XX
Przedstawiono problemy polityki ochrony środowiska w Unii Europejskiej. Omówiono podstawy traktatowe tej polityki, a także przyjęte i realizowane w ramach tego ugrupowania kolejne programy dotyczące środowiska. Zaprezentowano również uzgodnienia i realizacje procesu dostosowań polskiej gospodarki do regulacji i standardów Wspólnoty w temacie "Środowisko". Przeanalizowano koszty i oczekiwane korzyści w wymiarze mikro i makroekonomicznym.
EN
Questions of environmental protection policy in European Union are the subject of present article. Treaty grassroots of this policy as well as accepted and realized within the limits of that group succeeding programs concerning environment have been discussed. In this context the adjustments and execution of Polish economy adaptation process to regulations and standards of Commonwealth in a scope of „Environment” have been presented. Attempt was undertaken to show costs and expected advantages effected thereof in micro- and macroeconomics scale. (original abstract)
XX
Pokrótce omówiono rozwiązania przyjęte przez Polskę w wyniku negocjacji członkowskich w zakresie polityki ekologicznej. Poruszono problematykę nakładów związanych z dostosowaniem polityki ekologicznej do przepisów UE, a także przyszłych korzyści dla Polski.
EN
The solutions accepted by Poland as a result of membership negotiations in the scope of the ecological politics were discussed. Issues of the expenditures connected with adapting the ecological politics to the EU regulations were explained, as well as future benefits to Poland were brought up. (AT)
XX
Rada Ekologiczna "Środowisko i Rozwój" 9.12.2000 r. zorganizowała w Warszawie spotkanie na temat projektów rządowych dotyczących polityki ekologicznej państwa. Tematem obrad była też kontrowersyjna ustawa o likwidacji Straży Ochrony Przyrody, oceniona zdecydowanie negatywnie przez ekologów.
XX
Podstawową zasadą wspólnotowej polityki ochrony środowiska jest termin "zanieczyszczający płaci". Dodatkowe kompetencje Wspólnoty w zakresie ochrony środowiska wprowadził do Traktatu o WE Jednolity Akt Europejski, który potwierdził zasadę "zanieczyszczający płaci", ale także wezwał do tego, aby standardy ochrony środowiska zostały włączone do innych dziedzin polityki wspólnotowej. Komisja Europejska przyjęła w marcu 1994 r. Wytyczne w sprawie pomocy państwa przeznaczonej na ochronę środowiska. Pomoc taka może być jedynie usprawiedliwiona wtedy, gdy negatywny wpływ na konkurencję jest równoważony korzyściami dla środowiska. W artykule przedstawiono zakres Wytycznych oraz stosowanie zasad pomocy państwa.
XX
W pierwszym rozdziale przedstawiono politykę ekologiczną Unii Europejskiej. W drugim rozdziale omówiono politykę ekologiczna Polski.
EN
The European Union policy concerning environment protection leans upon systematic cooperation between member countries and achieving compromise. The member countries goal is to limit or to enforce suitable regulations into european ecological policy. (short original abstract)
XX
Autorka podjęła temat polityki ekologicznej. Przedstawiła, jak polityka ta jest realizowana w Polsce oraz jakie są tego rezultaty.
EN
In diesem Artikel wurde die Umweltschutzpolitik kurz charakterisiert. Es wurde dargestellt, wie die Umweltschutzpolitik in Polen realisiert wird. Es wurde auch beschrieben, wie diese Politik ökologische Situation beeinflussen kann.
XX
Artykuł porusza "gorące problemy ekologiczne" jakimi są: emisje z samochodów oraz palenisk domowych, odpady komunalne i przemysłowe, sprostanie wymaganiom Unii Europejskiej w zakresie ochrony wód.
XX
Z polityką ekologiczną nierozerwalnie związana jest idea zrównoważonego rozwoju, która w Polsce wyodrębniła się w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Podstawowym warunkiem skutecznej realizacji polityki ekologicznej państwa jest respektowanie W artykule przedstawiono rozwój polityki ekologicznej w naszym kraju z punktu widzenia zasad zrównoważonego rozwoju. Szczegółowo przeanalizowano różne ujęcia koncepcji zrównoważonego rozwoju. Dokonano również przeglądu podstawowych instrumentów polityki ekologicznej o charakterze administracyjno- prawnym pod katem realizacji koncepcji rozwoju trwałego i zrównoważonego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the development of environmental policy in our country from the point of view of the principles of sustainable development. The different shots of concept of sustainable development was analyzed in detail. the basic instruments of the environmental policy of an administrative and legal angle of the implement the concept of sustainable development was also reviewed. (original abstract)
XX
Głównym problemem działań rekultywacyjnych jest wysoki koszt oczyszczenia gruntów na terenach poprzemysłowych. (...) W niniejszym artykule omówiono możliwości finansowania rekultywacji terenów zdegradowanych ze środków własnych gminy, strukturalnych funduszy unijnych, a także z krajowych funduszy ekologicznych NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Katowicach w latach 2003-2008 w województwie śląskim. Jako metodę badawczą wykorzystano analizę sprawozdań finansowych z działalności NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Katowicach. (fragment tekstu)
XX
Opisano instrumenty polityki ekologicznej państwa, stosowanej przez podmioty gospodarcze funkcjonujące w skali mikroekonomicznej. Zawarto systematyzację opłat ekologicznych obowiązujących w Polsce. Wskazano na instrumenty finansowe oraz z zakresu organizacji, zarządzania i marketingu.
EN
In the introduction, the author describes the essence of national environmental policy and the range of its effect as an important tool for implementing a philospohy of sustainable development into economic practice. She next discusses instruments -especially economic and market ones - widely used in environment protection policy. Finally, the importance of these instruments is emphasized for effective implementation of environmental protection processes in modern business organizations.(original abstract)
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.