Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 404

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozpoznawanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia projekt architektury programowej autonomicznego biomimetycznego pojazdu podwodnego (ABPP) przeznaczonego do zadań rozpoznania podwodnego. Pojazd ten jest przedmiotem badań w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Dwie cechy czynią ten pojazd unikatowym w warunkach polskich, są nimi, po pierwsze –autonomiczność, a po drugie –biomimetyczność czyli podobieństwo do żywych przedstawicieli środowiska morskiego. Całkowita nowość technologii opracowywanej w ramach projektu czyni konstrukcję pojazdu w tym jego oprogramowania dużym wyzwaniem. Proponowana w artykule architektura oprogramowania zakłada jego elastyczność oraz skalowalność.
EN
The paper presents the project of software architecture for autonomous biomimetic underwater vehicle dedicated for underwater reconnaissance tasks. The vehicle is build within the framework of the national project funded by National Center for Research and Development. Two features make this vehicle unique in Poland, that is, autonomy, and resemblance to living organisms of sea environment. The project presented in the paper provides for easy expansion and modification of the vehicle control system with new sensors and autonomous behaviors.
PL
Choroba refluksowa przełyku to zarzucanie treści żołądkowej do przełyku, powodujące kłopotliwe dla pacjenta objawy lub powikłania. Przed włączeniem leczenia należy zawsze obiektywnie potwierdzić tę chorobę, zwłaszcza w korelacji z dolegliwościami laryngologicznymi jako powikłaniami pozaprzełykowymi. W diagnostyce „złotym standardem” jest 24-godzinna impedancja-pH, uzupełniona endoskopią. Nie zaleca się leczenia bez obiektywnego potwierdzenia choroby, tym bardziej, że najwięcej powikłań laryngologicznych powoduje refluks niekwaśny gazowy proksymalny, możliwy do detekcji wyłącznie w badaniu MII-pH. Ważne jest potwierdzenie współwystępowania wraz z zespołami pozaprzełykowymi objawów klinicznych GERD (ang. Gastroesophgaeal Reflux Disease). Mając na uwadze czas leczenia choroby i jej konsekwencji, warto rozważnie i ostrożnie podchodzić do rozpoznania choroby, a leczenie powinno być odpowiednio długo prowadzone, w odniesieniu do rekomendacji, najlepiej przy współpracy specjalisty laryngologa i gastroenterologa. Największą efektywność terapeutyczną uzyskujemy poprzez połączenie inhibitorów pompy protonowej (PPI) z itoprydem przy zachowaniu odpowiednich dawek leków oraz przestrzegając odpowiednio długiego czasu leczenia z zachowaniem prawidłowego schematu redukcji dawek i odstawiania leków. W przypadku nieskuteczności leczenia zachowawczego, należy rozważyć leczenie chirurgiczne antyrefluksowe.
PL
Choroba refluksowa przełyku to zarzucanie treści żołądkowej do przełyku, powodujące kłopotliwe dla pacjenta objawy lub powikłania. Przed włączeniem leczenia należy zawsze obiektywnie potwierdzić tę chorobę, zwłaszcza w korelacji z dolegliwościami laryngologicznymi jako powikłaniami pozaprzełykowymi. W diagnostyce „złotym standardem” jest 24-godzinna impedancja-pH, uzupełniona endoskopią. Nie zaleca się leczenia bez obiektywnego potwierdzenia choroby, tym bardziej, że najwięcej powikłań laryngologicznych powoduje refluks niekwaśny gazowy proksymalny, możliwy do detekcji wyłącznie w badaniu MII-pH. Ważne jest potwierdzenie współwystępowania wraz z zespołami pozaprzełykowymi objawów klinicznych GERD (ang. Gastroesophgaeal Reflux Disease). Mając na uwadze czas leczenia choroby i jej konsekwencji, warto rozważnie i ostrożnie podchodzić do rozpoznania choroby, a leczenie powinno być odpowiednio długo prowadzone, w odniesieniu do rekomendacji, najlepiej przy współpracy specjalisty laryngologa i gastroenterologa. Największą efektywność terapeutyczną uzyskujemy poprzez połączenie inhibitorów pompy protonowej (PPI) z itoprydem przy zachowaniu odpowiednich dawek leków oraz przestrzegając odpowiednio długiego czasu leczenia z zachowaniem prawidłowego schematu redukcji dawek i odstawiania leków. W przypadku nieskuteczności leczenia zachowawczego, należy rozważyć leczenie chirurgiczne antyrefluksowe.
7
88%
PL
Widzenie jest tylko jednym z wielu, choć niewątpliwie najważniejszym czynnikiem orientacji człowieka w otaczającej go rzeczywistości. Proces widzenia charakteryzuje naprzemienny cykl pozyskiwania sygnałów. Na korową analizę sygnału wzrokowego, która odbywa się˛ dzięki mechanizmom neuronalnym, nakłada się analiza informacji wizualnych o psychicznym charakterze. Ruchy oczu warunkują˛ zarówno powstanie, utrzymanie oraz przetwarzanie odwzorowania siatkówkowego, jak i całą percepcję wzrokową. Ruch gałki ocznej jest zmianą jej położenia kątowego w oczodole dzięki unerwionym obwodowo mięśniom ocznym. Dla rozpoznawania decydujące znaczenie mają ruchy skokowe. Zależność ta ma charakter dwukierunkowy: ruchy kształtują proces percepcji, a zarazem same od niego zależą. Tak więc proces sterowania przemieszczeniami oczu uwzględnia zwrotnie treści zawarte w tworzącym się obrazie. Proces ten zachodzi na dwóch poziomach. Na niższym z poziomów o trajektorii ruchów decydują mechanizmy odruchowe, które wyróżniają˛ kontrasty, przemieszczenia, intensywne barwy itp. odpowiadające właściwościom obiektów w polu widzenia. Na wyższym poziomie zachodzą procesy transformacyjne (myślenie, wyobrażenia), wskutek czego zależności między informacją pobieraną wzrokowo w poszczególnych punktach fiksacji mają charakter semantyczny. Wiedza o ruchach oczu dostarcza zatem niektórych wiadomości o współwystępujących z nimi procesach psychicznych.
EN
Hip and knee replacement is a common procedure in the treatment of advanced arthropathy. It relieves pain and restores joint function. That is why the number of arthroplasties is continuously increasing. In view of the growing number of patients with endoprostheses, shorter hospitalisation after the surgery, problems with availability of specialists and an increasing role of primary care physicians, family doctors need better knowledge of the most severe postoperative complication, i.e. periprosthetic joint infection. The diagnosis of chronic periprosthetic infection is a complex and challenging problem. The symptoms of early postoperative infection or acute haematogenous periprosthetic infection should be diagnosed as soon as possible as proper treatment preconditions full recovery with implant preservation. Delayed diagnosis and failure to apply early surgical intervention change the treatment algorithm and which frequently entail prolonged multi-stage treatment. If early periprosthetic joint infection is suspected, the best decision is to urgently refer the patient again to the hospital where the surgery was performed. In this case, antibiotic therapy is vital; however, if it is instituted without proper indications, it cannot warrant recovery and blurs the picture of the disease. Before antibiotics are administered, an attempt at confirming the inflammation should be made and the responsible pathogen isolated so that targeted antibiotic therapy can be implemented. Early antibiotic administration makes it much harder to isolate the pathogen responsible and increases the number of multidrug resistant strains. The treatment of periprosthetic joint infection is always based on surgery combined with targeted antibiotic therapy. Prompt diagnosis and proper surgical management offer chances for the patient’s recovery and normal functioning. Orthopaedic surgical procedures are usually scheduled. Proper patient preparation, consisting in the stabilisation of systemic diseases, their proper control and elimination of systemic inflammatory foci, is crucial in the prevention of periprosthetic joint infection.
PL
Endoprotezoplastyka stawu biodrowego i kolanowego jest powszechnie stosowaną procedurą w zaawansowanej chorobie zwyrodnieniowej, która likwiduje ból i przywraca sprawność choremu. Z tego powodu liczba wykonywanych zabiegów alloplastyki systematycznie wzrasta. Zwiększenie liczby chorych z endoprotezami, skrócenie czasu pobytu w szpitalu po operacji, problem z dostępem do specjalistów oraz rosnąca rola lekarzy rodzinnych nakładają na tych ostatnich obowiązek bliższego zapoznania się z najpoważniejszym powikłaniem pooperacyjnym, jakim są zapalenia okołoprotezowe. Diagnostyka przewlekłego zapalenia okołoprotezowego jest złożonym i trudnym zagadnieniem, natomiast objawy zapalenia występujące w krótkim okresie po operacji lub też ostre krwiopochodne zapalenie stawu z endoprotezą powinny zostać rozpoznane jak najszybciej, ponieważ prawidłowe postępowanie daje szansę na pełne wyleczenie z uratowaniem implantu. Opóźnienie rozpoznania i zaniechanie leczenia operacyjnego skutkują zmianą algorytmu i często kilkuetapowym, długotrwałym leczeniem. Jeśli występują objawy sugerujące wczesne zapalenie okołoprotezowe, najlepszym postępowaniem jest ponowne pilne skierowanie chorego do szpitala, w którym była wykonana operacja. W przypadku podejrzenia zapalenia okołoprotezowego antybiotykoterapia ma ogromne znaczenie, ale rozpoczęta bez właściwych wskazań nie daje gwarancji wyleczenia i zaciemnia obraz choroby. Przed podaniem antybiotyku powinno się podjąć próbę potwierdzenia rozpoznania zapalenia i wyizolowania patogenu, tak aby można było zastosować antybiotykoterapię celowaną. Wczesne podanie antybiotyku znacznie osłabia możliwość wyizolowania patogenu i zwiększa liczbę szczepów wielolekoopornych. Podstawą leczenia infekcji okołoprotezowych zawsze jest leczenie operacyjne skojarzone z celowaną antybiotykoterapią. Szybka diagnoza i właściwe postępowanie operacyjne zapewniają choremu możliwość wyleczenia i dają szanse na normalne funkcjonowanie. Operacje ortopedyczne to zazwyczaj zaplanowane procedury. W zapobieganiu infekcji okołoprotezowej kluczowe znaczenie ma odpowiednie przygotowanie pacjenta, które polega na ustabilizowaniu chorób ogólnoustrojowych, prawidłowej ich kontroli i eliminacji wewnątrzustrojowych ognisk zapalnych.
11
Content available remote Krzywe wypełniające w rozwiązywaniu wielowymiarowych problemów decyzyjnych
88%
PL
W monografii przedstawiono metodykę konstruowania i badania algorytmów decyzyjnych, która jest nowym podejściem do problemów przetwarzania i podejmowania decyzji na podstawie wielowymiarowych obserwacji. Polega ona na transformacji danych do postaci jednowymiarowej za pomocą quasi-odwrotności dobrze dobranej krzywej wypełniającej, a następnie na rozwiązaniu jednowymiarowego problemu decyzyjnego. W efekcie transformacji uzyskuje się redukcję wymiaru problemu i jego znaczącą kompresję, bez utraty istotnych informacji przestrzennych zawartych w danych wielowymiarowych. Prowadzi to do możliwości konstruowania szybkich algorytmów podejmowania decyzji, które mogą działać na bieżąco, na podstawie aktualnie uzyskiwanych obserwacji. Podejście to rozwija kierunki badań prowadzone obecnie w automatyce, polegające na projektowaniu elastycznych systemów, łączących konwencjonalne techniki z różnorodnymi metodami uczenia, które wykorzystują zgromadzone obserwacje pomiarowe i pozwalają na korygowanie pracy systemu. Opracowano układy równań funkcyjnych i rekurencyjne metody wyznaczania odwzorowań quasi-odwrotnych do wielowymiarowych krzywych typu Peano, Hilberta i Sierpińskiego. Wykazano, że transformacje te zachowują istotne informacje statystyczne zawarte w wielowymiarowych danych. Wyprowadzono teoretyczną zależność między wymiarami fraktalnymi danych przed i po transformacji. Udowodniono, że badana klasa krzywych wypełniających zachowuje ryzyko Bayesa dla dowolnego rozkładu obserwacji o ograniczonym nośniku. Zdefiniowano nową klasę krzywych wypełniających, które zachowują zadaną miarę probabilistyczną i wykorzystano ją w problemach kwantyzacji. Zbadano asymptotyczną wartość dystorsji wektorowych kwantyzatorów otrzymanych poprzez redukcję wymiaru obserwacji. Zdefiniowano też pojęcie powierzchni wypełniającej oraz odpowiednie odwzorowanie quasi-odwrotne oraz zbadano ich podstawowe własności. Wprowadzono pojęcie multi-karty, która jest uogólnieniem tradycyjnej karty kontrolnej i pozwala oceniać stan wielowymiarowego procesu na podstawie przekształconych, skalarnych obserwacji, zbadano też jej własności. Otrzymane rezultaty teoretyczne zastosowano w odniesieniu do wielowymiarowych problemów decyzyjnych, dotyczących rozpoznawania i monitorowania stanu procesu, diagnostyki i problemów statystycznego wykrywania zmian w procesie oraz problemów kwantyzacji. Zaowocowało to powstaniem szczegółowych metod, spełniających nałożone wymagania teoretyczne. W wielu przypadkach zaproponowano także proste obliczeniowo algorytmy heurystyczne. Podstawową cechą wszystkich opracowanych metod jest mała złożoność obliczeniowa procesu podejmowania decyzji.
EN
In the monograph, a methodology of constructing and validating decision algorithms is proposed. This methodology forms a new approach to the problems of multidimensional decision making. The main idea is to transform each multivariate observation to univariate one, using a quasi-inverse of a carefully chosen space-filling curve as a transformation. Then, the decision problem is solved for univariate data. The advantages of using such transformations lie in the dimensionality reduction and in data compression without loosing the information associated with the spatial structure of multivariate observations. These advantages allow us to construct fast decision algorithms, which can be easily implemented as on-line methods. The methodology proposed is contained in the stream of research which explores novel strategies for control of complex industrial processes. These strategies are directed towards the design of flexible control systems, which combine model--based classical techniques with a variety of learning based methods. The learning is based on past observations, which are used for a control system adaptation and enhancement. Important prerequisites for developing the decision making methodology are criteria for selecting space-filling curves and algorithms for calculating their quasi--inverses as quickly as possible. In the monograph, a method of forming functional equations for space-filling curves and their quasi-inverses is developed for the Peano, the Hilbert and the Sierpinski curves. It is also proved that these functional equations can be solved by backward recursions, providing exact values of the curves on dense sets in a finite number of iterations. It is also shown that the space-filling based transformations retain essential statistical information, which is important in decision-making. In particular, it is proved that the Bayes risk is invariant under these transformations for every distribution which has a bounded support. Also a fractal dimension, scaled by the dimension of the data, occurs to be invariant. A new class of curves which retain a prescribed probability measure is defined and used for solving vector quantization problems. In particular, an asymptotic distortion error of quantizers is investigated using the dimension error techniques. The notion of the space-filling curves is generalized also in another direction, namely, space-filling surfaces and their quasi-inverses are denned and investigated. The above theoretical results form foundations for deriving new classes of decision-making algorithms, which are applicable in a variety of control system tasks. In particular, the notion of a multi-chart is introduced, together with a new method of detecting system faults. In addition to new fast algorithms of vector quantization and pattern recognition, also their asymptotics is investigated, providing a theoretical foundations for their use in monitoring and diagnosis of a system state. In some cases simple heuristic algorithms, having solid support in the simulations, are also discussed. The important feature of all the decision algorithms, resulting from the methods considered in the monograph, is their low computational complexity.
PL
Automatyczne rozpoznawanie i rozumienie języka mówionego jest pierwszym i prawdopodobnie najważniejszym krokiem na drodze do konstrukcji systemów automatycznych, które pozwolą na swobodną konwersację i interakcję człowieka z maszyną (komputerem). Prowadzone w ostatnich dekadach ubiegłego stulecia intensywne prace na tym fascynującym polu badawczym doprowadziły już do wielu wymiernych i ciekawych rezultatów. W artykule dokonano skrótowego przeglądu stosowanych obecnie technik, służących do automatycznego przetwarzania, rozpoznawania i interpretowania sygnału mowy. Obecnie uzyskane rezultaty badawcze doprowadziły już do powstania wielu praktycznie wykorzystywanych aplikacji, wśród których największą popularnością cieszą się: oprogramowanie pozwalające na automatyczną konwersję języka mówionego do tekstu (możliwość głosowego wprowadzania danych do komputera) oraz wykorzystywane w telekomunikacji systemy pozwalające na głosowe wybranie numeru wewnętrznego. W artykule przedstawiono podstawy technik wykorzystywanych w procesie konstrukcji komputerowych systemów dialogowych. Szczególną uwagę skupiono na zagadnieniach percepcyjnego przetwarzania sygnału mowy, które stanowią podstawę rozpoznania poszczególnych fonemów zawartych w wypowiedzi, będących podstawowymi, nieredukowalnymi składnikami (atomami) sylab i wyrazów. Bowiem, prawidłowe rozpoznanie fonemów stanowi klucz do konstrukcji każdego systemu komputerowego rozpoznawania i rozumienia sygnału mowy.
EN
Automatic recognition and understanding of spoken language is the first and probably the most important step towards natural humanmachine interaction. Research in the fascinating field in the past few decades has produced remarkable results. In this paper the development of the spoken language technology is summarised. Today, research results in spoken language processing have led to a number of successfull applications, ranging from dictation software for personal computers and telephone-call processing systems for automatic call routing In the paper the basic of natural language processing and recognition are given. The special attention is paid to the poblems of perceptual speech processing, which is an important step towards phoneme recognition. Phonermes are the most basic elements of speech so their proper recognition is the condition of utterance understanding by computer.
16
Content available remote Nowa metoda analizy kart kontrolnych procesu
75%
PL
Artykuł traktuje o metodach rozpoznawania statystycznej stabilności procesu z wykorzystaniem tzw. kart kontrolnych procesu. W pracy wskazano problemy związane z wykorzystaniem tradycyjnych kart kontrolnych bezpośrednio w procesie wytwarzania, na stanowisku roboczym. Zaprezentowano nowe, autorskie podejście do analizowania danych na kartach kontrolnych, oparte na traktowaniu tych danych jako liczbowego szeregu czasowego, tworzącego pewien obraz stanu procesu. Opisano propozycje metod klasyfikowania obrazów na karcie kontrolnej oraz krótką charakterystykę programu CCAUS (ang. Control Charts-Analysis Unnatural Symptoms), wspomagającego te metody. W publikacji zamieszczono także wyniki weryfikacji skuteczności opracowanych metod dla danych uzyskanych z dwóch operacji technologicznych: dogladzania i szlifowania.
EN
The paper takes up some problems connected with the analysis of the process stability with the use of process control charts. An approach of pattern recognition idea and two applications, called OTT and MW, supporting these approach are described. Also an CCAUS software (Control Charts-Analysis Unnatural Symptoms) aided the use these applications is presented. Verification of the worked out methods was performed on the base of data taken from two machining operations
PL
Położenie miednicowe płodu stwierdza się w około 3% wszystkich porodów i sposób ich prowadzenia jest ważnym problemem współczesnego położnictwa. w rozpoznawaniu położeń miednicowych płodu przydatne są chwyty leopolda, osłuchiwanie tętna płodu i Ktg (tętno płodu jest słyszalne w nadbrzuszu matki), ale przede wszystkim diagnostyka ultrasonografczna, która pozwala również na określenie masy płodu i jego dobrostan. w prowadzeniu porodu przy miednicowym położeniu płodu zastosowanie mają: pomoc ręczna sposobem cowjanowa – Brachta, pomoc ręczna sposobem veit – Smelliego (auxilium manuale), natomiast w przypadkach zarzucenia raczek ich uwolnienie sposobem klasycznym, wahaniami mullera bądź metodą lovseta. w przypadkach zagrożenia życia płodu lub matki wskazane jest ręczne wydobywanie płodu (extractio manualis fetus). Obecnie zaleca się, aby wszystkie położenia miednicowe płodu u pierwiastek rozwiązywać drogą cięcia cesarskiego. niemniej jednak w przypadku prawidłowego przebiegu ciąży i porodu u wieloródek, prawidłowej masie płodu i jego dobrostanie poród w przypadkach położenia miednicowego płodu może być poprowadzony siłami natury z zastosowaniem pomocy ręcznej. wymaga to jednak nieustannego kształcenia nowych kadr tzw. rezydentów położnictwa.
EN
the breech presentation of the foetus is noted in approximately 3 percentages of all deliveries and the way they are assessed constitutes an important issue in contemporary obstetrics. in order to recognize the breech position the leopold’s holds are used as well as foetal pulse rate auscultation, cardiotocography (ctg) and ultrasonography (USg), which helps determine the foetal weight and condition. Assisting the delivery of the foetus being in the breech position requires a few exceptional methods of help among which we can fnd some manual ones named cowjanow – Bracht and veit – Smelly. in the case of hands abandonment, their release is achieved either through a classical method called muller’s fuctuations or lovset’s method. when the life of a foetus or a mother is at risk, manual foetus extraction (extractio manualis fetus) is recommended. nowadays, all breech positions in primigravidas receive the recommendation for the caesarian section. when the position appears in multigravidas and the pregnancy proceeds with no complications and the foetal weight is normal, the delivery might be natural with the manual help. it, however, calls for a continuous education of the obstetrical staf namely residents.
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.