Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article entitled „The Europeanness of Young Poles: the ‚representation of experience world’ in the Memoirs of the Youth” is based on the analysis of two memoirs of young people written for the sake of the memoirs’ contest „Poles in Europe — Europe among Poles. In Search for Own Roots” organised in 2005. Th e research made heuristic use of „phenomenological maps of consciousness” based on a modified technique of „concept maps”. The contest was basis for „scientific work funded from the resources for science in 2006/2007” as the research project „European identity in the biographies of Poles. A sociological outline” (head of the project: Professor Zbigniew Kurcz). Considering the „’representation of experience world” in memoirs as a relatively consistent entity, the article presents a sample of views/experiences of the young people who could, in other type of research, declare a kind of Polish sense of being European. „The world of memoirs” presents a specific way of writing (thinking?) which makes it possible to explore the important role of the historical and national processes of socialization performed in numerous dimensions of life (everyday, social, educational, political) and especially in its media dimension.
EN
This article deals with the continued relevance of the ideas and theories of Florian Znaniecki, one of the most original Polish sociologists of the 20th century. We are particularly attentive to the notion of the humanistic coefficient which, as one of the basic Znaniecki’s ideas, contains an inspiring background for the analysis of the problem of multisensority of experience. We underline the relevance of experience and action with references to pragmatism and technique – and source- -related issues of the autobiographical method. Experience constitutes an immanent feature of the humanistic coefficient. It should, hence, be analysed in the perspective of contemporary fields of creative action that, enforce on subjects an appropriate character of competences and, its roots in the developing spheres of multimedia experience. It is especially true about problems concerning these spheres of reality, in which multisensority of the recording process of the experience allows to bring casual and expert interpretations closer. The chance for this closeness stems from work on interrelated methods of binding experience, and formal notions used both in theoretical and practical actions.
PL
Artykuł podnosi kwestię aktualności refleksji Floriana Znanieckiego, jednego z najbardziej oryginalnych polskich socjologów XX wieku. W centrum rozważań stawiamy jednak współczynnik humanistyczny, który jako jedno z podstawowych pojęć Znanieckiego stanowi inspirację do analiz problemu wielozmysłowości doświadczenia. Zawarte w tekście odniesienia do pragmatyzmu i warsztatowo-źródłowych problemów metody autobiograficznej mają na celu podkreślenie ważności doświadczenia i działania. Doświadczenie, będące cechą tego współczynnika, należy rozpatrywać w perspektywie nowoczesnych obszarów działań twórczych, które, po pierwsze, wymuszają na podmiotach odpowiedni charakter kompetencji. Po drugie, dzięki zakorzenianiu w coraz intensywniej rozwijających się obszarach doświadczeń multimedialnych pomagają trafniej formułować ważne problemy badawcze. Chodzi zwłaszcza o problemy dotyczące tych dziedzin rzeczywistości, w których wielozmysłowość rejestracji doświadczenia pozwala zbliżyć horyzonty potocznych i eksperckich interpretacji. Szansa na to zbliżenie tkwi w pracy nad sposobami powiązań pojęć przeżyciowych i formalnych, stosowanych zarówno w działaniach teoretycznych, jak i praktycznych.
3
63%
PL
Artykuł dotyczy relacji polsko-niemieckich w doświadczeniach autorów, którzy w latach dziewięćdziesiątych XX wieku i na początku trzeciego tysiąclecia nadesłali pamiętniki na dwa konkursy zorganizowane przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W związku z tym, że konkursy ogłoszono w odmiennych kontekstach historycznych, politycznych i społecznych, główne pytanie badawcze dotyczyło charakteru opisów relacji polsko-niemieckich w pamiętnikach obu konkursów. W tekście poruszono wybrane problemy badań pamiętnikarskich, odniesiono się do założeń koncepcji pogranicza Z. Kurcza oraz szczegółowo zestawiono różne elementy wspomnień z tych konkursów. Z owych zestawień wynika, że w pierwszym konkursie relacje są nasycone negatywnymi doświadczeniami, a w drugim pozytywnymi. Na podstawie wspomnień z początku XXI wieku należy wnioskować, że obecnie coraz częściej omawiane relacje są oparte na potrzebie normalności, ciekawości i bliskości. W konsekwencji w życiu codziennym następnych pokoleń Polaków i Niemców te wartości mają szanse kreować procesy raczej współpracy niż rywalizacji.
EN
The article is about the Polish-German relations as experienced by the authors who sent their memoirs for two competitions held by the Institute of Sociology, University of Wrocław in the 1990s and at the beginning of the 21st century. Since the competitions were organized in different historical, political and social contexts, the main research question concerned the characteristics of the descriptions of the Polish-German relations in the memoirs sent for both of them. In the article we deal with selected problems of the memoir research, we refer to the foundations of the conception of borderland by Z. Kurcz and we thoroughly set together different elements of the memories which took part in the competitions. It can be inferred from these juxtapositions that the relations present in the first competition are saturated with negative experiences, whereas in the other – with positive ones. On the basis of the memories from the beginning of the 21st century one can infer that nowadays the relations under question are more and more a result of the need for normality, curiosity and closeness. Consequently, in everyday life of the next generations of Poles and Germans these values may create the processes of cooperation rather than rivalry.
4
Content available remote Theoretical and methodological aspects of the value-systems of the disabled people
63%
PL
Systemy wartości osób z niepełnosprawnością odwzorowują ich funkcjonowanie, uwzględniające nie tylko uwarunkowania psychofizyczne, ale również determinanty społeczno-kulturowe. Badania struktury tych systemów mogą być prowadzone pod względem rodzaju, miejsca, treści poszczególnych wartości, a także ich funkcji. Najbardziej adekwatną metodą w tego typu badaniach jest metoda biograficzna, która pozwala uchwycić znaczną ilość różnorodnych doświadczeń osobistych, wchodzących w sieć relacji, zależności oraz oddziaływań wzajemnych między składnikami systemu, jak i systemem jako całością. Badania systemów wartości osób z niepełnosprawnością mogą poprawić funkcjonowanie samych niepełnosprawnych, jak i ich relacje z innymi jednostkami oraz instytucjami społecznymi.
EN
The systems of values of people with disability reflect their entire functioning which takes into account not only psychophysical conditions but also socio-cultural determinants. Research into the structure of those systems can be carried out with regard to the kind, place and content of the values in question as well as their function. The most adequate method in this kind of research is biographical method, which allows one to capture a significant number of various personal experiences inscribed into a net of relationships, dependencies and mutual influences among the parts of the system as well as between the parts and the system as the whole. Reserarch into the systems of values of the people with disability could improve the functioning of the disabled themselves and their relations with other individuals and social institutions.
PL
W artykule starano się prześledzić rodzaj uczuć (mierzonych ilościowo) żywionych przez zgorzelczan wobec ich sąsiadów z Görlitz. To lokalne oblicze problemu zestawiono z poziomem ogólnonarodowym, tzn. postaw Polaków wobec Niemców, i odniesiono do trzech koncepcji: banalnego nacjonalizmu, człowieka pogranicza i sympatii między narodami. Zgromadzone dane empiryczne pokazują, że zgorzelczanie ujawniają b rdziej pozytywne postawy wobec swych sąsiadów niż polskie społeczeństwo jako całość i uczucia te, jak sugerują stosowne analizy, można określić jako „ciepłą obojętność”. Artykuł kończy ujęcie jakościowe problemu, dodatkowo wychodzące poza obszar Zgorzelec–Görlitz, dzięki czemu uzyskuje się szerszą perspektywę podjętych zagadnień.
EN
The article seeks to keep track of the type of feelings (measured quantitatively) nurtured by the inhabitants of Zgorzelec towards their neighbours from Görlitz. This local face of the problem is set against the nationwide level, i.e., the attitudes Poles have to Germans, and referred to three conceptions: banal nationalism, a man of borderland and a liking between nations. The empirical data gathered show that the inhabitants of Zgorzelec have a better attitude to their neighbours than the Polish society as a whole, and—as it is suggested by the relevant analyses—this feeling can be described as ‘a warm indifference’. The article finishes with a qualitative look, additionally going beyond the area of Zgorzelec/ Görlitz, thanks to which one is offered a broader perspective of the issues under question.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.